TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

GÜNDEMİ

 

 

DÖNEM: 27               YASAMA YILI: 1

 

10’UNCU BİRLEŞİM

25 TEMMUZ 2018 ÇARŞAMBA

SAAT: 14.00

 

KISIMLAR

1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

3

S E Ç İ M

4

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

5

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI

6

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

7

SÖZLÜ SORULAR (*)

8

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (*)

 

(*) 16.04.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yapılan

değişiklik kapsamında Sözlü Soru ve Kanun Tasarısı uygulamaları son bulmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUP ÖNERİSİ

1.- Genel Kurulun;

25 ve 26 Temmuz 2018 Çarşamba ve Perşembe günleri, Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmındaki işlerin görüşülmesi,

25 Temmuz 2018 Çarşamba günkü Birleşimde 1 Sıra Sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

26 Temmuz 2018 Perşembe günkü Birleşimde saat 24.00’e kadar,

çalışmalarına devam etmesi;

Haftalık çalışma günlerinin dışında 27 ve 28 Temmuz 2018 Cuma ve Cumartesi günleri saat 14.00’te toplanması ve bu birleşimlerinde, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesi ve çalışmalarını saat 24.00’e kadar devam ettirmesi,

1 Sıra Sayılı Kanun Teklifi’nin İçtüzüğün 91’inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ila 13’üncü maddelerden (2’nci madde ile ihdas olunan 56/A ve 56/B maddeleri dâhil), ikinci bölümünün 14 ila 27’nci maddelerden (Geçici 1’inci madde dâhil) oluşması,

önerilmiştir.

(Genel Kurulun 23.07.2018 tarihli 8’inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

 

 

KOMİSYON TOPLANTILARI

 

* Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu

   25.07.2018 Çarşamba - Saat: 11.00

 

* Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

   26.07.2018 Perşembe – Saat: 11.00

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

GÜNDEMİ

 

10’UNCU BİRLEŞİM

25 TEMMUZ 2018 ÇARŞAMBA

SAAT: 14.00

 

 

KISIMLAR

1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

2

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

3

SEÇİM

4

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

5

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI

6

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

7

SÖZLÜ SORULAR

8

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1.-      (S. Sayısı: 1) Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan’ın Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1) ve Adalet Komisyonu Raporu (Dağıtma Tarihi: 23.07.2018)  (*) (**) (X)

 

(*) Görüşmeleri yarım kalan işleri gösterir.

(**) İçtüzüğün 91’inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir.

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir.