TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 76

24 Mart 2016 Perşembe

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Hizmet Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/690) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/691) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2016)

3.- Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/692) (Adalet; İnsan Haklarını İnceleme ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2016)

4.- Tebligat Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/693) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

5.- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/694) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum; İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

 

Teklifler

1.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın; 22/04/1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/906) (Plan ve Bütçe ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

2.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın; 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/907) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

3.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/908) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

4.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın; 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/909) (Plan ve Bütçe; İçişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

5.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın; 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/910) (Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

6.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın; 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/911) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

7.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/912) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

8.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/913) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2016)

9.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın; 195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/914) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

10.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/915) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

11.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/916) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

12.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Dernekler Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/917) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2016)

13.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in; 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/918) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2016)

14.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/919) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2016)

15.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in; 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/920) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2016)

16.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/921) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

17.-  Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Hakan Çavuşoğlu ile 114 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/922) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

18.-  Şanlıurfa Milletvekilleri Faruk Çelik ve Ahmet Eşref Fakıbaba ile 7 Milletvekilinin; Şanlıurfa İline İstiklal Madalyası Verilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/923) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Murat Emir ve 27 milletvekilinin, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

2.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 26 milletvekilinin, uluslararası çevre hukukuna aykırı eylemlerin neden olduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

3.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 27 milletvekilinin, elektrik dağıtımının özelleştirilmesi sonrasında tüketicilerin yaşadığı mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

4.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 22 milletvekilinin, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

6.- Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve 56 milletvekilinin, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

7.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)