TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 30

13 Kasım 2019 Çarşamba

 

Milletvekili Teklifleri

1.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 5143 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2329) (İçişleri ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2019)

2.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2330) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2019)

3.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2331) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2019)

4.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2332) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2019)

5.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin; 1325 Sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2333) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2019)

6.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 5253 Sayılı Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2334) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2019)

7.- Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2335) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2019)

8.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2336) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2019)

9.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 08.02.2007 Tarihli ve 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2337) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2019)

10.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun; 5488 Sayılı Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2338) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2019)

11.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin; Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2339) (Plan ve Bütçe ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2019)

12.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın; 2020 Yılının Deprem Seferberliği ve Deprem Farkındalık Yılı İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi (2/2340) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2019)

13.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün; Aydın İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2341) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

14.-  İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin; Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2342) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

15.-  Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in; Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2343) (Çevre ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

16.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 25.10.1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2344) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2345) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2346) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

19.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın; 6/6/2002 Tarih ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2347) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

20.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın; 25/10/1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2348) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

21.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; Elektrik Piyasası Kanunu, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2349) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

22.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2350) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Milletlerarası Andlaşmalar)

 

1.- 28 Ocak 1964 Tarihli Ek Protokol ve 16 Kasım 1982 Tarihli Protokol ile Değiştirilen 29 Temmuz 1960 Tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşmeyi Değiştiren Protokole İlişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019) (Gelen evrak numarası: 552610)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notalara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019) (Gelen evrak numarası: 554222)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notalara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2019) (Gelen evrak numarası: 557314)

4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Efta Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2019) (Gelen evrak numarası: 557398)

 

Rapor

1.-      2018 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (5/2) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 13.11.2019) (GÜNDEME)