TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYIN KURULU

TEŞKİLAT, GÖREV, ÇALIŞMA VE HARCAMA

ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİK

                                      

Başkanlık Divanı Karar Tarihi

: 3/9/1986

Karar No

: 90

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunun Teşkilat, Görev, Çalışma Usul ve Esasları’nı belirlemek, faaliyetlerini plan ve programa bağlamak, her türlü gelir ve giderleriyle ilgili esasları tespit ve uygulanmasını sağlamaktadır.

 

Tanımlar

 

Madde 2- Bu Yönetmelik metninde geçen;

Kurul: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu’nu,

Komite: Kurul’u oluşturan alt çalışma gruplarını,

Başkanlık Divanı  : TBMM Başkanlık Divanı’nı,

Milli Saraylar: İstanbul’da TBMM’ne bağlı bulunan saray, köşk ve kasırlar,

Vakıf : TBMM Vakfı’nı,

               ifade eder.

 

Hukuki Dayanak

 

               Madde 3- Bu Yönetmelik İçtüzüğün 14 üncü maddesine ve TBMM Başkanlık Divanının 25 EKİM 1984 tarih ve 34 sayılı Kararına uygun olarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev ve Yetki

                                      

Tabii Başkan

      

Madde 4- TBMM Başkanı Kurul’un tabii başkanıdır. Kurul Başkanlığı Kurul Üyesi TBMM Başkanvekili tarafından yürütülür. Gerektiğinde TBMM Başkanı Kurula Başkanlık eder.

 

Organlar

      

Madde 5- TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu aşağıdaki organ ve ünitelerden oluşur:

      

A) Kurul

      

TBMM Başkanının Başkanlığında :

      

1-TBMM Başkanlık Divanını temsilen 4 üye,

      

               Bunlar;

a) Kurul Başkanlığını yürütmek üzere, TBMM Başkanının seçeceği 1 Başkanvekili,

b) Başkanlık Divanının seçeceği 2 Katip Üye ve 1 İdare Amiri,

      

2- Siyasi Parti Gruplarından birer üye ve gerektiğinde TBMM Başkanının belirleyeceği bir bağımsız üye,

 

B) Komiteler

               Komiteler, herbiri Kurul üyesi bir milletvekilinin başkanlığında yeteri kadar kurul üyesi milletvekili ve kamu görevlisi personelden oluşan aşağıdaki gruplardan meydana gelir ve gerektiğinde yeni komiteler kurulur veya mevcut komitelerden bazıları kaldırılabilir:

         

a) Bilimsel, Kültürel Faaliyetler Komitesi,

b) Yayın Komitesi,

c) Tanıtım ve Yurt Dışı Faaliyetler Komitesi,

d) Spor Komitesi,

e) Mali İşler Komitesi.

 

C) Genel Koordinatör ve Yardımcısı

Kurul’da yer alan Milletvekilleri arasından bir üye Genel Koordinatör toplantı  gün  ve gündemlerini  tespit  eder, önceden  üyelere  duyurulmasını temin  eder, toplantılarda alınan kararların uygulanmasında alt komiteler veya görevi yürütecek kişiler arasında gerekli koordineyi ve işbirliğini sağlar, sekreterya hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini gözetir, çalışmalar sırasında ortaya çıkan aksaklıklar ve genel durum hakkında bilgi arz eder.

TBMM İdari Teşkilatı personelinden bir kamu görevlisi TBMM Başkanı tarafından Genel Koordinatör Yardımcısı olarak görevlendirilir.

         

TBMM Genel Sekreteri

 

Madde 6- TBMM Genel Sekreteri, Kurul’un faaliyetlerinin yürütülmesinde ve harcamalarda, bütçeden veya Vakıfla ilgili ödemelerde gerekli dikkat, ihtimam ve sürati sağlayıcı tedbirleri alır.

Kurul’un bütün faaliyetlerinde aksamaya meydan vermemek maksadıyla TBMM Başkanı, Kurul ve Komite başkanları ile Genel Koordinatörle devamlı irtibat halinde olur.

 

Kurulun Görevleri

 

Madde 7- Kurul’un görevleri şunlardır:

 

a. TBMM ve çalışmalarını içte ve dışta tanıtmaya matuf yayın, bilimsel konferans, sempozyum, panel, sergi ve benzeri faaliyetlerde bulunmak;

b. “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” ilkesini tam anlamı ile tanıtabilmek, bu kavramı geniş halk kitlelerine yaygınlaştırmak ve bu maksatla gereken faaliyetleri organize etmek;

c. “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kutlamalarında, TBMM’nin Milli Egemenlik ağırlıklı katkı ve önderliği ile ilgili faaliyetlerde bulunmak;

d. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde bilim, kültür, sanat ve sportif faaliyetler düzenlemek ve bu yolla Türk bilim, Milli kültür, sanat ve yayın dünyasında himaye ve teşvik edici faaliyetlerde bulunmak;

e. Kurul, yukarıdaki görevlerin organizasyonunu her yıl Mayıs-Haziran aylarında tamamlayacak şekilde tedbirleri almak;

f. Bu maksatlarla gerekli mali ve idari organizasyonu sağlamak.

 

Komitelerin Görevleri

      

Madde 8- Komiteler, Kurul’un genel ilke ve görevleri çerçevesinde ve Kurul Kararları doğrultusunda oluşan ve herbir komiteye tevdi edilen faaliyetleri sonuçlandırmak, kısa veya uzun vadeli yeni görüş ve düşünceler oluşturarak bunları Kurul kararlarına sunmaktır.

      

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

                                         

Kurulun Gelirleri

      

Madde 9- Kurul’un gelirleri, her yıl TBMM Bütçesinin ilgili bölümüne konulan ödenekle çeşitli özel ve tüzelkişiler, kamu kurum ve kuruluşları ve TBMM Vakfınca sağlanması uygun görülecek katkılardan oluşur.

      

Fon

      

Madde 10- Kurul’un her türlü geliri TBMM Vakfı bünyesinde oluşturulan bir fon hesabında toplanır.

      

Harcamalar

      

Madde 11- Kurul kararları gereğince yapılacak her türlü harcama, ilgili komite başkanının teklifi, Kurul Başkanının onayı üzerine Genel Sekreter tarafından ilgili fon hesabından yaptırılır. Acele hallerde avans verilebilir.

Her yıl bütçeye konulacak ödenekten yapılacak harcamalar TBMM Bütçesinden kendi usulüne göre yapılır.

Bütçeye konulan ödenek Kurul Kararı ve TBMM Başkanı’nın onayı ile TBMM Vakfındaki fon hesabına aktarılabilir. Bu takdirde harcamalar birinci fıkradaki usule göre yapılır.

Kurul’da görevli olan veya olmayan kişilerin yolluk ve harcırahları tabi oldukları mevzuat gereğince ödenir. Bunlardan kamu görevlisi durumunda olmayanların zaruri yol, yiyecek ve konaklama giderleri karşılanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

 

Toplanma ve Karar

 

               Madde 12- Kurul ve Komiteler, TBMM Başkanının kendilerine tahsis edeceği yerlerde toplanır ve görev yapar.

Gerekli durumlarda Ankara dışında da toplanılabilir.

Genel Koordinatör (veya Yardımcısı) ile Genel Sekreter belirli görevleriyle ilgili olmasa da tüm kurul ve komite toplantılarına da katılırlar.

Kurul ve Komitelerde Kararlar, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Alınan kararlar toplantıya iştirak eden kurul üyelerince imzalanır. Bu kararların zamanında ve tam olarak yerine getirilmesinde ve çalışmalarda aksama ve kopukluk meydana gelmemesi için kurul Başkanının direktifleri doğrultusunda Koordinatör (veya Yardımcısı) gerekli tedbirleri süratle alır, ilgililere yazılı ve şifahi talimat verirler.

Kurul müzakereleri, aksine karar verilmemesi durumunda ilgililerce tutanağa geçirilir. Tutanaklar üyelere dağıtılır.

 

Görev Süresi

 

Madde 13- Kurul üyelerinin görevi Başkanlık Divanının görev süresi sonunda biter. Kurul üyelikleri, Başkanlık Divanı seçimlerine paralel olarak yapılır. Görev süresi sona eren Kurul üyesi yeniden seçilebilir.

 

Üyelikte Boşalma

 

Madde 14- Kurul ve Komite Üyeliğinde boşalma olması durumunda yeri usulüne göre doldurulur.

 

Koordinasyon

 

               Madde 15- Kurul, genel ilke ve görevleri doğrultusunda gerekli durumlarda ve zamanlarda TBMM’ne bağlı Milli Saraylar, kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzelkişilerle bilimsel, kültürel ve sanatsal işbirliğini sağlayıcı ve geliştirici her türlü tedbiri alır, ayrıca TBMM Başkanı ile Kurul Başkanı ve gerektiğinde Komite Başkanları bu maksatla milletvekillerine ve diğer kişileri danışmanlık ve hizmetle ilgili görevleri verebilir.

 

Büro Hizmetleri

 

Madde 16- Kurul hizmetleri için yeteri kadar büro ve yardımcı hizmet personeli görevlendirilir. Bu personel için TBMM İdari Teşkilat Kanununa gerekli kadroların konması cihetine gidilir. Bunların ihtiyaç duyacağı malzeme, taşıt aracı ve gereçler Genel Sekreterlikçe karşılanır. Çalışmaların yoğunlaştığı zamanlarda ayrıca ek takviye tedbirleri alınır.

Büroda görevli personel, Kurul kararları ile doğrudan veya dolayısıyla ilgili hizmetleri yerine getirirken gerekli dikkat, itina ve süratle hareket ederler. Çalışmalarda aksama, kopma ve duraklamaya neden olan durumların ortaya çıkmasında, derhal bunları giderici tedbirlerin alınması maksadıyla durumu Koordinatöre (veya yardımcısına) ve Genel Sekretere bildirirler. Bürodaki personel imkan nisbetinde tüm faaliyetlerin gelişmesiyle günlük olarak ilgilenirler. Yeni Büro personeli alınmasında da onların süratle intibaklarını sağlayıcı tedbirler alınır.

Büro içi hizmetler en kıdemli görevlinin ilgi ve uyarıları doğrultusunda ve dağınıklığa meydan vermeyecek tarzda yürütülür.

               

Yönetmelikte Hüküm Bulunmaması

 

               Madde 17- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda veya tereddüt hallerinde kurul kararları veya genel hükümlere göre hareket edilir.

 

Yönetmeliğin Kabulü ve Değişiklik

 

Madde 18- Kurul kararları ile Yönetmelikte gerekli değişiklikler kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararı ile yapılabilir veya ek ve geçici maddeler ilave edilebilir.

Bu Yönetmelik TBMM Başkanlık Divanı kararı ile kabul edilir. Yönetmelikte değişiklik yapılması ek ve geçici maddeler ilavesi Kurul’un önerisi ve yine Başkanlık Divanının kararı ile olur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

 

Madde 19- Bu Yönetmelik hükümleri TBMM Başkanlık Divanınca kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

 

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYIN KURULU’NUN

KURULUŞU VE YÖNETMELİĞİN KABULÜNE İLİŞKİN

İÇTÜZÜK HÜKMÜ VE

TBMM BAŞKANLIK DİVANI KARARLARI

                                      

 

Millet Meclisi İçtüzüğü

                                      

Başkanın Görevleri

 

               Madde 14- Başkanın görevleri şunlardır:

               

1- Millet Meclisini Meclis dışında temsil etmek;

2- Genel Kurul görüşmelerini yönetmek;

3- Tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini denetlemek;

4- Başkanlık Divanına başkanlık etmek ve Divanının gündemini hazırlamak;

5- Danışma Kuruluna başkanlık etmek;

6- Millet Meclisi komisyonlarını denetlemek;

7- Başkanlık Divanı Kararlarını uygulamak;

8- Millet Meclisinin İdari ve Mali İşleri ile kolluk işlerini yürütmek ve denetlemek;

9- Millet Meclisini ve çalışmalarını tanıtıcı tedbirler almak ve yayın yapmak;

10- Kendisine Anayasa, kanunlar ve içtüzükler gereğince verilen görevleri yerine getirmek.

Başkan, özürlü olduğu veya Millet Meclisi toplantı halinde iken Ankara dışında bulunduğu zaman, görevlerini yerine getirmek üzere, Başkanvekillerinden birisini kendisine yazıyla vekil olarak tayin eder.

Başkan, Millet Meclisi Başkanlığına ayrılan resmi konaklarda oturur.

 


TBMM Başkanlık Divanı Kararları


 

Karar No: 34

Karar Tarihi: 25 Ekim 1984

          

Madde 3- Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni içte ve dışta tanıtıcı yayın, sergi, konferans ve benzeri faaliyetlerde bulunmak; “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” ilkesini tam anlamıyla anlatabilmek ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 65 inci Yıldönümünün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının önderliğinde çok daha görkemli kutlanması için her türlü çalışmaları yapmak ve bunlarla ilgili harcama tekliflerini sunmak üzere,

 

a) Başkanlık Divanının 22 Mayıs 1984 gün ve 20 sayılı Kararı ile Başkanvekili İ. Cenap EGE Başkanlığında, Divan Katipleri Saffet SAKARYA, D. Fikri SAĞLAR ve M.Murat SÖKMENOĞLU’ndan kurulu komisyon adının ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu” olarak değiştirilmesine,

 

b) Bu kurula İdare Amiri M.Şükrü YÜZBAŞIOĞLU, Divan Katipleri Cemal ÖZBİLEN ve Süleyman YAĞCIOĞLU  ile parti gruplarından birer milletvekilinin dahil edilmelerine,

karar verildi.


 

Karar No: 69

Karar Tarihi: 14 Kasım 1985

 

Madde 2- Başkanlık Divanı’nın 25 Ekim 1985 tarih ve 34 sayılı Kararıyla kurulmuş bulunan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşunun 65 inci Yıldönümü kutlamalarını, belirlediği program çerçevesinde başarı ile uygulamış olan ve bundan böyle de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni yurt içinde ve dışında tanıtmak, Milli Egemenlik Kavramını geniş halk kitlelerine yaymak, benimsetmek ve sözkonusu etkinlikleri sürekli kılmak amacıyla, TBMM Kültür,  Sanat ve Yayın Kurulu’nun;

 

-TBMM Başkanı’nın Başkanlığında:

 

 (1) TBMM Başkanlık Divanını temsilen 4 üye,

 

a. Kurul Başkanlığı görevini yürütmek üzere, TBMM Başkanı’nın seçeceği 1 Başkanvekili,

b. Başkanlık Divanının seçeceği

- 2 Katip Üye,

- 1 İdare Amiri,

 

 (2) Siyasi Parti Grupları ve bağımsız milletvekillerini temsilen 4 üye,

- Her siyasi parti grubundan birer üye (3)

-TBMM Başkanının bağımsız milletvekilleri arasından seçeceği 1 üye,

 

 (3) TBMM İdari Teşkilatı’nı temsilen 8 üye,

-TBMM Genel Sekreteri,

-İdari Teşkilat personelinden TBMM Başkanı’nın tensip edeceği 7 üye,

olmak üzere toplam 17 üyeden oluşacak şekilde yeniden teşkiline,

               karar verildi.

 


 

Karar No: 90

Karar Tarihi: 3 Eylül 1986

 

Madde 7- a. Karara ekli “TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Teşkilat, Görev, Çalışma ve Harcama Esasları Hakkında Yönetmelik”in kabul edilmesine, karar verildi.