TBMM

YALOVA SAĞLIĞI KORUMAVE

 DİNLENME MERKEZİ

YÖNERGESİ

Amaç

 

Madde 1- TBMM kadrolu personelinin sağlığını koruma, dinlenme ve moral ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla kurulan “TBMM Yalova Sağlığı Koruma ve Dinlenme Merkezi” nin çalıştırılmasını standart hale getirmek, kimlerin hangi koşullarla bu tesisten faydalanacaklarını açıklamaktır.

 

Kapsam

 

Madde 2- Bu Yönerge hükümleri TBMM Yalova Sağlığı Koruma ve Dinlenme Merkezi açıp işletmeye, denetleme ve kontrolları yapmaya yetkili makam ve amirleri, dinlenme merkezinden yararlanacak personeli kapsar.

 

Tanımlama

 

Madde 3- a) Yalova Sağlığı Koruma ve Dinlenme Merkezi, belirli zamanlarda sağlığı koruma ve dinlenmelerin yapıldığı, tahsislerin M.M.  Genel Sekreterliğince planlandığı, Millet Meclisi Genel Sekreterliği adına yetkili kılınan Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce açılıp işletilen tesistir.

b) Tesisi açan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, M.M. Genel Sekreterliğince müsaade ve işletme yetkisi verilen müdürlüktür.

 

Sorumluluk

 

Madde 4- a) Bu Yönergenin yürütülmesinden M.M. Genel Sekreterince görevlendirilen Genel Sekreter Yardımcısı Başkanlığındaki “Dinlenme Merkezi Yürütme Kurulu” sorumludur. Dinlenme Merkezi Yürütme Kurulu asgari 3 kişiden teşekkül eder. Bunlar; M.M. Genel Sekreter Yrd., M.M. Özlük İşleri Md. ve C. Senatosu Özlük İşleri Md. dür.

b) TBMM Yalova Sağlığı Koruma ve Dinlenme Merkezi’ne dahil bina, tesis ve eşyanın korunması, tertip ve düzeni, bakım ve onarımı, işletilmesi ve idamesinden ve disiplinin sağlanmasından tesisi açıp işletme yetkisi verilen Dinlenme Merkezi Müdürü sorumludur.

c) TBMM Yalova Sağlığı Koruma ve Dinlenme Merkezi ile ilgili kayıtlar görevli M.M. Genel Sekreter Yardımcılığınca, TBMM personelinin (Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu) alfabetik listeleri, personel kartları ve diğer kayıtları dahil, muntazam bir şekilde tutulur, zamanında tamamlanır, ilgili şahıs ve ünitelere bilgi verilir.

d) TBMM Yalova Sağlığı Koruma ve Dinlenme Merkezi tahsisleri, bu Yönergede açıklanan esaslar ve verilen direktiflere uygun olarak yürütülür.

e) TBMM Yalova Sağlığı Koruma ve Dinlenme Merkezi Müdürlüğü, personelinin ve Dinlenme Merkezinin özelliklerini de dikkate alarak bu Yönerge hükümlerine uygun, bütün hizmet ve işletme esaslarını kapsayan kendi özel talimatını hazırlar. Talimatta tesisten yararlanacakları ilgilendiren önemli hususlar, katılanların görebilecekleri uygun yerlere asılır ve kendilerine imza mukabili verilir, dönem sonunda da geri alınır.

 

TBMM Yalova Sağlığı Koruma ve Dinlenme Merkezinden Yararlanma

 

Madde 5- a)  TBMM’nin kadrolu personeli (Millet Meclisi-Cumhuriyet Senatosu) yararlanır.

b) Personelin makam ve görev durumuna göre ayrılan bölümlere veya odalara tahsis yapılır.

c) Bu tesisten, sağlığı koruma, dinlenme ve moral gereksinimleri için yararlanacaklar şunlardır.

 

(1) Millet Meclisinin kadrolu personeli, Cumhuriyet Senatosunun kadrolu personeli ile bunların kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri. (Sağlık karnesi olanlar)

(2) Sağlık karnesi hakkını yitiren anne, baba, erkek ve evli kız çocukları dinlenme merkezinden yararlanamazlar.

(a) Personelin görevi gereği yıllık iznini kullanamaması halinde, personelin ailesi (Eş ve sağlık karnesi bulunan çocukları) ayrı olarak TBMM Yalova Sağlığı Koruma ve Dinlenme Merkezi’nden yararlanabilirler. Bu durumda personelin mazeretinin ilgili müdürlükçe doğrulanması koşulu aranır.

(3) Yukarıdakilerin dışındaki kimselere hiçbir surette yer tahsisi yapılamaz.

d) Tahsis yapılan personel başka bir aile veya personele hakkını devretmeye yetkili değildir.

e) TBMM Yalova Sağlığı Koruma ve Dinlenme Merkezi’ne gelen personel, yanlarında evlenme cüzdanını, sağlık karnesini, Dinlenme Merkezi Kartını, tahsis yazısını beraberinde bulundurur.

f) Anne ve babaları yanında olmayan çocuklar hiçbir şekilde bu tesise kabul edilmezler.

g) TBMM Yalova Sağlığı Koruma ve Dinlenme Merkezi’nden faydalanacak kadrolu personelin yararlanması şöyledir:

(1) Tesis kapasitesinden %75 Millet Meclisi ve Milli Saraylar kadrolu personeli,

(2) Tesis kapasitesinden %25 Cumhuriyet Senatosu kadrolu personeli (3 oda).

(3) Yöneticilerin ve görevli personelin kalacağı yerler personele verilmez ve dağıtıma da tabi değildir.

h) Kamp Müdürü ve mubaya memuru dışındaki görevliler  (Aşçı, garson ve diğer görevliler gibi) eş ve çocuklarını devamlı yanlarına getiremezler.

ı)  Bir yıl içinde aynı personel bir dönemden fazla yararlanamaz.

i) Kampta yer tahsis edilen, fakat bilahara çeşitli nedenlerle gelmeyenlere aşağıdaki gibi işlem yapılır:

 

(1) Döneme katılamayacaklarını en az bir hafta evvel tahsis yapan makama bildirenlerin yatırmış oldukları depozito aynen iade edilir ve boş kalan yer sırada bulunan diğer bir personele tahsis edilir.

(2) Zamanında kampa katılıp ölüm, yangın, göreve çağrılma vb. gibi sebeplerle ayrılanlara depozitosundan yararlanmadığı günlerin parası iade edilir.

(3) Önceden bilinmeyen, anında karar verilemeyen beklenmedik problem ve konuların çözümü için Dinlenme Merkezi Yürütme Kurulu yetkilidir.

 

TBMM Yalova Sağlığı Koruma ve Dinleme Merkezi Dönem ve Süreleri

 

Madde 6- a) TBMM Yalova Sağlığı Koruma ve Dinlenme Merkezi’nden; her sene 2 Haziran ile 30 Eylül arasında 15 günlük, 8 dönem olarak personelin sağlığını koruma, dinlenme ve moral gereksinimleri için yararlanılır. (Gerektiğinde değişiklik emirle yayımlanır.)

b) Her yıl 1-10 Mart tarihleri arasında Dinlenme Merkezine katılma çağrı emri çıkartılır. Emrin çıkış tarihini takip eden 1 ay içinde müracaatlar tamamlanır.

c) 15 gün süreli dönemlerin başlama-bitiş tarihleri aşağıdaki gibidir.

 

                             

Dönemi  

Başlama Tarihi    

Bitiş Tarihi (Sabah)

1 inci Dönem                         

2 Haziran                            

16 Haziran

2 nci Dönem                        

17 Haziran                              

1 Temmuz

3 üncü Dönem                       

2 Temmuz                            

16 Temmuz

4 üncü Dönem                     

17 Temmuz                           

31 Temmuz

5 inci Dönem                         

1 Ağustos                            

15 Ağustos

6 ncı Dönem                        

16 Ağustos                             

30 Ağustos

7 nci Dönem                          

1 Eylül                                

15 Eylül

8 inci Dönem                       

16 Eylül                                

30 Eylül

 

             

d) Ayrılış sabahı en geç saat 09’da odalar terkedilmiş olacaktır.

e) Gerektiğinde dönem tarihlerini değiştirmeye Dinlenme Merkezi Yürütme Kurulu yetkilidir.

 

TBMM Yalova Sağlığı Koruma ve Dinlenme Merkezinden Yararlanmak İsteyenler İçin Müracaat Şekli, Değerlendirme

 

Madde 7- Müracaat Evrakı:

               

a) Müracaat Formu: İstekte bulunan personel tarafından noksansız olarak doldurulur ve imza edilir. Bağlı bulunduğu Müdürlükçe onaylanarak, görevli Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcılığına gönderilir. (Ek-1)

b) TBMM Yalova Sağlığı Koruma ve Dinlenme Merkezi Kartı Ek-2’dedir.

Beyaz renkli olan bu kart 1981’den itibaren geçerlidir.

c) M. Meclisi Genel Sekreter Yardımcılığına gelen müracaatlar:

 

(1) Kayıtları yapılır.            

               (2) Müracaat belgesi kontroldan geçirilir.

               (3) İşleme alınan müracaatların puanlaması Ek-3’de açıklanan esaslara göre yapılır.

Ek 3’deki makam puanı aşağıdaki şekildedir.

               

Genel Sek., Genel Sek. Yrd., Müdür            

10 Puan

Uzm. Md. Yrd., 2 nci derece Rap.

  8 Puan

Kısım Amiri, Şef, Rap., Müh.

  6 Puan

Memur 

  4 Puan

 

                

(4) Müracaat süresi sona erdikten sonra kapasitenin %5-10’u kadar da yedek personel tespit edilir.

      

d) Duyuru:

      

(1) Tesise katılma hakkını kazananlara depozit miktarı ve en geç yatırma tarihleri yazı ile duyurulur.

(2) Kendilerine tahsis yapılamayanlara; tahsis yapılamama nedeni (İstekli miktarı, kendisinin puanı ve sırası vb.) de açıklanarak, Dinlenme Merkezi Kartı ile kartın ait olduğu yıl hanesine “Tahsis yapılamamıştır” damgası basılmış olarak) kendisine yazılı olarak bilgi verilir.

(3) Yedekte bulunanlara da hangi dönemde yedekte bulundukları sıra ile puanları bildirilir.

e) Dinlenme Merkezine katılacaklar ilan edildiği tarihi takiben 10 gün içinde depozitolarını yatıracaklardır.

Depozito zamanında yatırmayanların tahsisi iptal edilir ve yedekte olan isteklilere tahsis yapılır. Yedekten girenler tebliği takiben de depozitlerini yatırırlar.

f) Dinlenme Merkezi Kartları, görevden ayrılan personelden geri alınır.

g) Makam değişiklikleri ilgililerce karta işlenir. (Md. Yrd. İken Md. olması vs. gibi)

h) Dinlenme Merkezinden faydalananların kartlarına  hangi döneme katıldı ise damgası vurulur. (III üncü  Dönem Yalova Dinlenme Merkezinden Yararlanmıştır, gibi)

      

TBMM Yalova Sağlığı Koruma ve Dinlenme Merkezinden Yararlanma Ücretleri

      

Madde 8- Görevli M. Meclisi Genel Sekreterliğince alınacak depozit, oda ücreti, vs. her yıl Dinlenme Merkezine katılma çağrı emrinde belirtilecektir.

      

TBMM Yalova Sağlığı Koruma ve Dinlenme Merkezinde Hizmet

      

Madde 9- a) TBMM Yalova Sağlığı Koruma ve Dinlenme Merkezinde hizmet aksatılmadan yürütülür.

b) Hizmette aksaklığı görülen personel en kısa zamanda değiştirilir ve haklarında disiplin cezası takibatı yaptırılır.

c) Görevli personel, alınacak önlemlerle daima görev başında bulundurulur. Böylece hizmetin aksaksız devamlılığı sağlanır.

d) TBMM Yalova Sağlık Koruma ve Dinlenme Merkezinde hiç kimseye özel muamele yapılmaz, bahşiş verilmez,

e) Dinlenme Merkezinden yararlananlar ile bu yerlerdeki görevliler nezaket kuralları içinde ilişkilerini düzenlerler. Ebeveynlerin, çocuklarının hareket tarzları ile ilgilenirler, buradaki personelin hizmetlerini kolaylaştırmada yardımcı olurlar. Çocuklar ile ilgilenmeyenler önce sözlü olarak ikaz edilir, hatalı tutum devam ederse dinlenme merkezinden uzaklaştırılır.

      

Yemekhanedeki Tertip, Kahvaltı – Yemek

      

Madde 10- a) Dinlenme Merkezine gelen personele mevki ve makam durumlarına göre yemekhanede yer tahsisi yapılır. Dönem bitinceye kadar herkes kendilerine tahsis edilen yeri muhafaza ederler.

b) TBMM Yalova Sağlığı Koruma ve Dinlenme Merkezinde tabldot usulü uygulanır. Sabah Kahvaltısı verilir. Odalarda kahvaltı yapılamaz, yemek yenemez.

c) Açılacak kantinden personel özel ihtiyaçlarını temin edebilir.

      

Disiplin İşleri

      

Madde 11- a) Dinlenme Merkezinden yararlanan personelin mevcut talimatlara riayeti ve görevli personelin de talimatı nezaket kuralları içerisinde tatbiki ana prensiptir.

b) Dinlenme Merkezindeki sakinlerin huzurlarını bozan, rahatsız eden hiçbir davranışa müsaade edilmez. Yaşantısını dinlenme merkezi disiplinine uydurmayanlar, genel görgü kurallarına uymadıkları tespit edilenler, önce ikaz edilir, hareketlerini düzeltmedikleri takdirde derhal Dinlenme Merkezinden uzaklaştırılırlar.

Dinlenme Merkezi Müdürlüğünce durum bir raporla M.M. Genel Sekreterliğine bildirilir.

c) Dinlenme Merkezinde siyasi, ideolojik tartışma ve girişimlere kati surette müsaade edilmeyecek ve bu tarz faaliyeti görülenler hakkında gerekli rapor tanzim edilerek Dinlenme Merkezinden derhal çıkarılacaktır.

d) Dinlenme Merkezine gelen personelin beraberinde getirdiği kimselerin saç-sakal ve kılık-kıyafetleri Devlet memurlarına uygun olacaktır.

e) Dinlenme Merkezinde vakit geçirmek için oynanan kağıt ve diğer oyunlar kumar şekline dökülemez. Kumar oynayanlar dinlenme merkezinden uzaklaştırılır ve bağlı bulunduğu Genel Sekreterliğe rapor edilir.

      

Emniyet ve Sağlık İşleri

      

Madde 12- a) Dinlenme Merkezi Müdürü tarafından tesisin dahili ve harici emniyet tedbirleri aldırılır.

b) Yiyecek ve içeceklerin muhafaza edildiği, hazırlandığı, pişirildiği, servis yapıldığı ve satıldığı bütün yerlerin (mutfak, bulaşıkhane, yemek salonu, gazino, çay ocağı, yiyecek depoları, soğuk hava depoları, kantin, buzdolapları) genel temizliği yapılır ve sık sık kontrol edilir.

c) Ahçı, garson ve diğer görevliler saç- sakal, tırnak temizliklerine azami ihtimam gösterirler, yönetciler tarafından devamlı kontrol edilirler.

      

Kayıt ve Muhasebe İşleri

      

Madde 13- a) Dinlenme Merkezi Müdürlüğünce devre devre gelir ve giderlerin kayıtları deftere geçirilir.

b) Başlangıçta bütün demirbaşların kaydı tutulur. Kapanışta hasar tespiti yapılarak rapor tutulur ve üst makama arz edilir.

c) Muhasebesi Tutulacak Defterler ve Belgeler:

      

(1) Yevmiye defteri,

(2) Ambar çıkış kartı,

(3) Ambar giriş kartı,

(4) Günlük masraf föyü,

(5) Bilanço,

(6) Emirler Dosyası,

(7) Her Devre  için ayrı dosya.

      

Denetleme ve Verilecek Raporlar

      

      Madde 14- a) M.Meclisi Genel Sekreteri, Dinlenme Merkezini Yürütme kurulundan birisine, lüzum gördüğü zamanlar veya yılda en az 2 defa periyodik olarak teftiş ettirir.

b) Son dönemin bitimini müteakip 15 gün içinde bitiş raporu ve genel hesaplar çıkarılıp M.M. Genel Sekreterine takdim edilir.

      

Müteferrik Hususlar

      

Madde 15- a) TBMM Yalova Kaplıcaları Sağlığı Koruma Merkezinin gereği gibi hizmet edebilmesi için bütün personelce mevcut malzemelere gerekli özen gösterilir, bunların zarar görmelerine ve kaybolmalarına meydan verilmez.

b) Genel hizmetteki malzemenin zayi olmaması için gerekli kontrol düzenli olarak Dinlenme Merkezi Müdürlüğünce yapılır. Her malzeme görevli personelden ilgili olan birine behemahal teslim edilir ve sorumlu tutulur.

c) Odalarda elektrik, bütangaz, ispirto ocağı, elektrik ocağı kullanarak yemek, çay vs. yapılması yasaktır.

d) Görevli M.M. Genel Sekreter Yardımcılığınca tutulacak kayıt ve belgeler:

 (1) Personel müracaat formu dosyası.

Müracaat edenlerin (tahsisi yapılsın veya yapılmasın) müracaat formları ayrı ayrı dosyalanır.

(2) Personel kartı; katılanların durumu bu karta işlenir.

(3) Her döneme katılacak (kabul edilenlerin) personelin listesi.

(4) TBMM Yalova Kaplıcaları Özel Tedavi ve Dinlenme Merkezi Dosyası: Her yıl için klasör açılır. Bu klasör içinde aşağıdaki bilgiler sıra ile bölüm halinde dosyalanır.

      

(a) Yalova Dinlenme Merkezi Planı (1/5 000 ölçekli)

(b)Sabit tesislerin durumu (Özel işaretlerle belirlenecek)

(c) Altyapı tesisleri (kanalizasyon, yol, vs.)

               (d) Sıhhi tesisat (Elektrik, su)

(e) Tesisin gelişme durumu nazım planı.

(f) Dinlenme Merkezinin fotoğrafları (Bütün tesisleri ile tanınacak şekilde).

      

TBMM Yalova Sağlığı Koruma ve Dinlenme Merkezi Müdürlüğü Personelinin Görevleri

      

Madde 16- a) Dinlenme Merkezi Müdürü her türlü idari, mali, sağlık, ikmal, emniyet, trafik, bakım, onarım ve diğer müteferrik hizmetlerini disiplinli bir şekilde yürütür.

b) Bu maksatla; bu bilinç ve hizmet anlayışı içinde görev yapacak personelin seçim ve tefriki esastır.

c) Dinlenme Merkezi Müdürü, görevli personelin amiri olup, onun hedeflerinin gerçekleştirilmesi hususunda ve bununla ilgili bütün hizmet ve işlemlerin kanun, talimat, emir, yönerge ve özel talimat hükümleri uyarınca yürütülmesinin sağlanmasından, kuruluşunda bulunan personelin düzgün ve disiplinli bir şekilde çalışmasından, mevcut sabit tesis, araç, malzeme ve eşyaların bakımı, korunması ile Dinlenme Merkezinin geliştirilmesi, ağaçlandırılması, çiçeklendirilmesi ve güzelleştirilmesinden sorumludur. Sosyal hizmetlerden olan eğlence, müzik, vs. hizmetlerini planlar, yönetir ve yürütür.

      

Gazino, Lokanta, Kantin ve Tabldot Sorumlusunun Görevleri

      

Madde 17- a) Gazino, lokanta, kantin ve tabldot sorumlusu bu kısımların temiz, tertipli ve bakımlı bulunmasından, bu kısımlarda kullanılan her çeşit malzemenin temizlik ve yeterli miktarda olmasından ve ünitelerin düzenli bir şekilde çalıştırılmasından, dinlenme Merkezi Müdürüne karşı sorumludur.

b) Lokanta ve tabldot kısımlarında pişirilen yemeklerin nefasetinden, porsiyonların yeterli ve doyurucu miktarda çıkarılmasından sorumludur.

c) Kantin, yapılacak Kantin Talimatına göre yürütülür.

      

Sağlık Personeli

      

Madde 18- Dinlenme Merkezinde her devre doktor bulundurma imkanları aranır. Bulunamadığı takdirde çevreye yakın tesislerin doktorundan faydalanma yoluna gidilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.