TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

GÜNDEMİ

 

 

DÖNEM: 27               YASAMA YILI: 2

 

32’NCİ BİRLEŞİM

14 ARALIK 2018 CUMA

SAAT: 11.00

 

KISIMLAR

1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

3

S E Ç İ M

4

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

5

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI

6

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

7

KANUN TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

 

 

DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ

             

1.- 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı’nın yapılacak görüşmelerinde, gruplar ve İçtüzük’ün 62’nci maddesi gereğince istemi halinde görüşlerini bildirmek üzere yürütme adına yapılacak konuşmaların 5’inci ve 8’inci turlarda 60’ar dakika, diğer turlarda 70’er dakika (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir) kişisel konuşmaların beşer dakika olması, Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve İçtüzük’ün 62’nci maddesi gereğince istemi halinde görüşlerini bildirmek üzere yürütmeye 80’er dakika süreyle söz verilmesi (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir) önerilmiştir.

(Genel Kurulun 10.12.2018 tarihli 28’inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

 

 

GRUP ÖNERİSİ

 

1.- 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 10 Aralık 2018 Pazartesi günkü gündeminin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 1’inci ve 2’nci sıralarında yer alması; bütçe görüşmelerine 10 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 13.00’te başlanması, Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesinhesap Kanunu Tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar, resmi tatil günleri dahil, her gün saat 11.00’den günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalara devam olunması,

Görüşmelerin oniki günde tamamlanması, bütçe görüşmelerinin son günü olan 21 Aralık 2018 Cuma günü görüşmelere saat 14.00’te başlanması ve bu birleşimde Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesinhesap Kanunu Tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar çalışmalara devam olunması,

Başlangıçta bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde Yürütme adına yapılacak sunuş konuşmasının süreye tabi tutulmaksızın yapılması, gruplar ve İçtüzük’ün 62’nci maddesi gereğince istemi halinde görüşlerini bildirmek üzere Yürütmeye de 60’ar dakika söz verilmesi (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir), kişisel konuşmaların ise onar dakika ile sınırlandırılması,

Kamu idarelerinin bütçe ve kesinhesapları üzerindeki görüşmelerin 8 turda tamamlanması, kamu idarelerinin bütçe ve kesinhesaplarının görüşülme günlerini belirten programın TBMM Başkanlığınca bastırılarak duyurulması, turların bitiminden sonra Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesinhesap Kanunu Tasarısının maddelerinin oylanması,

Tüm turlarda yapılacak görüşmelerde, gruplar ve İçtüzük’ün 62’nci maddesi gereğince istemi halinde görüşlerini bildirmek üzere Yürütme adına yapılacak konuşmaların 60’ar dakika (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir) kişisel konuşmaların beşer dakika olması, kişisel konuşmalarda her turda İçtüzük’ün 61’nci maddesine göre biri lehte, biri aleyhte olmak üzere iki üyeye söz verilmesi ve bir üyenin sadece bütçenin tümü üzerinde veya sonundaki görüşmelerde ya da bir turda söz kaydı yaptırması,

Bütçe görüşmelerinde soruların gerekçesiz olarak yerinden sorulması ve her tur için soru-cevap işleminin on dakika soru, on dakika cevap olarak sınırlandırılması,

Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve İçtüzük’ün 62’nci maddesi gereğince istemi halinde görüşlerini bildirmek üzere Yürütmeye 60’ar dakika süreyle söz verilmesi (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir), İçtüzük’ün 86’ncı maddesine göre yapılacak kişisel konuşmaların ise onar dakika olması,

önerilmiştir.

(Genel Kurulun 4.12.2018 tarihli 25’inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

GÜNDEMİ

 

32’NCİ BİRLEŞİM

14 ARALIK 2018 CUMA

SAAT: 11.00

 

KISIMLAR

1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

2

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

1.- (S. Sayısı: 10) 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 07.12.2018) (X)

2.- (S. Sayısı: 11) 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275), 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2017 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/38), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2017 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, 2017 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu ve 2017 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/39), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2017 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/41), Plan ve Bütçe Komisyonunca Kabul Edilen Metne Ekli Cetveller (Gider ve Gelir Cetvelleri), 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 183 Adedi Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, 2 Adedi Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve 10 Adedi Diğer Kamu İdarelerine Ait Olmak Üzere Toplam 195 Adet Sayıştay Denetim Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/40) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 07.12.2018) (X)

3

SEÇİM

4

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

5

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI

6

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

7

KANUN TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

 (X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir.

BUGÜNKÜ PROGRAM

 

 

5’inci Gün

13.12.2018 PERŞEMBE

 

Saat : 11.00 – Program bitimine kadar

 

IV. TUR

 

  50-.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

(Bütçe + Kesinhesap)

  51-.

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU

(Düz. ve Den. Kur. Büt.)

(Bütçe + Kesinhesap)

  52-.

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(Özel Bütçe) (Bütçe + Kesinhesap)

  53-.

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(Özel Bütçe) (Bütçe + Kesinhesap)

  54-.

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

(Özel Bütçe) (Bütçe + Kesinhesap)

  55-.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(Özel Bütçe) (Bütçe + Kesinhesap)

  56-.

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI

(Özel Bütçe) (Bütçe + Kesinhesap)

  57-.

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

(Özel Bütçe) (Bütçe + Kesinhesap)

  58-.

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

(Özel Bütçe) (Bütçe + Kesinhesap)

  59-.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

(Özel Bütçe) (Bütçe + Kesinhesap)

  60-.

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ

(Özel Bütçe) (Bütçe + Kesinhesap)

  61-.

TÜRK DİL KURUMU

(Özel Bütçe) (Bütçe + Kesinhesap)

  62-.

TÜRK TARİH KURUMU

(Özel Bütçe) (Bütçe + Kesinhesap)

  63-.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

(Bütçe + Kesinhesap)

  64-.

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(Özel Bütçe )

(Kesinhesap)

  65-.

YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU

(Özel Bütçe )

(Kesinhesap)

 

 

(CHP, MHP, İYİ PARTİ, AK PARTİ, HDP)

(Siyasi parti grupları ve istemi hâlinde Yürütme adına yapılacak konuşma süresi: 70’er dakika)

(Kişisel konuşmaların süresi biri lehte ve biri aleyhte olmak üzere: 5’er dakika)

(Soru – Cevap işlemi: 10 dakika soru - 10 dakika cevap)