İnönü Hükümeti Bakanlar Kurulu 30.10.1923-06.03.1924

Başvekil ve Hariciye Vekili

İsmet İNÖNÜ (Malatya)

Şer’iye Vekili

Mustafa Fevzi SARHAN (Saruhan)

Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekili

Fevzi ÇAKMAK (İstanbul)

Dahiliye Vekili Ahmet Ferit TEK (Kütahya)

Maliye Vekili

Hasan Fehmi ATAÇ (Gümüşhane) 30.10.1923-02.01.1924

Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 02.01.1924-06.03.1924

Müdafaai Milliye Vekili

Kazım ÖZALP (Karesi)

İktisat Vekili

Hasan SAKA (Trabzon)

Adliye Vekili

Seyit Bey (İzmir) 30.10.1923-06.03.1924

Maarif Vekili

İsmail Safa ÖZLER (Adana)

Nafıa Vekili

Ahmet Muhtar CİLLİ (Trabzon) 30.10.1923-19.01.1924

Süleyman Sırrı Bey (İstanbul) 19.01.1924-06.03.1924

Sıhhiye Vekili

Refik SAYDAM (İstanbul)

Mübadele, İmar ve İskan Vekili

Mustafa Necati UĞURAL (İzmir)