TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 42

29 Ocak 2016 Cuma

 

Teklifler

 

1.- İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/578) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:  30.12.2015)

2.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın; 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/579) (İçişleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

3.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/580) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

4.- Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; 13/12/1983 Tarihli ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/581) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

5.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/582) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015

6.- Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekilleri İdris Baluken ve Çağlar Demirel'in; 27.03.2015 Tarih ve 6653 Sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/583) (Adalet; İnsan Haklarını İnceleme ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

7.- Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in; Bazı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/584) (İçişleri; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

8.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın; Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/585) (İçişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

9.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/586) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

10.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in; Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/587) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

11.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 6306 Sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”, 2981 Sayılı “İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun” ve 4706 Sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/588) (Plan ve Bütçe; İçişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/589) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/590) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/591) (İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/592) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/593) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/594) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

18.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Engelli Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/595) (Plan ve Bütçe; İnsan Haklarını İnceleme ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

19.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Göçmen Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/596) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

20.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/597) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

21.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın; Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/598) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

22.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın; Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/599) (Tarım, Orman ve Köyişleri   ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

23.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın; İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/600) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

24.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/601) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

 

Raporlar

1.- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kültür Yollarına İlişkin Genişletilmiş Kısmi Anlaşmayı Tesis Eden Kararına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/373) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 88) (Dağıtma tarihi: 29.01.2016) (GÜNDEME)

2.- Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/540) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 97) (Dağıtma tarihi: 29.01.2016) (GÜNDEME)

  Gelen Kağıt 42'ye ek