TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

GÜNDEM

 

 

DÖNEM:24               YASAMA YILI:5

 

KISIMLAR

1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

3

S E Ç İ M

4

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

5

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI

6

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

7

SÖZLÜ SORULAR 

8

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

 

DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, “Sunuşlar” ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin her gün yapılması önerilmiştir.  

(Genel Kurulun 4/10/2011 tarihli 2 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

2.- 287 ve 280 Sıra Sayılı Kanun Tasarılarının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi,

287 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ila 7 nci maddelerden, ikinci bölümünün Geçici Madde 1 ve 2 dahil olmak üzere 8 ila 13 üncü maddelerden oluşması,

280 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ila 7 nci maddelerden, ikinci bölümünün 9 uncu maddeye bağlı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Geçici Madde 1 dahil olmak üzere 8 ila 11 inci maddelerden  oluşması,

önerilmiştir.

(Genel Kurulun 19/6/2012 tarihli 121 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

 

GRUP ÖNERİLERİ

 

1.- 156 Sıra Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifinin İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi; birinci bölümünün 1 ila 9 uncu maddelerden, ikinci bölümünün 10 ila 18 inci maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 31/1/2012 tarihli 58 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

2.- 297 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi; birinci bölümünün 1 ilâ 20 nci maddelerden, ikinci bölümünün 21 ila 41 inci maddelerden, üçüncü bölümünün çerçeve 55 inci maddeye bağlı Geçici 3, 4 ve 5 inci maddeler ile Geçici 1 inci madde dahil olmak üzere 42 ilâ 59 uncu maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 16/1/2013 tarihli 53 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)

3.- 477 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi; birinci bölümünün 6 ncı maddeye bağlı Ek 2 ve Ek 3 üncü maddeler dahil olmak üzere 1 ila 6 ncı maddelerden, ikinci bölümünün 7 ila 11 inci maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 30/10/2013 tarihli 10 uncu Birleşiminde kabul edilmiştir.)

4.- 521 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi; birinci bölümünün 1 ila 8 inci maddelerden, ikinci bölümünün 9 ila 16 ncı maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 2/1/2014 tarihli 42 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

5.- 616 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi; birinci bölümünün 1 ilâ 19 uncu maddelerden, ikinci bölümünün çerçeve 20 nci  maddeye bağlı (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkralar, (5) numaralı fıkranın (a) ve (b) bentleri, (6) ve (7) numaralı fıkralar, (8) numaralı fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri, (9) numaralı fıkra, (10) numaralı fıkranın (a) ve (b) bentleri, (11) numaralı fıkra ile Geçici 1,2,3 ve 4 üncü maddeler dâhil olmak üzere 20 ilâ 22 nci maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 4/11/2014 tarihli 9 uncu Birleşiminde kabul edilmiştir.)

6.- 685 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi; birinci bölümünün 1 ila 25 inci maddelerden, ikinci bölümünün 26 ila 51 inci maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 10/2/2015 tarihli 53 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

GÜNDEMİ

 

 

DÖNEM:24               YASAMA YILI:5

KISIMLAR

1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

2

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

3

SEÇİM

     4

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

5

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI

6

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

1.  İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın ve 20 Milletvekilinin, İstanbul Kağıthane ve Ayamama dereleri üzerindeki imara aykırı yapıların dere yataklarını yok etmesi ve yoğun yağışlarda adı geçen derelerin taşması sonucu oluşan can ve mal kayıplarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1) (*)

2.    İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve 22 Milletvekilinin, spor sektöründeki siyasi baskı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (*)

3.    İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel ve 23 Milletvekilinin, Türkiye’de siyanür ve benzeri kimyasal maddeler kullanılarak yapılan madencilik faaliyetlerinin neden olduğu çevre kirliliğinin ve olası kirlilik tehditlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/3)

4.    Konya Milletvekili Atilla Kart ve 19 Milletvekilinin, Konya Ovası Projesi’nin (KOP) revize edilmesi ve hayata geçirilmesine yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4)

5.    Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova’daki mevcut ve kurulması planlanan sanayi tesislerinin çevreye etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5)

6.    Antalya Milletvekili Menderes Mehmet Tevfik Türel ve 23 Milletvekilinin, turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6)

7.    Afyonkarahisar Milletvekili Sait Açba ve 22 Milletvekilinin, jeotermal kaynakların enerji ve turizm yönünden daha verimli kullanılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7)

8.    Aydın Milletvekili Mehmet Erdem ve 21 Milletvekilinin, üzüm yetiştiriciliği ve bağcılık sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8)

9.    Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül ve 26 Milletvekilinin, boşanma olaylarının ve sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9)

10.    Antalya Milletvekili Sadık Badak ve 24 Milletvekilinin, seracılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10)

11.    Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 21 Milletvekilinin, kayısı üretimi ve pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11)

12.    İzmir Milletvekili Erdal Kalkan ve 23 Milletvekilinin, balıkçılığın sorunları ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12)

13.    Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin üretimi ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13)

14.    İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 19 Milletvekilinin, Riva Deresi ve havzasındaki kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14)

15.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, eğitim kurumlarındaki tarikat örgütlenmesi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15)

16.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, su kaynakları potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16)

17.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, İstanbul’daki su havzalarının araştırılarak havzaların korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17)

18.    Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 23 Milletvekilinin, Uludağ’ın doğal ve tarihi zenginliklerinin korunması, değerlendirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18)

19.    Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 25 Milletvekilinin, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19)

20.    Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan ve 25 Milletvekilinin, Kaz Dağlarındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 28 Milletvekilinin,belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20)

21.    Mersin-Akkuyu’da kurulması planlanan nükleer santralin başta insan ve hayvan sağlığı ile gıda üzerindeki etkileri olmak üzere tüm etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21)

22.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, tahıl ürünlerinin üretim ve tüketiminin planlanmasında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22)

23.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23)

24.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, su kaynakları potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24)

25.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel’in özelleştirilmesinden kaynaklanan sosyal ve ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25)

26.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 28 Milletvekilinin, muhtarların sosyal ve ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26)

27.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, belediyelere aktarılan ödeneklerin hizmette eşitliğin sağlanması açısından adil ve dengeli tahsis edilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27)

28.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, baz istasyonlarının insan sağlığına ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28)

29.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdam sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29)

30.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, alışveriş merkezlerinin geleneksel ticaret sistemine etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30)

31.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, GAP kapsamında yapılması planlanan sulama projelerinin tamamlanmama nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31)

32.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, kamudaki taşeron şirket uygulamasının işçilerin hak ve özgürlüklerine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32)

33.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, kayıt dışı içki üretimi ve satışının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33)

34.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, İstanbul’daki içme ve kullanma suyuna karışan kimyasal atıklar nedeniyle oluşan çevre sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35)

35.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, sulama birliklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36)

36.    Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37)

37.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, ormanların korunması konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38)

38.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 28 Milletvekilinin, zihinsel özürlü çocukların eğitiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39)

39.    İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 22 Milletvekilinin, basın özgürlüğünün kısıtlanması ve Oda TV ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40)

40.    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin faili meçhul siyasi cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41)

41.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 Milletvekilinin, şehit aileleri, gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42)

42.    Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 24 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43)

43.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin taksici esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44)

44.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, özel güvenlik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45)

45.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46)

46.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin taş ocaklarının yol açtığı sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47)

47.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48)

48.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin süt üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/50)

49.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, ortaöğretim sistemindeki aksaklıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51)

50.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, mermercilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52)

51.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin orman yangınlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53)

52.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, küresel ısınmanın ülkemize etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54)

53.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin İstanbul’da depremle ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56)

54.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57)

55.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, Alevilerin inanç ve kültürlerini yaşamakta karşılaştıkları sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58)

56.    Manisa Milletvekili Sakine Öz ve 21 Milletvekilinin ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara giren öğrencilerin kişisel bilgilerinin gizliliğinin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59)

57.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, İstanbul’un trafik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60)

58.    Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 21 Milletvekilinin, Tuz Gölü ile ilgili çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61)

59.    Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 24 Milletvekilinin toplumsal olaylarda kullanılan gaz bombasının insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62)

60.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63)

61.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, futbol kulüplerinin yönetimini düzenleyen mevzuattan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64)

62.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin Doğu Anadolu Fay Hattı ile ilgili çalışmaların incelenmesi ve olası depremlere karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65)

63.    Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ve 23 Milletvekilinin, su kaynaklarının potansiyelinin tespit edilerek korunması ve bilinçli kullanımı için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66)

64.    Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ve 20 Milletvekilinin, arıcılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67)

65.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin futbol kulüplerinin ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/68)

66.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, usta öğreticilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/69)

67.    Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 21 Milletvekilinin, Tekirdağ sahillerindeki kirlilik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70)

68.    Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 22 Milletvekilinin, Marmara Denizi’nde kirlilikten kaynaklanan sorunların ve kirliliğin çevre ve insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71)

69.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, başta okulların fiziki eksiklikleri ile öğretmenlerin sosyal ve ekonomik durumları olmak üzere milli eğitim sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72)

70.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, okullarda yaşanan şiddet olayları ve madde bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73)

71.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, şehit aileleri, gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75)

72.    Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, basın özgürlüğünün sağlanması konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76)

73.    Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, tüketici hakları alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77)

74.    Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, güvenlik güçlerince toplumsal gösterilerde kullanılan plastik mermi, gaz bombası ve biber gazının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78)

75.    Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, yargı bağımsızlığı ile yargı sistemine ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79)

76.    Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, enerji sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80)

77.    Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81)

78.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82)

79.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83)

80.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, Çıldır Gölü’nde meydana gelen kirliliğin sebepleri ve çözümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84)

81.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, hayvancılık ve kırmızı et sektörlerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85)

82.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86)

83.    Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu ve 20 Milletvekilinin, arıcılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87)

84.    Van Milletvekili Özdal Üçer ve 20 Milletvekilinin, Van ve çevresindeki tarım ve hayvancılığa ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88)

85.    Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, çocuk ve gençlerde madde bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89)

86.    Van Milletvekili Özdal Üçer ve 20 Milletvekilinin, 1930 yılında Van’ın Erciş ilçesindeki Zilan bölgesinde yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90)

87.    Adana Milletvekili Ali Halaman ve 22 Milletvekilinin, narenciye üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91)

88.    Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 Milletvekilinin, füze savunma sistemi kapsamında Malatya-Kürecik’te konuşlandırılması planlanan radar sistemi konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5)

89.    Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve 21 Milletvekilinin, hayvancılık ve kırmızı et sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92)

90.    İstanbul Milletvekili Sedef Küçük ve 22 Milletvekilinin, özürlülerin istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93)

91.    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 Milletvekilinin, ataması yapılmayan öğretmen adaylarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94)

92.    Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve 22 Milletvekilinin, Muğla’da yapılması planlanan HES projelerinin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95)

93.    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96)

94.    Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 21 Milletvekilinin, tutuklu gazetecilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97)

95.    İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 24 Milletvekilinin, denizcilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98)

96.     Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan ve 19 Milletvekilinin, Antalya’nın Serik ve Aksu ilçelerinde yaşanan sel felaketinin nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99)

97.         Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 21 Milletvekilinin, sel felaketlerinin araştırılması ve sel riski taşıyan alanların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100)

98.     Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 21 Milletvekilinin, başta eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümü olmak üzere bazı şüpheli ölüm olaylarının ve faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

99.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, JİTEM ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102)

100. BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, taksicilerin ve diğer şoför esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103)

101. BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, siyasi partiler ve seçim sistemi ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104)

102. BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, enerji politikalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105)

103. BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Genel Bilgi Toplama (GBT) işlemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106)

104. BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, kömür üretimi ve ticaretindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107)

105.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Roman vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109)

106.      BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, balıkçılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110)

107. BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, GAP Bölgesi’ndeki işsizlik ve yoksulluğun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111)

108. BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin doğuracağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112)

109. Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 21 Milletvekilinin, TSK’da yaşanan şüpheli asker ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114)

110. Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 21 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115)

111. Bingöl Milletvekili İdris Baluken  ve 21 Milletvekilinin, Bingöl-Karlıova’da bir köy korucusunun öldürülmesi sonucu meydana gelen şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116)

112. Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli ve 27 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117)

113. İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 22 Milletvekilinin, ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının ve özellikle Küçükçekmece Gölü’ndeki kirliliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119)

114. Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Sivas’ta meydana gelen elektrik kesintilerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120)

115. Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin yol açacağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121)

116. Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122)

117.    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, muz üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123)

118. Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, Kütahya ETİ Gümüş Anonim Şirketi Gümüş Üretim Tesislerindeki siyanür kullanımının insan sağlığı ve çevreye olan etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125)

119. Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, başta büyük şehirlerde olmak üzere şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126)

120. Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Mersin’deki tarım ürünleri yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127)

121. Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128)

122. Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 24 Milletvekilinin, tarihi eserlerin korunmasında ve müze yönetiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129)

123. Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 24 Milletvekilinin, İstanbul’un sosyal ve ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130)

124. Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131)

125. Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Eber Gölü’ndeki çevre kirliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132)

126. Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Tokat’taki çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133)

127. Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, Simav’da meydana gelen depremin yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134)

128.Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki ekonomik ve sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135)

129. İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve 19 Milletvekilinin, Çatalca’nın Çiftlikköy, Karacaköy ve Binkılıç Mahallelerinde ormancılık faaliyetleriyle iştigal eden halkın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137)

130.      Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekilinin, özelleştirme uygulamalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138)

131.     İstanbul Milletvekili Faik Tunay ve 25 Milletvekilinin, su kaynaklarının korunması konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139)

132.     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 20 Milletvekilinin, TÜFE’nin hesaplanmasında dikkate alınan mal ve hizmet sepetini oluşturan bileşenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140)

133.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 19 Milletvekilinin, bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141)

134.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142)

135.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, elma üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143)

136.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, erozyon ve çölleşmenin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144)

137.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, belediyelerin altyapı, katı atık ve atık su yönetimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145)

138.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146)

139.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147)

140.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, emeklilerin ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148)

141.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, uzman erbaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149)

142.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150)

143.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, özel hastanelerin sorunlarının ve bu sorunlara yol açan etkenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152)

144.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, çocuk suçluluğu sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153)

145.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154)

146.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, deniz taşımacılığı sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161)

147.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin yarattığı fırsat eşitsizliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162)

148.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163)

149.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, küçük esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164)

150.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, taklit mal üretimi ve satışı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165)

151.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, tekstil sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166)

152.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, Kaz Dağlarındaki madencilik faaliyetlerinin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167)

153.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Aksaray ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/168)

154.     3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, tarım sektöründe lisanslı depoculuk faaliyetlerinin yaygınlaşmamasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169)

155.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, hakim ve savcıların özlük haklarıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170)

156.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, basın çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve basın özgürlüğünün sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171)

157.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Kastamonu ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172)

158.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Antep fıstığı üretimi ve ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/173)

159.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174)

160.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin kiralanması için yapılan hizmet alım ihaleleriyle ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175)

161.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, termik santrallerin çevreye verdikleri zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/182)

162.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, kalsit üretiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183)

163.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, çiftçilerin elektrik borçları ve aylık fatura uygulamasından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184)

164.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, kamuda çalışan taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/185)

165.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, aile yapısını olumsuz etkileyen şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 

166.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, su kaynaklarının potansiyelinin tespit edilerek korunması ve bilinçli kullanımı için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187)

167.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/188)

168.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, et üretimindeki azalışın ve et fiyatlarındaki yükselişin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/189)

169.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, başta iş kazaları sonucu yaşanan işçi ölümleri olmak üzere tersane işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/190)

170.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılık sektöründeki sorunlar ile bunların çiftçiler üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191)

171.     Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 20 Milletvekilinin, özelleştirme uygulamalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192)

172.     Van Milletvekili Özdal Üçer ve 21 Milletvekilinin, eğitim fakülteleri mezunlarının istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/193)

173.     Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve 21 Milletvekilinin, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin sağlık sorunları ile meydana gelen insan hakları ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194)

174.     Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 Milletvekilinin, HES projelerinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195)

175.     İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, başta kayıt dışı plaka edinimi ve korsan taksicilik olmak üzere taksici esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/196)

176.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 20 Milletvekilinin, Manisa ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197)

177.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 23 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/198)

178.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 23 Milletvekilinin, başta Manisa’daki tarımsal sulama sorunu olmak üzere su kaynaklarındaki azalışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199)

179.     Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 Milletvekilinin, şeker pancarı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/200)

180.     Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve 19 Milletvekilinin, MHP’li belediyelere yönelik baskı ve yıldırma politikası izlendiği iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201)

181.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/202)

182.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, kanser hastalığının boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203)

183.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, hormonlu, katkı maddeli ve genetiği değiştirilmiş gıdaların insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204)

184.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, bor madenciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205)

185.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, kimyasal gübre fiyatlarındaki artışın çiftçiler üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206)

186.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, engellilerin ve engelli yakınlarının karşı karşıya oldukları sosyolojik ve psikolojik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207)

187.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, öğretmen atamaları ile ilgili haksızlık ve usulsüzlük yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208)

188.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209)

189.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, Boğaziçi’ndeki kaçak ve çarpık yapılaşmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210)

190.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, gıda güvenliğinin sağlanması açısından tarım politikalarının ve tarım arazilerinin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211)

191.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Saros Körfezi’nin doğal yapısını tehdit eden sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/212)

192.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, başta yaşanan intihar olayları olmak üzere 4/C statüsünde çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/213)

193.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, işsizlik ve buna bağlı olarak gelişen iç göç sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/214)

194.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 Milletvekilinin, Hrant Dink cinayetiyle ile ilgili bazı hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215)

195.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin, terör eylemlerinin önlenmesi konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/216)

196.     Niğde Milletvekili Doğan Şafak ve 24 Milletvekilinin, Akkaya Baraj Gölü’ndeki su kirliliğinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/217)

197.     Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Manisa-Turgutlu Çaldağı bölgesindeki madencilik faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218)

198.     Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 20 Milletvekilinin, Gediz Nehri’ndeki kirliliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219)

199.     Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 26 Milletvekilinin, beyaz et sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/220)

200.     İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, doğal afet yönetim politikasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221)

201.     İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve 21 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/222)

202.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi yönetimine yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223)

203.     Hakkari Milletvekili Adil Kurt ve 21 Milletvekilinin, asgari ücret uygulamasının doğurduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/224)

204.     Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225)

205.     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, medyanın ayrımcı yaklaşımının ve medyadaki nefret söyleminin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227)

206.     Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, TOKİ’nin uygulamalarına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228)

207.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın , Iğdır’daki hava kirliliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/229)

208.     İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 37 Milletvekilinin, belde belediyelerinin kapatılmasının ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230)

209.     Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 21 Milletvekilinin, işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/231)

210.     Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 21 Milletvekilinin, 17 Ağustos 1999 Depremi’nden sonra getirilen vergilerin kullanımının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232)

211.     Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 38 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233)

212.     Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt ve 29 Milletvekilinin, Mahkeme Yönetimi Sisteminin Desteklenmesi Projesinin ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234)

213.     Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve 20 Milletvekilinin, şehit yakınları ve gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/235)

214.     Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 24 Milletvekilinin, yerfıstığı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240)

215.     Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve 19 Milletvekilinin, Hatay ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241)

216.     Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 24 Milletvekilinin, yaylacılık konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242)

217.     Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, noterlik hizmetlerinin ücretlendirilmesi ve noterlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/243) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2011)

218.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, çocuk evlilikleri sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244)

219.     Muş Milletvekili Demir Çelik ve 21 Milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245)

220.     Adana Milletvekili Murat Bozlak ve 21 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246)

221.     Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 21 Milletvekilinin, Diyarbakır ili bütçesinin onaylanmaması sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/247)

222.     Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 22 Milletvekilinin, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra getirilen vergilerinin kullanımının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248)

223.     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 20 Milletvekilinin, asgari ücretin belirlenme yöntemi ve asgari ücretle çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/249)

224.     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/250)

225.     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 20 Milletvekilinin, 1 Mayıs 1977’de meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/251)

226.     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 20 Milletvekilinin, Amasra taşkömürü işletme müessesinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/259)

227.     Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 21 Milletvekilinin, yüksek yargılama harçlarının ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/260)

228.     Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 Milletvekilinin, orman köylüleri ve ormancılık kooperatiflerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/261)

229.     İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/262)

230.     Adana Milletvekili Ali Halaman ve 21 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/263)

231.     Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, su ürünleri sektörünün ve su ürünleri mühendislerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/264)

232.     Muş Milletvekili Demir Çelik ve 20 Milletvekilinin, demiryolu taşımacılığının etkin kullanımının sağlanması ve yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/265)

233.     Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 21 Milletvekilinin, aile hekimliği uygulamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/266)

234.     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin, üniversitelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/267)

235.     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 25 Milletvekilinin, bağcılık ve üzüm yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/268)

236.     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin, bor madenciliğindeki sorunların araştırılarak bor kaynaklarının etkin değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/269)

237.     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 Milletvekilinin, 12 Haziran 1980 tarihinde İnciraltı Öğrenci Yurdunda meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/270)

238.     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin, yerel basının sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/271)

239.     Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve 19 Milletvekilinin, Ermenistan’daki Metsamor Nükleer Santrali’nin çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/272)

240.     Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 24 Milletvekilinin, KOBİ’ler ile küçük esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/273)

241.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 Milletvekilinin, gübre fiyat artışı ve gübre kullanımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/274)

242.     BDP grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi’nden ihraç ve ülkeden sınır dışı edilen 24 öğrencinin durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/275)

243.     Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, yurtdışına göç eden işçilerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/276)

244.     Antalya Milletvekili Mehmet Günal ve 25 Milletvekilinin, Türkiye’nin doğalgaz politikaları ile doğalgaz fiyatlamasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277)

245.     Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve 20 Milletvekilinin , Ankara Keçisi ırkının yaşatılması, türünün devamı ve üretiminin arttırılması için izlenecek politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278)

246.     Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 20 Milletvekilinin, Kars ilinde hayvancılık sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/279)

247.     Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu ve 24 Milletvekilinin, fındık üreticisi ve sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/280)

248.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 25 Milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/281)

249.     İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 21 Milletvekilinin, 3. Boğaz Köprüsünün güzergahının tespiti ve ihale edilmesinde yaşanan sorunların ve bunların çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/282)

250.     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 22 Milletvekilinin, Karadeniz Ereğlisi Tersaneler Bölgesinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/283)

251.     İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, Kızılay’a yapılan yardımlardaki azalmanın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/284)

252.     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 26 Milletvekilinin, iş kazaları ve meslek hastalıklarının oluş ve artmasının temel nedenleri ile bunların ülke ekonomisine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/285)

253.   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 27 Milletvekilinin, demokrasiye müdahaleye zemin hazırlayan olayların aydınlatılması ve devlet içindeki yasa dışı örgütlenme ve yapıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/286)

254.   Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, küçük esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/287)

255.     Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 20 Milletvekilinin, kaçak sigaranın yurda girişinin ve pazarlanmasının engellenmesi ile bunların ekonomiye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/288)

256.     İstanbul Milletvekili Sedef Küçük ve 19 Milletvekilinin, Marmara Denizindeki kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/289)

257.     MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Afet ve Acil Müdahale mevzuatında yapılan değişikliklerin Van depreminde yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/290)

258.     Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan ve 22 Milletvekilinin, Kocaeli ili Derince ilçesinde bulunan tehlikeli BHC atıklarının ortaya çıkardığı kirliliğin ve bunların sevkiyatına ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/291)

259.     Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 22 Milletvekilinin, Kocaeli ilinde sanayileşmenin neden olduğu çevre kirliliğiyle bunun insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/292)

260.     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 20 Milletvekilinin, HSYK ve Yargı erkinin bağımsız kararlar almasını engelleyen nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/293)

261.     Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 22 Milletvekilinin, olası bir deprem durumunda meydana gelecek maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi için araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/294)

262.     Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 21 Milletvekilinin, kadavradan organ nakillerinin arttırılması, beyin ölümü tespiti ve organizasyonu yapan organ nakli koordinatörlüklerinin etkili çalışması için izlenecek politikaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/295)

263.     İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve 22 Milletvekilinin, N.Ç dosyasında şüpheli ve sanık olarak yer alan kamu görevlisi veya idareye bağlı görev yapmakta olan personel hakkında uygulanan idari yaptırımlarla çocukların sömürüden korunması için alınacak önlemlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/296)

264.     İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 22 Milletvekilinin, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesindeki depolama alanından yayılan ve halk sağlığını tehdit eden kokunun giderilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/297)

265.     İstanbul Milletvekili Melda Onur ve 22 Milletvekilinin, cezaevlerinde bulunan hükümlü ya da tutuklu vatandaşların sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/298)

266.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun ve 23 Milletvekilinin, su kaynakları potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/299)

267.     Adana Milletvekili Ali Halaman ve 19 Milletvekilinin, küçük esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/300)

268.     Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 21 Milletvekilinin, tarım girdi maliyetleri artışlarının nedenleri ve bunların yol açtığı ekonomik zararların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/301)

269.     İstanbul Milletvekili Faik Tunay ve 21 Milletvekilinin, Üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olan ya da hala okumakta olan öğrencilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/302)

270.     Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 20 Milletvekilinin, Bingöl ili Yayladere ilçesinin altyapı, hizmet ve sağlık problemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/303)

271.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 22 Milletvekilinin, ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/304)

272.     Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu ve 23 Milletvekilinin, Karadeniz sahil yoluyla ilgili sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/305)

273.     Hakkari Milletvekili Adil Kurt ve 20 Milletvekilinin, Van depreminin neden olduğu maddi ve manevi zararlarla deprem sonrasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/306)

274.     Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 21 Milletvekilinin trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 10/307)

275.     Mersin Milletvekili Ali Öz ve 19 Milletvekilinin, narenciye üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/308)

276.     Mersin Milletvekili Ali Öz ve 19 Milletvekilinin, sağlık hizmetlerinin üretimi ve yönetimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/309)

277.     Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma ve yurt sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/310)

278.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 20 Milletvekilinin, şoför esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/311)

279.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 20 Milletvekilinin, kanuni takibe düşen krediler sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/312)

280.     Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, sigara kaçakçılığının nedenlerinin ve yol açtığı kayıt dışı ticaretin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/313)

281.     İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 31 Milletvekilinin, AB ile tam üyelik sürecinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/314)

282.     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/315)

283.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 Milletvekilinin, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/316)

284.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Dersim olaylarında kaybolduğu iddia edilen kız çocuklarının akıbetlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/317)

285.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bazı şahısların mezar yerlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/318)

286.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Dersim olaylarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/319)

287.     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 20 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/322)

288.     Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve 19 Milletvekilinin, Ankara tavşanının türünün devamı ve üretiminin arttırılması için uygun yöntemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/323)

289.     Batman Milletvekili Ayla Akat ve 21 Milletvekilinin, kadın istihdamındaki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/324)

290.     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, işçilerle diğer çalışanların örgütlenme ve sendikalaşma haklarının önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/325)

291.     Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve 21 Milletvekilinin, anadilde eğitim görmeyen çocukların öğrenmede karşılaştıkları güçlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/326)

292.     Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ve 23 Milletvekilinin, Nilüfer çayındaki kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/327)

293.     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 23 Milletvekilinin, gübre sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/328)

294.     Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve 28 Milletvekilinin, yapılması planlanan baraj ve hidroelektrik santrallerin Munzur vadisine etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/329)

295.     Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 21 Milletvekilinin, bazı ilaç firmalarının yaptıkları çalışmalarla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/330)

296.     Niğde Milletvekili Doğan Şafak ve 20 Milletvekilinin, patates üreticilerinin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/331)

297.     Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 20 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/332)

298.     Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 33 Milletvekilinin, nişasta bazlı şekerin insan sağlığına etkisinin ve şeker pancarı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/333)

299.     İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 20 Milletvekilinin, İstanbul ili Pendik ilçesinde yapılan imar planı değişikliklerinden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/334)

300.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/335)

301.     Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu ve 25 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/337)

302.     İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 19 Milletvekilinin, diş hekimlerinin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/338)

303.     Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ve 24 Milletvekilinin, yerel gazetelerin ve gazetecilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/339)

304.     Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu ve 23 Milletvekilinin, Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/340)

305.     Adana Milletvekili Ali Halaman ve 19 Milletvekilinin, Adana ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/341)

306.     Adana Milletvekili Ali Halaman ve 19 Milletvekilinin, dış politika uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/342)

307.     İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 Milletvekilinin, Van depremi sonrasında yapılan yardımlardaki usulsüzlük iddialarının ve Van’ın afet bölgesi ilan edilmesinin koşullarının oluşup oluşmadığının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/343)

308.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, kılık-kıyafeti nedeniyle mağdur edilmiş kişilerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/344)

309.     Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve 21 Milletvekilinin, basım ve yayım faaliyetlerinin önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/345)

310.     Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 Milletvekilinin, Tokat ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/346)

311.     Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, yaşlıların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/347)

312.     Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum ve 30 Milletvekilinin, TRT yayınlarının tarafsızlığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/348)

313.     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 20 Milletvekilinin, eğitim müfettişlerinin denetmen yapılmasının yarattığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/349)

314.     Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 20 Milletvekilinin, beyaz et sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/350)

315.     İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve 34 Milletvekilinin, TRT’deki yayınlarla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/351)

316.     Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 19 Milletvekilinin, serbest bölgelerin karşılaştığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/352)

317.     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, bazı basın ve yayın kuruluşları ile çalışanlarına yönelik saldırı olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/353)

318.     Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 27 Milletvekilinin, İLKSAN üyesi öğretmenlerin sorunları ve İLKSAN'da yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/354)

319.     Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 19 Milletvekilinin, Ergene nehrindeki kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/355)

320.     Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, 2000 yılında gerçekleştirilen Hayata dönüş operasyonunun araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/356)

321.     Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 24 Milletvekilinin, elektrik enerjisi alanında yaşanan sıkıntılar ve Oymapınar Hidroelektrik santralinin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/357)

322.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 Milletvekilinin, Engelli vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/358)

323.     Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz ve 22 Milletvekilinin, Afyonkarahisar ilindeki jeotermal kaynakların etkin kullanımı ve jeotermal kaynakların çok amaçlı kullanılması ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/359)

324.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 19 Milletvekilinin, Su kaynaklarının tespiti ile etkin idare ve koruma yöntemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/360)

325.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 Milletvekilinin, iş kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/361)

326.     Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve 21 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden diğer bölgelere yapılan göçlerin nedenlerinin ve bunların sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/362)

327.     Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 Milletvekilinin, engelli vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/363)

328.     Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve 20 Milletvekilinin, şeker pancarı ve şeker üretimi ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/364)

329.     Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve 21 Milletvekilinin, Kastamonu ilinden diğer illere yapılan göçlerin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/365)

330.     Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 26 Milletvekilinin, zeytincilikte yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/366)

331.     Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 23 Milletvekilinin, engelli vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/367)

332.     Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 20 Milletvekilinin, seracılığın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/368)

333.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 22 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/369)

334.     İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 20 Milletvekilinin, balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/370)

335.     Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 26 Milletvekilinin, Tekirdağ Çorlu'da kurulması planlanan katı atık bertaraf tesisinin çevreye olan etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/371)

336.     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 21 Milletvekilinin, ceza infaz kurumları personelinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/372)

337.     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 23 Milletvekilinin, araştırma görevlilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/373)

338.     Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker ve 22 Milletvekilinin, Suriye ile ticarî ilişkilerimizde yaşanan sorunların bölge ekonomisine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/374)

339.     Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 25 Milletvekilinin, eczacılık mesleğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/375)

340.     Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz ve 21 Milletvekilinin, Afyonkarahisar'daki haşhaş üretiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/376)

341.     Elazığ Milletvekili Enver Erdem ve 19 Milletvekilinin, Elazığ'daki su ürünleri üreticiliğinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/377)

342.     Elazığ Milletvekili Enver Erdem ve 20 Milletvekilinin, Elazığ ilinden diğer yerlere yapılan göçün nedenleri ve bunu engellemek için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/378)

343.     Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz ve 21 Milletvekilinin, Afyonkarahisar'daki mermer ve doğaltaş üretiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/379)

344.     Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün ve 31 Milletvekilinin, çek mağduru durumuna düşenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/380)

345.     İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 33 Milletvekilinin, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullananlara karşı kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanımının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/381)

346.     Muğla Milletvekili Tolga Çandar ve 25 Milletvekilinin, engelli vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/382)

347.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 Milletvekilinin, yargılama ve tutukluluk sürelerinin uzamasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırmasının açılmasına ilişkin önergesi (10/383)

348.     İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 20 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/384)

349.     Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 21 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/385)

350.     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 21 Milletvekilinin, taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/386)

351.     Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 19 Milletvekilinin, köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/387)

352.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 21 Milletvekilinin, Gediz nehrindeki kirliliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/388)

353.     İstanbul Milletvekili Celal Adan ve 19 Milletvekilinin, İstanbul'daki esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/389)

354.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, ataması yapılmayan öğretmen adaylarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/390)

355.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, diş hekimlerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/391)

356.     Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 Milletvekilinin, termik santrallerin çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/392)

357.     Sinop Milletvekili Engin Altay ve 30 Milletvekilinin, ataması yapılmayan öğretmen adaylarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/393)

358.     Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 Milletvekilinin, eğitim sisteminin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/394)

359.     Sinop Milletvekili Engin Altay ve 28 Milletvekilinin, orman köylülerinin ve ormancılık kooperatiflerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/395)

360.     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, 1978 yılındaki Maraş olaylarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/396)

361.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ın, Kürt sorununun çözüm yöntemlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/397)

362.     Elazığ Milletvekili Enver Erdem ve 20 Milletvekilinin, Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki Elazığ İlindeki deprem riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/398)

363.     Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz ve 21 Milletvekilinin, Afyonkarahisar-Kocatepe'nin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/399)

364.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 23 Milletvekilinin, 2000 yılında gerçekleştirilen Hayata Dönüş Operasyonunun araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/400)

365.     Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 26 Milletvekilinin, Van depreminin neden olduğu maddi-manevi kayıplarla deprem sonrası toplanan yardım ve vergilerin nerelere harcandığının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/401)

366.     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 22 Milletvekilinin, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün teşkilat kanununun yürürlükten kaldırılmasının sakıncalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/402)

367.     Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 23 Milletvekilinin, SEKA Balıkesir işletmesinin özelleştirme yöntem ve sonuçlarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/403)

368.     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 23 Milletvekilinin, tohumculuk sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/404)

369.     Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz ve 24 Milletvekilinin, ASELSAN'da görev yapan mühendislerin ölümleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/405)

370.     İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 23 Milletvekilinin, jokeylerin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/406)

371.     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 25 Milletvekilinin, muhasebe ve milli emlak denetmenlerinin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/407)

372.     BDP Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, cezaevlerine yönelik olarak 2000 yılında gerçekleştirilen Hayata Dönüş operasyonun araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/408)

373.     Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 21 Milletvekilinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/409)

374.     İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 26 Milletvekilinin, köy ve mahalle muhtarlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/410)

375.     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 32 Milletvekilinin, tarımsal üretimde kullanılan elektrikte yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/411)

376.     Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 Milletvekilinin, su kaynakları ve su hizmetlerinin özelleştirilmesinin neden olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/412)

377.     Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 23 Milletvekilinin, jeotermal su kaynaklarının kullanımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/413)

378.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 20 Milletvekilinin, tarımsal sulamada yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/414)

379.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 21 Milletvekilinin, mısır tarımı ve piyasasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/415)

380.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 20 Milletvekilinin, maden ocaklarında yaşanan kazaların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/416)

381.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/417)

382.     Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 Milletvekilinin, terör suçu işlediği gerekçesiyle tutuklanan veya hüküm giyen kişilerin sayısında meydana gelen artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/418)

383.     BDP Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, yükseköğretimin paralı hale getirilmesinin yarattığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/419)

384.     İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve 20 Milletvekilinin, ÖSYM'nin yeterliliğinin araştırılarak yapılan sınavlarda hak kaybına uğrayanların mağduriyetlerinin giderilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/420)

385.     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'da küresel ısınmanın sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/421)

386.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, hemşirelerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/422)

387.     Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 21 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumu'nun işleyişindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/423)

388.     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 20 Milletvekilinin, Şırnak-Uludere'de 35 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/424)

389.     Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve 22 Milletvekilinin, Irak'ta yaşanan gelişmeler karşısında Türkiye'nin izleyeceği politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/425)

390.     Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 21 Milletvekilinin, erozyon ve çölleşmenin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/426)

391.     Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ve 25 Milletvekilinin, GDO'lu ürünlerin insan sağlığına etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/427)

392.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 25 Milletvekilinin, Şırnak-Uludere'de 35 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/428)

393.     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özhan ve 20 Milletvekilinin, şeker pancarı sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/429)

394.     Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve 21 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki hava kirliliğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/430)

395.     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 26 Milletvekilinin, tarımsal ürünlerin pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/431)

396.     Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 28 Milletvekilinin, Suriye'de yaşanan olayların komşu illerde meydana getirdiği ekonomik kaybın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/432)

397.     Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 28 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/433)

398.     Adana Milletvekili Ali Halaman ve 24 Milletvekilinin, pamuk tarımı ve pamuk üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/434)

399.     Adana Milletvekili Ali Halaman ve 23 Milletvekilinin, narenciye üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/435)

400.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak Uludere'de meydana gelen olayın araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/436)

401.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, asgari ücret uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/437)

402.     Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar ve 19 Milletvekilinin, Türkiye- Fransa ilişkilerinde yaşanan gelişmeler konusunda bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi(8/6)

403.     Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, Kars ilindeki hava kirliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/438)

404.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 23 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/439)

405.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 23 Milletvekilinin, kayıtdışı ekonomi konusunun araştırılarak bu konuda daha etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/440)

406.     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz ve 20 Milletvekilinin, Eğirdir Gölü’nün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/441)

407.     İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 19 Milletvekilinin, tarihi ve kültürel eserlerin korunmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/442)

408.     Muğla Milletvekili Tolga Çandar ve 20 Milletvekilinin, kaçak yabancı göçmenler konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/443)

409.     BDP Grubu adına grup başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın TSK'da yaşanan asker ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/444)

410.     Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, TSK'da yaşanan şüpheli asker ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/445)

411.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve  19  Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/446)

412.     Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve 19 Milletvekilinin, Kastamonu’daki şeker pancarı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/447)

413.     Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 Milletvekilinin, çocukların uyuşturucu kullanımı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/448)

414.     Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 19 Milletvekilinin, Çukurova bölgesindeki mısır üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/449)

415.     Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 19 Milletvekilinin, Adana'nın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/450)

416.     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 30 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımı konusunun araştırılarak uyuşturucu kullanımının önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/451)

417.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 26 Milletvekilinin, kayısı üretimi ve kayısı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/452)

418.     Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 27 Milletvekilinin, OSB'lerdeki yatırım ve yatırımcıların sorunlarının araştırılarak yatırım olanaklarının geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/453)

419.     Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 26 Milletvekilinin, çekirdeksiz kuru üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/454)

420.     Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 28 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/455)

421.     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 28 Milletvekilinin, Adalet Bakanlığı'nda görev yapan mübaşir ve hizmetlilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/456)

422.     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 23 Milletvekilinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/457)

423.     İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 22 Milletvekilinin, Van depreminin yarattığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/458)

424.     Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve 25 Milletvekilinin, kanun hükmünde kararnameler ile devlet teşkilatında yapılan düzenlemelerin etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/459)

425.     Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 19 Milletvekilinin, yerel medya kuruluşlarının ve çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/460)

426.     Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 19 Milletvekilinin, televizyon dizilerinin aile yapısına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/461)

427.     Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 19 Milletvekilinin, Çukurova bölgesindeki pamuk üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/462)

428.     Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 19 Milletvekilinin, arı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/463)

429.     Adana Milletvekili Ali Halaman ve 19 Milletvekilinin, İmam Hatip Liselerinde okuyan öğrencilerin eğitim sonrası karşılaşacakları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/464)

430.     İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 21 Milletvekilinin, Türk sanayisinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/465)

431.     BDP grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplanın, Mardin’deki bir etnik grubun kimlik, kültür ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/466)

432.     Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 22 Milletvekilinin, Türkiye'deki tarikat ve cemaatlerin amaçları, faaliyetleri ve toplum üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/467)

433.     Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, 6223 sayılı Kanuna dayanarak çıkarılan kanun hükmünün kararnamelerinin siyasi ve ekonomik sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/468)

434.     Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova ve 26 Milletvekilinin, tutukluluk süreleri başta olmak üzere yargılama süreçlerinin iyi işleyip işlemediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/469)

435.     İstanbul Milletvekili Sedef Küçük ve 22 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamı ile ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/470)

436.     Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ve 27 Milletvekilinin, nefret suçlarında yaşanan artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/476)

437.     Niğde Milletvekili Doğan Şafak ve 29 Milletvekilinin, kadastro çalışmalarından mağdur olan vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/477)

438.     İstanbul Milletvekili Nur Serter ve 22 Milletvekilinin, Fatih Projesi kapsamında yapılmış akıllı tahta ihalesinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/478)

439.     Hakkari Milletvekili Adil Kurt ve 21 Milletvekilinin, SSPE hastalığı konusunun araştırılarak bu hastalıkla mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/479)

440.     Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve 19 Milletvekilinin, Güneydoğu Asya ve özellikle Çin sanayi ürünlerinin yerli sanayiye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/480)

441.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 23 Milletvekilinin, ilköğretim çağındaki çocukların yeterli ve dengeli beslenme konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/481)

442.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 20 Milletvekilinin, Kahramanmaraş’ta zeytin yetiştiriciliği konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/482)

443.     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 22 Milletvekilinin, Kamu Özel Ortaklığı kapsamında yapılan projelerin uygulanabilirliği ve fayda maliyet analizlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/483)

444.     Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, Kars organize sanayi bölgesi ve küçük sanayi sitesinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/484)

445.     Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 Milletvekilinin, farklı dillerin korunması ve gelişmelerinin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/485)

446.     Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu ve 22 Milletvekilinin, GDO'lu ürünlerin insan sağlığına etkilerinin ve zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/486)

447.     Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, askerlik hizmetini yerine getirenlerin uğradığı iddia edilen fiziksel ve psikolojik şiddetin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/487)

448.     Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Diyarbakır'da eski bir cezaevinde yapılan kazılarda ortaya çıkan cesetlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/488)

449.     Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Şanlıurfa-Habur otoyolunun planlanan güzergahının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/489)

450.     BDP grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Metsafor 1 ve 2 Nükleer Santrallerinin taşıdığı risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/490)

451.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, 1990 yılından günümüze kadar gerçekleşen faili meçhul cinayetlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/491)

452.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, TC kimlik numaraları ve kimlik bilgilerinin güvenli kullanımı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/492)

453.     Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve 19 Milletvekilinin, Yozgat ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/493)

454.     İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 25 Milletvekilinin, Türk Boğazlarındaki sorunların ve risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/494)

455.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 22 Milletvekilinin, hayvan yemi üretimi konusunda yaşanan sıkıntıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/495)

456.     Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan ve 25 Milletvekilinin, turizm sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/496)

457.     İstanbul Milletvekili Şafak Pavey ve 26 Milletvekilinin, engelli vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/497)

458.     Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 21 Milletvekilinin, Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde tutuklanan öğrencilerin durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/498)

459.     3. Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve 21 Milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/499)

460.     Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve 21 Milletvekilinin,  Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/500)

461.     Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve 21 Milletvekilinin, Güdül ilçesindeki  ekonomik ve sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/501)

462.     Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 21 Milletvekilinin, Diyarbakır esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/502)

463.     Hakkari Milletvekili Adil Kurt ve 21 Milletvekilinin, Hakkari'de meydana gelen bir patlamanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/503)

464.     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 29 Milletvekilinin, kamyoncu esnafın  sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/504)

465.     MHP Grubu Adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Fransa'da sözde Ermeni soykırımının inkarını suç sayan kanun kabul edilmesi sonucunda oluşturulacak politikalar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7)

466.     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz ve 19 Milletvekilinin, Isparta ve illerindeki sanayileşmenin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/505)

467.     Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ve 20 Milletvekilinin, çocukların sorunları ve çocukları suça iten nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/506)

468.     Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ve 21 Milletvekilinin, cezaevlerindeki uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/507)

469.     İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 29 Milletvekilinin, elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesinin neden olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/508)

470.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 28 Milletvekilinin, hidroelektrik santrallerinin zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/509)

471.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 30 Milletvekilinin, Darülaceze’de yaşandığı iddia edilen yolsuzluk ve ayrımcılık olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/510)

472.     Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve 30 Milletvekilinin, hidroelektrik santrallerinin  zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/511)

473.     İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 28 Milletvekilinin, adalet sisteminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/512)

474.     Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 28 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın nedenleri ve yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/513)

475.     Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 21 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin ve toplu mezarların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/514)

476.     Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 20 Milletvekilinin, 1990'lı yıllardaki bazı faili meçhullerde kullanılan araçların kimlere ait olduğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/515)

477.     Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 23 Milletvekilinin, Manisa'da yapılacak olan nikel madeni işletmesinin neden olacağı olası sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/516)

478.     Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/517)

479.     İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 Milletvekilinin, cezaevlerindeki yaşam koşulları ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/518)

480.     İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 Milletvekilinin, Uludere olayı sonrası ölenlerin yakınlarına ödenen tazminatın kimlere rücu edilebileceğinin araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/519)

481.     Elazığ Milletvekili Enver Erdem ve 20 Milletvekilinin, Elazığ'da çıkarılan mermerin pazarlanma koşullarının iyileştirilmesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/520)

482.     Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, Kütahya ilinin turizm potansiyeli ve bu konuda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/521)

483.     Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, İç Anadolu Bölgesinden diğer bölgelere yapılan göçün nedenleriyle ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/522)

484.     Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek ve 19 milletvekilinin, çelik üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/523)

485.     Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/524)

486.     Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Uludere olayının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/525)

487.     İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 24 Milletvekilihin, çay sektörü ve çay üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/526)

488.     İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 Milletvekilinin, memurların kusurlu davranışlarından dolayı devlet tarafından bugüne kadar ödenmiş olan tazminat miktarlarıyla bunların rücu edilip edilmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/527)

489.     İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 Milletvekilinin, Bazı suikast ve cinayetler arasındaki bağların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/528)

490.     İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve 21 Milletvekilinin, baz istasyonları ve cep telefonlarının insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/529)

491.     Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 23 Milletvekilinin, istihdam ve sosyal alanlarda cinsiyet ayrımcılığının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/530)

492.     Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve 19 Milletvekilinin, Adana ilinin turizm potansiyelinin tespiti ve yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/531)

493.     Ankara Milletvekili Levent Gök ve 21 Milletvekilinin, Atatürk orman çiftliğinin yönetiminde Atatürk'ün vasiyetine aykırılıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/532)

494.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 27 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlü öğrencilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/533)

495.     Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Suriye'ye uygulanacak politikanın belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/534)

496.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 29 Milletvekilinin, Veysel Güney'in mezar yerinin araştırılması amacıyla bir meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/535)

497.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, büyük şehirlere göç ederek çalışmak zorunda kalan gençlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/536)

498.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 21 Milletvekilinin, ülkemizin mağara turizmi potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/537)

499.     Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, Anadilde eğitim görmemenin çocuklar üzerindeki etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/538)

500.     Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu ve 21 Milletvekilinin, Anadilde eğitim görmemenin sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/539)

501.     İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 23 Milletvekilinin, İstanbul-Sultangazi ilçesindeki taş ocaklarının çevre ve insan sağlığına verdikleri zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/540)

502.     Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 21 Milletvekilinin, soruşturma güvenliğiyle ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/541)

503.     Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 24 Milletvekilinin, Büyük Menderes Nehrindeki su taşkınlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/542)

504.     Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 26 Milletvekilinin, Van depremi sonrasında kurulan çadırlarda meydana gelen yangınların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/543)

505.     İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu ve 31 Milletvekilinin, Marmara Denizindeki yasadışı ve aşırı avlanmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/544)

506.     Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan ve 24 Milletvekilinin, Antalya'da seracılık sektörünün yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/545)

507.     Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu ve 22 Milletvekilinin, çay eksperlerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/546)

508.     Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, Kars'ta sağlık hizmetleri alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/547)

509.     Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ve 21 Milletvekilinin, cezaevlerindeki ağır hasta mahkûmların durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/548)

510.     Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ve 21 Milletvekilinin, Van depremi sonrasında diğer illere göç eden depremzedelerin durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/549)

511.     Muş Milletvekili Demir Çelik ve 21 Milletvekilinin, kot taşlama işinde çalışan işçilerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/550)

512.     Aydın Milletvekili Semiha Öyüş ve 23 Milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlaması ile arıcılığın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/551)

513.     Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 31 Milletvekilinin, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı ile ilgili iddiaların ve Trakya'nın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/552)

514.     Van Milletvekili Nazmi Gür ve 21 Milletvekilinin, sınır ihlali yapmalarından dolayı vurulan sivillerin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/553)

515.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 29 Milletvekilinin, Malatya Olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/554)

516.     Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 24 Milletvekilinin, eğitimde yapılan bazı uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/555)

517.     İstanbul Milletvekili Sedef Küçük ve 23 Milletvekilinin, çocuk işçiliği sorunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/556)

518.     Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 24 Milletvekilinin, madde bağımlılığı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/557)

519.     Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 22 Milletvekilinin, Artvin'deki ruhsatlandırılacak iki maden ocağı alanının çevresel, sosyal ve ekonomik etkisinin araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/558)

520.     Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 25 Milletvekilinin, dericilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/559)

521.     Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 26 Milletvekilinin, hastanelerde çalışan taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/560)

522.     Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan ve 26 Milletvekilinin, toprak kaybı ve kirliliğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/561)

523.     BDP grubu adına Grup başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın,  Artvin'de bir maden sahasının çevreye olası zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/562)

524.     BDP grubu adına Grup başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, dış politika sorunlarının tespiti ve çözümünün araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/563)

525.     Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve 22 Milletvekilinin, Adana'daki çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/564)

526.     İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 Milletvekilinin, Şanlıurfa'daki kaçak yapılaşmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/565)

527.     Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve 21 Milletvekilinin, Kamulaştırma Kanunu uyarınca kullanılan Acele Kamulaştırma uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/566)

528.     Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 24 Milletvekilinin, çocuklara yönelik şiddet ve istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/567)

529.     Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 24 Milletvekilinin, Kemik İliği kanserinde karşılaşılan ilik nakli sorunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/568)

530.     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 23 Milletvekilinin, maden işçilerinin emeklilik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/569)

531.     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 23 Milletvekilinin, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılmasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/570)

532.     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 22 Milletvekilinin, kayıt dışı ve suç ekonomisi sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/571)

533.     İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 22 Milletvekilinin, Ekonomik ve Sosyal Konseyin çalışmasının önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/572)

534.     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 22 Milletvekilinin, bilinçsiz tüketim ve israf konusunun araştırılarak gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/573)

535.     İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 21 Milletvekilinin, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki eşgüdüm konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/574)

536.     Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 21 Milletvekilinin, Bingöl’deki bir jeotermal su kaynağının özelleştirilmesi işleminin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/575) 

537.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 28 Milletvekilinin, bazı şeker fabrikalarının özelleştirme sürecinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/579)

538.     Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 24 Milletvekilinin, Kütahya'nın ulaşım sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/580)

539.     Adana Milletvekili Ali Halaman ve 20 Milletvekilinin, çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/581)

540.     Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 Milletvekilinin, Porsuk Baraj Gölü'nün su kalitesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/582)

541.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 22 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/583)

542.     Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve 19 Milletvekilinin, yabancıların geçmiş dönemlerde Türk vatandaşlarına karşı yaptığı mezalimlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/584)

543.     İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 26 Milletvekilinin, Şanlıurfa Ceylanpınar'daki göçer ailelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/585)

544.     Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 27 Milletvekilinin, şarapçılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/586)

545.     İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu ve 28 Milletvekilinin, 12 Haziran 1980 tarihinde İzmir'de bir öğrenci yurdunda yaşanan olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/587)

546.     Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan ve 27 Milletvekilinin, Dilovasına kurulacak Organize Sanayi Bölgesinin çevreye olası etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/588)

547.     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 37 Milletvekilinin, ağır kış koşullarının tarım sektörü üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/589)

548.     İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 36 Milletvekilinin, Şanlıurfa GAP havaalanının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/590)

549.     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 32 Milletvekilinin, çiftçilerin kredi sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/591)

550.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 21 Milletvekilinin, tüketici hakları alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/592)

551.     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 21 Milletvekilinin, öğrencilerin yurt sorunları ile yükseköğretim yurtlarının denetlenmesine ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/593)

552.     İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve 32 Milletvekilinin, Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılan ihalelerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/594)

553.     Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 21 Milletvekilinin, toplu mezar iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/595)

554.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, ekonomik krizin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/596)

555.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, huzurevlerinde ve yaşlı rehabilitasyon merkezlerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/597)

556.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, tutuklu ve hükümlülerin ailelerinden uzaktaki cezaevlerinde bulunmasının etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/598)

557.     Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 19 Milletvekilinin, tekstil sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/599)

558.     Hakkâri Milletvekili Adil Kurt ve 21 Milletvekilinin, GAP kapsamındaki barajların çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/600)

559.     Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 23 Milletvekilinin, polislerin çalışma koşullarının ve mesleki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/602)

560.     Adana Milletvekili Ali Halaman ve 22 Milletvekilinin, Gökdere Barajı'nın yapımı esnasında meydana gelen iş kazasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/603)

561.     Adana Milletvekili Ali Halaman ve 22 Milletvekilinin, Adana Kozan'ın tarihi ve turistik eserlerinin araştırılarak bu eserlerin korunması ve geliştirilmesi için gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/604)

562.     Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve 20 Milletvekilinin, Ankaragücü futbol takımının içinde bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/605)

563.     Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 19 Milletvekilinin, enerji sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/606)

564.     Adıyaman Milletvekili Salih Fırat ve 28 Milletvekilinin, GAP'ın bölgeye etkisinin ve projelerin tamamlanma durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/607)

565.     Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, organ nakli ve organ bağışı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/608)

566.     Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, Tokat ilindeki çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/609)

567.     İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 23 Milletvekilinin, AB ile müzakere sürecinde 23 ve 24 numaralı fasılların açılmamasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/610)

568.     Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker ve 24 Milletvekilinin, sağlıkta performansa dayalı ek ödeme sisteminin yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/611)

569.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 Milletvekilinin, cezaevlerinin koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/612)

570.     Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 21 Milletvekilinin, Bolu'da yapılan HES'lerin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/613)

571.     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, çocuk cezaevlerinde bulunan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/614)

572.     Hakkari Milletvekili Adil Zozani ve 21 Milletvekilinin, farklı din, dil ve düşünceye sahip kişi veya gruplara yönelik saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/615)

573.     Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, Kars ilinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/616)

574.     Ankara Milletvekili Levent Gök ve 21 Milletvekilinin, alçı taşının Bala’da en verimli şekilde çıkarılması ve işletilmesi konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/617)

575.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 25 Milletvekilinin, 16 Mart 1978 tarihinde Beyazıt meydanında yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/618)

576.     Adana Milletvekili Turgay Develi ve 19 Milletvekilinin, elektrik üretim santrallerinin denetim sorunlarının ve Kozan'da meydana gelen baraj kazasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/619)

577.     İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 Milletvekilinin, tüketicilerin kredi kartı ve bankacılık işlemlerinden kaynaklanan sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/620)

578.     Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ve 21 Milletvekilinin, SSPE hastalığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/621)

579.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 25 Milletvekilinin, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay cinayetinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/622)

580.     Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 27 Milletvekilinin, organ nakli konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/623)

581.     Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 Milletvekilinin, patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/624)

582.     Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 22 Milletvekilinin, kolluk kuvvetleri mensuplarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/625)

583.     Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu ve 21 Milletvekilinin, Kozan ilçesindeki Gökdere Köprü Barajı Derivasyon Tüneli'nin kapağının patlaması olayının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/626)

584.     Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 20 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/627)

585.     Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 19 Milletvekilinin, işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/628)

586.     Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 23 Milletvekilinin, incir üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/629)

587.     Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, baz istasyonlarının insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/630)

588.     Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, Kütahya'daki özelleştirmelerin ekonomik ve sosyal etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/631)

589.     Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, göç veren illerde göçe neden olan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/632)

590.     Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve 19 Milletvekilinin, Adana ilinin sanayileşme potansiyelinin tespiti ve sanayileşmede karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/633)

591.     Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 21 Milletvekilinin, basın emekçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/634)

592.     Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 29 Milletvekilinin, bir kanser ilacının sahtesinin kullanılmakta olduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/635)

593.     İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 27 Milletvekilinin, Siverek İlçe Tarım Müdürlüğünde meydana gelen yangın olayının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/636)

594.     Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 21 Milletvekilinin, sendikal örgütlenmedeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/638)

595.     İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi ve 29 Milletvekilinin, medya sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/639)

596.     Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 21 Milletvekilinin, geçici işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/640)

597.     Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, Amasya ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/641)

598.     Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Sivas ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/642)

599.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 25 Milletvekilinin, basın özgürlüğünün kısıtlandığı iddialarının ve gazetecilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/643)

600.     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, üniversitelerde farklı düşüncelere sahip öğrencilerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/644)

601.     Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu ve 22 Milletvekilinin, İskenderun'da 2. Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlenen bir alanın doğurabileceği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/645)

602.     Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 24 Milletvekilinin, ekonomik kriz ve geçim sıkıntısı nedeniyle artan şiddet ve intihar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/646)

603.     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 24 Milletvekilinin, baz istasyonlarının insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/647)

604.     Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu ve 24 Milletvekilinin, hava ulaşımı işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/648)

605.     Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, iş yerinde yaşanan psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/649)

606.     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Türk sporcularının ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yeterli başarıyı gösterememelerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/650)

607.     Ankara Milletvekili Levent Gök ve 31 Milletvekilinin, Ankara'da yaşanan göç hareketlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/651)

608.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Adıyaman'da alevi vatandaşlarımıza yönelik eylemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/652)

609.     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 22 Milletvekilinin, iş kazası sonucu yaşanan ölümlerin ve taşeronlaşmanın doğurduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/653)

610.     Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker ve 19 Milletvekilinin, Bilecik ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/654)

611.     Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 19 Milletvekilinin, Bursa bölgesindeki deprem riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/655)

612.     Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 20 Milletvekilinin, şoför esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/656)

613.     Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 22 Milletvekilinin, seçmen sayısının ve seçimlerin güvenliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/657)

614.     Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ve 22 Milletvekilinin, karbonmonoksit zehirlenmesi vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/658)

615.     Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 22 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülere sunulan sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/659)

616.     Sakarya Milletvekili Münir Kutluata ve 23 Milletvekilinin, Sakarya'nın Karasu ilçesi sahillerinde meydana gelen kıyı erozyonunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/660)

617.     Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, üniversitelerin ve üniversitelerde çalışan personelin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/661)

618.     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 20 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/662)

619.     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 20 Milletvekilinin, raylı sistem ve demiryolu ulaşımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/663)

620.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 23 Milletvekilinin, 1995'te meydana gelen İstanbul Gazi Mahallesi olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/664)

621.     İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 Milletvekilinin, Şanlıurfa'daki bazı hastanelerde meydana gelen çocuk ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/665)

622.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, bazı işçilere yönelik saldırıların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/666)

623.     Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 24 Milletvekilinin, bor üretiminde etkinliğin sağlanarak ülkemizin çıkarlarının korunması konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/667)

624.     İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu ve 24 Milletvekilinin, çocuk cezaevlerindeki infaz ve ıslah uygulamalarının ve bu cezaevlerinde kalan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/668)

625.     Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve 20 Milletvekilinin, Kastamonu'daki esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/669)

626.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman'da Alevi vatandaşların yaşadığı yerlerdeki bazı evlerin kapılarının işaretlendiği iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/670)

627.     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 21 Milletvekilinin, Maliye Bakanlığı çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/671)

628.     İstanbul Milletvekili İhsan Özkes ve 23 Milletvekilinin, camilerin siyasete alet edildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/672)

629.     Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 23 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan nükleer güç santralinin çevreye ve insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/673)

630.     İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 25 Milletvekilinin, kamu alımlarında ve ihale sisteminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/674)

631.     Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 21 Milletvekilinin, SGK'da bulunmayan bazı verilerin hazırlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/675)

632.     İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın ve 21 Milletvekilinin, medyanın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/676)

633.     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz ve 20 Milletvekilinin, doğalgaz arz ve talebindeki dengesizliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/677)

634.     Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 22 Milletvekilinin, 5957 sayılı Kanunun uygulanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/678)

635.     Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 21 Milletvekilinin, özel güvenlik görevlilerinin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/680)

636.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, güvenlik güçlerinin toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde orantısız güç kullandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/681)

637.     Elazığ Milletvekili Enver Erdem ve 19 Milletvekilinin, kayısı üretimi, işletimi ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/682)

638.     Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 Milletvekilinin, nefret suçlarındaki artış iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/683)

639.     Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 19 Milletvekilinin, astsubayların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/684)

640.     Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 19 Milletvekilinin, 4-C'li personelin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/685)

641.     Antalya Milletvekili Mehmet Günal ve 20 Milletvekilinin, Fatih projesinin doğurabileceği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/686)

642.     Adana Milletvekili Ali Halaman ve 20 Milletvekilinin, Kozan ilçesindeki Yedi Göze Barajının yapımı ve HES'lerle ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/687)

643.     Adana Milletvekili Ali Halaman ve 20 Milletvekilinin, orman alanlarının yok olma nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/688)

644.     İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 36 Milletvekilinin, Süryanilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/689)

645.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Suriyeli sığınmacıların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/690)

646.     İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 30 Milletvekilinin, Alevi vatandaşlarının evlerinin işaretlenmesi olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/691)

647.     İstanbul Milletvekili İhsan Özkes ve 20 Milletvekilinin, hac ve umre organizasyonlarında haksız rekabetin önlenmesi ve kalitenin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/692)

648.     Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 27 Milletvekilinin, yağlı tohum politikasının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/693)

649.     Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 27 Milletvekilinin, özelleştirme uygulamalarının ve Van depreminin hayvancılık sektörüne etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/694)

650.     Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 20 Milletvekilinin, trafik kazalarının önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/695)

651.     Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 19 Milletvekilinin, toplumsal gösterilerde kullanılan gazların kullanım gerekliliğinin ve insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/696)

652.     İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 19 Milletvekilinin, ülkemizdeki basın özgürlüğünün genişletilmesini teminen alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/697)

653.     Antalya Milletvekili Arif Bulut ve 21 Milletvekilinin, çiftçilerin üretim bölgelerindeki belediyelerin ve toptancı hal müdürlüklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/698)

654.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 Milletvekilinin, kot taşlama işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/699)

655.     Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 28 Milletvekilinin, kadınların istihdam ve ücret eşitsizliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/700)

656.     Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu ve 32 Milletvekilinin, Adana Pozantı Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşanan hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/701)

657.     Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova ve 21 Milletvekilinin, özelleştirme uygulamalarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/702)

658.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 44 Milletvekilinin, Malatya Kürecik'te kurulan füze savunma sisteminin Ülkemize etkilerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/703)

659.     Adana Milletvekili Ümit Özgümüş ve 33 Milletvekilinin, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Projesinin faaliyete geçmemesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/704)

660.     Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve 20 Milletvekilinin, plastik kullanımının insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/705)

661.     Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 20 Milletvekilinin, özelleştirmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin ve özelleştirme uygulamalarındaki yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/706)

662.     Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 19 Milletvekilinin, üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/707)

663.     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 20 Milletvekilinin, Zonguldak'taki Tasman sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/708)

664.     İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin, sulama birliklerine ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/709)

665.     Elazığ Milletvekili Enver Erdem ve 19 Milletvekilinin, Elazığ'daki şeker pancarı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/710)

666.     Elazığ Milletvekili Enver Erdem ve 19 Milletvekilinin, Elazığ'da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/711)

667.     Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve 20 Milletvekilinin, Emniyet Teşkilatı mensuplarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/712)

668.     Adana Milletvekili Ali Halaman ve 20 Milletvekilinin, seracılığın geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/713)

669.     Muş Milletvekili Demir Çelik ve 22 Milletvekilinin, basın özgürlüğünü kısıtlayan engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/714)

670.     Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu ve 22 Milletvekilinin, Van Gölü'nün korunması ve turizme kazandırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/715)

671.     Elazığ Milletvekili Enver Erdem ve 19 Milletvekilinin, Elazığ ilindeki KOBİ'ler ile küçük esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/716)

672.     Elazığ Milletvekili Enver Erdem ve 19 Milletvekilinin, Emniyet Teşkilatı mensuplarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/717)

673.     Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Hükümetin Irak politikasının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/718)

674.     Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Hükümetin Süryani Asuri politikasının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/719)

675.     Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 22 Milletvekilinin, huzurevleri ve bakımevlerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/720)

676.     Adana Milletvekili Fatoş Gürkan ve 25 Milletvekilinin, boşanma oranındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/721)

677.     Ordu Milletvekili İdris Yıldız ve 22 Milletvekilinin, arıcılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/722)

678.     Ordu Milletvekili İdris Yıldız ve 22 Milletvekilinin, Ülkemizin su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/723)

679.     Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 27 Milletvekilinin, 5957 sayılı Kanunun uygulanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/724)

680.     Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 20 Milletvekilinin, özel öğretim kurumlarının ve bu kurumlarda çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/725)

681.     Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 20 Milletvekilinin, Ülkemizde uygulanan enerji politikaları ile enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/726)

682.     Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker ve 20 Milletvekilinin, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/727)

683.     Adana Milletvekili Ali Halaman ve 21 Milletvekilinin, üzüm yetiştiriciliği ve bağcılık sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/728)

684.     Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 20 Milletvekilinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun eksik yönlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/729)

685.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 23 Milletvekilinin, bazı sınavlarda yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/730)

686.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 Milletvekilinin, hapishanelerin fiziki şartlarının ve hapishanelerdeki sağlık hizmetlerindeki eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/731)

687.     Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve 19 Milletvekilinin, süt sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/732)

688.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, cari açık bağlamında ekonomi politikalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/733)

689.     İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 Milletvekilinin, kamuda çalışan avukatların ve hukuk müşavirlerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/734)

690.     Hatay Milletvekili Hasan Akgöl ve 21 Milletvekilinin, Hatay’da turizm sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/735)

691.     İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 Milletvekilinin, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir inşaat kazısında çıkan insan kemiklerinin kime ait olduğunun ve toplu mezar olup olmadığının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/736)

692.     Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve 20 Milletvekilinin, kayısının daha etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi ve kayısı üretiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/737)

693.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 19 Milletvekilinin, bazı illerde Alevi vatandaşlara yönelik meydana gelen olayların nedenlerinin ve faillerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/738)

694.     Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 21 Milletvekilinin, domates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/739)

695.     Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu ve 19 Milletvekilinin, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeşil alan olarak planlanan arazinin bir firmaya kiralanması hususunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/740)

696.     Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 21 Milletvekilinin, iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/741)

697.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, uygulanan teşvik politikalarının etkilerinin ve yeni teşvik politikalarının saptanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/742)

698.     İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve 22 Milletvekilinin, sivil vesayetin Türkiye demokrasisine olan etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/743)

699.     Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 20 Milletvekilinin, Ergene ve Çorlu deresindeki kirliliğin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/744)

700.     Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, TOKİ konutlarının yapım ve teslimatı aşamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/745)

701.     Elazığ Milletvekili Enver Erdem ve 19 Milletvekilinin, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan din görevlilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/746)

702.     Elazığ Milletvekili Enver Erdem ve 19 Milletvekilinin, özelleştirme sonrası 4/C kadrolarına atanan personelin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/747)

703.     Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 20 Milletvekilinin, Seyhan Nehri üzerindeki HES'lerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/748)

704.     Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 22 Milletvekilinin, iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/749)

705.     Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 22 Milletvekilinin, sokakta yaşayan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/750)

706.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, DEP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılıp tutuklandığı dönem yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/751)

707.     Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 20 Milletvekilinin, Erzurum-Aşkale'deki Karasu-2 HES göletinde yaşanan kazanın ve sonrasındaki kurtarma çalışmalarında yaşanan ihmallerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/752)

708.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 20 Milletvekilinin, çalışma ortamında psikolojik tacizin (mobbing) neden ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/766)

709.     Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve 20 Milletvekilinin, Ergene ve Çorlu derelerindeki kirliliğin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/767)

710.     Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan ve 20 Milletvekilinin, 10 numara yağ kullanımının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/768)

711.     İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter ve 24 Milletvekilinin, okullardaki fiziksel güvenlik eksikliklerinin ve okul kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/769)

712.     İstanbul Milletvekili Melda Onur ve 21 Milletvekilinin, HES projelerinde yaşanan işçi ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/770)

713.     İstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, cezaevlerinin fiziki şartlarının ve cezaevlerinde verilen hizmetlerdeki eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/771)

714.     İstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, suç işleme ve intihar olaylarında yaşanan artışların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/772)

715.     Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt ve 20 Milletvekilinin, iş kazaları sonucu yaşanan ölümlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/773)

716.     Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 20 Milletvekilinin, sahte ürünlerin üretimi, pazarlanması ve yurda girişi ile piyasada serbest dolaşımı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/774)

717.     İstanbul Milletvekili İhsan Özkes ve 21 Milletvekilinin, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait yerlerde ikamet eden din görevlilerine açılan ecrimisil davalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/775)

718.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, yolsuzlukla mücadele konusunda gerekli çalışmaların yapılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/776)

719.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, okullardaki temizlik ve sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/777)

720.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Demokratik açılım sürecinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/778)

721.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, yerel basının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/779)

722.     Adana Milletvekili Ali Halaman ve 19 Milletvekilinin, arı ve bal ürünlerinin üretiminde ve pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/780)

723.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, okullarda kantinlerin neden olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/781)

724.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 21 Milletvekilinin, enerji kayıp ve kaçaklarının nedenleri ve sonuçlarının tespit edilerek enerji verimliliğinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/782)

725.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 21 Milletvekilinin, engellilerin istihdam sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/783)

726.     Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu ve 38 Milletvekilinin, Suriye'de meydana gelen karışıklıklar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8)

727.     Adana Milletvekili Ümit Özgümüş ve 30 Milletvekilinin, kalkınma ajanslarının faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/784)

728.     Adana Milletvekili Ümit Özgümüş ve 31 Milletvekilinin, 5 Nisan 2012 tarihinde Başbakan tarafından açıklanan yeni teşvik paketinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/785)

729.     İstanbul Milletvekili İhsan Özkes ve 21 Milletvekilinin, cami restorasyonları ile ilgili yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/786)

730.     Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde biyoyakıtların üretiminde ve kullanımındaki eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/787)

731.     Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 23 Milletvekilinin, kadınların işgücüne katılımının ve iş hayatında karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/788)

732.     Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve 20 Milletvekilinin, Melen Çayı projesi nedeniyle yaşanacak sorunların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/789)

733.     Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 20 Milletvekilinin, Tokat ilinin göç vermesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/790)

734.     Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 19 Milletvekilinin, çiftçilerin kredi borcu nedeniyle yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/791)

735.     Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 19 Milletvekilinin, MKE Ankaragücü Spor Kulübünün içinde bulunduğu idari ve mali durumun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/792)

736.     Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, okullarda ve okul çevrelerinde yaşanan kazaların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/793)

737.     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, yoksulluğun tüm boyutlarıyla incelenmesi ve yoksulluğu önleyici sosyal politikaların oluşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/794)

738.     Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 22 Milletvekilinin, Kars ilinin merkez mahallelerinin yol, su ve diğer altyapı sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/795)

739.     Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar ve 23 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/796)

740.     Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar ve 21 Milletvekilinin, pamuk üreticilerinin ve sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/797)

741.     Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar ve 21 Milletvekilinin, incir üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/798)

742.     Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ve 20 Milletvekilinin, ipekböcekçiliği sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/799)

743.     İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 19 Milletvekilinin, AB ile tam üyelik sürecinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/800)

744.     MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Suriye konusundaki Türk dış politikasının temel hedef ve çizgisi konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9)

745.     Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider ve 24 Milletvekilinin, balonculuk sektörünün altyapı ve hizmet kalitesinin yükseltilip turizmin hizmetine sunulması ve sorunlarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/802)

746.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 20 Milletvekilinin, madencilik sektörünün sorunları ve bor madenlerinin öneminin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/803)

747.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 20 Milletvekilinin, çocuklara karşı uygulanan şiddetin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/804)

748.     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 19 Milletvekilinin, YGS sınavındaki başarısızlığın nedenlerinin ve eğitim sisteminin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/805)

749.   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 Milletvekilinin, GDO'lu ürünlerin insan ve hayvan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/806)

750.   BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, ekmek üretim ve tüketim süreçlerinde halk sağlığını tehdit eden unsurların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/807)

751.   Mardin Milletvekili Erol Dora ve 22 Milletvekilinin, cezaevlerindeki annelerin ve anneleriyle birlikte kalan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/808)

752.   İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 21 Milletvekilinin, Suriyeli mülteciler için oluşturulan konteyner kentlerde görev yapan sağlık çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/809)

753.   İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 20 Milletvekilinin, 2004-2012 yılları arasında açıklanan teşvik paketlerinin uygulama sonuçlarının ve eksik yönlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/810)

754.   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 20 Milletvekilinin, kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/811)

755.   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 19 Milletvekilinin, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a gerçekleştirilen suikastın aydınlatılması ve Turgut Özal’ın ölümü ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/812)

756.   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 19 Milletvekilinin, Trakyalı süt üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/813)

757.   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 22 Milletvekilinin, Çernobil felaketinin sonuçlarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/814)

758.   Muş Milletvekili Demir Çelik ve 22 Milletvekilinin, İİBF mezunlarının KPSS sınavında ve atamalarda yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/815)

759.   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 22 Milletvekilinin, Türkiye'de kurulması planlanan nükleer santrallerin olası zararlarının ve yenilenebilir enerji potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/816)

760.   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 22 Milletvekilinin, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Yeni Şakran beldesinde bulunan Yeni Şakran Cezaevine tutuklu ve hükümlülerin sevkleri ve cezaevi kabulleriyle ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/817)

761.   Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 21 Milletvekilinin, Maliye Bakanlığı personelinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/818)

762.   Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 21 Milletvekilinin, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/819)

763.   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve 22 Milletvekilinin, iş kazaları ve işçi ölümlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/820)

764.   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve 22 Milletvekilinin, Mersin Akkuyu'da kurulacak nükleer santralin çevreye ve insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/821)

765.   . Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 22 Milletvekilinin, sert geçen kış şartları nedeniyle hayvancılık sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/822)

766.   İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın ve 27 Milletvekilinin, 1 Mayıs 1977'de Taksim'de yaşanan olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/823)

767.   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, öğretmen ve eğitimcilere karşı uygulanan şiddetin nedenleri ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/824)

768.   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, öğretmenlerin hayat standartlarında yaşanan olumsuz değişimin sebepleri ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/825)

769.   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 Milletvekilinin, zihinsel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen hizmetlerin nitelik ve yeterlik bakımından araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/826)

770.   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 21 Milletvekilinin, basın yayın organları vasıtasıyla yapılan gıda ve ilaç reklamlarının halk sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/827)

771.   İstanbul Milletvekili Sedef Küçük ve 23 Milletvekilinin, Çin ve diğer uzak doğu ülkelerinden ithal edilen ürünlerin yerli üreticiler üzerindeki etkileri ve sağlık alanında doğurduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/828)

772.   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve 22 Milletvekilinin, 1 Mayıs 1977 tarihinde Taksim Meydanı'nda yaşanan olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/829)

773.   Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 22 Milletvekilinin, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılan süt nedeniyle yaşandığı iddia edilen zehirlenme olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/830)

774.   Mardin Milletvekili Erol Dora ve 22 Milletvekilinin, Mardin'de yaşanan elektrik kesintilerinin ve bu kesintiler nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/831)

775.   Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 19 Milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/832)

776.   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve 19 Milletvekilinin, geçici köy korucularının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/833)

777.   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve 19 Milletvekilinin, gümrük kapılarının ve gümrük muayene memurlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/834)

778.   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve 20 Milletvekilinin, öğretmenlerin yaşadığı şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/835)

779.   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 26 Milletvekilinin, Okul Sütü Akıl Küpü projesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/836)

780.   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 24 Milletvekilinin, ABD Büyükelçiliğinde verilen Ergenekon Brifingi ile ilgili olarak yayınlanan Wikileaks belgelerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/837)

781.   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 22 Milletvekilinin, ev işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/838)

782.   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 Milletvekilinin, Aliağa ve çevresinde yapılması planlanan termik santrallerin insan sağlığı, tarımsal üretim ve çevre üzerindeki zararlı etkilerinin tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/839)

783.   Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider ve 24 Milletvekilinin, yeraltı depoculuğunu geliştirmek ve hizmet kalitesini artırmak için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/840)

784.   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 20 Milletvekilinin, Devlet Tiyatrolarının ve tiyatro sanatçılarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/841)

785.   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 21 Milletvekilinin, Diyarbakır Surları'nın iyileştirilmesi ve turizme uygun hale getirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/842)

786.   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu ve 22 Milletvekilinin, Van'ın Tatvan ilçesinin afet bölgesi ilan edilen bazı mahallelerinin imara, kentleşmeye, turizm ve ticarete açılarak bölge halkının sorunlarının giderilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/843)

787.   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 25 Milletvekilinin, basın özgürlüğünün önündeki sorunların tespit edilmesi ve bu sorunların çözümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/844)

788.   Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve 27 Milletvekilinin, 1 Mayıs 1977 İşçi Bayramı kutlamaları esnasında meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/845)

789.   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 27 Milletvekilinin, öğretmenlerin uğramış oldukları şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/846)

790.   Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş ve 19 Milletvekilinin, Roman vatandaşların yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/847)

791.   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 26 Milletvekilinin, anason üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/848)

792.   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 21 Milletvekilinin, 1 Mayıs 1977 tarihinde Taksim'de yaşanan olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/849)

793.   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 22 Milletvekilinin, sanatın ve sanatçının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/850)

794.   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu ve 22 Milletvekilinin, öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/851)

795.   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 22 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/852)

796.   Mardin Milletvekili Erol Dora ve 22 Milletvekilinin, Zergan Deresi'nin ıslah çalışmalarıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/853)

797.   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 24 Milletvekilinin, iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/854)

798.   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 20 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/855)

799.   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 Milletvekilinin, üniversite mezunu işsizlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/856)

800.   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin, atanamayan öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/857)

801.   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, Türkiye'de yaşayan farklı kültür ve kimliklerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/858)

802.   İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve 22 Milletvekilinin, tiyatro sanatçılarının yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/859)

803.   Adana Milletvekili Ali Halaman ve 20 Milletvekilinin, ülkemizin jeotermal enerji kaynaklarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/860)

804.   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve 19 Milletvekilinin, Türkçe'deki bozulma ve yozlaşmanın boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/861)

805.   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde balık üretimi ve tüketimi konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/862)

806.   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde uluslararası taşımacılık alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/863)

807.   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 25 Milletvekilinin, çeltik üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/864)

808.   İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 19 Milletvekilinin, sporda artan şiddetin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/865)

809.   Hakkari Milletvekili Adil Zozani ve 23 Milletvekilinin, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/866)

810.   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve 20 Milletvekilinin, TSK personelinin özlük hakları, sosyal haklar ve eğitim imkânları konularında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/867)

811.   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 24 Milletvekilinin, patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/868)

812.   Ordu Milletvekili İdris Yıldız ve 25 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/869)

813.   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 23 Milletvekilinin, madencilik sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/870)

814.   Ordu Milletvekili İdris Yıldız ve 25 Milletvekilinin, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde madencilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/871)

815.   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 19 Milletvekilinin, alışveriş merkezlerinin şehir ekonomileri ve toplumsal yapıya etkilerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/872)

816.     Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 26 Milletvekilinin, Erzincan'ın ekonomik, sosyal ve jeolojik yapısının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/873)

817.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mesleğinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/874)

818.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 23 Milletvekilinin, üniversite öğrencileri hakkında açılan disiplin soruşturmalarının ve verilen cezaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/875)

819.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin, askerlik görevi sırasında yaşanan intiharların ve şüpheli ölümlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/876)

820.     İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 22 Milletvekilinin, LPG'li araçların yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/877)

821.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 25 Milletvekilinin, engellilerin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/878)

822.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından korunmak için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/879)

823.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, “Tutuklu Seçilmişler” sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/880)

824.     İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın ve 20 Milletvekilinin, uzman erbaşlık sistemindeki sorunların araştırılarak mağduriyetlerin giderilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/881)

825.     Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 19 Milletvekilinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan personelin sorunlarının araştırılarak mağduriyetlerinin giderilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/882)

826.     İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 19 Milletvekilinin, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/883)

827.     İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 23 Milletvekilinin, çay üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/884)

828.     Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve 19 Milletvekilinin, muvazzaf ve emekli astsubayların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/885)

829.     Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 39 Milletvekilinin, çay üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/886)

830.     MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, kamu çalışanlarının özlük haklarının belirlenmesi amacıyla yapılan toplu sözleşme süreçlerinde yaşanan sorunların değerlendirilmesi konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10)

831.     Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu ve 22 Milletvekilinin, Bitlis'teki tarihi eserlerin restorasyonu konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/887)

832.     Van Milletvekili Nazmi Gür ve 22 Milletvekilinin, Van depremi sonrasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/888)

833.     Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 21 Milletvekilinin, Kyoto Protokolünün Türkiye tarafından uygulanabilirliğinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/889)

834.     İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve 33 Milletvekilinin, TOKİ tarafından yapılan ihalelerdeki mevzuata aykırılık iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/890)

835.     Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ve 25 Milletvekilinin, Bursa Yenişehir Havalimanı'nın işlerlik kazanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/891)

836.     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 25 Milletvekilinin, şap hastalığına karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/892)

837.     İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 21 Milletvekilinin, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanan dolandırıcılık olayının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/893)

838.     Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, muvazzaf ve emekli astsubayların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/894)

839.     Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve 19 Milletvekilinin, Yozgat ilinin göç sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/895)

840.     Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 21 Milletvekilinin, çalışma ortamında yaşanan psikolojik tacizlerin çalışanlar üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/896)

841.     Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve 33 Milletvekilinin, HES’lerin fayda/maliyet analizlerinin yapılması, havza planlaması yapılmasının temini, tarım ve sit alanlarının korunması, taşkın risklerinin belirlenmesi, su yapılarının etkin denetimlerinin yapılması, ÇED raporlarının bilimsel kriterlere ve taraf olunan uluslararası anlaşmalara uygunluklarının araştırılması ve hidroelektrik potansiyelimizin en uygun biçimde değerlendirilebilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/897)

842.     İstanbul Milletvekili Melda Onur ve 23 Milletvekilinin, PKK tarafından kaçırılan askerlerin ve kamu görevlilerinin akıbetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/898)

843.     Elazığ Milletvekili Enver Erdem ve 19 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/899)

844.     Elazığ Milletvekili Enver Erdem ve 19 Milletvekilinin, geçici köy korucularının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/900)

845.     Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 22 Milletvekilinin, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının temel sebeplerinin ve bu hastalığa karşı alınan tedbirlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/901)

846.     Mardin Milletvekili Erol Dora ve 22 Milletvekilinin, HES inşaatlarından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/902)

847.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin yapısı ve yetkilerinden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/903)

848.     Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 22 Milletvekilinin, Cumartesi Annelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/905)

849.     Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 Milletvekilinin, sokak çocuklarının sorunlarının belirlenmesi, sayısal artışlarının önüne geçilmesi ve rehabilitasyonu konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/906)

850.     Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 Milletvekilinin, kayıt dışı çalışan kadınların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/907)

851.     Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 21 Milletvekilinin, Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Gülen ve Dumanlı Ormanlarının korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/908)

852.     Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 22 Milletvekilinin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesindeki kuruluşlarda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/909)

853.     Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/910)

854.     İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler ve 23 Milletvekilinin, çam fıstığı üretimindeki sorunların ve üreticilerin mağduriyetinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/911)

855.     İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 20 Milletvekilinin, çiftçilerin yaşadığı ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/912)

856.     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 19 Milletvekilinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan araç kiralama ihalelerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/913)

857.     Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 21 Milletvekilinin, Suriye'de yaşanan olayların bölge illerimizin ekonomilerine etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/914)

858.     Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 19 Milletvekilinin, Erzincan'ın kalkınması ve gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/915)

859.     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 20 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/916)

860.     Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 19 Milletvekilinin, elma üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/917)

861.     Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 20 Milletvekilinin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından korunmak için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/918)

862.     İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 25 Milletvekilinin, hayvancılığın geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/919)

863.     İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 25 Milletvekilinin, çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/920)

864.     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 25 Milletvekilinin, Bartın Irmağı'ndaki kirliliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/921)

865.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'ta kaplıcaların bulunduğu bölgelerin sorunlarının araştırılarak termal kaynakların değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/922)

866.     Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 19 Milletvekilinin, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/923)

867.     Adana Milletvekili Ali Halaman ve 19 Milletvekilinin, boşanma olaylarının ve sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/924)

868.     Mardin Milletvekili Erol Dora ve 22 Milletvekilinin, Aliağa'da yapılması planlanan termik santrallerin yol açacağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/925)

869.     Bursa Milletvekili Bedrettin Yıldırım ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretimi ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/926)

870.     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz ve 20 Milletvekilinin, Roman vatandaşlarımızın barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/927)

871.     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz ve 19 Milletvekilinin, Roman vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/928)

872.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, TOKİ konutlarında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/929)

873.     Malatya Milletvekili Veli Ağaba ve 19 Milletvekilinin, 17 Mayıs 1994 tarihinde Bezar Dağı'nda yaşanan olayların araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/930)

874.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkının kullanımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/931)

875.     Muş Milletvekili Demir Çelik ve 22 Milletvekilinin, anadilde sağlık hizmeti almada yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/932)

876.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 22 Milletvekilinin, çevre ve insan sağlığını tehdit eden kimyasal madde kullanımının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/933)

877.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 22 Milletvekilinin, insan sağlığını tehdit eden hileli gıdalar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/934)

878.     Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 20 Milletvekilinin, polislerin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/935)

879.     Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 19 Milletvekilinin, belediyelere yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/936)

880.     Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 21 Milletvekilinin, Bolu ve Düzce'de olası bir depremin meydana getireceği hasarların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/948)

881.     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz ve 19 Milletvekilinin, itfaiye teşkilatı mensuplarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırılması açılmasına ilişkin önergesi (10/949)                                                                                            

882.     Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve 22 Milletvekilinin, TRT'nin gelirleri ile reklam ve izleyici ölçümleri için yaptığı ihalelerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/950)

883.     Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve 22 Milletvekilinin, HES’lerin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/951)

884.     İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 21 Milletvekilinin, havacılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/952)

885.     Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 22 Milletvekilinin, sağlıkta dönüşüm politikalarının ve bölge hastanelerinin Erzincan'daki sağlık hizmetlerine etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırılması açılmasına ilişkin önergesi (10/953)

886.     Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 23 Milletvekilinin, karapara ile mücadele yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/954)

887.     Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 Milletvekilinin, süt ve süt ürünleri sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/955)

888.     Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 23 Milletvekilinin, güvenlik güçlerince uygulanan orantısız gücün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/956)

889.     Muş Milletvekili Demir Çelik ve 22 Milletvekilinin, Muş E Tipi Kapalı Cezaevinde bir tutuklunun ölüm nedeninin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/957)

890.     Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 22 Milletvekilinin, hileli ve sağlıksız gıda üretiminin ve bu tür ürünlerin insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/959)

891.     İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel ve 27 Milletvekilinin, belediyelere sağlanan olanaklar ile belediyelere yönelik denetimlerde farklı uygulamalar yapılmasının yarattığı sorunların tespiti ve belediyelerin denetimlerinde tarafsızlığı sağlayacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/960)

892.     İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 25 Milletvekilinin, Tarım Satış Kooperatifi ve Birlikleri ile ortaklarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/961)

893.     Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve 24 Milletvekilinin, İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesindeki hastaların ölüm nedenlerinin ve sağlık çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması ilişkin önergesi (10/962)

894.     Hatay Milletvekili Hasan Akgöl ve 26 Milletvekilinin, pamuk sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/963)

895.     Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker ve 26 Milletvekilinin, fakir ailelere yapılan kömür yardımlarında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/964)

896.     İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 27 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/965)

897.     Manisa Milletvekili Sakine Öz ve 24 Milletvekilinin, Gediz Havzası'ndaki kirliliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/966)

898.     Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan ve 20 Milletvekilinin, Konya-Antalya il sınır çizgisinin değiştirilmesi sonucunda oluşabilecek sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/967)

899.     Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 22 Milletvekilinin, Turgut Özal'ın ölümü üzerindeki iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/968)

900.     İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve 39 Milletvekilinin, işçilerin toplu iş sözleşmesi hakkını kullanmasının engellenmesinin ve süreçte ortaya çıkan mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/969)

901.     Hakkari Milletvekili Adil Zozani ve 22 Milletvekilinin, cezaevlerindeki kötü yaşam koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/970)

902.     Hakkari Milletvekili Adil Zozani ve 22 Milletvekilinin, Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/971)

903.     Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 22 Milletvekilinin, Şanlıurfa E Tipi Cezaevinde yaşanan yangın olayının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/972)

904.     BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, öğretmenlik mesleğinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/973)

905.     Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ve 21 Milletvekilinin, altın arama faaliyetlerinin çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/974)

906.     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 23 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/975)

907.     İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 23 Milletvekilinin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/976)

908.     İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 24 Milletvekilinin, İşsizlik Sigortası Fonu'nun etkin ve amacına uygun kullanımının sağlanmasına yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/977)

909.     Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 22 Milletvekilinin, gıda güvenliği konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/978)

910.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, 16 Haziran 2012 tarihinde Şanlıurfa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/979)

911.     İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 25 Milletvekilinin, işsizlik ve istihdam sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/980)

912.     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 33 Milletvekilinin, düşünce, ifade ve yayınlama özgürlüğünün önündeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/981)

913.     İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 29 Milletvekilinin, çocuk işçiliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/982)

914.     Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 Milletvekilinin, çalışanların iş güvenliği ve sağlıkla ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/983)

915.     Mersin Milletvekili Ali Öz ve 21 Milletvekilinin, bitkisel gen kaynaklarının modern teknolojiler kullanılarak korunması ve değerlendirilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/984)

916.     Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 19 Milletvekilinin, buğday üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/985)

917.     Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 19 Milletvekilinin, gübre kullanımı ve gübre fiyatlarındaki artışların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/986)

918.     HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna yönelik operasyonların düşünce ve örgütlenme özgürlüğü açısından araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/987)

919.     Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve 19 Milletvekilinin, 444'lü hatların kullanımında tüketicilerin yaşadıkları mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/988)

920.     HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, THY çalışanlarının yaşadıkları sorunların ve mağduriyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/989)

921.     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 22 Milletvekilinin, kolluk kuvvetleri tarafından uygulanan şiddetin hukuki, siyasi ve toplumsal nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/990)

922.     Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 22 Milletvekilinin, Mıhellemi'lerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/991)

923.     Ordu Milletvekili İdris Yıldız ve 20 Milletvekilinin, Ankara Metro inşaatlarının sorunlarının saptanması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/992)

924.     İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde büyük acılara neden olan kitlesel olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/993)

925.     Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 23 Milletvekilinin, ÖSYM tarafından yapılan sınavlardaki hataların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/994)

926.     Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ve 26 Milletvekilinin, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyol Projesi nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/995)

927.     Ankara Milletvekili Levent Gök ve 21 Milletvekilinin, Ankara'daki metro inşaatlarının ve meydana gelen göçük olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/996)

928.     Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 20 Milletvekilinin, kıyı belediyelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/997)

929.     Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, kamu hizmet standartlarının yükseltilmesini sağlamak ve kamu görevlilerinin görevlerini kötüye kullanmalarını önlemek için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/998)

930.     HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, kadın tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/999)

931.     Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ve 21 Milletvekilinin, Bursa'da faaliyet gösteren taş, maden, mermer ve kum ocaklarının neden oldukları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1000)

932.     Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 22 Milletvekilinin, polis şiddetinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1001)

933.     İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel ve 21 Milletvekilinin, bankaların hukuka aykırı uygulamalarının araştırılarak tüketici haklarının etkin bir şekilde korunmasının sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1002)

934.     İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 Milletvekilinin, yoksulluğun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1003)

935.     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 20 Milletvekilinin, tarımda girdi maliyetleri sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1004)

936.     Mardin Milletvekili Erol Dora ve 22 Milletvekilinin, cezaevlerindeki doluluk oranlarından kaynaklanan hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1005)

937.     İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 20 Milletvekilinin, TOKİ tarafından gerçekleştirilen ihale ve projelerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1006)

938.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, yoksulluğun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1007)

939.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1008)

940.     Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 20 Milletvekilinin, Belediye Kanununun 11. maddesi kapsamında belediyelere dâhil edilen köylerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1009)

941.     İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ve 22 Milletvekilinin, engelli vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1010)

942.     İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ve 21 Milletvekilinin, Ege Bölgesi ve Türkiye genelinde yaşanabilecek su sorununa karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1011)

943.     İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 42 Milletvekilinin, Folkart Altay Alsancak Stadının tarihi dokusu ile korunarak nasıl değerlendirilmesi gerektiğinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1012)

944.     Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan ve 19 Milletvekilinin, Bozcaada ve Gökçeada'da yaşayanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1013)

945.     Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 22 Milletvekilinin, tüm alanlarda engellilerin erişimine uygun düzenlemelerin yapılması ve mevcut aksaklıkların giderilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1014)

946.     Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker ve 20 Milletvekilinin, toplumsal yapıyı tehdit eden şiddet, cinayet ve intihar olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1015)

947.     Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan ve 22 Milletvekilinin, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkın ve Milli Park içerisinde yaşayan vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1016)

948.     Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek ve 19 Milletvekilinin, Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen sel felaketine yol açan sebeplerin ve ortaya çıkan mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1017)

949.     Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 22 Milletvekilinin, Kemal Türkler Davasıyla ilgili ortaya atılan iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1018)

950.     Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 22 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşanan elektrik kesintilerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1019)

951.     CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, son günlerde tırmanan ve yöntem değiştiren terör olayları ile Suriye ve Irak'la ilişkilerimiz bağlamında ülkemizin karşı karşıya bulunduğu iç ve dış tehditler konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12)

952.     Diyarbakır Milletvekili Altan TAN ve 22 Milletvekilinin, Arakan Bölgesinde yaşayan Müslüman nüfusun maruz kaldığı insan hakları ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1020)

953.     HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Diyarbakır'da 14.07.2012 tarihinde düzenlenen miting sırasında yaşanan olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1021)

954.     HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, üniversitelerde öğrencilerin ve öğretim üyelerinin fişlendiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1022)

955.     Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 27 Milletvekilinin, artan boşanma oranlarının gerekçelerinin ve boşanma sonucu çocukların karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1023)

956.     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 23 Milletvekilinin, 2012 KPSS lisans sınavına yönelik bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1024)

957.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 Milletvekilinin, 2012 KPSS sınavına yönelik kopya ve benzeri iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1025)

958.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, KPSS sınavlarına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1026)

959.     Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 22 Milletvekilinin, canlı hayvan ithalatının ülke hayvancılığına verdiği zararların tespiti ve besi hayvancılığının geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1027)

960.     Manisa Milletvekili Sakine Öz ve 21 Milletvekilinin, TOKİ projelerindeki rant iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1028)

961.     Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 22 Milletvekilinin, 22 Haziran 2012'de Akdeniz'e düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağının neden ve nasıl düştüğünün araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1029)

962.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, sağlık alanında yaşanan sorunları çözmek ve insan odaklı sağlık hizmetlerini hayata geçirmek için izlenecek politikaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1030)

963.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, çalışanların haklarını korumak, çalışma koşullarını düzeltmek ve çalışanlar arasında var olan eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için izlenmesi gereken politikaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1031)

964.     Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz ve 39 Milletvekilinin, Suriye politikasının ve bölgedeki gelişmelerin ülkemize etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1032)

965.     Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 19 Milletvekilinin, arıcılık sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1033)

966.     HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, toplumsal olaylarda biber gazı kullanımının ve sağlığa etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1034)

967.     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, yaşlılarının yaşadıkları sorunların ekonomik, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1035)

968.     Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, trafik kazalarının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1036)

969.     Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın ve silah kullanımı sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların engellenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1037)

970.     Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 19 Milletvekilinin, Manisa'nın büyükşehir belediyesi olmasına dair yasal düzenlemenin Manisalılar ve mevcut belediyeler lehine çıkarılmasının yöntemlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırmasına ilişkin önergesi (10/1038)

971.     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 19 Milletvekilinin, hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvan üreticilerinin sorunlarının ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1039)

972.     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 19 Milletvekilinin, üniversiteye girişte uygulanan sınav sisteminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1040)

973.     Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 19 Milletvekilinin, Mersin Akkuyu Nükleer Santralinin kuruluşu ile ilgili uluslararası anlaşmalarının hukukilik ve yerindelik açısından araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1041)

974.     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu illerinde eğitimde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1042)

975.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin yurt sorunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1043)

976.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, Türk vergi sisteminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1044)

977.     İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 Milletvekilinin, Şanlıurfa'nın sulama ve elektrik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1045)

978.     Manisa Milletvekili Sakine Öz ve 19 Milletvekilinin, başta Manisa'daki SÜREKO tesisi olmak üzere katı atık tesislerinden kaynaklı çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1046)

979.     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, ders kitaplarındaki hak ihlalleri içeren ifadelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1047)

980.     Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 21 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin farklı cezaevlerine nakillerinden doğan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1048)

981.     Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 21 Milletvekilinin, üniversite öğrencileri hakkında başlatılan soruşturma ve kovuşturmalar ile bunların yol açtığı mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1049)

982.     HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Hükümetin izlediği politikaların yol açtığı siyasal, ekonomik ve toplumsal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1050)

983.     Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, işitme engelli öğrencilerin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1051)

984.     Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Diyarbakır ve çevre illerde yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1052)

985.     Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu Projesi ve bu projeye bağlı sulama kanallarının bitirilememiş olmasının nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1053)

986.          Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, kaçak göçmenlerin sorunları ve ölüm nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1054)

987.          Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Diyarbakır Havalimanı Terminal Binası inşaatı ve ihale sürecinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1056)

988.        İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 23 Milletvekilinin, taş ocaklarının doğaya ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1057)

989.      HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 1993 yılında meydana gelen olayın araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1058)

990.      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 21 Milletvekilinin, zorunlu askerlik uygulamasının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1059)

991.      HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, toplumsal barış için uzlaşma ve müzakere süreçlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1060)

992.      Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve 20 Milletvekilinin, Hatay'daki Suriyeli mültecilerin yasadışı olaylara ve faaliyetlere katıldıkları iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1061)

993.      Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 57 Milletvekilinin, Artvin'in Ardanuç ilçesinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1062)

994.      Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz ve 57 Milletvekilinin, SADAT isimli firmanın Suriye'deki faaliyetlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1063)

995.      Van Milletvekili Nazmi Gür ve 22 Milletvekilinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulamasının amaç dışı kullanılmasının engellenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1064)

996.      Mersin Milletvekili Ali Öz ve 20 Milletvekilinin, doğal kaynakların tüketiminin ve tasarruf ile geri dönüşüm konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1065)

997.      Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 Milletvekilinin, Suriye sınırında yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1066)

998.      Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 20 Milletvekilinin, 28 Şubat sürecinde verilen yargı kararlarının araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1067)

999.      Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 20 Milletvekilinin, benzin, doğalgaz ve elektrik gibi tüketim ürünlerine getirilen zamların sebeplerinin araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1068)

1000.  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Mardin Artuklu Üniversitesinde seçmeli olarak okutulan bir dersin kontenjanının azaltılması konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1069)

1001.  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, eğitim sistemi ve öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1070)

1002.  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde kayıt dışı ve ruhsatsız silah kullanımının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1071)

1003.  Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve 22 Milletvekilinin, Yatağan Termik Santralinin çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1072)

1004.  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, 2012 Olimpiyat Oyunlarında yaşanan başarısızlığının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1073)

1005.  Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu ve 21 Milletvekilinin, 1987-2000 yılları arasındaki faili meçhul cinayetlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1074)

1006.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, cezaevlerinde yaşanan ölüm olayları ve açlık grevlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1075)

1007.  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, meme kanserinin nedenlerinin ve yaygınlaşma sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1076)

1008.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili Pervin Buldan’ın, gizli tanıklık sisteminin yol açtığı sorunların giderilmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1077)

1009.  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 21 milletvekilinin, geleceğe yönelik insan gücü ve mesleklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1078)

1010.  Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker ve 19 Milletvekilinin, Suriye'ye komşu illerin ekonomik durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1079)

1011.  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve 22 Milletvekilinin, Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle başta Hatay olmak üzere bölge illerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1080)

1012.  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve 21 Milletvekilinin, uyuşturucu madde bağımlılığı ve kaçakçılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1081)

1013.  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 29 milletvekilinin, koyun yetiştiriciliğinin desteklenmesi ve teşvik edilmesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1082)

1014.  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 29 Milletvekilinin, hayvancılıkta kullanılan ot, yem ve saman fiyatlarındaki aşırı artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1083)

1015.  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 28 Milletvekilinin İntihar eğilimlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1084)

1016.  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes ve 24 Milletvekilinin, askeri kışlalarda meydana gelen intihar olayları ve asker ölümlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1085)

1017.  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes ve 25 Milletvekilinin Afyonkarahisar'da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1086)

1018.  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova ve 25 Milletvekilinin, Kaz Dağlarında çıkan orman yangınlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1087)

1019.  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 Milletvekilinin, su ürünleri sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1088)

1020.  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 23 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1089)

1021.  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 28 Milletvekilinin, suç istatistiklerinin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1090)

1022.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Türkiye'nin Suriyeli muhaliflere lojistik destek sağladığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1108)

1023.  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 29 Milletvekilinin, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1109)

1024.  İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 28 Milletvekilinin, Van ve Vanlıların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1110)

1025.  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 Milletvekilinin, merinos ırkı koyunların yetiştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1111)

1026.   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve 21 Milletvekilinin, sulama birliklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1112)

1027.  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 20 Milletvekilinin, Suriye'deki olayların Türkiye ekonomisine olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1113)

1028.  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 27 Milletvekilinin, zorunlu göçe maruz kalan vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1114)

1029.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Hükümetin Suriye politikasının araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1115)

1030.  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 22 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1116)

1031.  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 37 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1117)

1032.  Adana Milletvekili Ali Halaman ve 20 Milletvekilinin, köylere hizmet götürme birliklerinin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1118)

1033.   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, uygulanan sosyal politikaların ve sosyal yardımların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1119)

1034.  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 26 Milletvekilinin, çay üreticilerinin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1120)

1035.  Manisa Milletvekili Sakine Öz ve 41 Milletvekilinin, Alaşehir elektrik santralinin çevreye zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1121)

1036.  Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 38 Milletvekilinin, göçün sosyal ve siyasal hayata etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1122)

1037.   Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 25 Milletvekilinin, madencilik faaliyetlerinin doğaya ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1123)

1038.  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 20 Milletvekilinin, Kars ilindeki arıcılık sektörünün sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1124)

1039.  Muş Milletvekili Demir Çelik ve 21 Milletvekilinin, Varto ilçesine yapılacak hidro elektrik santrallerinin çevreye olası zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1125)

1040.  Mardin Milletvekili Erol Dora ve 21 Milletvekilinin, nefret suçlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1149)

1041.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, otistik çocukları olan ailelerin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1150)

1042.  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, engelli vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1151)

1043.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, cezaevlerindeki açlık grevlerinin neden olduğu sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1152)

1044.  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, yoksulluğun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1153)

1045.  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, deniz kirliliğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1154)

1046.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Van depreminden zarar görenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1155)

1047.  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, nefret suçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1156)

1048.  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, askeri harcamaların denetlenememesinin sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1157)

1049.  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekili'nin mezar yeri belli olmayan bazı şahısların mezarlarının ortaya çıkarılması için devlet arşivlerinin ortaya çıkarılmasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1158)

1050.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Toplumsal olaylarda ortaya çıkan ölümlerin ve emniyet güçlerinin aşırı güç kullandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1159)

1051.  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 23 Milletvekilinin, öğretim elemanları ile akademisyenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1160)

1052.  Adana Milletvekili Ali Demirçalı ve 19 Milletvekilinin, Adana'nın trafik ve ulaşım sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1161)

1053.  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 32 Milletvekilinin, Büyük Menderes Havzasının kirliliğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1162)

1054.  İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 29 Milletvekilinin, AB ile tam üyelik sürecinin yavaşlamasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1163)

1055.  Mardin Milletvekili Erol Dora ve 21 Milletvekilinin, cezaevlerindeki açlık grevlerinin ve eylemcilerin sağlık durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1164)

1056.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, cezaevlerindeki açlık grevlerinin sonlandırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1165)

1057.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, anadilde savunma hakkının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1166)

1058.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, anadilde eğitim hakkının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1167)

1059.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, açlık grevi yapan mahkûmların ailelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1168)

1060.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, açlık grevindeki mahkûmların sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1169)

1061.  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve 20 Milletvekilinin, 6292 sayılı Kanunun uygulanmasından kaynaklanan sorunlar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13)

1062.  MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, TOKİ uygulamalarından mağdur olan vatandaşların sorunları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14)

1063.  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, toplumsal cinsiyete dayalı bütçelemenin yaygınlaştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1170)

1064.  MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin ülkemiz üzerindeki etki ve sonuçları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/15)

1065.  MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, denizcilik ve deniz ticaretinin sorunları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16)

1066.  MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, ülkemizin ekonomi ve dış ticaret politikasının değerlendirilmesi konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/17)

1067.  MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, büyükşehirlerde artan şiddet ve asayiş olaylarının nedenleri konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18)

1068.  MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, yabancılara yapılan taşınmaz satışları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/19)

1069.  MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, yeni eğitim sisteminin ortaya çıkardığı sorunlar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/20)

1070.  MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Suriye ile sınırı bulunan illerin ekonomik sorunları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/21)

1071.  MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, ülkemizde kurulu hava savunma sistemleri ve radarların etkinliği konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22)

1072.  MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, engelli vatandaşların sorunları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/23)

1073.  MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, sağlık kurumlarında performansa dayalı ek ödeme sistemi konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/24)

1074.  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 Milletvekilinin, taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1171)

1075.  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, açlık grevindeki mahkumların sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1172)

1076.  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 23 milletvekilinin, taş, maden ve kömür ocaklarının durumunun araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1173)

1077.  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 24 milletvekilinin Ankara'nın akarsu ve derelerinin ıslah edilmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1174)

1078.  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 29 Milletvekilinin, ÖSYM'nin yaptığı sınavlardaki şaibe iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1175)

1079.  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 Milletvekilinin, açlık grevindeki mahkumların sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1176)

1080.  İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler ve 21 Milletvekilinin, Türk kamu yönetimi örgütlenmesi ve işleyişinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1177)

1081.  İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler ve 21 Milletvekilinin, Büyükşehir belediyesi modelinin kuruluş ve işleyişinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1178)

1082.  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 23 Milletvekilinin,  Basın İlan Kurumu ve kamunun ilan ve reklamlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1179)

1083.  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 23 Milletvekilinin, yetiştirme yurtlarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1180)

1084.  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 24 Milletvekilinin, doğal afetlerle mücadele amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1181)

1085.  Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 25 Milletvekilinin, İğneada'ya kurulacak termik santralin çevreye olası zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1182)

1086.  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 33 Milletvekilinin, Türk Hava Yolları'ndaki personel aile ilişkileri iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1183)

1087.  Mersin Milletvekili Ali Öz ve 20 Milletvekilinin, uzaktan eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1184)

1088.  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve 22 Milletvekilinin, infaz koruma memurlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1185)

1089.  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve 22 Milletvekilinin, terör örgütü tarafından kaçırılma olaylarının önlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1186)

1090.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Van Depreminde çöken bir otelde ihmali olanların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1187)

1091.  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin cezaevlerindeki açlık grevlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1188)

1092.  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin cezaevlerindeki açlık grevlerinin sonlandırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1189)

1093.  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, sokak çocuklarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1190)

1094.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, lösemili çocukların ve ailelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1191)

1095.  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 27 Milletvekilinin, Trakya'da meydana gelen selde DSİ'nin ihmallerinin araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1192)

1096.  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Taksi ve Minibüs esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1193)

1097.  Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 27 Milletvekilinin, polislerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1194)

1098.  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 27 Milletvekilinin, çiftçi ailelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1195)

1099.  İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 41 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1196)

1100.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, İmralı Cezaevinin statüsünün ve cezaevi ile ilgili yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1197)

1101.  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, açlık grevindeki mahkumların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1198)

1102.  Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, nüfusu 2000'in altında olan beldelerin mevcut durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1199)

1103.  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Kültür ve Turizm koruma bölgeleri seçim kriterlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1200)

1104.  Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna ve 20 Milletvekilinin, Kazan Vadisinde yaşanan çatışmaların sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1201)

1105.  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Diyarbakır ve çevresindeki elektrik kesintileri ve dalgalanmalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1202)

1106.  Bursa Milletvekili Kemal Ekinci ve 29 Milletvekilinin, tarım alanlarının sanayiye çevrilmesinin nedenleri ve sonuçları araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1203)

1107.  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 24 Milletvekilinin, Erzincan'da yapılan binaların depreme dayanıklılıklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1204)

1108.  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 Milletvekilinin, Turgut Özal'ın ölümü ile ilgili iddiaların araştırılması alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1205)

1109.  Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan ve 21 Milletvekilinin, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1206)

1110.  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 25 Milletvekilinin, Kırklareli'nde kurulacak nükleer ve termik santrallerin olası zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1207)

1111.  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 24 Milletvekilinin, Haymana kaplıcalarının geliştirilmesi araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1208)

1112.  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 21 Milletvekilinin, Afşin-Elbistan termik santralinin çevreye zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1209)

1113.  Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Uyuşturucu ile mücadele konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1210)

1114.  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, yerli sanayinin ve çalışmalarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1211)

1115.  Konya Milletvekili Atilla Kart ve 21 Milletvekilinin, Milli piyango çekilişlerini ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1212)

1116.  Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 27  Milletvekilinin, Tanık Koruma Kanununun sonuçlarının araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1213)

1117.  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, açlık grevindeki eylemcilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1214)

1118.  Van Milletvekili Nazmi Gür ve 21 Milletvekilinin, Van Deprem, nedeniyle toplanan yardımların ne şekilde harcandığının araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1215)

1119.  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 21 Milletvekilinin, geri dönüşümde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1216)

1120.  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Suriye sınırında yaşanan olayların ve mültecilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1217)

1121.  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 Milletvekilinin, toz taşınımının insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1218)

1122.  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 26 Milletvekilinin, Aydın ilindeki intihar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1219)

1123.  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 26 Milletvekilinin, Skorsky S-70 tipi helikopterlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1220)

1124.  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 25 Milletvekilinin, Hakkari ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1221)

1125.  Mersin Milletvekili Ali Öz ve 19 Milletvekilinin, S-70 Skorsky helikopter kazalarının nedenleri araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1222)

1126.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, araştırma görevlilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1223)

1127.  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 Milletvekilinin, taşeron işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1224)

1128.  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 Milletvekilinin, çocuk işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1225)

1129.  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, çocuk hakları ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1226)

1130.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, açlık grevinde çıkan mahkumların sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1227)

1131.  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova ve 22 Milletvekilinin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1228)

1132.  Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan ve 21 Milletvekilinin, yaş meyve ve sebze üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1229)

1133.  Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan ve 21 Milletvekilinin, Güney Antalya Turizm Geliştirme ve Altyazı Birliğindeki yolsuzluk iddialarının araştırılması alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1230)

1134.   Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 21 Milletvekilinin, yurtdışına gönderilen kamu görevlilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1231)

1135.  Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 21 Milletvekilinin, TSK envanterindeki hava araçlarının arızalanma nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1232)

1136.  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 19 Milletvekilinin, kamuda çalışan avukatların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1233)

1137.  Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 20 Milletvekilinin, afetlerden zarar gören çiftçilerin Tarımsal Kredi Borçlarının ertelenmemesinin nedenlerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1234)

1138.  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, nefret suçlarında yaşanan artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1235)

1139.  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 47 Milletvekilinin, Sarp Sınır Kapısında yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1236)

1140.  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 48 Milletvekilinin, Artvin Kafkasör-Cerattepe maden sahasının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1237)

1141.  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 19 Milletvekilinin, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak sağlık tesisleri ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1238)

1142.  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu ve 26 Milletvekilinin, Hatay'daki çalıntı araçların Suriyeli mültecilerle kullanıldığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1239)

1143.  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, Ahmet Kaya'nın Türkiye'den uzaklaşmasına neden olan olayların araştırılması alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1240)

1144.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Ülkemizin Suriye politikasının araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1241)

1145.  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 Milletvekilinin, Çocuk suçlarının engellenmesi araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1242)

1146.  Mardin Milletvekili Erol Dora ve 21 Milletvekilinin, Ülkemizdeki çocukların sorunlarının bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1243)

1147.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Türkiye'nin son dönemde izlediği dış politikanın araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1244)

1148.  İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 24 Milletvekilinin, İzmir Büyükşehir Belediyesine haksız vergi tahakkuk ettirildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1245)

1149.  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu ve 21 Milletvekilinin, Mustafa Kemal Üniversitesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1246)

1150.  Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ve 20 Milletvekilinin, Çan Termik Santralinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1247)

1151.  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 Milletvekilinin, antidepresan kullanımındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1248)

1152.  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, işkencenin önlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1249)

1153.  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 19 Milletvekilinin, çocukları çalışmaya iten nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1250)

1154.  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 20 Milletvekilinin, Güney Marmara bölgesinin su kaynaklarının korunması araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1251)

1155.  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 19 Milletvekilinin, enerji kaynaklarının verimli kullanılması için araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1252)

1156.  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 19 Milletvekilinin, yoksullukla mücadele ve adil gelir dağılımı sağlanması araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1253)

1157.  Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 22 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve ihracatında yaşanan sorunlara araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1254)

1158.  Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ve 20 Milletvekilinin, yabancı dil eğitimi ve öğretiminin önündeki sorunları araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1255)

1159.  Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ve 21 Milletvekilinin, Avrupa ülkelerinde yükselen ayrımcı hareketlerin ülkemize vereceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1256)

1160.  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel ve 22 Milletvekilinin, tefecilik suçlarındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1257)

1161.  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 23 Milletvekilinin, Van Depreminde zarar gören vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1258)

1162.  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, gizli tanıklık sisteminin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1259)

1163.  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, zorunlu iç göçün nedenleri ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1260)

1164.  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, sokakta çalışan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1261)

1165.  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 23 Milletvekilinin, Emeklilerin sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1262)

1166.  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve 19 Milletvekilinin, Yozgat ilinin işsizlik sorunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1263)

1167.  Adana Milletvekili Ali Halaman ve 19 Milletvekilinin, sigara kaçakçılığının önlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1264)

1168.  İstanbul Milletvekili Sedef Küçük ve 21 Milletvekilinin, erken yaştaki evliliklerin önlenmesi araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1265)

1169.  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 Milletvekilinin, akraba evliliklerinin sosyal açıdan incelenmesi ve gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1266)

1170.  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1267)

1171.   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 Milletvekilinin, gelir bölüşümünde bölgeler arası eşitsizliğin giderilmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1268)

1172.  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 Milletvekilinin, sosyal yardımların siyasi amaçla kullanıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1269)

1173.  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 21 Milletvekilinin, anadilde eğitim taleplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1270)

1174.  Mardin Milletvekili Erol Dora ve 21 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1271)

1175.  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 Milletvekilinin, engellilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1272)

1176.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, 4/C statüsünde çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1273)

1177.  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 Milletvekilinin, madencilerin ve madencilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1274)

1178.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, çok dilli eğitimin önündeki engellerin kaldırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1275)

1179.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, eğitim sisteminin sorunlarının bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1276)

1180.  Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu ve 21 Milletvekilinin, balcılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1277)

1181.  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 20 Milletvekilinin, SSPE hastalarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1278)

1182.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, meslek hastalıklarının ve meslek hastalarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1279)

1183.  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve 20 Milletvekilinin, asker intiharlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1280)

1184.  Mersin Milletvekili Ali Öz ve 20 milletvekilinin, adli tıp sisteminin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1281)

1185.  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 milletvekilinin, besicilik ve hayvancılık yapan köylülerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1282)

1186.  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, darbe yapan veya teşebbüs eden generallerin isimlerinin kamusal olanlardan kaldırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1283)

1187.  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 Milletvekilinin, tarımsal üretimin kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1284)

1188.  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve 20 Milletvekilinin, Alevilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1285)

1189.  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova ve 26 Milletvekilinin, Eğitim Fakültesi mezunları ve öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1286)

1190.  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 25 milletvekilinin, Patriot füzelerinin ülkemize konuşlandırılmasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1287)

1191.  Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 26 Milletvekilinin, Türk keşif uçağının Suriye tarafından düşürülmesi olayının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1288)

1192.  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 21 Milletvekilinin, öğretmenlere uygulanan şiddetin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1289)

1193.  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 22 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1290)

1194.  Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 24 Milletvekilinin, polis ve asker intiharlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1291)

1195.  Van Milletvekili Nazmi Gür ve 21 Milletvekilinin, Van valiliği hakkındaki yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1292)

1196.  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 21 Milletvekilinin, Kahramanmaraş iline OSB yapılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1293)

1197.  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 Milletvekilinin, İskenderun körfezine yapılacak termik santrallerin çevreye olası zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1294)

1198.  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 Milletvekilinin, asker intiharlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1295)

(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defa ertelenmiştir.

 

 

7

SÖZLÜ SORULAR

 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş, Hakkâri ve Şırnak illerindeki bazı yol, köprü ve kanalizasyon sistemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/140)                                                              

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, istihdamdaki atıl varlıkların ekonomiye kazandırılması için alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/141)                                                              

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçelerine kadın konukevi yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/142)                                                              

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki mezarlığın çöp arıtma tesisi olarak tahsisinin önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/144)                                                               

5.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, HSYK tarafından kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel suçlar konusunda düzenlenen raporlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/145)                                                               

6.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Milli İstihbarat Teşkilatına personel alımında göz önünde bulundurulan erkek olma şartına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/149)                                                                                                              

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerdeki araştırma görevlilerinin kadro sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/218)

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cezaevi personelinin hükümlü ve tutuklulara kötü muamelede bulunduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/219)

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cezaevi ve adliye personelinin özlük ve sosyal haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/225)

10.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/230)

11.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, selden zarar görenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/234)

12.-  Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Gebze Meslek Yüksekokulu’nun Hereke’ye taşınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/242)

13.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, depremlere karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/255)

14.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, açığa alınan ve soruşturma açılan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/256)

15.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Amasya ve Tokat illerinde yapılan depreme dayanıklılık testine ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/259)

16.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Başakşehir merkezli bir ilçe kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/261)

17.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, taksi plakalarının taksi esnafı olmayanlara satılmamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/263)

18.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul’da korsan taksilere karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/268)

19.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, korsan taksilere karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270)

20.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, uyuşturucu ile ilgili suçlardan dolayı cezaevlerinde bulunan mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/278)

21.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul’da korsan taksiciliğin engellenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/280)

22.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul’da Bahçeşehir merkezli bir ilçe kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282)

23.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, taksi plaka ücretleri ve korsan taksiciliğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/283)

24.-  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya-Kaş-Kalkan beldesindeki Kalamar Koyunda yapılan villalarla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/288)

25.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul’da taksi plakası verilmesinde sınırlandırma yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291)

26.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul-Bağcılar’ın yeni bir hükümet konağı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/303)

27.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkerelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/306)

28.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kadrolu ve geçici görevli personel arasındaki ücret farklılığının giderilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/309)

29.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Jandarma Genel Komutanlığında çalışan sivil memurların silah taşıma ruhsatı harcından muaf tutulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310)

30.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, aynı işi yaptıkları halde farklı özlük haklarına sahip personel arasındaki farklılığın giderilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/311)

31.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/314)

32.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/317)

33.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321)

34.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları arasındaki maaş farklılaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/322)

35.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat İl Özel İdaresi tarafından kullanılan kaynaklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323)

36.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a KÖYDES projeleri kapsamında ayrılan ve kullanılan ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/325)

37.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, özel bir hastanenin tanıtım ürününde TBMM amblemi kullanmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/330)

38.-  Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/333)

39.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TBMM araç giriş kartlarında personelin unvanının yazılması uygulamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/338)                                                     

40.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, formasyon eğitimi şartlarındaki değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/339)                                                    

41.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ekonomik suçlardan dolayı hapis cezası verildiği iddia edilen vergi mükelleflerinin mağduriyetine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/340)                                                    

42.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vizelerin kaldırılması anlaşmalarına ve Türk cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/345)                                                    

43.-  Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, nakil aracında mahkumların yanarak hayatını kaybetmelerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/357)                                                    

44.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, bir hâkimin avukata yaptığı iddia edilen saldırıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/361)                                                     

45.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir mahallenin yeni bir yerleşim alanına taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/365)                                                     

46.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/368)                                                    

47.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/369)                                                    

48.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir mahalleye mezarlık yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/371)                                                    

49.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir mahalleye mezarlık yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/372)                                                     

50.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir mahallenin yeni bir yerleşim alanına taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/373)                                                    

51.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/375)                                                    

52.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/376)                                                    

53.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir mahallenin bağlı olduğu ilçenin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/377)                                                     

54.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bazı gider ve harcamalara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/379)                                                    

55.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir mahallenin bağlı olduğu ilçenin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/388)                                                    

56.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bazı ülke vatandaşlarının ülkemize girişlerinde vize şartı aranmamasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/389)                                                    

57.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın satın aldığı binaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418)

58.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki bir köyün çeşitli sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

59.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da bina yapımında kötü zemin koşullarının dikkate alınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/424)

60.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, protesto gösterilerine katıldığı için tutuklanan öğrencilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/426)

61.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, emlak vergisi rayiç değerlerinin yüksek olduğuna dair mahkeme kararının uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/434)

62.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Libya’ya yatırım yapmış olan müteahhitlerin sorunlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/436)

63.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Libya’ya yatırım yapmış olan müteahhitlerin sorunlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/447)

64.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, emlak vergisi rayiç değerlerinin yüksek olduğuna dair mahkeme kararının uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/449)

65.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, bölgesel teşvik sisteminden kaynaklanan sorunların giderilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/450)

66.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, TCDD’nin travers ihalesini alan bir şirkete ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/455)

67.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, PTT’nin ucuz para transferi (UPT) uygulamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/457)

68.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, uyuşturucu yapımında kullanılan ürünlerin ekiminin önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/459)

69.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik müzakerelerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/466)

70.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cari açık sorununa ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/468)

71.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk ayaklanmalarında ekonomik kayba uğrayan Türk şirketlerine ve vatandaşlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/469)

72.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk ayaklanmaları neticesinde mağdur olan Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/470)

73.-  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde mahkemelere yapılan başvurulara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/478)

74.-  Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Van’daki depremde yardım için gelen ekiplerin konaklama alanlarının tespitine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/481)

75.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kredi ve kredi kartı borçlularının mağduriyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/484)

76.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/487)

77.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığın Adana’daki yatırım ve projelerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/490)

78.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, özel güvenlik görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/503)

79.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İl Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilmesi gereken inşaat projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/513)

80.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuzey Irak yönetimiyle ilgili dış politikaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/516)

81.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Malatya’ya kurulmasına karar verilen radar sistemine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/517)

82.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriye ile ilgili dış politikaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518)

83.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta sanayinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/531)

84.-  Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, kadın koruma evlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/532)

85.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampüsüne hastane yapılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/554)

86.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/555)

87.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dünya genelindeki Türk Şehitliklerinin bakım ve onarımına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/556)

88.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta bazı eğitim kurumlarının depreme dayanıklılık raporuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/557)

89.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki mobese kameralarına ve bunların bakımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/566)

90.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/568)

91.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Posof yolunun bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/569)

92.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sanayi tesisleri ve fabrikalarda filtre kullanım zorunluluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/581)

93.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerinin genel bütçe gelirlerinden aldıkları paya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/590)

94.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediye başkanları hakkındaki adli soruşturmalara ve bunların sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/592)

95.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Cumhurbaşkanının İngiltere ziyaretinin, İngiliz haber kanallarında yer almadığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/600)

96.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerde haksız yere kazanıldığı iddia edilen akademik unvanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/607)

97.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/622)

98.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632)

99.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/636)

100.-Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/637)

101.-Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/655)

102.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit İlçe Emniyet Müdürlüğünün müstakil hizmet binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/659)

103.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’de MOBESE kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/669)

104.-İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, ÖSYM’nin yaptığı hatalı sınavların sorumlularına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678)

105.-Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, tutuklu ve hükümlülerin sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/679)

106.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, adliye ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691)

107.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/696)

108.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da karla mücadele kapsamında akaryakıt gideri desteğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/701)

109.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, engellilerin sayısına ve ailelerine yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/702)

110.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’dan göçü önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/703)

111.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da karla mücadelede kullanılan iş makinası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/704)

112.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin kampüsüne ve öğretim elemanı ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705)

113.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da hava kirliliğine karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/706)

114.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da içme suyu şebekesi ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708)

115.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı köylerinin aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/712)

116.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı köylerinin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/713)

117.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars merkez, ilçe ve köy yollarının genişletilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714)

118.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tüzel kişilikleri sona erdirilen belde belediyelerin borç ve ödeneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733)

119.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, geçici ve gönüllü köy korucularının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/736)

120.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tam gün çalışma zorunluluğu nedeniyle istifa eden doktorlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/739)

121.-İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İzmit Körfez Köprüsü Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/744)

122.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sorununa ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/748)

123.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, sağlık sektöründeki sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/752)

124.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, terör suçları nedeniyle tutuklu bulunan ve hüküm giyen kişilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/754)

125.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün banka hesaplarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/755)

126.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Bakanlar Kurulu üyeleri ile birlikte yurt dışına giden milletvekilleri hakkında Genel Kurulda bilgi verilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/756)

127.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2011 yılında yapmış olduğu araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/760)

128.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bingöl ve Muş’un köylerinin aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/763)

129.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Sarıkamış, Arpaçay ve Kağızman’ın kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764)

130.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı il ve ilçelerde kanalizasyon eksikliği nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/765)

131.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan merkez, ilçe ve köylerinin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/766)

132.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı ilçelerine bağlı köylerin sokak aydınlatmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767)

133.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerin köy yollarının genişletilmesine ve köprülerin bakımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/769)

134.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/771)

135.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma, bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/777)

136.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yaşlı hizmet merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

137.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sevgi ve çocuk evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/779)

138.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik ve doğal gaz fiyat artışının maaş ve ücretlerdeki artışın üzerinde gerçekleşmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781)

139.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu araştırmalara ve bu araştırmaların maliyetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/785)

140.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Almus-Doğanşehir kara yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/786)

141.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4-B statüsüne geçirilemeyen vekil ebe ve hemşirelerin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/791)

142.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, radyoloji ünitelerinde çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/794)

143.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Teknik Eğitim Fakülteleri mezunlarının mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/803)

144.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk vatandaşlarına vize uygulayan AB ülkelerine ve AB ile olan müzakere sürecine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/805)

145.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, belediye başkanlığı seçimi yapılan beldelerin 2014 seçimlerindeki durumlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/806)

146.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, komşu ülkelerle olan ilişkilere ve sıfır sorun politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/807)

147.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mahalle ve köy muhtarları ile il genel meclis üyelerinin SGK primlerinin Devlet tarafından ödenmesine ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/808)

148.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tüzel kişilikleri köye dönüştürülen bazı beldelerin 2014 seçimlerindeki durumlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/810)

149.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, karşılıksız çek suçundan dolayı verilen cezalara ve yaşanan mağduriyete ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/818)

150.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya ve ilçelerinde devam eden ve sonuçlanan icra davalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/819)

151.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya İl İdare Mahkemesinin açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/820)

152.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Vergi Mahkemesinin açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/821)

153.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, boşanmaların engellenmesi ve aile bütünlüğünün korunmasına yönelik çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/822)

154.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli olarak çalışırken kadroya geçirilen öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/824)

155.-İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevindeki bir hükümlünün görüşme isteğinin reddine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/825)

156.-İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Van depremi sonrasında yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/830)

157.-Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli demiryolu projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/832)

158.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Merkez ilçesindeki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/834)

159.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş’taki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/835)

160.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Aslanapa’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/836)

161.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çavdarhisar’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/837)

162.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/838)

163.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Domaniç’teki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/839)

164.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet’teki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/840)

165.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hisarcık’taki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/841)

166.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Gediz’deki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/842)

167.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’deki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/843)

168.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pazarlar’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/844)

169.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

170.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

171.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çocuk yetiştirme yurtlarının sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/860)

172.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altına alıan çocukların sayısına ve bunların illere göre dağılımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/861)

173.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2007 yılında yaptığı bazı araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/871)

174.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Mehmet Akif Ersoy’un son günlerini geçirdiği evin müze olarak düzenlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/882)

175.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/883)

176.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engellilere hizmet veren merkezlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/884)

177.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile değerleri, eğitim ihtiyaçları ve eğitimde müfredat konularında yapılan araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/886)

178.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2006 yılında yaptığı bazı araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/891)

179.-Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’da intihar oranlarındaki artışa ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/892)

180.-Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Devlet Hastanesinin yeni binasının yapımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/893)

181.-Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Devlet Hastanesinde ambulans ve acil tıp teknisyeni ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/894)

182.-Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, engellilerin yaşadıkları sorunlara ve engellilere yönelik projelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/895)

183.-Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/896)

184.-Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Kars-Ardahan arasındaki karayolunun tamamlanmasına ve asfalt çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/897)

185.-Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Sarıkamış-Kars arasındaki yolun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/898)

186.-Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Kars-Iğdır arasındaki karayolunun genişletilmesine ve asfalt çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/899)

187.-Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a yapılan havaalanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/900)

188.-Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde afet anında uygulanacak ulaşım ve iletişim stratejisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903)

189.-Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Sakarya Valiliği için yapılan konuta ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/907)

190.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çavdarhisar’daki Aizonai Antik Kenti kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/910)

191.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılında sezaryen ile doğum yapanların sayısı ve illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/913)

192.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2010-2011 yıllarında gebelik neticesinde yaşanan anne ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914)

193.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara’daki doğal gaz fiyatlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/918)

194.-Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Bakanlıkların isim değişikliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919)

195.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008 yılında yapmış olduğu araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/927)

196.-Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Erzurum H Tipi Cezaevindeki hükümlülerin durumlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/931)

197.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaeviyle ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932)

198.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, tutuklu ve hükümlülerin kelepçeli olarak muayene edilmesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/933)

199.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün içme suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934)

200.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik şebekesi yenilenmesine ve içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/970)

201.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/981)

202.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köy yolunun yapımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/982)

203.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik dağıtım hatlarının yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/984)

204.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köy yolunun yenilenmesine ve elektrik dağıtım hatlarının bakımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/985)

205.-İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, sokakta yaşayan çocukların sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/987)

206.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara’da ön ödemeli elektronik kartlı doğalgaz sayacı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/991)

207.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in,  Ankara’daki ön ödemeli sayaçların elektronik kartlarının ana yazılım kodlarıyla ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/992)

208.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, müze ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/994)

209.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Devlet tiyatrolarının seyirci sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/995)

210.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Devlet opera ve balesi seyirci sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/996)

211.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2010 ve 2011 yıllarındaki turist sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/997)

212.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, halk kütüphanesi sayısındaki azalmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027)

213.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik iletim ve dağıtım hatlarının yenilenmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035)

214.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün içme suyu ve yol yapımı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036)

215.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köy yolunun asfaltlanması ve kanalizasyon şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037)

216.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Niksar’ın kültür ve turizm merkezi olması için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1039)

217.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a yapılacak yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040)

218.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sağlık serbest bölgeleri oluşturulmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041)

219.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, termal turizm alanlarına ilişkin Kültür ve Turzm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042)

220.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, termal sağlık merkezleri ve kaplıcaların kontrollerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043)

221.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Reşadiye’ye yapılacak hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044)

222.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, koruyucu hekimlikle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045)

223.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046)

224.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün ulaşım,  içme suyu ve elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047)

225.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün kanalizasyon ve yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048)

226.-İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Türkiye’de insansız hava araçları ve özel timler için üs kurulacağı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1049)

227.-Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Konya-Ankara seferi yapan hızlı trenin kış koşulları nedeniyle hızının düşürülmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050)

228.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı köy yollarının genişletilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052)

229.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki spor kulüplerine yapılacak maddi yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054)

230.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı il ve ilçelerin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1055)

231.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki resmi kurum ve kuruluşların Ardahan esnafından yaptığı alışverişin miktarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057)

232.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı köylerin aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059)

233.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta taksicilere durak yeri yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061)

234.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kura Nehri ve Çıldır Gölü’nün taşması neticesinde oluşan mağduriyete ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063)

235.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’nin bazı köylerinde yapılan kadastro çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1064)

236.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının salon ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066)

237.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kan merkezi ve kan deposu ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1068)

238.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, eski Ardahan-Hanak yolunun açılıp açılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073)

239.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Hamas örgütüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074)

240.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ve ilçelerindeki doğum oranına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076)

241.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kamuda ve özel sektörde TC kimlik numarası veya nüfus cüzdanı ibrazına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077)

242.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Artova Devlet Hastanesinin uzman hekim ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078)

243.-İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, kaçak sigara ve tütünün ülkeye girişinin ve satışının engellenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080)

244.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen ihracat ve ithalata ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098)

245.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ilköğretim okullarındaki güvenlik sorunu ve çeteleşme iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1105)

246.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TCDD’de çalışan geçici personele kadro verilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108)

247.-Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, okul çevresinde yaşanan şiddet olaylarına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1120)

248.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta kamuda kullanılan taşıt sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124)

249.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1126)

250.-İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İstanbul’da üretilen, taşınan ve depolanan kimyasallara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1127)

251.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, OSB’lerin yaygınlaştırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129)

252.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, fizik tedavi rehabilitasyon hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134)

253.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işçi sağlığı konusunda ülkemizdeki meslek hastalıkları hastanelerinin sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135)

254.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, verem savaş dispanserlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136)

255.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, turizm potansiyelinde Anadolu’nun payının artırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137)

256.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mağara turizminin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138)

257.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknisyen yardımcılarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141)

258.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İtalya ile yapılan ithalat ve ihracata ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142)

259.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011 yılında Fransa ile gerçekleşen ithalat ve ihracat oranına ve Fransa’nın soykırım yasasından sonraki dış ticaretimize ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144)

260.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mübaşirlerin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150)

261.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ihracat ve ithalat oranlarındaki artışlara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1151)

262.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, şehit olan asker ve polis ailelerine ödenen tazminatlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154)

263.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da sık yaşanan internet arızasına ve arızanın giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155)

264.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sanatçılara verilen teşvik paralarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157)

265.-Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde-Tepeköy Çiftlik İl Yolu Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159)

266.-Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kanser hastalığındaki artışın önlenmesine ve tedavi maliyetini azaltıcı tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164)

267.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, terör örgütü bünyesindeki MİT mensuplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1165)

268.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik şebekesinin yenilenmesine ve köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1166)

269.-Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Nişancı Mehmet Paşa Camii’nin bahçesinde bulunan mezarlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167)

270.-İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, engelli vatandaşların eğitimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169)

271.-Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Tekirdağ’daki bazı kültür merkezlerinin tamamlanamamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171)

272.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, MİT-PKK ilişkisi ile ilgili bazı iddialara ve bir cumhuriyet savcısının görevden alınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172)

273.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik şebekesi ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173)

274.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1174)

275.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’a bağlı köy yollarının bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1175)

276.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179)

277.-Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Marmaris-Muğla duble yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181)

278.-Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, bazı liselerden mezun olanların üniversiteye başvurularında ek puan alamamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1202)

279.-İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, cezaevinde işkence iddiasıyla hayatını kaybeden bir kişinin ailesine ödenen tazminata ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1206)

280.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehir imar planlarında cemevlerine yer ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208)

281.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerinde karla mücadeleye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213)

282.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’un ilçe ve köy sokaklarındaki aydınlatmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1215)

283.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Malatya’da bazı öğrencilere okuldan uzaklaştırma cezası verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1218)

284.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220)

285.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki belediyelerin itfaiye aracı ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221)

286.-İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, yurtdışında sürgünde yaşayan şair, yazar ve sanatçılara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223)

287.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, MİT Müsteşarı ve bazı MİT mensuplarının ifadeye gitmemelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224)

288.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, asgari gelir desteği sisteminin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1229)

289.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sevgi ve çocuk evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239)

290.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yetiştirme yurtlarından zorunlu ayrılan çocukların istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240)

291.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile yanında bakım hizmetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241)

292.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türkiye’de kullanılan ilaçların zararlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244)

293.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son yasal düzenlemelerle Devlet ve üniversite hastanelerinden ayrılan doktor sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1247)

294.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki engelli sayısına ve yapılan yardım miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248)

295.-Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, obezite hastalığına ve bununla mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249)

296.-Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara Cengiz Topel Mahallesinde yaşanan toprak kaymalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252)

297.-Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, 1999-2011 yılları arasındaki terör saldırılarına ve KCK yapılanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1253)

298.-Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Başbakanlık uçağının kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1256)

299.-Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu Havaalanı ve Kastamonu-Ilgaz Dağı tünel inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257)

300.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, soba gazından kaynaklanan zehirlenmelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259)

301.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Merkez ilçesine bağlı bazı köylerdeki sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ve tıbbi teçhizat eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1260)

302.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Damal’daki bazı köylerin sağlık ocaklarının fiziki şartlarına ve personel sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261)

303.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki bazı sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ve tıbbi teçhizat eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262)

304.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Merkez ilçesine bağlı bazı köy yaylalarının elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264)

305.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Doğu Akdeniz Bölgesinde turizm işletmeciliğine ve sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268)

306.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana metrosunun devrine ve ulaşıma yönelik projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271)

307.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının istihdamlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1274)

308.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, şehit ailelerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1275)

309.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Suriye ile ilişkilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276)

310.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bozova’daki bir köyün sağlık evi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1279)

311.-İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul Atatürk Havalimanının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1281)

312.-İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, havalimanları ile kent merkezleri arasında yolcu taşımada yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1282)

313.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, KCK soruşturması kapsamında bazı MİT yöneticileri ve personelinin ifadeye çağrılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1283)

314.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, illere göre aile hekimi sayısına ve aile hekimlerinin aldıkları ücretlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1287)

315.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hekimlere ve diğer sağlık personeline açılan davalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288)

316.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ilaç üretimine ve sektördeki firmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289)

317.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erasmus öğrenci değişim programına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296)

318.-İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ceza ve tutukevlerindeki basın mensubu ve yazar sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1300)

319.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın araç muayene istasyonu ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1307)

320.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bir demiryoluna geçit yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316)

321.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yaşlı hizmet merkezlerinin sayısının artırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317)

322.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yakacak yardımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318)

323.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli kadrolarına atama yapılmamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1319)

324.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yeni bir huzurevi binası ihtiyacına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1320)

325.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1321)

326.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversite sınavlarında öğrencilere dağıtılan kalemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325)

327.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yükseköğretim kurumlarına yerleştirilecek öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1327)

328.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Merkez ve Elbistan ilçelerinin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1332)

329.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1333)

330.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkoğlu ve köylerindeki hastane ve sağlık evi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1334)

331.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarihi mekanların restorasyonu konusunda ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1340)

332.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıktaki taşeron şirket çalışanlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342)

333.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel için ayrılmış olan kadrolara yapılacak atamalara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1343)

334.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumlardaki taşeron şirket çalışanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1344)

335.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta tekstil sektörünün teşvikine ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349)

336.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’ta kurulacak OSB’ye ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1350)

337.-Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a kanser araştırma hastanesi kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1353)

338.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, anlaşmalı boşanma sonucu yetim aylığı bağlanan ailelerin tespitine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1355)

339.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılında şiddet gören doktorlara ve şiddetin sebeplerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1356)

340.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Cizre’deki tarihi ve kültürel mekanların restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1359)

341.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Türkiye-Suriye sınırındaki tarihi bir köprünün restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1360)

342.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Cizre’deki iki köprünün restorasyonunda ihmal olduğu iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361)

343.-Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, lise son sınıf öğrencilerinin aldığı sağlık raporlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1363)

344.-İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, başta İstanbul olmak üzere tüm illerdeki mikro kredi başvuruları ve kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1365)

345.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta iş makinesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1367)

346.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin yeterliliğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1372)

347.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta TCDD’ye ait istasyonun yükleme ve boşaltma alanı zemininin tadilatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1374)

348.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Köprüağzı istasyonları arasındaki eskiyen rayların yenilenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1375)

349.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-İçel arası günübirlik tren seferi konulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1376)

350.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında bulunan boş kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1380)

351.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye’de yapılan arkeolojik kazılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1388)

352.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçilerin borçlarına ve doğrudan desteklenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1390)

353.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İl Merkezi, ilçe ve köy yollarının bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1395)

354.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da su borularının ve su depolarının donmaması için yapılacak çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1396)

355.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de elektrik direk ve hatlarının hasar görmesi sebebiyle yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1397)

356.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkezdeki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398)

357.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hanak’taki bazı köylerin atık su ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399)

358.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kurban kesimhanesi ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1400)

359.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ani Harabelerinin bakım ve onarım ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1407)

360.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün yeni bina ve memur ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1408)

361.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars İl Müdürlüğünün memur ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1409)

362.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de karla mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1420)

363.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Havaalanındaki bazı eksikliklere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1421)

364.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışında açılan temsilciliklerine ve çalışan personele ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1422)

365.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Pozantı cezaevi yetkililerine soruşturma açılmasına ve çocukların psikolog gözetiminde tedavilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1423)

366.-Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balya-Güngörmez yolunun yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1425)

367.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, tutuklu öğrencilerin sayısı ile ilgili verilen soru önergesi sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427)

368.-Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, depremin Van kedileri üzerindeki etkisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1429)

369.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hava kirliliğinin nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1431)

370.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlık İl Müdürlüğündeki personel eksikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1432)

371.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’nin itfaiye aracı ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1433)

372.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de yapılması planlanan kentsel dönüşüm alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434)

373.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki hava kirliliğinin nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435)

374.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki hava kirliliğinin nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1436)

375.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da sağlık hizmetlerindeki sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437)

376.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ankara’da özel sektöre yaptırılacak hastane komplekslerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1438)

377.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki tıbbi personel sayısının eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1439)

378.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444)

379.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1455)

380.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki adliye binasının yeterliliğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1456)

381.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki Devlet hastanelerinde uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1458)

382.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki sağlık ocaklarında personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1459)

383.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında emekli edilen ve edilecek personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1460)

384.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 12 yıllık kademeli zorunlu eğitim sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1461)

385.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pozantı M Tipi Çocuk Cezaevinde yaşanan taciz olayı ile ilgili iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1462)

386.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehitlik maaşlarının yükseltilmesi ile şehit ailelerinden alınan elektrik ve doğal gaz faturalarında indirim yapılması talebine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1463)

387.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın’ın, eczanelerde satılan ilaçların dozajlarının değiştirildiği ya da etkili maddeleri ile oynandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1464)

388.-İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Pakistan’a hibe edeceği otobüslere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1468)

389.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Hasan Uğurlu Barajı üzerine köprü yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1469)

390.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, dernek, vakıf ve ticari şirketlerin genel kurul toplantılarında vekaleten oy kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1470)

391.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli Devlet Hastanesindeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1476)

392.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkarılan dergilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478)

393.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki sağlık ocağı lojmanlarının bakım ve onarımı ile diyaliz ve toplum sağlığı merkezi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498)

394.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’ta kız yurdu, lise binası yapılmasına ve okullara kalorifer tesisatı döşenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1503)

395.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir ilköğretim okulunun yenilenmesine ve geçici binada faaliyet gösteren çok programlı lise için yeni bina yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1509)

396.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir sulama tesisinin tamamlanıp tamamlanmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1511)

397.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü’ne Anadolu Lisesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1516)

398.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir trafo yetersizliği ve elektrik direklerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1519)

399.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, el dokuması halıcılığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1528)

400.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, el dokuma halıcılığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529)

401.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’daki Küçük Sanayi Sitesinin altyapı ve yol sorununa ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1530)

402.-Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1531)

403.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da KÖYDES bütçesinin artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1532)

404.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1533)

405.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’ın içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1534)

406.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı ilçelerine internet evi kurulması talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1537)

407.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki sağlık ocaklarının bakım ve onarımıyla sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1538)

408.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle ve köylerindeki sağlık ocağı ve personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1539)

409.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ankara’da özel sektöre yaptırılacak hastane komplekslerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1540)

410.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki içme suyu denetimlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1542)

411.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki hastanelerde görevlendirilen aile hekimi ve sosyal hizmet uzmanlarıyla bu hastanelerdeki doğumlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543)

412.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri arasında yer alıp almadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1544)

413.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türk Telekom’un sabit hatlardan aldığı sabit ücretlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1545)

414.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002-2012 yılları arasında çeşitli olaylardan dolayı yaralanan ve ölen kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1546)

415.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki belediyelerin 5779 sayılı Kanun kapsamındaki paylarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1549)

416.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’un diş hekimi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1550)

417.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’da yeni iş makinesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1551)

418.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gençlik Parkında sanatçıların dernek merkezi olarak kullandıkları bir binaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1553)

419.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’a bağlı köylerdeki su borularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1554)

420.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki bazı köylerin greyder ve kepçe ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1555)

421.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki kamu binalarının bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1556)

422.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki spor kulüplerine maddi yardım yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1558)

423.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki köylerin arıtma tesisi ve kanalizasyon ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1559)

424.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki bazı köylerdeki elektrik direklerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1560)

425.-İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, 2004 yılından sonra zaman aşımına uğrayan dava sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1561)

426.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta Kırım Kongo hastalığıyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1564)

427.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Devlete bağlı huzurevlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1567)

428.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Metsamor Nükleer Santralinin olumsuz etkilerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1569)

429.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Diyanet Vakfı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1570)

430.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Diyanet İşleri Başkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1571)

431.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, silah ruhsatı alabilme şartlarında değişikliğe yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1572)

432.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türkmen adının derneklerde kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1573)

433.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1574)

434.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Afet Komuta Merkezlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1578)

435.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ve ilçelerinde kadın sosyal yaşam merkezleri kurulup kurulmayacağına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1579)

436.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, baz istasyonlarının insan sağlığına etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1580)

437.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki hastanelerde taşeron firma çalışanlarından sağlık hizmeti sunulmasında faydalanıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1581)

438.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1582)

439.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki kanser hastalarına ve onkoloji uzmanı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1583)

440.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, baz istasyonlarının bölge ve illere göre dağılımı ve alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1584)

441.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1585)

442.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, SSPE hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1586)

443.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, baz istasyonlarının yerleşim alanlarına kurulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1588)

444.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, internet kullanım ücretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1589)

445.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalara  ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1590)

446.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, internet kullanıcılarının kota uygulamasından kaynaklanan sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1591)

447.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1598)

448.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Pozantı Çocuk ve Gençlik Cezaevindeki olaylar ve konuyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1599)

449.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkarılan dergilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1600)

450.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, THY’ye ve diğer hava yolu şirketlerine ait uçak sayısı ve kapasitelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1603)

451.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Mersin’e yapılması planlanan havalimanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1604)

452.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İl Özel İdaresine ait araç ve makine sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1605)

453.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yaşanan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1606)

454.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkarılan dergilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1607)

455.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2003-2012 yılları arasında yapılan hastane sayısının illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1608)

456.-Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Ortaca Devlet Hastanesinin doktor ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1609)

457.-İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ÖSYM’nin yaptığı sınavların ikamet yerlerine uzaklığı nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1612)

458.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, 2012 yılında açıklanan teşvik kararlarında Tunceli’nin yerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1614)

459.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, okulların depreme dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1618)

460.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Alanya’daki Yenidamlar Köprüsünün yenilenmesine ve Antalya’daki kırk yaş üzeri köprülere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1619)

461.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, meslek yüksekokulu mezunlarının lisans öğrenimine devam etme haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1620)

462.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, hemşirelerin özlük haklarına ve hemşire sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1622)

463.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2004-2011 yılları arasında belediyelerde istisnai kadroda alınan personel sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1623)

464.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir Ergenekon Davası sanığının evinde bulunan CD’ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1624)

465.-Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, ülkemizde 2011 yılındaki toplam sağlık giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1625)

466.-İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, TÜİK Başkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1629)

467.-İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’da bir lisede dönem ödevi olarak verildiği iddia edilen bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1630)

468.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yeni yapılan Elmalı Devlet Hastanesinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1631)

469.-İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Çankaya’da bir ilköğretim okulunun öğretmenler odasında görüntü ve ses kaydı alındığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1632)

470.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Elazığ illerine bağlı ilçe ve köylerin sokak aydınlatmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1633)

471.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Meclis Bahçe Lokanta’da içki servisi yapılmamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1636)

472.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt ve Batman’daki su depolarının yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1637)

473.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ın alt yapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1638)

474.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a modern bir hal binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1639)

475.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez’e bağlı bazı köylerin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1641)

476.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın ilçelerine bağlı köylere yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1644)

477.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez’e bağlı bazı köylerin ulaşım ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1645)

478.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Çıldır’a bağlı bazı köylerin köprü ve yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1646)

479.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerindeki köprülerin güçlendirme ve korkuluk ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1647)

480.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve çevresindeki elektrik direklerinin yenilenmesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1649)

481.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un bazı ilçelerindeki yolların bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1651)

482.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un bazı ilçelerindeki kamu binalarının bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1652)

483.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, nüfus ve gelişmişlik endeksine göre Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerine dağıtılan paylara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1653)

484.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman ve ilçelerindeki köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1654)

485.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Tunceli’de elektrik direklerinin yenilenmesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1655)

486.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari ve ilçe hastanelerinin diş hekimi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1657)

487.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1658)

488.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bilgisayar Mühendisleri Odası açılması ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1661)

489.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Kalesindeki Osmanlı evlerinin bakım ve onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1662)

490.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ ve Muş illerindeki internet kesintilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1665)

491.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, balıkçılığın geliştirilmesine ve Balıkçılık Bakanlığının kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1666)

492.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türk Telekom’un özelleştirmeden önceki ve sonraki personel sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1672)

493.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında Ankara’da açılan LPG istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1674)

494.-Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Diyarbakır-Bismil’deki gösteride bir vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1675)

495.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sahte içki yapımında kullanılan hammaddelerin denetlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1676)

496.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Afyonkarahisar Valiliğinin alkol kullanımı ve satışı ile ilgili kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1678)

497.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ceza infaz kurumlarındaki boş kadrolara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1680)

498.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki belediyelerin İller Bankasına olan borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1686)

499.-İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Özürlü Memur Seçme Sınavında yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1688)

500.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hurda araçta vergi teşviklerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1689)

501.-Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Korhan ve Sürmeli Kalelerinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1698)

502.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve adalet saraylarında çalıştırılan temizlik ve güvenlik elemanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1700)

503.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında çalıştırılan şirket elemanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1702)

504.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmen atamalarında il emri uygulanmasının kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1703)

505.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1705)

506.-İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, öğretmenlere yönelik şiddete ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1709)

507.-İstanbul Milletvekili Kadir GökmenÖğüt’ün, doktor hatasından kaynaklanan ölüm ve sakatlanmalar ile kontrol komitelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1710)

508.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’nın bazı ilçelerindeki hakim açığına ve adliye hizmetlerindeki yetersizliğe ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1711)

509.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, emekli belediye başkanlarının özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1712)

510.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurumlarda görev yapan siyasetçi yakınlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1713)

511.-Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın çeşitli bölgelerinde bulunan koçbaşı mezar taşlarının korunmasına ve restore edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1714)

512.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Alevi vatandaşlara yönelik saldırılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1715)

513.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Akdeniz Üniversitesinin Akseki’de yeni bölümler açmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1717)

514.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kamuda çalışan avukatların çalışma koşulları ile özlük ve sosyal haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1722)

515.-Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, hızlı tren projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1726)

516.-Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yerköy Devlet Hastanesinin kapasitesinin artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1727)

517.-Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 2009 Mahalli İdareler seçimlerinden itibaren haklarında şikayet bulunan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1728)

518.-Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 2009 Mahalli İdareler seçimlerinden itibaren haklarında savcılık izni verilmesi teklif edilen belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1729)

519.-Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 2009 tarihinden itibaren görevi kötüye kullanma suçundan yargılanan belediye başkanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1730)

520.-Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, bazı firmaların sigarayı bıraktırma kampanyası kapsamında vatandaşları arayarak bilgi almalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1731)

521.-Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, 2012 Teşvik Planında Trabzon’un 5. Bölge statüsüne alınmasına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1732)

522.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kamu çalışanlarına grev hakkı tanınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1733)

523.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, eş durumu öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1738)

524.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmen atamalarındaki il ve ilçe emri uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1739)

525.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karaisalı Devlet Hastanesinin uzman doktor açığına ve yaşanan mağduriyete ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1740)

526.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, uyuşturucu madde ile mücadelede halka yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1741)

527.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir belediyenin ekmek alım ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1742)

528.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hava ambulanslarının kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1743)

529.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki internet kafe ve çocuk oyun salonlarının sayısına ve denetimine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1745)

530.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki öğrenci ve okul sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1746)

531.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara-Adana karayolundaki tonaj kontrollerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1747)

532.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu Devlet Hastanesindeki sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1748)

533.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türk Telekom’un internet abonelerinden aldığı ücretlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1749)

534.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana-Ankara yolunda sinyalizasyon ve trafik işaretleri konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1751)

535.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2012 yılında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1752)

536.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat'ta poliklinik binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1753)

537.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki sağlık çalışanı sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1754)

538.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki yeni doğan ve anne ölüm oranlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1755)

539.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1758)

540.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 663 sayılı KHK ile araştırmacı olarak atanan şube müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1761)

541.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılı itibarıyla branşlara göre yapılan cerrahi operasyon verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1764)

542.-İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Suriyeli sığınmacılara ödendiği iddia edilen para miktarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1765)

543.-İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, çevre yollarında ücretli geçiş uygulamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1767)

544.-İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, MPS hastalarının sorunlarına ve Bakanlığın bu konudaki çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1768)

545.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Sütçü İmam Üniversitesinin akademik personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1769)

546.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özel yetkili savcılara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1770)

547.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kırım kongo kanamalı ateşi hastalığını önlemeye yönelik tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1781)

548.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerinin sağlık hizmeti ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1782)

549.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1783)

550.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da Devlet Hastanesi olarak kullanılması planlanan bina ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1785)

551.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki köylere verilen parasal destek miktarına ve yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1786)

552.-Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, eczane teknikerlerinin istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1788)

553.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da kentsel dönüşümün gelişimi ve kentsel dönüşümden etkilenen vatandaşların durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1789)

554.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da hava kirliliğine neden olan kömür cinsinin değiştirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1790)

555.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın yol ve köprü sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1791)

556.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki bazı köylerin elektrik ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1793)

557.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’un bazı köylerinin yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1794)

558.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki su depolarının yenilenmesi için ödenek ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1795)

559.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerinin elektrik sorununa ve camilerinin onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1796)

560.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Merkez’deki bazı köylerin morg ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1798)

561.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Merkez’deki bazı köylerin morg ve köy konağı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1799)

562.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da yapılan karla mücadele hizmetlerinde akaryakıt ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1800)

563.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Merkez’e bağlı bazı köy ve yayla yollarına ve elektrik sıkıntısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1801)

564.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez’e bağlı bazı köylerin kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1802)

565.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’daki bir köyün alt yapı projesinin tamamlanabilmesi için ödenek ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1803)

566.-İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, 12 yıllık kademeli zorunlu eğitim sistemi kapsamında açılacak liselere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1805)

567.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Sivas-İmranlı Devlet Hastanesinin doktor sayısındaki ve fiziki şartlarındaki yetersizliğe ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1806)

568.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bazı köylerin elektrik sorununa ve imamevi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1807)

569.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da meydana gelen internet kesintilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1808)

570.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da meydana gelen internet kesintilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1811)

571.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bireysel silahlanmaya karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1812)

572.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a İller Bankasınca verilen paya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1813)

573.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, korsan nakliyat firmalarının önüne geçilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1816)

574.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002’den bugüne kadar Adana’da yapılan duble yollara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1817)

575.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın ilçelerinde görev yapan sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1818)

576.-Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, jeotermal kaynakların termal turizm amaçlı kullanımına ve ülkemize gelen turist sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1819)

577.-Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’ta turizm sektöründe faaliyet gösteren tesislere ve turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1820)

578.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da taşımalı eğitim verilen okulların bulunduğu köylere çocuk oyun parkı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1824)

579.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’ta toprak kayması sonucu oturulamaz duruma gelen evlerin yeniden yapılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1826)

580.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki tarihi kiliselerin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1828)

581.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un ilçelerindeki okullara yapılan öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1829)

582.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, lösemi tedavisi gören çocuklara yönelik hastane okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1830)

583.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, lösemi tedavisi gören çocuklara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1831)

584.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sorununa ve 2010-2011 yıllarında kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdama ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1833)

585.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki özel güvenlik sektörüne ve çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1837)

586.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hemşirelerin acil servis ve yoğun bakım bölümlerinde yaşadığı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1847)

587.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hipertansiyona bağlı hastalıklara ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1848)

588.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, son 5 yıl içinde ülkemizde yaşanan kene ısırması vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1849)

589.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tüm havacılık hizmetlerinde grev yasağı getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1851)

590.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bir köyün su deposu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1852)

591.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki termal turizme ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1853)

592.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında çıkarılan dergilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1855)

593.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu’nda bir köydeki sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1856)

594.-İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 2010 yılı KPSS sorularının çalınmasıyla ilgili soruşturmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1857)

595.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un bazı ilçelerindeki öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1858)

596.-İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Bakanlığa bağlı hastanelerde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1859)

597.-İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, obezite hastalığına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1860)

598.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerindeki turizm yatırımlarına ve bu illerin tanıtımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1866)

599.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yeşil kart sahiplerinin sayı, yaş, cinsiyet ve tahsil bilgilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1867)

600.-İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, tutuklu ve hükümlü çocuklara yönelik hizmetlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1869)

601.-İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, tutuklu ve hükümlü çocuklara ve bunların istismarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1870)

602.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002-2012 yılları arasında batan gemilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1871)

603.-İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Küçükçekmece Belediyesinin özel yurt inşaatlarının yapı ruhsat işlemleri ile ilgili bir kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1874)

604.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Diyanet İşleri Başkanının kürtaj ve sezaryen konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1876)

605.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1878)

606.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KİT’lerde sözleşmeli olarak çalışan personelin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1879)

607.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın yeni teşvik sisteminde 4. bölgede yer almasına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1880)

608.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeni teşvik sistemine ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1881)

609.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 dönemine ait ihracatın ithalatı karşılama oranlarına ve ihracat içindeki yerli katkı paylarının düştüğü iddialarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1882)

610.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ithalat ve ihracat verilerine ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1883)

611.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır Aktaş Sınır Kapısı güzergâhında yol yapımı için gerçekleştirilen istimlakların bedellerinin ödenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1885)

612.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Zeytinburnu Küçük Sanayi Sitesindeki dükkânların yıkım kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1887)

613.-İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, öğretmenlere ilave seminer çalışması için ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1888)

614.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1889)

615.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol ve köprü sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1890)

616.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1891)

617.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1892)

618.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1894)

619.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol, köprü ve aydınlatma sorununa  ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1896)

620.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yaylasının yol, su ve elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1897)

621.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1898)

622.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol, köprü, aydınlatma ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1899)

623.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, karakola ifadeye götürülen üç kişiyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1900)

624.-İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, organ kaçakçılığının önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1901)

625.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bilgi Güvenliği Kanun Tasarısıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1902)

626.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KPSS-2010 sonuçlarına göre yapılacak lisans mezunu atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1903)

627.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir finans kurumunun tasfiye sürecinde vatandaşların yaşadığı mağduriyete ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1904)

628.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’taki tütün çiftçilerinin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1905)

629.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’taki mevcut içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1908)

630.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’taki okulların kitap ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1909)

631.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, okullardaki bilişim teknolojisi sınıflarına ve bilgisayar laboratuvarlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1910)

632.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bazı Devlet kurumlarının kapatılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1911)

633.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Danıştay’a yerindelik denetimi yetkisi verilmesi talebine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1912)

634.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da muayenehane sahibi bazı doktorlara zorluk çıkarıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1913)

635.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sağlık araştırmalarının yaygınlaştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1916)

636.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün  Arpaçay’da bir köyün yol, köprü, köy konağı ve sağlık personeli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1918)

637.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün yol, aydınlatma ve köy konağı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1919)

638.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün yol ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1920)

639.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün yol ve köprü sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1921)

640.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün yol ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1922)

641.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün köprü, köy konağı ve sağlık ocağı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1923)

642.-İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ceza infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1924)

643.-İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, üstün yetenekli çocukların yurt dışına eğitime gönderilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1926)

644.-İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, kamuda sözleşmeli ve geçici kadrolarda çalışanlara ve grev yasaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1928)

645.-Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2002- 2012 yıllarında Ankara’ya gelen turist sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1930)

646.-Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yeni eğitim sistemi ile Ankara’daki okulların mevcut durumundaki değişikliğe ve yaşanan belirsizliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1931)

647.-Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da doğal gaz kullanımına ve fiyatına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1932)

648.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Şanlıurfa E Tipi Cezaevinde çıkan yangına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1935)

649.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa E Tipi Cezaevindeki yaşam koşulları nedeniyle verilen dilekçeye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1936)

650.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından bu yana aldığı ödüllere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1937)

651.-Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Saimbeyli Adliyesinin kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1938)

652.-Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1939)

653.-Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, jandarma bölgesindeki okulların güvenliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1940)

654.-Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, jandarma bölgesindeki okulların güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1942)

655.-Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Suriye'den gelen kaçak koyunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1943)

656.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, haksız yollarla ilaç yazan eczaneler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1944)

657.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince yayınlanan bir genelgeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1945)

658.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kamuya ait binaların yapı denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1946)

659.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'daki okulların ısınma sistemine ve öğretmenlerin kullandığı lojmanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1947)

660.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1948)

661.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1949)

662.-Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1952)

663.-İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Fethiye'de bir lisenin depo temizliği sırasında çöpe atılan eşyalarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1955)

664.-Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1957)

665.-Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1958)

666.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, HSYK'nın son atama kararnamesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1960)

667.-Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1961)

668.-Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/1962)

669.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Gebiz Ovasında Antalya-Serik karayolu nedeniyle yaşanan sel baskınlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1964)

670.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Kepez'de ortaöğretim kurumlarının kapasitesine ve fen lisesi ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1965)

671.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Korkuteli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin ek bina ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1966)

672.-İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın, ülkemizde tıp alanındaki eksikliklere ve sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1968)

673.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hanak'ta kapatılan bir belediyenin çalışanlarının ikramiyelerini alamamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1969)

674.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, emniyet güçleri tarafından kullanılan biber gazı miktarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1970)

675.-Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde çalışan personele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1972)

676.-İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, BELDES projesi kapsamında Çankırı'ya ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1973)

677.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Suriyeli mültecilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1974)

678.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, sağlık personeline yönelik şiddete ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1975)

679.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Milli Prodüktivite Merkezince desteklenen projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1976)

680.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın hızlı tren projeleri kapsamına alınıp alınmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1977)

681.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, ekonominin durumuna ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1978)

682.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mobil ebe uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1979)

683.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Halk Eğitim Merkezlerinin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1981)

684.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversitelerin ödenek sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1982)

685.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özel hastanelerin fark ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1983)

686.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kayıt dışılık ile mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1984)

687.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, akaryakıt kaçakçılığına ve verilen cezalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1985)

688.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, araçlarda bebek koltuğu uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1987)

689.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, denizlerdeki kirliliğe ve bunun önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1988)

690.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bazı olaylardan dolayı istifa etmeyi düşünüp düşünmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1989)

691.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Suudi Arabistan Kralının Türkiye’ye bağış yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1991)

692.-İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Suriyeli sığınmacıların kamplarının işleyişine dair hazırlanan yönergenin kamuoyu ile paylaşılmadığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1992)

693.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’da köprülerin aynı tarihte bakıma alınarak trafiğe kapatılmasına ve metrobüs duraklarındaki yoğunluğa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1993)

694.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, özel üniversitelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1994)

695.-İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul-Fatih’te polisin bir vatandaşa şiddet uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1995)

696.-Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da KOBİ’lerin ilçelere ve sektörlere göre dağılımına ve KOSGEB’ten mali ve teknik destek alan KOBİ sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1996)

697.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, acil hasta tanımının daraltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1997)

698.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kayıt dışı istihdamının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2002)

699.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi uygulamasının yaygınlaştırılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2004)

700.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, baz istasyonlarına ve Yargıtay’ın baz istasyonlarıyla ilgili kararının uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2006)

701.-İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, ilçe adliyelerinin kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2008)

702.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, genç nüfusun sigara kullanımını önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2009)

703.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye genelinde ilköğretim okullarında göz taraması yapılması ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2010)

704.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki yolların bakım ve onarımı ile çevre düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2011)

705.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da yağış nedeniyle tıkanan yağmur kanallarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2012)

706.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da il sağlık genel sekreterliği uygulamasının başlamamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2014)

707.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bir köye ait çermik tesisin çevre düzenlemesinin yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2015)

708.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2016)

709.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2017)

710.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2018)

711.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2019)

712.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2020)

713.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2021)

714.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2022)

715.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün yol, su ve aydınlatma sorununa İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2023)

716.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2024)

717.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün yol, köprü ve aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2025)

718.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün yol, kanalizasyon ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2026)

719.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün içme suyu ve yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2027)

720.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2028)

721.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekiminin Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince denetlendiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2029)

722.-Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, sigara kullanımını önlemek için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2031)

723.-Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, uyuşturucu madde kullanımını önlemek için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2032)

724.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kapatılan adliyelerin bazılarının yeniden açılması için talep olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2036)

725.-Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, binaların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2037)

726.-Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Anamur’da balıkçıların yaşadığı mağduriyete ve bunun giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2039)

727.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yapılan sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2040)

728.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara Toptancı Haline giriş yapan kamyoncu esnafından para alındığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2041)

729.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığının MİT’e devredilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2042)

730.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Pazar ve Artova ilçeleri arasındaki yolun iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2043)

731.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Gökdere ile Canbolat köyleri arasındaki yolun iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2044)

732.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yapılacak yeni yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2045)

733.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kırsal kesimde yaşanan göçün önlenmesine ve turizmin gelişmesine yönelik faaliyetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2046)

734.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ilinde sanayinin gelişmesi için yapılacak çalışmalara ve esnafın desteklenmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2047)

735.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’dan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ve kentlerin altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2049)

736.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Adana Kürkçüler Cezaevinde hayatını kaybeden bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2051)

737.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevinde meydana gelen yangına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2052)

738.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane-Kabaköy’de bir beldede yapılan yol çalışmaları nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2053)

739.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İsrail Dışişleri Bakanının kendisiyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2055)

740.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Diyanet İşleri Başkanlığından diğer kamu kurumlarına naklen geçiş yapan İmam-Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi mezunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2056)

741.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Sivas Kapalı Cezaevinde yaşamını yitiren bir mahkûma ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2058)

742.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ABD’nin Adana Başkonsolosuyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2059)

743.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Malatya’da gerçekleşen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2060)

744.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kuzey Irak temsilcileriyle yapılan görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2061)

745.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Dışişleri Bakanlığı konutuna ve Dışişleri Bakanlarına ayrı konut kiralanmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2062)

746.-İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Tekirdağ Limanında meydana gelen bir kazaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2063)

747.-İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Devlet Resim ve Heykel Müzesinde kaybolduğu iddia edilen eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2064)

748.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kurbanlık hayvan ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2065)

749.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Üsküdar Belediye Başkanı ve yardımcıları hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2068)

750.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Beykoz Belediye Başkanı ve yardımcıları hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2069)

751.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yaralı bir askerin evine otobüs ile gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2070)

752.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2071)

753.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Toplum Yararına Çalışma Projesinin Şanlıurfa’da uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2072)

754.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yeni eğitim sisteminin bazı sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2073)

755.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van demiryolu ağının modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2075)

756.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da görev yapan kamu görevlilerinin rapor alarak hizmeti aksattıkları iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2077)

757.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Organize Sanayii Bölgesinin ve esnafın sorunlarına ilişkin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2080)

758.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonuna ve kış turizminin teşvik edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2081)

759.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yeni fakülteler açılması ve yeni yurt binaları yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2082)

760.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ilinin altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2083)

761.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van iline yeni yatırımlar yapılması ve köy yollarının onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2084)

762.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ilinin tarım alanındaki sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2085)

763.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ilinde hayvancılığın sorunlarına ve yerli üretimin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2086)

764.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerimizde yeni bir teşvik paketi uygulanması ihtiyacına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/2087)

765.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Milli Eğitim Bakanının bir gazetede yer alan yeni eğitim sistemi ile ilgili bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2090)

766.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığının MİT’e devredilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2092)

767.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat il ve ilçelerindeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2093)

768.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat iline diş hastanesi yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2094)

769.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kırşehir’de polislerin bir milletvekilinin akrabası ile tartıştığı ve bu polislerin görev yerlerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2095)

770.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2012 yılında Tokat ilindeki normal ve sezaryen doğum sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2096)

771.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılında yapılan kürtaj sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2097)

772.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2012 yılında yaşanan Kırım Kongo Hastalığı ile ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2098)

773.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ilindeki aile hekimi sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2099)

774.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu Bölgesindeki illerde yapılan denetimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2101)

775.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki köylerin sağlık ocağı ve aile hekimi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2102)

776.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır Gölünde üretilen ıstakozun ülke ekonomisine kazandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2103)

777.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Merkeze bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2104)

778.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki çiftçilere hibe destekli süt sağım makinesi ve jeneratör verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2105)

779.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak Üniversitesinin geliştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2107)

780.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2108)

781.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ili Silopi Ovasında ürün çeşitliliğinin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2109)

782.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Merkeze bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2110)

783.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ın doktor ve diğer sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2111)

784.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak Lojistik Köy Projesine ve ilin ulaştırma altyapısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2112)

785.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ücretsiz ders kitaplarının basımını yapan matbaa sahiplerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2113)

786.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da arıtma tesisi, su şebekesi ve kanalizasyon ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2115)

787.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında fen ve edebiyat liselerinde boş kalan kontenjanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2116)

788.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, okullardaki tuvalet ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2117)

789.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2119)

790.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2120)

791.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari’de arıtma tesisi, su şebekesi ve kanalizasyon ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2121)

792.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta arıtma tesisi, su şebekesi ve kanalizasyon ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2122)

793.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit töreni ile defnedilip şehit sayılmayan ve ailelerinden naaşları geri alınan askerlerin sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2123)

794.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’dan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2124)

795.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2125)

796.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’daki kamu yatırımlarına ve yeni teşvik planlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2126)

797.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın, Merkez ve ilçelerine verilen parasal destek miktarı ile son on yıldaki yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2127)

798.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da tarım politikalarının geliştirilmesi için yapılacak projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2128)

799.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da OSB’lerin çevreye ve tarımsal üretim alanlarına zarar vermesini engellemek için alınacak önlemlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2129)

800.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un Horasan ilçesindeki bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2130)

801.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kömür fiyatlarının yüksek olmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2131)

802.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu illerinde çağrı merkezlerinin açılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2135)

803.-Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Aile Sağlığı Merkezlerinin kira, bakım, onarım giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2136)

804.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul İl Özel İdaresinin temizlik personeli hizmet alımı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2137)

805.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türkiye’de insan kaçakçılığının önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2138)

806.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, birliğine teslim olmak üzere yola çıkan bir askerin terör örgütü tarafından kaçırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2139)

807.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, birliğine teslim olmak üzere yola çıkan bir askerin terör örgütü tarafından kaçırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2140)

808.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türkiye’de adliye binalarının adliye sarayı olarak adlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2141)

809.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’te tarımın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2142)

810.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’e Organize Sanayi Bölgesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2143)

811.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’te yoksulluğun azaltılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2144)

812.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’te sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2147)

813.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına atama yapılmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2148)

814.-Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, bazı Ege Adalarının Yunanistan tarafından işgal edildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2149)

815.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, organ bağışında bulunanların özürlülere sağlanan haklardan faydalanabilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2159)

816.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Jandarma personelinin Adana ve çevre illere tayin isteyememesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2160)

817.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, panelvan araçların fenni muayenesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2161)

818.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, sel taşkın saha sınırlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/2162)

819.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ağrı ve Şanlıurfa’da toplum yararına çalışma programı çerçevesinde istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2163)

820.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, dilenci sayısındaki artışa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2164)

821.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Diyanet İşleri Başkanlığı binasının önünde yapılan camiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2165)

822.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Türkiye’ye Ortadoğu ülkelerinden ve Libya’dan çalışmaya gelen kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2166)

823.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul-Tuzla’daki İDO iskelesinin kafeterya ve çay bahçesine dönüştürülmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2167)

824.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, boğaz köprülerinin gişelerindeki kart dolum istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2168)

825.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da meydana gelen internet sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2169)

826.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da meydana gelen hayvan ölümlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2172)

827.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, üniversitelerde ikinci öğretim ücretlerinin kaldırılmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2173)

828.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da tamamlanamayan bir alt geçit projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2174)

829.-Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin ilindeki Adli Tıp Kurumu yapılanmasının yetersizliğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2175)

830.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki hayvan üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2177)

831.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da tapu ve kadastro çalışmalarının tamamlanamamasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2180)

832.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2002-2011 yılları arasında Yargıtay’da zamanaşımına uğrayan dosyalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2181)

833.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye’de belediye arşivlerinin korunması için çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2182)

834.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis’teki okulların ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2185)

835.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis Üniversitesinin akademisyen ve yurt ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2186)

836.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2188)

837.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı bazı köylerdeki sağlık hizmeti ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2189)

838.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı bir köyde sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2190)

839.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Devlet Hastanesine uzman doktor atamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2191)

840.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki sağlık hizmetlerine ve ölüm oranlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2192)

841.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, mevsimlik işçilerin barınma sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2193)

842.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2196)

843.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2197)

844.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesindeki bazı köylerin yol ve aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2198)

845.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesindeki bazı köylerin alt yapı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2199)

846.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2200)

847.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesindeki bir köyün yol sorununa ve konak ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2201)

848.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerde hava kirliliğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2202)

849.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis Merkez ve ilçeleri için modern bir hal binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2203)

850.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın bazı ilçelerindeki yol, su ve elektrik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2204)

851.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki ilçe ve köylerde yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2205)

852.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a gazilik unvanı verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2206)

853.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da hayvancılık borsası kurulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2207)

854.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Adana ve Osmaniye’de görülen bir hayvan hastalığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2208)

855.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, demokrasi ve ileri demokrasi kavramlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2211)

856.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli memur kadrolarının tercih sistemi nedeniyle boş kaldığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2215)

857.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Silivri Cezaevinde bir infaz koruma memurunun bulaşıcı bir virüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2218)

858.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamuda istihdam edilen jeoloji mühendislerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2226)

859.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye genelinde 1990 model araç sayısına ve bunların trafikten çekilmesinin maliyetine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2227)

860.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’nın Siverek ve Viranşehir ilçelerindeki İŞKUR’a ait bilgisayarlardaki kayıtlarla ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2229)

861.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da depremden zarar gören camilerin bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2230)

862.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kapalı sisteme geçen kum ve taş ocaklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2232)

863.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki TOKİ deprem konutlarının satış bedellerine ve kalıcı konutlara yerleşemeyenlerin durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2233)

864.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, rehinli alacakların tahsili için yapılan ihalelerle ilgili verilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2234)

865.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da hayvancılık borsası kurulması çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2236)

866.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da depremden zarar gören kütüphanelerin ne zaman açılacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2239)

867.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 22-23 Eylül’de yapılan KPSS’de Van’ı tercih ettikleri halde başka yerlerde sınava giren adayların mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2240)

868.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da depremden zarar gören okullarla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2241)

869.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Merkez ve ilçelerindeki sağlık kurumlarına ve kapasitelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2242)

870.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’ın içme suyu şebekesindeki sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2244)

871.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  Van’daki deprem sonrasında diyaliz merkezi binasında meydana gelen hasara ve tedavi için başka illere gönderilen hastaların mağduriyetine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2246)

872.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  Ardahan’ın Göle ilçesinin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2248)

873.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  Ardahan Merkeze bağlı bir köyde yaşayan vatandaşların yol, su ve eğitim sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2250)

874.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  Ardahan’da yaşanan hava kirliliği sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2252)

875.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin bütçesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2253)

876.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2011 yılında meydana gelen depremler sonrasında yıkım kararı alınan konutlara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/2254)

877.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da KOSGEB kanalıyla kullandırılan kredi miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2255)

878.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van depreminde evleri yıkılan vatandaşlara yapılan konutlara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/2256)

879.-İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kahramanmaraş’ta şehit düşen bir köy korucusunun oğlunun kamuda ikinci iş olanağından yararlanamadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2257)

880.-İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Nilüfer Çayı Havzasındaki kirliliğin etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2268)

881.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Devlet ve vakıf üniversitelerinde boş kontenjanların doldurulması için burs imkânlarının genişletilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2269)

882.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, GAP kapsamındaki illere verilen desteğin Doğu Anadolu Bölgesindeki illere de verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2270)

883.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’de tarım politikalarını geliştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2271)

884.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’deki teşvik uygulamalarının yeterliliğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2272)

885.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Bakanlıkla ilgili yönetmeliklerden Atatürk ve Atatürkçülükle ilgili kavramların çıkarılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2276)

886.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkemizde kitap okuma alışkanlığının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2278)

887.-İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Ankara’daki okul sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2281)

888.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 01 Ocak-30 Eylül 2012 tarihleri arasında sezaryen ve normal doğum yapanların sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2285)

889.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta tarımın geliştirilmesi için gerçekleştirilecek projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2286)

890.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2012 yılı içinde temel tüketim maddelerine yapılan zamlara ve bütçe hedeflerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2289)

891.-İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, üniversiteler, yükseköğretim okulları ve yurtlarla ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2290)

892.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ölen bir kişinin aile fertlerince mezarının ziyareti nedeniyle soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2291)

893.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesindeki köylerin yangın vanası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2292)

894.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari’ye bağlı köy yollarındaki sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2293)

895.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’ın yol ve doğalgaz sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2294)

896.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta tarım politikalarının geliştirilmesi için uygulanacak projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2297)

897.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta hava kirliliğine neden olan kömür cinsinin değiştirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2299)

898.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’ın Beytüşebap ilçesindeki bazı köylerin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2300)

899.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’ın Uludere ilçesinin bazı köylerinin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2301)

900.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’ın Güçlükonak ilçesindeki bazı köylerinin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2302)

901.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’ın İdil ilçesindeki bazı köylerin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2303)

902.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’ın Cizre ilçesindeki bazı köylerin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2304)

903.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki bazı köylerin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2305)

904.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’ın Merkeze bağlı bazı köylerinin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2306)

905.-Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, KPSS ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2307)

906.-Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, kanser hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilacın piyasada bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2309)

907.-Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, tiroid hastalığında kullanılan ilaçların piyasada bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2310)

908.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıkta çalışan sözleşmeli personelin kadro talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2311)

909.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, dershanelerin kapatılmasının doğuracağı sonuçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2313)

910.-İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin kadro sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2314)

911.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van depreminden zarar gören esnafın kredi sorununa ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2316)

912.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan bir şube müdürünün görevden alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2317)

913.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki hayvan üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2318)

914.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta kaz üretim merkezlerine yönelik teşviklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2319)

915.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, son on yılda açılan ve halihazırda yapımı devam eden Küçük Sanayi Sitesi ve Organize Sanayi Bölgesi sayılarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2322)

916.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ili ve ilçelerinde yer alan hastanelerin doktor ve tıbbi cihaz ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2323)

917.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da hasta vatandaşların maluliyet durumlarını raporlayan kurula yönelik şikayetlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2324)

918.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diyabet hastalığının tedavisinde kullanılan bazı ilaçların reçetelendirilmesi ile ilgili sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2325)

919.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da yaşanan zemin çöküntülerine ilişkin Başbakan Yardımcılığından  sözlü soru önergesi (6/2327)

920.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki okullarda öğrenim gören öğrencilerin mekan sıkıntılarına ve seçmeli ders yoğunluğundan kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2328)

921.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars il merkezi ve ilçelerinde okuma yazma bilmeyen vatandaşlara okuma yazma öğretilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2330)

922.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a bağlı köylerde yer alan su depolarının kapasitelerinin artırılması ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2331)

923.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, silah ruhsatlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2332)

924.-Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Espiye ilçesindeki yaylaların elektrik altyapı ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/2333)

925.-Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Espiye ilçesindeki bazı yolların yapımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/2334)

926.-Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı köy ve mahallelerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/2335)

927.-Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı bir köyün içme suyu ile sulama kanalı ihtiyacına ve bu köydeki heyelan tehlikesine yönelik alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/2337)

928.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında Adana’da kullanılan kömür miktarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2338)

929.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okulların fiziki yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2339)

930.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a idare ve vergi mahkemesi açılması ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2340)

931.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, cep telefonunun sağlığa zararlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2341)

932.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da öğrencilere göz taraması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/2342)

933.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, hastanelerin yoğun bakım ünitelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2343)

934.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, yüksek tansiyona bağlı hastalıklardan kaynaklanan ölümlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2344)

935.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, deniz ve tatlı su ekosistemlerinin korunmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2345)

936.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, hayvansal ürünlerdeki fiyat artışlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2346)

937.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığın helikopter ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2347)

938.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki tarihi eserlerin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2348)

939.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2003-2012 yılları arasındaki petrol kaçakçılığı verilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2351)

940.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2003-2012 yılları arasında Adana’da açılan LPG istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2352)

941.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2355)

942.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2357)

943.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara’yı Adana ve Mersin’e bağlayan karayolunun bakım ve onarımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2359)

944.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde PTT hizmetlerini daha verimli hale getirmek için yapılacak çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2360)

945.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, deniz bilimleri eğitim-öğretim ve araştırmalarının sürdürebilirliğini teminat altına almak için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2361)

946.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan çevre yolundaki trafik kazalarına ve kavşak ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2362)

947.-Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Suriyeli muhaliflerin havalimanlarında VIP bölümünü kullandıkları iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2365)

948.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da depremzedelerin konut sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2370)

949.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki DDY istasyonuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2371)

950.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman rafinerisinin modernizasyonuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2372)

951.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da havayı kirlettiği iddia edilen iki tesise ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2373)

952.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçilere verilen desteklere ve banka takibindeki çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2376)

953.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’ın bir köyündeki kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2377)

954.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman kent merkezinde yeni ve modern bir mezbaha ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2378)

955.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Dicle Nehrinde kirliliğin önlenmesi için çiftçilerin eğitilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2379)

956.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köy yolunun tamamlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2381)

957.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ile Çıldır ilçesi arasındaki yolun tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2382)

958.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ile Göle ilçesi arasındaki yolun tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2383)

959.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki alt ve üst geçitlerin onarımına ve Erzurum Havalimanındaki eksikliklere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2384)

960.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Merkez ve Eleşkirt ilçelerine bağlı köylerin içme suyu, yol ve elektrik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2385)

961.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın bazı ilçe ve köylerinde yaşanan yol, su ve elektrik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2386)

962.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Tarım İşletmelerinin ve seracılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2387)

963.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da KOSGEB şubesi açılması konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2389)

964.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerin kapasitelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2390)

965.-Bursa Milletvekili Necati Özensoy, meslek yüksekokullarının kapatılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2394)

966.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Darbeleri Araştırma Komisyonuna gönderilen bir mektuptaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2395)

967.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye’de bulunan Suriyeli mülteci sayısına, yapılan harcamalara ve gelen yardımlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2396)

968.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde eğitim kurumlarına yönelik terör olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2397)

969.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sözlü beyanla üniversitelere kayıt yaptıran Suriyeli öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2399)

970.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2012 yılları arasında şehit olan Ankara nüfusuna kayıtlı güvenlik görevlilerine ve şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2400)

971.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında ele geçirilen sahte ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2401)

972.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da deprem yönetmeliğine uygun olmayan konut ve işyeri ile depreme karşı güçlendirilen bina sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından  sözlü soru önergesi (6/2402)

973.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, cezaevlerinde açlık grevi yapan ya da ölüm orucu tutan siyasi mahkumların sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2403)

974.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son on yılda ruhsat verilen balıkçı teknelerine ve trolle balık avlanan yerlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2404)

975.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın Erbaa ilçesindeki bir beldede çok programlı okul olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2410)

976.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Sayıştay’ın denetimine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/2447)

977.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı bazı köylerin yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2411)

978.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2412)

979.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2413)

980.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2414)

981.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2415)

982.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı köylerin yollarına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2416)

983.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesindeki köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2417)

984.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı köylerin yollarına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2418)

985.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2419)

986.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı bazı köylerin yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2420)

987.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı bazı köylerin yol, su ve elektrik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2421)

988.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki alt ve üst geçitlerin bakım-onarım çalışmalarına ve Erzurum Havalimanının sağlık ve itfaiye ekibi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2422)

989.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı tarım ürünlerinin 2006-2012 yılları arasındaki ithalat miktarlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2423)

990.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TMO’nun 2006-2012 yılları arasındaki çeltik ve mısır alımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2424)

991.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, son 5 yıl içerisinde üreticiden alınan ve ithal edilen hububat ile ilgili verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2425)

992.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçilerin kullandığı doğrudan destek kredilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2426)

993.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 1993 yılında yaşanan ve 33 erin şehit olmasına neden olan bir olayla ilgili başlatılan soruşturmaya ait dosyaların bulunamadığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2427)

994.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı köylerdeki okulların sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2429)

995.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversite öğrencilerine zorla kredi kartı kullandırılması ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2432)

996.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez ilçesine bağlı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2434)

997.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin bütçesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2437)

998.-İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Van depremi sonrasında cezaevinden firar eden mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2439)

999.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da eğitim seviyesinin yükseltilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2440)

1000.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Alo 147 öğrenci şikâyet hattına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2444)

1001.-   İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, boşandığı halde birlikte yaşayan eşlerin gelir ve aylıklarının kesilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2445)

1002.-   İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, bazı üniversitelerde formasyon eğitiminin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2446)

1003.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bolu Cezaevinin bazı sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2449)

1004.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2450)

1005.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2451)

1006.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da görülen hayvan hastalıklarına ve alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2452)

1007.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2453)

1008.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Et ve Balık Kurumu şubesi açılması talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2454)

1009.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır içesine bağlı bazı köylerin yol, su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2455)

1010.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2456)

1011.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki hastanelerde diş doktoru ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2457)

1012.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindeki hastane ve sağlık ocaklarındaki sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2458)

1013.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2459)

1014.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki hastane ve sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2460)

1015.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde karla mücadele çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2461)

1016.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da turizmin geliştirilmesi çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2462)

1017.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Üniversitesinin öğretim elemanı ve yurt ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2463)

1018.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindeki liselerde öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2465)

1019.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta internet erişiminde yaşanan kesintilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2468)

1020.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli’nin Hozat ilçesinde fişleme yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2469)

1021.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, domates üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2470)

1022.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ana sınıflarında personel yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2473)

1023.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ülkemize sığınan Suriyeli mültecilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2477)

1024.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde kayıt dışı çalışan yabancı kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2478)

1025.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, acil serviste görev yapan sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2479)

1026.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2482)

1027.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2486)

1028.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıkların görevde yükselme sınavlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2488)

1029.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, üniversitelerin ödenek sıkıntısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2489)

1030.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2493)

1031.-   Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, hayvanlarda görülen üç gün hastalığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2494)

1032.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emniyet mensuplarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2495)

1033.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bir okulun derslik sayısının yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2497)

1034.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Alo 112 çalışanlarına yapılan döner sermaye ödemelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2499)

1035.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, diş protez teknisyenlerinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2500)

1036.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıkta yapılan görevde yükselme sınavına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2501)

1037.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile hekimliği yapan pratisyen hekimlerin mesai sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2502)

1038.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık çalışanlarının seyyar görev tazminatlarının ödenmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2503)

1039.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversite hastanelerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2505)

1040.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Sağlık Bakanlığının lojman genelgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2507)

1041.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işletmelere getirilen işyeri hekimi zorunluluğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2509)

1042.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yeni eğitim sistemi ile ilgili düzenlenen bir ankete ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2512)

1043.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afet ve Acil Durum ile Sivil Savunma Müdürlükleri çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2513)

1044.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da ihtiyaç sahiplerine Sosyal Yardımlaşma Fonu tarafından dağıtılan kömürlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2514)

1045.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, aile şirketlerinin kurumsallaşması için yapılması gereken çalışmalara ve ülkemizde girişimciliğin desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2515)

1046.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da gerçekleştirilen bir TOKİ konut projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2518)

1047.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sağlık alanında jeotermal enerji kaynaklarından faydalanılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2519)

1048.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta doktor ve tıbbi araç gereç ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2520)

1049.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, seracılık alanındaki politikalara ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2521)

1050.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, seracılıkta jeotermal enerji kaynaklarından faydalanılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2522)

1051.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’da turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2523)

1052.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, fındık üreticilerine yapılan alan bazlı destekleme ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2524)

1053.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’a bağlı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2525)

1054.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, fındık tarımında kullanılan makine alımlarının desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2526)

1055.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, üniversite kontenjanlarının boş bırakılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2527)

1056.-   Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, posta dağıtım işine ve posta dağıtım personelinin sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2528)

1057.-   Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Amasya Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli arasında çeşitli sorunlar yaşandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2529)

1058.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, fındık ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2530)

1059.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara-Eskişehir yolunda yapımı durdurulan bir inşaata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2531)

1060.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Merkez’deki Organize Sanayi Bölgesinin çevre düzenlemesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2533)

1061.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Biyogüvenlik Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra piyasada yapılan denetimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2535)

1062.-   Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da devam etmekte olan karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2536)

1063.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’ya metro yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2537)

1064.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bir Bakanın kızına koruma tahsis edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2538)

1065.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Libya’ya yardım yapıldığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2539)

1066.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, yamaç arazilerde fındık üretiminin maliyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2540)

1067.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, adli vakalara bağlı ölümlerden sonra organ bağışlarında yaşanan sorunlara yönelik düzenlemelere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2541)

1068.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, KOSGEB’in yeterliliğine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2544)

1069.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, KOBİ’lerin kredi borçlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2545)

1070.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, KOBİ’lerin internet sitelerindeki eksikliklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2546)

1071.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işçilerin sendikal güvencelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2547)

1072.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011-2012 yıllarında eğitimcilere yönelik şiddete ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2549)

1073.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, memurların sendikal haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2550)

1074.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki KOBİ’lerin hibe ve kredi destek programlarından yararlanmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2553)

1075.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Suriye rejimine muhalif güçlere silah gönderildiği ve Suriye’nin iç işlerine müdahale edildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2554)

1076.-   Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, ÖSYM’nin internet sayfasındaki bir uygulamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2556)

1077.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, saman ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2558)

1078.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir doktorun intiharı ile ilgili iddialara ve Alo 184 hattına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2559)

1079.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, profesör maaşlarının yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2560)

1080.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’ın derslik ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2561)

1081.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçilerin destekleme paralarına haciz konulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2562)

1082.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesindeki bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2563)

1083.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesindeki bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2564)

1084.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesindeki bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2565)

1085.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şua izni kullandırılmayan ve yıpranma payı ödenmeyen personele ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2566)

1086.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki okulların ilk yardım seti eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2567)

1087.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçelerinde kullanılan iş makinelerinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2568)

1088.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta Et ve Balık Kurumu alımlarının artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2569)

1089.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtarların durumlarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2570)

1090.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtarlarca düzenlenen evrakın taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2571)

1091.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtarların haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2572)

1092.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, resmi çalışmalarda muhtarların görüşlerinin alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2573)

1093.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir sinema sanatçısının Bakanlık envanterinde yer alan filmlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2574)

1094.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’nın Finike ilçesinin yeni hastane binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2575)

1095.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’nın Finike ilçesinin yeni adliye binası ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2577)

1096.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a kaçak yollardan getirilen arılara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2580)

1097.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2581)

1098.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kuru ve yaş üzüm üretiminin geliştirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2582)

1099.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2583)

1100.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, sosyal güvenlik prim gelirinin iki kurumun internet sayfasında farklı belirtilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2584)

1101.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara-Adana karayolunun iyileştirilmesi ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2585)

1102.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, özel hastanelerin hastalardan aldığı fark ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2586)

1103.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Devlet hastanelerindeki yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin artırılması ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2587)

1104.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında restore edilerek ibadete açılan kiliselere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2588)

1105.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında toplu taşıma araçlarına yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2589)

1106.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi envanterindeki otobüslere ve bu otobüslere ait giderlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2590)

1107.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Köylere Hizmet Götürme Müdürlüğünün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2593)

1108.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da kapatılan sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2597)

1109.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta kapatılan sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2598)

1110.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kapatılan sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2599)

1111.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’nın eğitim alanındaki eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2600)

1112.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’nın köylerinde yaşanan telefon arızalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2601)

1113.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’un Merkez ve köylerinde yaşanan telefon arızalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2603)

1114.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı ilçelerindeki köylerde meydana gelen telefon arızalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2604)

1115.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da çiftçilere ödenen destek primlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2605)

1116.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da SYDF aracılığıyla yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2606)

1117.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da çiftçilere ödenen destek primlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2607)

1118.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da köylere ulaşım sağlayan minibüslerin hareket noktalarındaki eksikliklere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2608)

1119.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da belediyelerin iş makinelerinin eksikliklerinin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2609)

1120.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a ayrılan bütçe ödeneklerinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2610)

1121.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da belediyelerin iş makinelerinin eksikliklerinin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2611)

1122.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkemizde hububat ekimine ve ihracına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2613)

1123.-   Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2616)

1124.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki Halk Eğitim kurslarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2617)

1125.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okullara akıllı tahta konulmasına ve öğrencilere tablet bilgisayar dağıtılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2618)

1126.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2619)

1127.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, işsizlik fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2620)

1128.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, psikolojik hastalıklarda yaşanan artışın önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2621)

1129.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2622)

1130.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesindeki bir kavşağa uyarı tabelası ve ışıklandırma yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2624)

1131.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul-Ankara TEM Otoyolu üzerindeki reklam panolarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2625)

1132.-   Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, tarım sektöründe yaşanan bazı sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2626)

1133.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstanbul’da satılan belediyeye ait gayrimenkullere ve elde edilen gelire ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2627)

1134.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında iş kazalarından etkilenen işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2634)

1135.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasındaki geçici iş göremezlik ödeneği başvurularına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2635)

1136.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında paralı köprü ve otoyollardan elde edilen gelire ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2638)

1137.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında gözaltına alınan gazetecilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2639)

1138.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2012-2013 öğretim yılında kayıtlı olan ve Kürtçe dersini seçmeli ders olarak tercih eden öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2640)

1139.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki okullarda derslik başına düşen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2643)

1140.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki okullarda ek derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2644)

1141.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıkta görev yapan sözleşmeli personele ve bunların kadroya geçirilmesi çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2646)

1142.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında açılan ve kapanan iş yeri sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2651)

1143.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlere ve çalışanlara meslek edindirme projesi kapsamında Gürcistan’ın Batum şehrinde başlatılan kurslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2654)

1144.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık kadroları için görevde yükselme sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2656)

1145.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, serbest kıyafet uygulaması ile birlikte okullarda yaşanması muhtemel güvenlik sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2657)

1146.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yem fiyatlarındaki artışa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2661)

1147.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlıkta sevk sisteminin yeniden uygulanmaya başlanacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2662)

1148.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emeklilik yaşı ile ilgili çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2663)

1149.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Türk Milli Eğitimini Geliştirme Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2664)

1150.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Türk Milli Eğitimini Geliştirme Projesi yararlanıcılarına ve projenin sonucuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2665)

1151.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eğitim konulu projelere, bu projeler için kullanılan kaynaklara ve projelerin sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2666)

1152.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ilköğretim okullarına öğretmen yetiştirilmesi amacıyla Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile imzalanan protokole ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2667)

1153.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2002-2012 yılları arasında yurt dışında Devlet bursu ile yüksek lisans ve doktora yapanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2668)

1154.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eğitim projelerinin sorumlularına ve mali kaynaklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2671)

1155.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eğitim projelerinin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2672)

1156.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 ve 2012 yıllarında müze ve ören yerlerinden elde edilen gelire ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2677)

1157.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yabancı arkeolojik enstitüler tarafından gerçekleştirilen kazılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2678)

1158.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bakanlık tarafından desteklenen dergi ve gazetelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2679)

1159.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 ve 2012 yıllarında yurt dışında yapılan opera ve bale turnelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2680)

1160.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son 10 yılda şehit ailelerinden işe alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2681)

1161.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, İç Anadolu Bölgesi’ndeki demir yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2683)

1162.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ankara’nın Çankaya ilçesinde tam teşekküllü hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2685)

1163.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında su baskınları nedeniyle zarar gören tarım arazilerine ilişkin Başbakan Yardımcısından  sözlü soru önergesi (6/2686)

1164.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, kendisine yönelik suikast iddiasıyla açılan soruşturmaya ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/2687) 

1165.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2689)

1166.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Adalet ve Kalkınma Partisi Kongresine Devlet memurlarının katılımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2690)

1167.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Göktürk 2 uydusunun uzaya fırlatılması töreninin protokol düzenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2691)

1168.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, POLNET sistemindeki sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2692)

1169.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, SSPE hastalığına ve bu hastalıkla mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2693)

1170.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı bazı köylerin yol ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2695)

1171.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2697)

1172.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ve köydeki heyelan tehlikesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2698)

1173.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında gerçekleşen sosyal güvenlik açığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2701)

1174.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerdeki işsizliğin önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2702)

1175.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bankaların kara listeyi güncellememesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2703)

1176.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında meydana gelen boşanma sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2706)

1177.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında açılan davalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2707)

1178.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bosna-Hersek’teki tarihi bir köprünün restorasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2709)

1179.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, devlet hastanelerinin özelleştirileceği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2712)

1180.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılındaki doktor atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2713)

1181.-   Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, tıbbi cihaz sektöründe yerli üretimin desteklenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2714)

1182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, paletli ambulans ve ambulans helikopter sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2716)

1183.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Kazan’a otopark ve otopark alanı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2718)

1184.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, D-750 karayolunun genişletilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2719)

1185.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Bern basın müşavirliğine atanan kişiye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2720)

1186.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, suçların nedenlerinin tespitine yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2721)

1187.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin genel sağlık sigortası primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2722)

1188.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesindeki bir köyün asfalt sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2723)

1189.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde özel güvenlik hizmeti veren firmalara ve firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2724)

1190.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, ülkemizdeki süt tüketimine ve süt fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2726)

1191.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, gıda işletmeciliği yapan yerel yönetimlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2727)

1192.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yıllarında koruma altına alınan çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2728)

1193.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da evsizlere hizmet sunan misafirhanelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2729)

1194.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da teşvik almak amacıyla başvuru yapan firmalara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/2731)

1195.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2012 yılında ülkemize gelen yabancı turist sayısına ve elde edilen gelire ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2732)

1196.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İşsizlik Sigortası Fonuna yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2733)

1197.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da depremden zarar gören binaların güçlendirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2734)

1198.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ceza infaz memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2736)

1199.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, hastanelerde görevli müdür ve müdür yardımcılarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2740)

1200.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da bulunan 112 acil istasyonlarının yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2745)

1201.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkemizde mülteci olarak çalışan işçilere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2747)

1202.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Şırnak ve Hakkâri’deki rehber öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2749)

1203.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki 112 acil istasyonlarının yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2751)

1204.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki karla mücadele ekipmanının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2754)

1205.-   Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, İzmir’de bir hastanede hasta ve refakatçilere verilen yemek hizmetinin yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2755)

1206.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında Ankara’da meydana gelen gasp olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2759)

1207.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2012 yılında Ankara’da yapılan trafik kontrollerinde tespit edilen alkollü sürücülere ve kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2760)

1208.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okullarda serbest kıyafet uygulamasının suç oranlarını artırdığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2764)

1209.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TİKA’nın koordinasyon ofisleri ve personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2765)

1210.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektronik ortamda tebligat bildirimine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2770)

1211.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 182 Hastane Randevu Merkezi’nin randevu sistemindeki bazı eksikliklere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2771)

1212.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Havalimanını büyütme ve modernizasyon çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2772)

1213.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, buğday, arpa ve çeltik üretiminin artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2773)

1214.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Viranşehir’de GAP Ağaçlandırma Projesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2774)

1215.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Susuz ilçesine bağlı iki köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2776)

1216.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır ilçesinin diş hekimi ve hemşire ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2777)

1217.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın otopark ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2778)

1218.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da karla mücadele için iş makinası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2779)

1219.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Bakanlığın Ankara’daki taşınmazlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2781)

1220.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yılları arasında Ankara’da restore edilen binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2782)

1221.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da madde bağımlılığı tedavisi gören kişilere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2783)

1222.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki iki köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2786)

1223.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Susuz ilçesindeki iki köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2787)

1224.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Susuz ilçesindeki bir köyün taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2788)

1225.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, gıda denetimlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2789)

1226.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesindeki bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2791)

1227.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, akaryakıt kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2792)

1228.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, termal turizme ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2794)

1229.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı üniversitelerin bazı faaliyetleriyle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2795)

1230.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2796)

1231.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2797)

1232.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2798)

1233.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, eğitimdeki altyapı yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2799)

1234.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, taşeron firma çalışanlarının kıdem ve ihbar tazminatı sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2800)

1235.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yaş meyve üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2802)

1236.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yaş meyve ve sebze üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2803)

1237.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yaş meyvelerin naklinde yaşanan sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2804)

1238.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, köylerin mahalle yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2806)

1239.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesindeki kültür merkezi inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2807)

1240.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki ilkokulların derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2808)

1241.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesine bağlı bir köy yolunun asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2809)

1242.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Fransa’da öldürülen terör örgütü mensubu üç kadının Türkiye’de defnedilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2810)

1243.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Suriye güvenlik güçlerinin bazı Türk kamu görevlilerini esir aldığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2811)

1244.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, hastanelerde görev yapan laboratuvar teknisyeni ve teknikerlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2812)

1245.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Şırnak Üniversitesine ait bir binanın çatısının çökmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2813)

1246.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Abdullah Öcalan’a cezaevinde verilen disiplin cezalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2814)

1247.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yasa dışı yollarla ülkemize sokulan mallara ve yapılan zamların kaçakçılık üzerindeki etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2820)

1248.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı bazı köylerin su sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2821)

1249.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki arazi toplulaştırma çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2822)

1250.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Alo 174 gıda hattına Tokat’tan yapılan başvurulara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2823)

1251.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta hayvan üreticilerine yönelik desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2824)

1252.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta kredi desteği alan besicilere ve bu kredilerin geri ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2825)

1253.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta kredi desteği alan çiftçilere ve bu kredilerin geri ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2826)

1254.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta iklim değişikliğine uyum sağlayacak türlerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2827)

1255.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hizmet içi eğitimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2830)

1256.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta bir teknik üniversite kurulup kurulmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2831)

1257.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat-Almus yolundaki heyelan tehlikesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2832)

1258.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2834)

1259.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Bahçelievler’de kiraya verilen bir alana ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2838)

1260.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 20 Ocak 2013 günü Çağlayan Adliyesi önünde görevlendirilen emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2839)

1261.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki arkeolojik kazılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2840)

1262.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da müze kart satışına ve müze ile ören yerlerini ziyaret eden kişi sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2841)

1263.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında Ankara’da tespit edilen kaçak yapılara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2842)

1264.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Eskişehir-Ankara kara yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2843)

1265.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, jeofizik mühendislerinin istihdam sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2844)

1266.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık personeline ve açılan davalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2847)

1267.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında yaptığı yurt dışı ziyaretlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2848)

1268.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında kiralanan taşınmazlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2849)

1269.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıkta yeni yapılanma kapsamında yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2850)

1270.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında kiralanan araçlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2851)

1271.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2852)

1272.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, çocuklara yapılan aşılara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2853)

1273.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında yaptığı yurtdışı ziyaretlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2854)

1274.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında kiralanan araçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2855)

1275.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta bir belediyede çalışan geçici işçilerin kadroya geçirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2859)

1276.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında kiralanan taşınmazlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2860)

1277.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Dicle Üniversitesinde bir sınavın sorularının önceden dağıtıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2861)

1278.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık personeline ve açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2863)

1279.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık personeline ve açılan davalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2864)

1280.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, asgari gelir desteğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2867)

1281.-   Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, suça iten sebeplerin belirlenmesine yönelik araştırmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2868)

1282.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dişi hayvan kesimi sürelerine ve hayvan sayısının artması için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2870)

1283.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yerli ve yabancı firmaların hile tespit ettiği gıdalara ve alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2871)

1284.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta et kombinası ve süt sığırcılığı kooperatifi ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2872)

1285.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ihraç ettiğimiz yaş sebze ve meyveye karantina uygulanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2873)

1286.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, vali ve kaymakamların il ve ilçe dışına çıktıklarında aldıkları ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2876)

1287.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hoçivan ilçesindeki içme suyu şebekesinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2877)

1288.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’da Bakanlığa bağlı birimlerde depreme karşı güçlendirme çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2878)

1289.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Kozluk Devlet Hastanesindeki göz doktoru ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2880)

1290.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki Devlet hastanelerine üroloji hastaları için gerekli ameliyat malzemelerinin temin edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2881)

1291.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Devlet Hastanesine üroloji hastaları için gerekli ameliyat malzemelerinin temin edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2882)

1292.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Devlet Hastanesine üroloji hastaları için gerekli ameliyat malzemelerinin temin edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2883)

1293.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, termal turizm sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2885)

1294.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emekli çalışanlardan kesilen sosyal destek primine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2891)

1295.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ithal hayvan, et ve et ürünlerine ödenen paralara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2892)

1296.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çiftçilere verilen mazot ve gübre desteklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2893)

1297.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yapılan iş yeri denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2896)

1298.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2897)

1299.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yurt dışı kültür ve tanıtım müşavirliklerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2903)

1300.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2013 yılında Kahramanmaraş’a yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2904)

1301.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, diş hekimi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2905)

1302.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tutuklu ve hükümlü çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2906)

1303.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da 2007-2012 yılları arasında dağıtılan kömürlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2909)

1304.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da ateşli silahlar vasıtasıyla meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2910)

1305.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, emniyet personelinin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2911)

1306.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2915)

1307.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2916)

1308.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2917)

1309.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yurt dışı gezilerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2918)

1310.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıkça kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2919)

1311.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, personelin Bakanlığa açtığı davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2920)

1312.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, saman ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2921)

1313.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yapılan asfaltlama çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2922)

1314.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki köylerin yol, köprü ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2923)

1315.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın geliştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2924)

1316.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın turizm ve spor kapasitesinin artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2925)

1317.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki sanayi sitesinin eksiklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2926)

1318.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ankara Adliyesinde hizmet veren icra dairelerinin başka bir binaya taşınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2927)

1319.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ege Denizi’ndeki adaların Yunanistan tarafından işgal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2928)

1320.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Parlamentolararası dostluk gruplarına ve yabancı ülkeler ile ilişkilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/3025)

1321.-   Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2930)

1322.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki yol çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2931)

1323.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta KÖYDES kapsamında yapılan asfaltlama çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2932)

1324.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da yapılan çeşitli yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2933)

1325.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yapılan çeşitli yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2934)

1326.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın köylerine yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2935)

1327.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’ın köylerine yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2936)

1328.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır Sanayi Sitesindeki sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2937)

1329.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Sanayi Sitesindeki sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2938)

1330.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, taşeron işçilerin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2941)

1331.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, AB ülkelerine vize almada yaşanan sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2942)

1332.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik ve kayıtdışı istihdam sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2946)

1333.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş kazalarını önlemeye yönelik alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2948)

1334.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu hizmetlerinde özelleştirme ve taşeronlaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2950)

1335.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Somali’de şehiriçi yolların durumu konusunda yapılan fizibilite çalışmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2951) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

1336.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, memur alımlarının azaldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2952)

1337.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bakım ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2955)

1338.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, uzman hekim sayısının yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2956)

1339.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ebe ve hemşire sayısının yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2958)

1340.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, diyabet hastalığında görülen artışa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2959)

1341.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta işsizlik sigortası fonuna yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2960)

1342.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta İŞKUR’a yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2963)

1343.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yaşlı vatandaşlara sağlanan desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2964)

1344.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, son on yıldaki intihar vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2965)

1345.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesinin bir köyünün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2966)

1346.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki taşeronlaşmaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2967)

1347.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, taşeron işçilerin örgütlenmesinin engellendiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2969)

1348.-   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2970)

13