T†RKİYE B†Y†K MİLLET MECLİSİ

 

Dšnem

Yasama Yõlõ

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 18Õe Ek

30 Ekim 2018 Salõ

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Siirt Milletvekili Meral Danõş Beştaş'õn; Barõş ݍinde Yaşama Hakkõnõn Tesisi Hakkõnda Kanun Teklifi (2/1143) (Adalet; İnsan Haklarõnõ İnceleme; ݍişleri ile Anayasa Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2018)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun; Silah Kanunu Teklifi (2/1144) (Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Milli Savunma ile ݍişleri Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.10.2018)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi (2/1145) (Milli Eğitim, KŸltŸr, Genlik ve Spor ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.10.2018)

4.- ‚anakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in; 21.07.1953 Tarihli ve 6183 Sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil UsulŸ Hakkõnda Kanunda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/1146) (Adalet ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.10.2018)

5.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycõ'nõn; TŸrkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/1147) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.10.2018)

6.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycõ'nõn; Bazõ Kanunlarda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/1148) (Plan ve BŸte ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.10.2018)

7.- İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay …zkan'õn; 5378 Sayõlõ Engelliler Hakkõnda Kanunda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/1149) (Milli Eğitim, KŸltŸr, Genlik ve Spor; Plan ve BŸte ile Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.10.2018)

8.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili …zgŸr …zel ve Sakarya Milletvekili Engin …zko'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlõk Sigortasõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/1150) (Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.10.2018)

9.- Niğde Milletvekili …mer Fethi GŸrer'in; İcra ve iflas Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna İlişkin Kanun Teklifi (2/1151) (Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.10.2018)

10.-  Niğde Milletvekili …mer Fethi GŸrer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlõk Sigortasõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna İlişkin Kanun Teklifi (2/1152) (Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler; Kadõn Erkek Fõrsat Eşitliği ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.10.2018)

11.-  Niğde Milletvekili …mer Fethi GŸrer'in; YŸksekšğretim Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna İlişkin Kanun Teklifi (2/1153) (Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, KŸltŸr, Genlik ve Spor Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.10.2018)

12.-  Niğde Milletvekili …mer Fethi GŸrer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlõk Sigortasõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi (2/1154) (Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.10.2018)

13.-  Giresun Milletvekili Necati Tõğlõ'nõn; 3194 Sayõlõ İmar Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/1155) (Bayõndõrlõk, İmar, Ulaştõrma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.10.2018)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn; 657 Sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/1156) (Adalet ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.10.2018)

15.-  Giresun Milletvekili Necati Tõğlõ'nõn; Tarihi ‚arşõlarõn Yšnetim, Koruma ve Kullanõmõna İlişkin Kanun Teklifi (2/1157) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Milli Eğitim, KŸltŸr, Genlik ve Spor Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.10.2018)

16.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in; 5510 Sayõlõ Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlõk Sigortasõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi (2/1158) (Milli Eğitim, KŸltŸr, Genlik ve Spor; Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.10.2018)

17.-  Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve 1 Milletvekilinin; Orman KšylŸlerinin Kalkõnmalarõnõn Desteklenmesi ve Hazine Adõna Orman Sõnõrlarõ Dõşõna ‚õkarõlan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarõm Arazilerinin Satõşõ Hakkõnda Kanunda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi (2/1159) (Plan ve BŸte ile Tarõm, Orman ve Kšyişleri Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.10.2018)

18.-  Muğla Milletvekili SŸleyman Girgin'in; 7079 Sayõlõ OlağanŸstŸ Hal Kapsamõnda Bazõ DŸzenlemeler Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun HŸkmŸnde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi (2/1160) (Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.10.2018)

19.-  Kõrõkkale Milletvekili Halil …ztŸrk'Ÿn; Kamu Kurum ve Kuruluşlarõnda ‚ağrõ Merkezi Kurulmasõna Dair Kanun Teklifi (2/1161) (Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.10.2018)

20.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycõ'nõn; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi (2/1162) (Plan ve BŸte Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.10.2018)

21.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycõ'nõn; …zel TŸketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi (2/1163) (Plan ve BŸte Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.10.2018)

22.-  İyi Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkan'õn; 4.12.1984 Tarihli ve 3093 Sayõlõ TŸrkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/1164) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.10.2018)

23.-  Kõrõkkale Milletvekili Halil …ztŸrk'Ÿn; …zel TŸketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõndaki Kanun Teklifi (2/1165) (Plan ve BŸte Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.10.2018)

24.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 657 Sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna İlişkin Kanun Teklifi (2/1166) (Plan ve BŸte Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.10.2018)

25.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 2547 Sayõlõ YŸksekšğretim Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/1167) (Tarõm, Orman ve Kšyişleri ile Milli Eğitim, KŸltŸr, Genlik ve Spor Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.10.2018)

26.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili …zgŸr …zel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile 19 Milletvekilinin; Devlet Memurlarõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi (2/1168) (Plan ve BŸte Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.10.2018)

27.-  Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un; Akşehir Nasreddin Hoca †niversitesi Kurulmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi (2/1169) (Plan ve BŸte ile Milli Eğitim, KŸltŸr, Genlik ve Spor Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.10.2018)

28.-  Balõkesir Milletvekili Fikret Şahin'in; Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlõklarõ ve İhtiyar Heyetleri Seimi Hakkõnda Kanunda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/1170) (ݍişleri ile Anayasa Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.10.2018)

29.-  Zonguldak Milletvekili †nal Demirtaş'õn; 6502 Sayõlõ TŸketicinin Korunmasõ Hakkõndaki Kanunda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõndaki Kanun Teklifi (2/1171) (Adalet; Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.10.2018)

30.-  Niğde Milletvekili …mer Fethi GŸrer'in; 25.10.1984 Tarihli ve 3965 Sayõlõ Katma Değer Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna İlişkin Kanun Teklifi (2/1172) (Plan ve BŸte Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.10.2018)

31.-  Giresun Milletvekili Necati Tõğlõ'nõn; 2547 Sayõlõ YŸksekšğretim Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/1173) (Plan ve BŸte ile Milli Eğitim, KŸltŸr, Genlik ve Spor Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.10.2018)

32.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Kšksal ve 1 Milletvekilinin; 657 Sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/1174) (Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.10.2018)

33.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayõşoğlu'nun; Kadastro Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/1175) (Adalet ile Bayõndõrlõk, İmar, Ulaştõrma ve Turizm Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.10.2018)

34.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayõşoğlu'nun; Tanõk Koruma Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/1176) (Kadõn Erkek Fõrsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.10.2018)

35.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayõşoğlu'nun; İşsizlik Sigortasõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi (2/1177) (Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.10.2018)

36.-  İstanbul Milletvekili Nazõr Cihangir İslam'õn; TŸrk Ceza Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi (2/1178) (Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.10.2018)

37.-  Ağrõ Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in; 28/3/1990 Tarih ve 3620 Sayõlõ TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin Dõş İlişkilerinin DŸzenlenmesi Hakkõnda Kanunda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi (2/1179) (Dõşişleri Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.10.2018)

38.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'õn; TŸrk Ceza Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/1180) (Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.10.2018)

39.-  Niğde Milletvekili …mer Fethi GŸrer'in; 5363 Sayõlõ Tarõm Sigortalarõ Kanunu ile 2090 Sayõlõ Tabii Afetlerden Zarar Gšren ‚iftilere Yapõlacak Yardõmlar Hakkõnda Kanunda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/1181) (Tarõm, Orman ve Kšyişleri ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.10.2018)

40.-  İstanbul Milletvekili Ahmet †nal ‚evikšz'Ÿn; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlõk Sigortasõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi (2/1182) (Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.10.2018)

41.-  Ordu Milletvekili Mustafa AdõgŸzel'in; 14/7/1965 Tarih ve 657 Sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/1183) (Milli Eğitim, KŸltŸr, Genlik ve Spor ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.10.2018)

42.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn; 5510 Sayõlõ Sigortalar ve Genel Sağlõk Sigortasõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/1184) (Milli Eğitim, KŸltŸr, Genlik ve Spor; Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.10.2018)

43.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un; 5393 Sayõlõ Belediye Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/1185) (İnsan Haklarõnõ İnceleme; Plan ve BŸte ile ݍişleri Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.10.2018)

44.-  Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 5 Milletvekilinin; Sağlõkla İlgili Bazõ Kanun ve Kanun HŸkmŸnde Kararnamelerde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/1186) (Plan ve BŸte ile Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.10.2018)

45.-  TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ İzmir Milletvekili Binali Yõldõrõm'õn; Azerbaycan Cumhuriyeti HŸkŸmeti, GŸrcistan HŸkŸmeti ve TŸrkiye Cumhuriyeti HŸkŸmeti Arasõnda Savunma Alanõnda İşbirliği Mutabakat Muhtõrasõnõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1187) (Milli Savunma ile Dõşişleri Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.10.2018)

46.-  TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ İzmir Milletvekili Binali Yõldõrõm'õn; TŸrkiye Cumhuriyet HŸkŸmeti ile Nijer Cumhuriyeti HŸkŸmeti Arasõnda Nijer-TŸrkiye Dostluk Hastanesinin Aõlmasõ, Ortak İşletilmesi ve Devredilmesi ile İlgili ProtokolŸn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1188) (Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler ile Dõşişleri Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.10.2018)

47.-  TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ İzmir Milletvekili Binali Yõldõrõm'õn; TŸrkiye Cumhuriyeti ile …zbekistan Cumhuriyeti Arasõnda Sulularõn İadesi Andlaşmasõnõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1189) (Adalet ile Dõşişleri Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.10.2018)

48.-  TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ İzmir Milletvekili Binali Yõldõrõm'õn; TŸrkiye Cumhuriyeti HŸkŸmeti ile …zbekistan Cumhuriyeti HŸkŸmeti Arasõnda 23 Haziran 1994 Tarihinde Akdedilen Hava Taşõmacõlõğõ Anlaşmasõnõ Tadil Eden ProtokolŸn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1190) (Bayõndõrlõk, İmar, Ulaştõrma ve Turizm ile Dõşişleri Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.10.2018)

49.-  TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ Milletvekili Binali Yõldõrõm'õn; TŸrkiye Cumhuriyeti HŸkŸmeti ile …zbekistan Cumhuriyeti HŸkŸmeti Arasõnda GŸvenlik Alanõnda Eğitim ve …ğretime İlişkin İşbirliği Anlaşmasõnõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1191) (ݍişleri ile Dõşişleri Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.10.2018)

50.-  TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ İzmir Milletvekili Binali Yõldõrõm'õn; TŸrkiye Cumhuriyeti ile Kõrgõz Cumhuriyeti Arasõnda Yatõrõmlarõn Karşõlõklõ Teşviki ve Korunmasõna İlişkin Anlaşmanõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1192) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dõşişleri Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.10.2018)

51.-  TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ İzmir Milletvekili Binali Yõldõrõm'õn; TŸrkiye Cumhuriyeti HŸkŸmeti ile BŸyŸk Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallõğõ HŸkŸmeti Arasõnda KŸltŸr Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetlerine Dair Anlaşmanõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1193) (Milli Eğitim, KŸltŸr, Genlik ve Spor ile Dõşişleri Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.10.2018)

52.-  TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ İzmir Milletvekili Binali Yõldõrõm'õn; TŸrkiye Cumhuriyeti HŸkŸmeti ile Mali Cumhuriyeti HŸkŸmeti Arasõnda GŸvenlik İşbirliği Anlaşmasõnõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1194) (ݍişleri ile Dõşişleri Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.10.2018)

53.-  TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ İzmir Milletvekili Binali Yõldõrõm'õn; Transit ve Ulaştõrma İşbirliği Anlaşmasõ (Lapis Lazuli GŸzergah Anlaşmasõ)'nõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1195) (Bayõndõrlõk, İmar, Ulaştõrma ve Turizm ile Dõşişleri Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.10.2018)

54.-  TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ İzmir Milletvekili Binali Yõldõrõm'õn; TŸrkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasõnda Sosyal GŸvenlik Anlaşmasõnõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1196) (Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler ile Dõşişleri Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.10.2018)

55.-  TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ İzmir Milletvekili Binali Yõldõrõm'õn; TŸrkiye Cumhuriyeti HŸkŸmeti ve Brezilya Federatif Cumhuriyeti HŸkŸmeti Arasõnda Hava Ulaştõrma Anlaşmasõnõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1197) (Bayõndõrlõk, İmar, Ulaştõrma ve Turizm ile Dõşişleri Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.10.2018)