TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİ İÇİN
MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE,
DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE
TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Başkanlık Divanı Karar Tarihi

:15/01/2004

Karar No

: 25

Yayımlandığı R.Gazete Tarihi

: 30/07/2004

Sayı

: 25538

Başkanlık Divanı Karar Tarihi

:08/12/2004

Karar No

: 57

Yayımlandığı R.Gazete Tarihi

:12/01/2005

Sayı

: 25698

Başkanlık Divanı Karar Tarihi

: 28/06/2006

Karar No

: 113

Yayımlandığı R.Gazete Tarihi

: 16/02/2007

Sayı

: 26436

Başkanlık Divanı Karar Tarihi

: 12/10/2011

Karar No

: 5

 

 

Amaç

Madde 1 - (Başkanlık Divanı’nın 28/06/2006 tarih ve 113 sayılı Kararı ile değişik) Bu Yönetmeliğin amacı, Milletvekillerinin, Yasama Organı eski Üyelerinin, dışarıdan atandıkları bakanlık görevi sona erenlerin; bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları çocukları ile ana ve babalarının, ölenlerin hak sahibi dul ve yetimlerinin, ayakta veya yatarak tedavilerine ilişkin hususları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, tedavi yardımı ve yol giderlerinin kimlere, hangi hallerde ve şartlarda Türkiye Büyük Millet Meclisince, nasıl ve ne şekilde sağlanacağı, hastalık halinde başvurma şekli ve yürütülecek işlemler ile bunlara ilişkin diğer konuları kapsar.

 

Yasal Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik Anayasanın 124 üncü maddesi ile 26/10/1990 tarihli ve 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 - (Başkanlık Divanı’nın 28/06/2006 tarih ve 113 sayılı Kararı ile değişik) Bu Yönetmelikte geçen;

Hak Sahipleri: Milletvekillerini, Yasama Organı eski üyelerini, dışarıdan atandıkları bakanlık görevi sona erenleri, bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana ve babaları ile yaş ve medeni halleri uyan çocuklarını, ölenlerin hak sahibi olan dul ve yetimlerini,

Tedavi: Muayene ve teşhis ile birlikte, hastanın ihtiyacına göre hastalığı ve nekaheti süresince hekim tarafından tıbbi yöntemlerin uygulanması ve bu süre içinde bakımının sağlanmasını,

Acil Tedavi: Tedavinin derhal müdahale gerektirmesini,

Kurum : Türkiye Büyük Millet Meclisini,

Resmi Sağlık Kurumu: Genel ve katma bütçeli dairelere, kamu iktisadi teşebbüslerine, belediyelere, il özel idarelerine, üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı yataklı veya yataksız tedavi kurumlarını,

Resmi Sağlık Kuruluşu: Sağlık ocağı, Verem Savaş Dispanseri, Ana Çocuk Sağlığı Merkezi, Hükümet, belediye ve kurum hekimliklerini,

Özel Sağlık Kurumu: Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından kurulmuş ve Sağlık Bakanlığının belirlediği tedavi standardına uygun, yetkili makamlar tarafından verilmiş izin (uygunluk) belgesine sahip, özel hastaneler, özel tıp merkezleri ve özel dal merkezleri ile tedavi amacıyla hasta kabul eden ve Sağlık Bakanlığınca işletme müsaadesi verilmiş bulunan içmece ve kaplıcaları,

Özel Sağlık Kuruluşu: Poliklinik, tanı ve tedavi merkezi ve benzeri isimler altında faaliyet gösteren, yetkili makamlar tarafından verilmiş izin (uygunluk) belgesine sahip, ayakta teşhis ve tedavi yapılan sağlık kuruluşları ile serbest hekimliklerini (muayenehaneleri),

Yataklı Tedavi: Hastanın yataklı bir tedavi kurumunda yatırılarak tedavi edilmesini,

Ayakta Tedavi: Hastanın hekim tarafından kendi hizmet veya işyerinde yatırılmadan tedavi edilmesini,

Evde Tedavi: Hastanın tabip tarafından bulunduğu yerde tedavi edilmesini,

Sağlık Karnesi: Otokopi reçeteli sağlık karnesini (Başkanlık Divanı’nın 12/10/2011 tarih ve 5 sayılı Kararı ile 01/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırılmıştır),

Misyon Şefliği: Hak sahiplerinin tedavilerinin yapıldığı yabancı ülkelerdeki büyükelçilik, elçilik, daimi temsilcilik, başkonsolosluk ve konsolosluklarımızı,

Rayiç Bedel: Maliye Bakanlığının, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün veya sağlıkla ilgili giderin yapıldığı ildeki ya da Ankara Ticaret Odasının belirlediği ve onayladığı fiyatı,

Fatura İnceleme: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurumca ödenmesi gereken sağlık kurum ve kuruluşlarına ait tüm faturaların, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş almak suretiyle, ödemeye esas olmak üzere, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat ve esaslar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık onayı çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi hekimleri ve personeli tarafından incelenmesini,

 

ifade eder.

 

Tedavi ve Yol Giderlerinden Yararlanacak Olanlar

Madde 5 - Bu Yönetmelikte sağlanan tedavi ve yol giderlerinden;

a) Milletvekilleri ile Yasama Organı üyeliği ve dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenler,

b) (a) bendinde sayılanların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana ve babaları,

c) (Başkanlık Divanı’nın 28/06/2006 tarih ve 113 sayılı Kararı ile değişik) (a) bendinde sayılanların çocuklarından,

1) 25 yaşını dolduruncaya kadar sosyal güvenlik kurumu ile ilişiği bulunmayan ve evli olmayan kız ve erkek çocukları,

2) 25 yaşını doldurmakla birlikte her hangi bir işte çalışmayan, bir sosyal güvenlik kurumuyla ilişiği bulunmayan ve evli olmayan kız çocukları ile yaşları ne olursa olsun her hangi bir sosyal güvenlik kurumundan sağlık yardımı almayan malül erkek çocukları,

d) Milletvekili iken ölenler ile Yasama Organı üyeliği veya dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenlerden ölenlerin hak sahibi dul ve yetimleri,

yararlanırlar.

Üvey ana ve baba, her ne şekilde olursa olsun tedavi yardımından yararlanamaz. Çalışamayacak derecede malûl olan erkek çocukların malûllük durumlarının, tam teşekküllü bir resmi sağlık kurumunun sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş olması şarttır.

Ancak, bakmakla yükümlü olma ve malûllük durumu ortadan kalkanlar için ilgililerce en geç 15 gün içinde yeni bir beyanname verilmesi zorunludur. Bu hükme uymayanların tespiti halinde haklarında genel hükümlere göre işlem yapılır.

 

 

 

 

 

 

Yurt İçinde Tedavi

Madde 6 - (Başkanlık Divanı’nın 12/10/2011 tarih ve 5 sayılı Kararı ile değişik) Hak sahipleri, ayakta ve yatarak tedavi maksadıyla; Türkiye Büyük Millet Meclisi Baştabipliğine veya doğrudan resmi ya da Kurum ile sözleşmesi bulunan özel sağlık kurum ve kuruluşlarına T.C. Kimlik numaralarını beyan etmek suretiyle başvurabilirler. Kurum ile sözleşme yapan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının bulunmadığı yerlerdeki ve sözleşme yapılmayan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık faturaları, Kurum emsal sözleşme hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

 

Yurt Dışında Tedavi

Madde 7 - (Başkanlık Divanı’nın 28/06/2006 tarih ve 113 sayılı Kararı ile değişik) Sağlık Bakanlığı tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü resmi hakem hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen veya Sağlık Bakanlığınca tespit edilen hakem hastanenin sağlık kurulunca teyit edilen ve Sağlık Bakanlığınca onaylanan tedavinin Türkiye’de yapılamama gerekçelerinin de belirtildiği raporlara göre yurt içinde tedavilerinin mümkün olmadığı anlaşılan hak sahipleri, tedavi için yurt dışına gönderilirler.

Bu şekilde yurt dışına gönderilen hak sahiplerinin yol ve tedavi giderleri ile bunların aynı usule göre yanlarında refakatçi bulundurulmasına lüzum görülenlerin harcırahları 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.

Bu madde esaslarına göre tedavi için yurt dışına gönderilenlerden kontrol maksadıyla tekrar gitmesi gerekenlerde, yeniden sağlık kurulu raporu aranır.

Birinci fıkra dışında herhangi bir sebeple yurt dışında bulunan hak sahiplerinin, hastalanmaları durumunda tedavi giderleri için bu Yönetmelikte öngörülen usullere uyulmak ve Sağlık Bakanlığına Bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarında Yapılacak Muayene, Tetkik -Tahlil, Müdahale-Ameliyat ve Tedavilere Ait Fiyat Tarifesinde aynı tedavi için belirlenen tutar ile sınırlı olmak ve bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri dikkate alınmak şartıyla, Türkiye’de ve Türk Parası olarak Kurum tarafından ödenir.

 

Organ Nakli

Madde 8 - Tedavi ve yol giderlerinden yararlananların, yurt içinde veya yurt dışında hastalanıp organ nakline gerek görülmesi halinde, her türlü tedavi giderleri ile 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Aşılanması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınmak şartıyla verici durumunda bulunan kimselerin, bu Yönetmelik kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın, bu işlemle ilgili tedavi giderleri, Kurumca aynen ödenir.

 

Doğum

Madde 9 - Resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında doğum dolayısıyla gerçekleştirilen giderler Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği esasları dikkate alınarak, bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurum tarafından ödenir.

 

Tıbbi Tahlil, Tetkik ve Fizik Tedavi ile Akupunktur Tedavisi

Madde 10 - Hak sahiplerinin resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında şikayetleriyle ilgili olan ve yapılması tıbben gerekli ve zorunlu olduğu için yaptırılacak tıbbi tetkik, tahlil ve fizik tedavi giderleri bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde Kurum tarafından ödenir. Özel sağlık kurum veya kuruluşlarında aynı hastalığa yönelik yapılan fizik tedavi bedelinin ödenebilmesi için önceki tedavi bitiminden itibaren en az 6 ay geçmiş olması gerekir. Ayrıca fizik tedavi ajan ve hareketlerinden en fazla 6 çeşit ve en çok 21 seans ödenir. Tedavinin 6 aydan önce başlatılabilmesi veya 21 seanstan daha uzun sürebilmesi için gerekçeli ve seans adetlerini belirtir hastane heyet raporunun alınması gerekir.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tahlil ve tetkikler için, Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi birim fiyatlarının üzerinde ödeme yapılamaz.

Akupunktur tedavilerine ilişkin giderler ödenmez.

 

İçmece ve Kaplıca Tedavisi

Madde 11 - Sağlık Bakanlığı tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarının sağlık kurulları tarafından içmece ve kaplıcalarda tedavilerine gerek gösterilen hak sahipleri, Kuruma ait veya Maliye ve Sağlık bakanlıklarınca belirlenen içmece ve kaplıcalarda tedavi ettirilirler.

Bu şekilde içmece ve kaplıcalarda tedavi ettirilenlere Harcırah Kanunu hükümleri gereğince yol masrafı ve gündelik ile buralarda görmüş oldukları tedavi giderleri ile raporlarında belirtilen gün sayısını aşmamak üzere banyo giriş ücretleri ödenir. Bunlara ayrıca yemek (Başkanlık Divanı’nın 28/06/2006 tarih ve 113 sayılı Kararı ile değişik) ücreti ödenmez.

 

İlaç Giderleri*

(*) Başkanlık Divanı’nın 28/06/2006 tarih ve 113 sayılı Kararı ile madde başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.

 

Madde 12 - (Başkanlık Divanı’nın 28/06/2006 tarih ve 113 sayılı Kararı ile değişik) Resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında tedavi gören hak sahibi hastalar için ilgili doktor tarafından düzenlenecek (Başkanlık Divanı’nın 12/10/2011 tarih ve 5 sayılı Kararı ile çıkartılmıştır) reçetelerdeki ilaçlar kurum ile sözleşmesi bulunan eczanelerden temin edilir. Kurum ile sözleşmeli eczane bulunmayan yerlerdeki reçete faturaları emsal sözleşme hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

Ayakta sağlanan tedavilerde ilaç bedelinin % 80’i Kurumca, % 20’si hasta tarafından maaşından kesilerek ödenir (Ancak emekli dul ve yetimler için bu oranlar % 90, % 10 olarak uygulanır).

İlaçlar; eczanelerden, reçete arkasına ilaçları alanın T.C. kimlik numarası ve/veya ad, soyadı, hastaya yakınlık derecesi, telefon numarası ve imzası karşılığı verilir. Eczacı tarafından reçete, ilaç kupürleri ve faturadan oluşan evrak tanzim edilerek Kuruma gönderilir. Kurum tarafından eczaneye reçete bedeli Kurum iskontosu düşülerek ödenir. Hasta katılım payından muaf ilaçlar, sadece yatan hastalarda kullanıldığı halde bedelleri ödenecek ilaçlar, ayakta sağlık kurulu raporu ile verilebilecek ilaçlar ile bedelleri ödenecek preparatlar konusunda Bütçe Uygulama Talimatı ilaç listeleri esas alınır. Bunların dışındaki ilaçların reçetelendirilmesi ile ilgili talimatta belirtilen kısıtlamalara ait Kurumca uygulanacak kurallar, Kurum ile Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti arasında yapılan protokol ile belirlenir. Uzman hekimler tarafından yazılabilen ilaçlar diğer hekimler tarafından da reçetelendirilebilir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurulu tarafından düzenlenen rapor ile belirlenen tüberküloz, kanser, kronik böbrek, kalp, şeker, astım, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında, kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan hayati önemi haiz oldukları Sağlık Bakanlığınca tespit edilecek olanların bedellerinin tamamı; bunun dışında kalan ilaçların bedelleri Bütçe Uygulama Talimatı çerçevesinde Kurumca ödenir. Ayrıca diabetes mellitus (şeker) hastalarında kan şekeri ölçmekte kullanılan şeker ölçüm çubuklarına ve diğer sarf malzemelere ait giderlerin (şeker ölçüm cihazı hariç) tıp fakültesi hastaneleri, Endokrin uzmanı bulunan özel hastaneler ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden alınan "hastalığı ile ilgili ilaçları ömür boyu kullanması gereklidir" ibaresi bulunan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi şartıyla Kurum tarafından ödenir.

Yurt içinden sağlanması mümkün olmayan ilaçlar; bunların Sağlık Bakanlığı tarafından ithaline izin verilen ilaç olduğunun, özel mevzuat hükümlerine göre ilaç olarak kullanılabileceğinin ve yurt içinde bulunmadığı hususlarının Sağlık Bakanlığınca onaylanması halinde bu ilaçlar yurt dışından sağlanabilir. Bu takdirde, söz konusu ilacın alındığını, bunun için ödenen bedeli gösterir fatura, ilaç kupürü veya kutusu eklenerek Kuruma verilmesi halinde bedelinin raporlu muaf ilaçların tamamı, raporsuz ilaçların ise % 80’i, emekli, dul ve yetimler için % 90’ı Kurumca ödenir.

Ayakta tedavilere ait reçetelerde yazılan ilaç miktarları 5 kalem ve 3 aylık tedavi dozunu geçemez. Sağlık kurulu raporuna göre düzenlenen reçetelerde kullanılan ilaçlar da 6 aylık tedavi dozunu geçemez. Sağlık kurulu raporu kapsamında kullanılan ilaçlarda, Bütçe Uygulama Talimatındaki hasta katılım payından muaf ilaçlar listesi esas alınır.

Enjeksiyon, Aşı ve Kan Giderleri (*)
(*) Başkanlık Divanı’nın 28/06/2006 tarih ve 113 sayılı Kararı ile madde başlığı değiştirilmiştir. 

Madde 13 - Ayakta tedavi sırasında hastaya uygulanması gerekli görülen enjeksiyonlar resmi ve özel kurum veya kuruluşlarda veya dışarıda yetkili kimselere yaptırılabilir. Enjeksiyonun dışarıda yetkili kimseye yaptırılması halinde bu kimse tarafından verilen belge mukabilinde bedeli, Kurumca kendisine ödenir. Enjeksiyona esas reçetenin ilaç kupürlü fotokopisinin belgeye eklenmesi zorunludur.

(Başkanlık Divanı’nın 28/06/2006 tarih ve 113 sayılı Kararı ile değişik) Aşı uygulamalarına ait giderler Bütçe Uygulama Talimatı hükümlerine, kan giderleri ise Kızılay Kan Birimi rayiç bedeline göre ilgili kuruma veya şahsa Kurumca ödenir.

 

Araç Giderleri

Madde 14 - Resmi sağlık kuruluşu tabiplerinin hastayı evde tedavi etmeleri halinde, kendilerine ayrılan bir araç yok ise, gidip döndüğü yer arasındaki taşıt ücreti Kurumca ödenir.

Derhal müdahaleyi gerektiren durumlarda hastanın sağlık kurum veya kuruluşlarına götürülmesi sırasında kullanılan (Başkanlık Divanı’nın 28/06/2006 tarih ve 113 sayılı Kararı ile değişik) ve yatağa bağımlı hastaların gidiş-dönüş ambulans ücreti ile hastalığın hayati tehlike veya risk arz etmesi halinde; hekim ücreti, acil vaka raporuna istinaden Kurum tarafından karşılanır.

Hastanın ambulans ile il dışına sevk edilmesi durumunda; teşhis veya tedavinin hastanın bulunduğu ilde yapılamadığı, sevk edilen ilin, sağlık kurumunun ve derhal müdahalenin gerekliliğini belirten acil vaka raporunun eklenmesi gerekir.

 

Tedavide Yatak Ayrılması

Madde 15 - (Başkanlık Divanı’nın 28/06/2006 tarih ve 113 sayılı Kararı ile değişik) Hak sahipleri, resmi sağlık kurumlarında A Sınıfı özel oda bulunduğu takdirde bu odada, bulunmadığı takdirde 1. sınıf odada, özel sağlık kurumlarında ise 1. sınıf odada yatırılırlar. Özel odada yatırılmaları halinde doğacak fark kendileri tarafından ödenir.

Gözlem amaçlı yataklar için gündelik yatak ücreti ödenmez.

 

Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Tedavi Giderleri

Madde 16 - Tedavi; resmi sağlık kurumu veya kuruluşları tarafından sağlandığı takdirde, sağlık kurumu veya kuruluşunca hastanın tedavisi dolayısıyla yapılan bütün işlemler sonucu ödenmesi gereken ücretleri göstermek üzere fatura düzenlenerek Kuruma gönderilir. Fatura bedeli Kurum tarafından, gerekli fatura incelemesi yapıldıktan sonra sağlık kurumu veya kuruluşuna ödenir. (Başkanlık Divanı’nın 28/06/2006 tarih ve 113 sayılı Kararı ile eklenmiştir.) Profesör veya doçentlerin muayene ve tedavilerine ait öğretim üyesi fark bedeli Kurumca ödenir.

Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Tedavi Giderleri

Madde 17 - Bu maddedeki hükümler Kurum ile sözleşmesi bulunan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının paket fiyat anlaşması dışında kalan ve Kurum ile sözleşmesi olan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının bulunmadığı yerlerdeki ve sözleşme yapılmayan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının tedavi faturaları için geçerlidir.

 

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarına hak sahiplerinin tedavi giderleri için, Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi birim fiyatları üzerinde ödeme yapılamaz.

Tedavi, özel sağlık kurumu veya kuruluşlarınca sağlandığı takdirde, hastanın tedavisi dolayısıyla yapılan bütün işlemler sonucu ödenmesi gereken ücretleri göstermek üzere düzenlenecek fatura hastaya imzalattırılır ve bir nüshası kendisine verilir. Diğer nüshası, kimlik belgesinin fotokopisi eklenerek Kuruma gönderilir (Başkanlık Divanı’nın 12/10/2011 tarih ve 5 sayılı Kararı ile değiştirilmiştir). Fatura bedeli, gerekli fatura incelemesi yapıldıktan sonra, anlaşmalı kurum ve kuruluşlara sözleşme esaslarına göre, Kurum ile sözleşmesi bulunan kurum ve kuruluşların bulunmadığı yerlerdeki veya sözleşme yapılmayan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık faturaları Kurumca emsal sözleşme hükümleri çerçevesinde ödenir.

Türk Tabipler Birliğinin fiyatlandırmadığı sağlık giderlerinin ücret tespitinde katma bütçeli üniversitelere bağlı tıp fakültelerinde uygulanan birim fiyatlar emsal alınır.

Kurum ile sözleşmesi bulunan özel sağlık kurum veya kuruluşlarınca paket fiyat anlaşması dışında kalan tedavilerde yatan hastalara düzenlenecek fatura bedellerinin ödenebilmesi için; teşhis, tetkik ve tedaviyi içeren ayrıntılı epikriz, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, radyoloji tetkiklerinin istem ve sonuç raporları, hemşire tedavi formu, operasyonlarda kullanılan plak, vida, stent, balon gibi tek kullanımlık tıbbi cihaz ve malzemelerin operasyonda kullanıldığını belirtir doktor raporu, konsültasyon ve refakatçi gereklilik raporları, ameliyat notu, ambulans kullanılmışsa acil vaka raporunun fatura ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

Ayakta tedavi faturalarına; evde muayene yapılması veya cerrahi girişim yapılması durumlarında doktor raporu, ön tanı ve kısa klinik bilgileri içeren doktor istem belgesi, tetkik sonuç raporları, ambulans için acil vaka raporunun eklenmesi gerekir.

Paket fiyat anlaşması dışındaki tedavilerde; epikrizde, yatarak tedavi gören hastalara yapılan muayene, tetkik, tahlil, müdahale, ameliyat ve diğer tıbbi uygulamalarla bunların tarihlerinin, hastanın hastaneye yatış ve hastaneden çıkış tarihlerinin, varsa refakatçisinin gerekliliğine ilişkin raporun, ayakta tedavi gören hastaların muayene tarihleri ile muayenenin hangi uzmanlık alanında, gece ya da gündüz mü yapıldığının belirtilmesi zorunludur. Muayenenin hangi uzmanlık alanında, gece ya da gündüz mü yapıldığının belirtilmemesi halinde, muayenenin gündüz yapıldığı kabul edilerek buna göre ücret ödenir. Aksi halde fatura bedeli ödenmez. Yatak ücretleri Sağlık Bakanlığının özel hastaneler için belirlediği yatak ücreti üzerinden ödenir.

Ayakta veya yatarak tedavi gören ya da yoğun bakımda yatan hastalar için mükerrer hekim takibi ücreti adı altında hiçbir ücret ödenmez. Ancak, yatarak tedavi gören normal veya yoğun bakım hastalarının konsültasyon bedelleri konusunda günlük en fazla Türk Tabipler Birliğinin belirlediği aynı branş için sadece bir gündüz konsültasyon ücreti ödenir. Ayaktan tedavilerde konsültasyon bedeli yerine muayene ücreti ödenir.

Ameliyathane kullanım bedeli, Türk Tabipler Birliğinin asgari ücret tarifesinde yer alan operatör birimlerinin her ameliyat tipi için ekli (1) sayılı listede belirtilen oranlar üzerinden, tıbbi gaz kullanım bedeli ise ameliyathane kullanım bedelinin % 10’u oranında ödenir.

(Başkanlık Divanı’nın 28/06/2006 tarih ve 113 sayılı Kararı ile değişik) Özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından tedavi sırasında kullanılan Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen basit sıhhi sarf malzemeleri fatura edilmez. Bunun dışında hastaya tedavi sırasında kullanılan genel ve tıbbi sarf malzemeleri bütçe Uygulama Talimatı Fiyatları üzerinden, talimatta bulunmayan malzemeler Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün protokol fiyatları üzerinden, protokol fiyatı da bulunmuyor ise malzeme alış fatura bedeli üzerine en fazla %15 işletme gideri ilave edilerek faturada gösterilir. Tedavi kurumlarında bulunduğu süre içerisinde hastaya kullanılan ilaçların bedelleri, Sağlık Bakanlığının cari kupür ve adet fiyatları üzerinden fiyatlandırılarak fatura edilir.

Milletvekilleri ve yasama organı eski üyelerinin bakmakla yükümlü oldukları zihinsel ve fiziksel geriliği, psikolojik rahatsızlığı olan çocuklarının; tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuna (bu raporun düzenlenmesinde, varsa çocuk sağlığı gelişimi ve eğitimi uzmanı, psikolog, özel eğitimci, sosyal hizmet uzmanı, psikoterapist, fizyoterapist, konuşma terapisti ve gerek görülen diğer meslek elemanlarının yazılı görüşünün alınması) dayanılarak, bünyesinde çocuk gelişimi ve eğitimcisi, psikolog, özel eğitimci, sosyal hizmet uzmanı, psikoterapist, fizyoterapist, konuşma terapisti bulunduran ve bu hususta eğitim verme yetki belgesine sahip olan özel eğitim merkezlerinde gelişim ve eğitimlerinin sağlanması karşılığında düzenlenecek fatura bedeli Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarifesi çerçevesinde hak sahibine veya ilgili kurum veya kuruluşa Kurumca ödenir.

 

Yurt Dışında Yapılan Tedavi Giderleri

Madde 18 - Yurt dışında sağlanan tedavi dolayısıyla yapılacak giderlerin ödenebilmesi için ne şekilde hareket edilmesi gerektiği, ne gibi belgelere lüzum görüldüğü, bu belgelerin nerelerden ne şekilde sağlanması lazım geldiği hususu; yabancı memleketlerden her birinde, o ülkeye şamil olmak ve mahalli usul göz önünde bulundurulmak suretiyle o memleketteki misyon şefliğince belirlenir. Tedavi giderlerine ilişkin harcama belgelerinin asılları, ilgili misyon şefliğince tasdik edildikten sonra, Türkçe’ye tercüme edilerek Kuruma ibraz edilir. Ödeme bu belgelere göre yapılır.

a) Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yurt dışına tedavi maksadıyla gönderilecek hak sahiplerinin tedavi giderlerini karşılamak amacıyla 5000 (Beşbin) Amerikan Doları veya karşılığı döviz, o memleketteki misyon şefliğine transfer edilebilir. Bu miktarın ihtiyaca kafi gelmemesi halinde, tedavi giderlerinin kalan kısmının karşılanması için ek döviz transferi de yapılabilir. Tedaviden sonra, ilgili misyon şefliğince onaylanmış belgelere göre de mahsup işlemi gerçekleştirilir.

Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile bu maddenin (a) bendine istinaden yurt dışına gönderilenlerin tedavi giderlerinin (ulaşım, yevmiye ve yatacak yer ücreti hariç), % 96’sı Kurumca, % 4’ü ise hak sahibince karşılanır. Bu bende istinaden Kurumca yapılacak ödemelerde, tedavi giderlerinin tamamı dikkate alınır ve ilgili dış temsilciliklerimiz aracılığı ile ödenir. Hak sahibince karşılanması gereken miktar, döviz karşılığı olarak hesap edilir ve mevcut yasal mevzuata uygun olarak hesaplanan borcun Kuruma ödendiği tarihteki Merkez Bankası döviz satış kurlarına göre Türkiye’de ve Türk Parası olarak; ayrıca, ödemedeki gecikmeden doğan yasal gecikme faizi de hak sahibinden tahsil olunur.

b) Sağlık kurulu raporu sonucu yurt dışına tedavi maksadıyla gönderilecek hak sahiplerine harcırah ve yol giderleri Harcırah Kanunu hükümlerine göre; hak sahiplerine refakat etmesinin zorunlu olduğu bir raporla tasdik edilen refakatçinin harcırah ve yol giderleri, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki esaslara göre ödenir.

c) (a) bendi dışında herhangi bir sebeple yurt dışına giden hak sahiplerinin yurt dışında hastalanmaları halinde, yurt dışında yapılan (acil müdahaleler hariç) tedavilerine ilişkin giderler, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son fıkrasındaki esaslara göre ödenir.

Derhal (Başkanlık Divanı’nın 28/06/2006 tarih ve 113 sayılı Kararı ile değişik) tıbbi veya cerrahi müdahaleyi gerektiren acil hallerde, müdahaleyi yapan sağlık kurumu tarafından düzenlenerek misyon şefliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Baştabipliğince acil olduğu onaylanmış belgelere dayalı tedavi giderlerinin % 70’i Kurum, % 30’u ise hak sahiplerince karşılanır. Bu durumda hastanın sağlık kurum ve kuruluşuna ilk başvurusundaki şikayet, fizik muayene bulguları ile yapılan tetkik ve tedavisini belirtir hekim raporunun faturaya eklenmesi zorunludur.

d) (a) bendi dışında herhangi bir nedenle yurt dışında bulunduğu sırada acil tedavi görenlerin, hekim raporuna istinaden, kontrol veya tedavi amacıyla tekrar yurt dışına gidebilmesi için her defasında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule uygun sağlık kurulu raporu aranır.

Tedavi maksadıyla gidilecek ülkeye, Türk Hava Yollarının uçak seferlerinin bulunması halinde, tercihen Türk Hava Yolları ile uçulur. Hak sahiplerine en fazla Türk Hava Yollarının ekonomik sınıf uçuş tarifesi üzerinden ödeme yapılır.

 

Başka Yerde Tedavi

Madde 19- Hak sahiplerinin tedavi için bulundukları yerden başka yere gönderilmeleri halinde;

a) Gönderildiği yerde yataklı tedavi sağlanırsa;

1) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş-dönüş yol masrafı,

2) Yolda geçen süreler için yevmiye,

3) Yataklı tedavi kurumunun bulunduğu yerde tedavi kurumuna başvurulduğu tarihten, kabul işlemi sonuçlanıncaya kadar ve beş günü geçmemek üzere yevmiye,

b) Gönderildiği yerde ayakta tedavi sağlanırsa;

1) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş-dönüş yol masrafı,

2) Yolda geçen süreler için yevmiye,

3) Tedavi kurumunca sürekli ayakta tedaviye lüzum gösterildiği takdirde tedavi süresince yevmiye ve ikamet ettiği yer ile tedavi kurumu arasındaki mutat taşıt aracı ücreti,

c) Gönderildiği yerde, tedavi edildiği tedavi kurumunca yatak sağlanıp yemek verilmediği takdirde;

1) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş-dönüş yol masrafı,

2) Yolda geçen süreler için yevmiye,

3) Yatakta tedavi süresince 2/3 oranında yevmiye,

ödenir.

 

Hak sahiplerinin yol masrafı ve yevmiyeleri Harcırah Kanunu hükümlerine göre hesaplanır. Ancak hastanın bulunduğu yer dışındaki başka bir yere acilen gönderilmesini gerektirecek ağır ve tehlikeli vakalarda, hastayı sevk eden sağlık kurum veya kuruluşunun raporunda, gidebileceği taşıt aracı belirtilmişse harcırah ve yol gideri buna göre ödenir.

 

Refakat

Madde 20- Yatakta tedavi edilenlerin, hastalıkları gereği yanlarında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu tedaviyi yapan sağlık kurumunun gerekçeli raporu ile belgelendiği takdirde, hastaya biri refakat edebilir. Bu takdirde ödenmesi gereken yatak ücreti, sağlık kurumunca düzenlenecek faturada gösterilmek ve belge eklenmek suretiyle Kurum tarafından ödenir. Ancak, özel sağlık kurumunda yatarak tedavi gören hastalara refakat edenlerin yatak ücreti, (Başkanlık Divanı’nın 28/06/2006 tarih ve 113 sayılı Kararı ile değişik) Sağlık Bakanlığının belirlediği hasta yatak ücretinin yarısını geçemez.

Hastanın tedavi edilmek üzere yurt içinde başka bir yere veya yurt dışına gönderilmesi sırasında yanında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun raporunda belirtildiği takdirde, hastaya biri refakat edebilir. Refakat eden kimseye Harcırah Kanununun hükümleri dairesinde tespit edilen miktarda yolluk ve gündelik verilir. Refakat edenin memur olması halinde yurt dışı gündeliği; işgal ettiği kadro derecesine göre, memur değilse aynı Kanunun 8 inci maddesine göre hesaplanarak ödenir.

 

Diş Hastalıklarının Tedavisi

Madde 21- (Başkanlık Divanı’nın 28/06/2006 tarih ve 113 sayılı Kararı ile değişik) Diş ve çenelerin restoratif, cerrahi ve protetik tedavileri Türkiye Büyük Millet Meclisi Baştabipliği Diş Kliniğinde yaptırılabileceği gibi, resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında da yaptırılabilir. Tedaviye ait bu giderler serbest diş hekimlerine, Kurum ile Türk Diş Hekimleri Birliği arasında yapılan protokol hükümlerine göre, özel sağlık kurumlarına ise Kurum ile yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde ödenir. Tedaviye ait giderler Türk Diş Hekimleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi fiyatlarını geçemez.

Serbest diş hekimlerine ve özel sağlık kurumlarına yaptırılan tedaviler Türk Diş Hekimleri Birliği Asgari Fiyat Tarifesinde yazıldığı şekliyle ve hangi dişe, hangi çeneye ve ağız içinde hangi bölgeye ait olduğu açıkça belirtilerek fatura edilmelidir.

Alt ve üst çenede yapılan her türlü tedavileri gösteren periapikal veya panoramik radyografilerin faturaya eklenmesi zorunludur.

Hassas tutuculu protez yapıldığında hassas tutucu bedeli faturaya ilave edilir. Ancak hassas tutucuya ait laboratuvar faturasının fotokopisinin de doktor faturasına iliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca hassas tutuculu protezlerde hassas tutucu üzerine gelen bölümde kron işlemesi yapılırsa bunun bedeli ödenmez. Kuafaj tedavi bedeli ancak derin kavitelere uygulandığında ödenir.

Gömülü diş, kemik retansiyonlu gömülü diş, kist, flap, biomateryal uygulaması ve bunun gibi operasyonların, operasyon öncesi radyografi ile de belgelendirilmesi gerekmektedir.

Ortodonti tedavilerinde; tedavi süresinin uzun ve tedavi aşamalarının çok sayıda olması nedeniyle ortodonti uzmanı, sadece yaptığı tedavileri (her aşama için ayrı) fatura edebilir.

Aynı faturada immediat protez ve tam (veya hareketli) protez, tedavi olarak belirtilemez. Ancak immediat protez tedavisinin üzerinden en az 4 ay geçmesi halinde tam (veya hareketli) protez tedavisi ayrıca fatura edilebilir.

Hareketli ve sabit protezlerde 2 yıldan önce protezin yenilenmesi durumunda, fatura bedeli, diş hekiminin protezi yenileme nedenlerini ayrıntılı bir rapor halinde fatura ile birlikte Kuruma sunması ve uygun bulunması halinde ödenir.

(Başkanlık Divanı’nın 28/06/2006 tarih ve 113 sayılı Kararı ile değişik) Kemik içi implant bedelleri, hak sahipliği süresince ve altı adedi geçmemek üzere Kurumca ödenir.

 

Gözlük Giderleri

Madde 22 - Hak sahiplerinin resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarının göz hastalıkları uzmanları tarafından yapılan muayenelerine ilişkin ücret ile bunlar tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak alınan renkli ve renksiz gözlük camları ve çerçeve bedellerinin Başkanlık Divanınca tespit edilen tutarı kadarı, gerekli fatura incelemesi yapıldıktan sonra Kurum tarafından, bunu aşan kısmı ise ilgili tarafından ödenir.

Özel sağlık kurum veya kuruluşlarının göz hastalıkları uzmanlarınca yapılan muayenelere ilişkin giderler, Türk Tabipler Birliği Ücret Tarifesi üzerinden Kurum tarafından ödenir.

Keratokonus ile göz ameliyatı sonucuna bağlı olarak kullanılması sağlık kurulu raporuyla gerekli görülen lens bedelleri hariç olmak üzere; göz tedavilerinde kullanılmasında kesin zorunluluk olduğu resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilse bile, CONTAKT-LENS camlarına ait bedeller hiçbir şekilde ödenmez.

Gözlük camı ve çerçevesi için ödenecek azami miktar, her yıl Başkanlık Divanınca tespit edilir. Çerçeveler, iki yıl geçmeden yenilenemez. İki yıl geçse dahi, gözlük camı numarası değişmedikçe çerçeve bedeli ödenmez. Çeşitli gözlük camı kullanılmasına lüzum görüldüğünde her cam için ayrı bir çerçeve bedeli ödenir. Diyoptri değişikliği nedeniyle gözlük camları değiştirildiği takdirde reçeteye dayanılarak alınan yeni gözlük camları bedeli, süre söz konusu edilmeden Kurum tarafından ödenir.

Hatalı gözlük camı verilmesinin ya da reçeteye yazılan gözlük camı yerine farklı diyoptrili cam verilmesinin ortaya çıkaracağı sonuçlardan camı veren gözlükçü sorumludur.

(Başkanlık Divanı’nın 28/06/2006 tarih ve 113 sayılı Kararı ile değişik) Puva tedavisinde kullanılması sağlık kurulu raporu ile öngörülen puva camlar ile sağlık kurulu raporuyla zorunlu görülmesi şartıyla prizmatik ve teleskopik gözlük camları, varsa orijinal faturadaki fiyata bağlı kalınarak, Emekli Sandığınca belirlenecek protokolü geçmeyecek şekilde ödenir.

- 5 D ve üzeri miyopi, + 3 D hipermetropi ve 2 D ve üzeri astigmatizma olgularının uzman hekim raporu ile belgelenmesi halinde bir kereye mahsus LASİK/LASEK tedavisi ödenir.

Hak sahiplerine düzenlenen reçetelerde, gözlük cam numaralarında çok sık aralıklarla düşme-yükselme görülürse, resmi sağlık kurumlarında yaptırılacak göz muayenesi sonucuna göre ödeme yapılır.

 

İşitme Cihazı ve Kalp Pilleri Giderleri

Madde 23 - (Başkanlık Divanı’nın 28/06/2006 tarih ve 113 sayılı Kararı ile değişik)

a) İşitmenin cihaz ile düzeltilmesinin mümkün olduğu durumlarda ilgili uzman doktorun reçetesi ile aldıkları işitme cihazlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edilen bedelleri ile cihazın bozulması halinde tamir ücretleri ve işitme cihazlarının kalıbı ve pil bedelleri,

b) Yurt içinde ve yurt dışında takılacak kalp pillerinin bedelleri, gerekli fatura incelemesi ve fiyat tespiti yapıldıktan sonra rayiç bedeli üzerinden,

Kurumca ödenir.

İşitme cihazının yenilenebilmesi, en az 5 yıl geçmesi ve bunun değiştirilmesinin zorunlu olduğunun alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi halinde mümkündür.

Bu şekilde yenilenen işitme cihazının bedeli, gerekli fatura incelemesi yapıldıktan sonra Kurum tarafından, (a) bendindeki esaslara göre ödenir.

İşitme cihazlarına ödenecek azami miktar, her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca belirlenir.

 

Çeşitli Protez ve Ortez Bedelleri

Madde 24 - Resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarının yetkili uzman hekimlerce gösterilen lüzum üzerine tedavi amacıyla kullanılan, gerek yurt içinde sağlanan ve gerekse yurt dışından getirilmesi zorunlu olan ortez ve protezlerin bedelleri Kurumca ödenir. Ancak, yurt dışından ithali zorunlu görülen organ protezleri bedellerinin ödenebilmesi için resmi sağlık kurulu raporu bulunması şarttır.

(Başkanlık Divanı’nın 28/06/2006 tarih ve 113 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Protez, ortez ve diğer iyileştirici malzeme bedellerinin ödenebilmesi için yetkili uzman hekim tarafından düzenlenen istem belgesinin ve hastaya hangi nedenle kullanıldığına ilişkin raporun faturaya eklenmesi şarttır.

Protez, ortez ve diğer iyileştirici malzemelerin tutarı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Protokol Fiyatları üzerinden ödenir. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Protokolünde yer almayan tıbbi malzemelerin ödenmesinde ilgili Ticaret Odası Rayiç Bedeli esas alınır.

 

Estetik Bakımdan Yaptırılan Müdahale Giderleri

Madde 25 - Estetik bakımdan yapılan tıbbi ve cerrahi müdahalelerin parası ödenmez. Ancak bir kaza, ameliyat veya konjenital nedenlerle oluşmuş arazların tedavisine yönelik olarak yapılacak uygulamaların bedeli, bu durumların resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre ödenir.

 

Hak Sahipliliği

Madde 26- a) Hak sahiplerinin yükümlülükleri;

Her milletvekili ile Yasama Organı eski üyesi ve dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenler, Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartları taşıyan bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerini, ölenlerin dul ve yetimleri ise durumlarını gösterir bir beyanname vermekle yükümlüdür.

Beyannamede gösterilen şahısların durumunda bir değişiklik meydana geldiğinde, 15 gün içinde yeniden bir beyanname düzenlenerek ilgili makama verilir.

Muayene ve tedavi hakkı sona erenlerin, hakkın sona erdiği tarihten veya ölüm tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirilmesi zorunludur. Hak sahibine tedavi giderleri, ancak hakkın sona erdiği tarihe kadar ödenir.

Tedavi yardımından yararlananlar yurt içinde tedavi için başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşlarına T.C. Kimlik numaralarını bildirmek, ayrıca, resmi kurum ve kuruluşlarca kimlik belgesi olarak kabul edilen kimlik belgelerinin herhangi biri ile doğrulamak, ilaçlar, gözlük, işitme cihazı, diş tedavisinde kullanılan malzemeler, hasta alt bezi, şeker ölçüm çubukları, konuşma cihazı, malül araçları, vücut organ protezleri, kalp pili, yapay kemik protezleri ve benzeri çeşitli protezler ile iyileştirici malzemeleri reçeteye yazdırmakla yükümlüdür.

 

b) Kurumun yükümlülükleri;

Yanlış beyanda bulunanlar hakkında, genel hükümlere göre işlem yapılır.

Sağlık durumu ile ilgili belgeler gizli olup, içindekiler ilgililerden başkasına açıklanamaz.

Hak sahiplerinden başka kimseler tarafından hak sahiplerine ait T.C. Kimlik numaraları kullanılmak suretiyle sağlanan tedaviler, genel hükümlere göre kovuşturmayı gerektirir.

 

Yönetmelikte Bulunmayan Hususlar

Madde 27 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda; Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatı hükümleri, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Protokol hükümleri veya gerek duyulduğunda Sağlık Bakanlığı ve (Başkanlık Divanı’nın 28/06/2006 tarih ve 113 sayılı Kararı ile değişik) ilgili meslek birliklerinin konu ile ilgili görüşleri doğrultusunda uygulama yapılır.

 

Sağlık Kuruluşları ve Eczanelerle Sözleşme Yapma

Madde 28 - Bu Yönetmelikte yer alan esaslar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından belirlenecek sözleşme şartlarını kabul eden tüm resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczanelerle sözleşme ve paket program yapılır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 29 - Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine ve Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere; Bunların Eşlerine, Bakmakla Yükümlü Oldukları Çocukları ile Ana ve Babalarına, Ölenlerin Dul ve Yetimlerine Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin ek ve değişiklikleri ve bu hususta alınmış Başkanlık Divanı kararlarının tümü yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özel sağlık kurum ve kuruluşlarına tedavi amacıyla başvurmuş olanların tedavilerine ilişkin giderlerin ödenmesinde eski yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce tedavi giderlerinin % 10’undan dolayı, yurt dışındaki tedavi kuruluşlarına borçlu bulundukları ve bu borçlarını bugüne kadar tasfiye etmedikleri, ilgili dış temsilciliklerimizce tespit olunan hak sahiplerinin işlemleri hakkında da değişik 18 inci madde hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 3 - Bu Yönetmelikte öngörülen sözleşmeler; Yönetmelik değişikliğinin ilgili sağlık kurum ve kuruluşları ile hak sahiplerine duyurulması; gerekli beyanname örneklerinin hazırlanması ile ilgili işlemler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Personel ve Muhasebe Daire Başkanlığı İdari Şube Müdürlüğü, Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğü, Personel Eğitim ve Yönetim Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Baştabipliği tarafından birlikte yapılır.

 

 

Yürürlük

Madde 30 - Bu Yönetmelik hükümleri 01/01/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 36 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

 

1 Sayılı Liste

 

Ameliyathane Kullanım Bedeli

Ameliyat Tipi

Ameliyat Birimi

Uygulanacak Oran

Özellikli

900 üstü

% 50

Özel

500-899

% 50

Büyük

300-499

% 60

Orta

150-299

% 75

Küçük

0-149

% 100