TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 3

04 Aralık 2015 Cuma

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanunlar

 

1.- 27.02.1991 Tarihli ve 3700 Sayılı "24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 27.2.1991 Tarih ve 3700 Sayılı Kanun" ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

2.- 29.05.1991 Tarih ve 3746 Sayılı "657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Sayılı Kanun" ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/2) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

3.- 18.06.1992  Tarihli ve 3820 Sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/3) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

4.- 02.07.192 Tarih ve 3834 Sayılı "17.07.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun" ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/4) (Anayasa ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

5.- 26.02.1993 Tarih ve 3867 Sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/5) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

6.- 20.01.2994 Tarihli ve 3963 Sayılı Özel Dedektiflik Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/6) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

7.- 12.05.1994 Tarih ve 3988 Sayılı Kamu Konutları ile Sosyal Tesislerin Satışı Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/7) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

8.- 17.06.1994 Tarihli ve 4007 Sayılı "657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun" ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/8) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

9.- 20.3.1997 Tarih ve 4230 Sayılı Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Borçlanma Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/9) (Anayasa ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden )

10.-  13.04.1989 tarih ve 3532 Sayılı Millî Şeref Madalyası Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/10) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

11.-  16.06.1989 Tarih ve 3586 Sayılı "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi ve 3053 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanunun l inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 16.06.1989 Tarih ve 3586 Sayılı Kanun" ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/11) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

12.-  10.01.1991 Tarih ve 3695 Sayılı "1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (l/12) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

13.-  28.08.1999 Tarih ve 4453 Sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/13) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 25’inci Dönemden)

14.-  27.06.2001 Tarihli ve 4696 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/14) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

15.-  16.03.2003 Tarihli ve 4828 Sayılı İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/15) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden )

16.-  29.07.2003 Tarihli 4960 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 ve 175 inci Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/16) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

17.-  21.12.2003 Tarihli ve 5025 Sayılı Bazı Belediyelerin Kaldırılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/17) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

18.-  21.12.2003 Tarihli ve 5026 Sayılı Bazı Belediye ve Köylerin Denizli Belediyesine Katılmasına İlişkin 21.12.2003 Tarihli ve 5026 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/18) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:25’inci Dönemden)

19.-  11.12.2003 Tarihli ve 5019 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/19) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

20.-  13.05.2004 Tarihli ve 5171 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yüksek Öğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/20) (Anayasa ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

21.-  02.06.2004 Tarihli ve 5182 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/21) (Anayasa ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

22.-  15.07.2004 Tarihli ve 5227 Sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/22) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

23.-  01.07.2006 Tarihli ve 5541 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/23) (Anayasa ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

24.-  17.01.2007 Tarihli ve 5574 Sayılı Türk Petrol Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/24) (Anayasa ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

25.-  30.05.2007 Tarihli ve 5677 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/25) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden )

26.-  02.06.2007 Tarihli ve 5682 Sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halk Oyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/26) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

27.-  23.05.2007 Tarihli ve 5665 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/27) (Anayasa ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

28.-  12.10.2012 Tarihli ve 6355 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu,104 üncü ve 175 inci Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/28) (Anayasa Komisyonuna ) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

 

Kanun Hükmünde Kararnameler

 

1.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/29) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

2.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/30) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

3.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/31) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

4.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 Sayılı Kanunla ve 6, 7, 8 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/32) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

5.- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci Maddesinin Bazı Fıkraları ile Bu Maddeye Ekli Gösterge Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/33) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

6.- 237 Sayılı Taşıt Kanununun Değişik 12 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/34) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

7.- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik 137 nci Maddesinin (d) Bendinden Sonra Gelen 5, 6, 7 ve 8 inci Fıkralarının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/35) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

8.- 261 Sayılı İhracatı Geliştirmek Amacıyla Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanunun l inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/36) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

9.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/37) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

10.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/38) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

11.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 12 nci Maddesine l Fıkra ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/39) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

12.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye İki Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/40) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

13.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/41) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

14.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/42) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

15.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/43) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

16.-  Devlet Tanıtma Teşkilâtı Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/44) (Dışişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

17.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/45) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

18.-  Devlet Tanıtma Teşkilâtı Kurulması Hakkında 46 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/46) (Dışişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

19.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/47) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

20.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/48) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

21.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/49) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

22.-  27.01.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/50) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

23.-  Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/51) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

24.-  Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/52) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

25.-  Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/53) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

26.-  27.01.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 19.04.1983 Tarihli ve 66 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6235 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/54) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

27.-  Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/55) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

28.-  Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/56) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

29.-  Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdarî Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/57) (Plan ve Bütçe ile Milli, Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

30.-  Maliye ve Gümrük Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/58) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

31.-  Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/59) (Anayasa ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

32.-  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/60) (Anayasa ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

33.-  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/61) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

34.-  Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/62) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

35.-  Emniyet Genel Müdürlüğü İçin Kadro İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/63) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

36.-  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/64) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

37.-  2876 Sayılı Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/65) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

38.-  Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 13.12.1984 Tarihli ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/66) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

39.-  13.12.1983 Tarihli ve 180 Sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/67) (Anayasa ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

40.-  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/68) (Anayasa ile Sağlık,  Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

41.-  Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/69) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

42.-  Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/70) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

43.-  Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/71) (Dışişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

44.-  Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/72) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

45.-  Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/73) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

46.-  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/74) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

47.-  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/75) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

48.-  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/76) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

49.-  190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/77) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

50.-  Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personeline Ödenecek Ek Ücrete Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/78) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

51.-  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/79) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

52.-  190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/80) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

53.-  Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/81) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

54.-  241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik 39 uncu Maddesi ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik Ek 17 ve Ek 18 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/82) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

55.-  190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına ve 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/83) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

56.-  241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/84) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

57.-  Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/85) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

58.-  190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/86) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

59.-  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 12 nci ve Ek Geçici 16 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/87) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

60.-  65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun l inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/88) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

61.-  2472 Sayılı Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile Afşin Elbistan Linyitleri Developmanı ve Termik Santrali Projelerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Kanunun l inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/89) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

62.-  190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/90) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

63.-  190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/91) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

64.-  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/92) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

65.-  Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/93) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

66.-  Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (d) Bendine Bir Hüküm Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/94) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

67.-  Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Beşinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/95) (İçişleri ile Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

68.-  190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/96) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

69.-  29.03.1984 Tarihli ve 2992 Sayılı, 13.05.1981 Tarihli ve 2461 Sayılı, 12.06.1979 Tarihli ve 2247 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/97) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

70.-  233 Sayılı Kamu iktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/98) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

71.-  Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/99) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

72.-  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/100) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

73.-  243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik 56 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/101) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

74.-  2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 38 inci Maddesinin Bir Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/102) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

75.-  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile ilgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/103) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

76.-  10.10.1984 Tarihli ve 3056 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/104) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

77.-  Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/105) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

78.-  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 112 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/106) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

79.-  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/107) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

80.-  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileriyle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/108) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

81.-  3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 21 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/109) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

82.-  Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/110) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

83.-  233 Sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/111) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

84.-  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/112) ( Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

85.-  Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/113) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

86.-  Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/114) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

87.-  Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/115) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

88.-  190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/116) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

89.-  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/117) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

90.-  657 ve 3056 Sayılı Kanunlar ile 233 ve 320 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/118) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

91.-  281 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/119) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

92.-  3152 ve 2451 Sayılı Kanunlarla 190, 231 ve 308 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/120) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

93.-  926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 2377 Sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/121) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

94.-  2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilât Kanununun 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/122) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

95.-  2949, 3202 ve 7471 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/123) (Milli Savunma; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

96.-  190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/124) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

97.-  Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/125) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

98.-  Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/126) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

99.-  78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/127) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

100.-   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Yer Alan Aylık Gösterge Rakamlarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/128) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

101.-   Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğu ile İlgili Birimler Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/129) (Anayasa; Avrupa Birliği Uyum; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

102.-   Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/130) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

103.-   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/131) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

104.-   190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/132) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

105.-   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/133) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

106.-   2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13 üncü Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/134) (Millî Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

107.-   78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvelleri ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/135) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

108.-   Pasaport Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Yükseköğretim Kanunu Yükseköğretim Personel Kanunu ve Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 ve 281 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/136) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

109.-   190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/137) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

110.-   Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/138) (Plan ve Bütçe ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

111.-   3143 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/139) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

112.-   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/140) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

113.-   Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/141) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

114.-   Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/142) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

115.-   Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/143) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

116.-   Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Kanunun Uygulama Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/144) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

117.-   190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/145) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

118.-   Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/146) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

119.-   Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/147) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

120.-   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/148) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

121.-   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/149) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

122.-   78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/150) (Milli, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

123.-   375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/151) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

124.-   2443 ve 3056 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/152) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

125.-   190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/153) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

126.-   T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 233 ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/154) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

127.-   Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/155) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

128.-   Toplu Konut Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/156) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

129.-   2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/157) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

130.-   Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde ve 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/158) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

131.-   Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/159) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

132.-   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile ilgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/160) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

133.-   Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/161) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

134.-   2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/162) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

135.-   Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bozulması Sebebine Dayalı Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/163) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

136.-   2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/164) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

137.-   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/165) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

138.-   Olağanüstü Hal Kanununa İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/166) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

139.-   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/167) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

140.-   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/168) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

141.-   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/169) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

142.-   Kamu Personelinin Özlük Haklarına İlişkin Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/170) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

143.-   Devlet Planlama Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/171) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

144.-   Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/172) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

145.-   Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/173) (Plan ve Bütçe ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

146.-   09.01.1985 Tarihli ve 3146 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/174) (Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

147.-   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/175) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

148.-   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2629 Sayılı Kanun ve 3160 Sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/176) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

149.-   Harcırah Kanununun 33 üncü Maddesinin (b) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/177) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

150.-   Kamu iktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/178) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

151.-   399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/179) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

152.-   Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/180) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

153.-   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/181) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

154.-   Devlet Memurları Kanunu ile Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/182) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

155.-   Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/183) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

156.-   233 Sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/184) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

157.-   Devlet Planlama Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/185) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

158.-   190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/186) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

159.-   Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/187) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

160.-   Devlet Memurları Kanunu, Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/188) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

161.-   T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/189) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

162.-   2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilâtı Kanunu ile 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilât Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/190) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

163.-   Silahlı Çete Mensubu Olmayıp Herhangi Bir Nedenle Çete İçinde Bulunanlardan Suç İşlemeyenler Hakkında Takibat Yapılmayacağına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/191) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

164.-   Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/192) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

165.-   Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/193) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

166.-   Memurlar ile Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/194) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

167.-   Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/195) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

168.-   3143 ve 657 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/196) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

169.-   657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/197) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

170.-   Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu Değiştiren 3837 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelere Yeni Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/198) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

171.-   Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/199) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

172.-   Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/200) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

173.-   926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3563 Sayılı Harp Akademileri Kanunu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu, 1468 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay Nasbedilenlere Yiyecek ve Techizat Verilmesi Hakkında Kanun, 4608 Sayılı Muvazzaf Subay ve Askeri Memurlara Verilecek Elbise ve Techizat Hakkında Kanun ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/201) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

174.-   Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/202) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

175.-   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/203) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

176.-   Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/204) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

177.-   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/205) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

178.-   Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/206) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

179.-   Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/207) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

180.-   7397 Sayılı Sigorta Murakabe Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/208) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

181.-   Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/209) (Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

182.-   Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/210) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

183.-   Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/211) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

184.-   Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/212) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

185.-   Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/213) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

186.-   5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 29.02.1984 Tarihli ve 2983 Sayılı, 28.05.1986 Tarihli ve 3291 Sayılı Kanunlar ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması ve 30.05.1994 Tarihli ve 531 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/214) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

187.-   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/215) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

188.-   15.06.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/216) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

189.-   22.01.1990 Tarihli ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/217) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

190.-   Sekiz İlçe ve Üç İl Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/218) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

191.-   Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/219) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

192.-   Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/220) (Adalet; İçişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

193.-   Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/221) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

194.-   Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/222) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

195.-   Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/223) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

196.-   Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/224) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

197.-   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/225) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

198.-   Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/226) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

199.-   Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/227) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

200.-   559 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/228) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

201.-   27.07.1967 Tarih ve 926 Sayılı,  28.02.1982 Tarih ve 2629 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/229) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

202.-   14.07.1965 Tarih ve 657 Sayılı, 28.02.1985 tarih ve 3160 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/230) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

203.-   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/231) (Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

204.-   Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/232) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

205.-   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/233) (Plan ve Bütçe; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

206.-   Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/234) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

207.-   Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/235) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

208.-   Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/236) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

209.-   Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/237) (Milli Savunma; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

210.-   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/238) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

211.-   Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/239) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

212.-   Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/240) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

213.-   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/241) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

214.-   Afetten Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/242) (Milli Savunma; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

215.-   Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/243) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

216.-   Bir İl ve İki İlçe Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/244) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

217.-   İl Özel İdaresi Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/245) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

218.-   Sivil Müdafaa Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/246) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

219.-   Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/247) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

220.-   Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/248) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

221.-   Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/249) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

222.-   25.08.1999 Tarihli ve 4447 Sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/250) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

223.-   Sakarya İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/251) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

224.-   Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/252) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

225.-   Sivil Savunma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/253) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

226.-   Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/254) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

227.-   Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/255) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

228.-   Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/256) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

229.-   Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/257) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

230.-   Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/258) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

231.-   Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/259) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

232.-   584 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 593 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/260) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

233.-   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/261) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

234.-   Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/262) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:25’inci Dönemden)

235.-   3046 Sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/263) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:25’inci Dönemden)

236.-   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/264) (Anayasa; Plan ve Bütçe; Kadın Erkek Fırat Eşitliği ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:25’inci Dönemden)

237.-   Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/265) (Anayasa; Avrupa Birliği Uyum; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:25’inci Dönemden)

238.-   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/266) (Plan ve Bütçe; Anayasa ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:25’inci Dönemden)

239.-   Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/267) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe; Anayasa ve Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:25’inci Dönemden)

240.-    Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/268) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:25’inci Dönemden)

241.-   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/269) (Anayasa; Avrupa Birliği Uyum; Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:25’inci Dönemden)

242.-   Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/270) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:25’inci Dönemden)

243.-   Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/271) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:25’inci Dönemden)

244.-    Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/272) (Anayasa; Avrupa Birliği Uyum; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:25’inci Dönemden)

245.-    Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/273) (Anayasa; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:25’inci Dönemden)

246.-       Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/274) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe; Anayasa; İçişleri ve Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

247.-   Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/275) (Çevre; Plan ve Bütçe; Anayasa ile Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

248.-   Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/276) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

249.-   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/277) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

250.-   Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/278) (Plan ve Bütçe; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

251.-   Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/279) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Dışişleri; Milli Savunma; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

252.-   Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/280) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

253.-   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/281) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Dışişleri; Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

254.-   Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/282) (Anayasa; Avrupa Birliği Uyum; Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

255.-   Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/283) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Çevre; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

256.-   Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/284) (Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

257.-    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/285) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

258.-   Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/286) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

259.-   Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/287) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

260.-   Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/288) (Çevre; Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

261.-   Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/289) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

262.-   Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/290) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

263.-   Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/291) (İçişleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Dışişleri; Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

264.-   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/292) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Çevre; Dışişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

265.-   Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/293) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

266.-   Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/294) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

267.-   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/295) (Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

268.-   Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/296) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

 

 Tasarılar

 

1.- 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Yönelik Anlaşmaya İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/298) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2015)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/299) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2015)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/300) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2015)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/301) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2015)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Zimbabve Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/302) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2015)

7.- Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/303) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2015)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/304) (Milli Savunma ile Dışişleri                 Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2015)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/305) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2015)

10.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Jamaika Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/306) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:    03.11.2015)

11.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/307) (Milli Savunma ile Dışişleri                 Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2015)

12.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanlarda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/308) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2015)

13.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/309) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2015)

14.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması ve Eki Mütabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/310) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2015)

15.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/311) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2015)

16.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/312) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2015)

17.-  Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/313) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2015)

18.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/314) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2015)

19.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/315) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2015)

20.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/316 ) (İçişleri ile Dışişleri  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2015)

 

 

Tezkereler

 

1.-  İstanbul İlinde Bulunan Kamu Taşınmazlarının Hukuki ve Fiili Durumları ile Yönetimlerine İlişkin Sayıştay Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi  (3/4) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

2.-   Hava Alanı Yatırımları Hakkında Sayıştay Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi  (3/5) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

3.-  Gemilerin Denizleri ve Limanları Kirletmesini Önleme ve Kirlilikle Mücadele Etme Konusunda Yapılan Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/6) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

4.-  "İstanbul Depreme Ne Kadar İyi Hazırlanıyor" Konulu Rapor ile "Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Marmara ve Düzce Depremleri Sonrası Faaliyetleri" Konulu Performans Denetimi Raporlarının Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/7) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

5.- "Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılan İzmit Şehri Kentsel ve Endüstriyel Su Temini Projesi Hakkındaki Raporun" Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi  (3/8) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

6.- Özerk Kurumlar Hakkında Sayıştay Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi  (3/9) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

7.- Vakıflar Genel Müdürlüğünün Sorumluluğundaki Tarihi Eserlerin Korunması Hakkındaki Sayıştay Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi  (3/10) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

8.- Ormanların Korunması Hakkında Sayıştay Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/11) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

9.- Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi Cihaz Yönetimi Hakkında Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/12) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

10.-  "Kıyıların Kullanımının Planlanması ve Denetimi" Başlıklı Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/13) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

11.-  "e-Devlete Geçişte Kamu Kurumları İnternet Siteleri" Başlıklı Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/14) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

12.-  "e-Dönüşüm Türkiye Projesi Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetler" Başlıklı Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/15) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

13.-  "Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi" Başlıklı Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/16) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

14.-  Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet Modeli Kapsamında Yaptırılan Enerji Projelerini Konu Alan Enerji Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/17) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

15.-  Hastane Enfeksiyonları ile Mücadele Başlıklı Performans Denetimi Raporuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/18) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

16.-  Büyükşehir Belediyelerinde Altyapı Faaliyetlerinin Koordinasyonu Başlıklı Performans Denetimi Raporuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/19) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

17.-  Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri Başlıklı Performans Denetimi Raporuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/20) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

18.-  832 Sayılı Sayıştay Kanununun 25.Maddesi Uyarınca Düzenlenen; "657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu Maddesi Hakkında Sayıştay Raporu"nun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/21) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

19.-  5523 Sayılı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesinin 4 üncü Fıkrası Uyarınca, T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) 2007 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi  (3/22) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)"

20.-  Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı KHK'nin Eki Kadro Cetvellerinin Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/23) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

21.-  Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı KHK'nin Eki Kadro Cetvellerinin Bazılarında Sınıf, Unvan ve Derecelerinin Değiştirilmesine İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/24) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

22.-  190 Sayılı Kadro ve Usulü Hakkında KHK'nin Eki Kadro Cetvellerinin Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/25) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

23.-  3346 Sayılı Kanun Uyarınca, 6085 Sayılı Kanun Kapsamında Sayıştay Denetimine Tabi Kuruluşlarla İlgili Olarak Hazırlanan 2011 Yılı Denetim Raporlarının Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi  (3/26) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

24.-  3346 Sayılı Kanun Uyarınca, 6085 Sayılı Kanun Kapsamında Sayıştay Başkanlığı Denetimine Tabi Kuruluşlarla İlgili Olarak Hazırlanan 2012 Yılı Denetim Raporlarının Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/27) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

25.-  6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan Kalkınma Ajansları 2012 Yılı Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/28) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

26.-  3346 Sayılı Kanun Uyarınca, 6085 Sayılı Kanun Kapsamında Sayıştay Başkanlığı Denetimine Tabi Kuruluşlarla ilgili Olarak Hazırlanan 2013 Yılı Denetim Raporlarının Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/29) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

27.-  3346 Sayılı Kanun Uyarınca, 6085 Sayılı Kanun Kapsamında Sayıştay Başkanlığı Denetimine Tabi 3 Kuruluşla İlgili Olarak Hazırlanan 2012 Yılı Denetim Raporlarının Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/30) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

28.-  6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2013 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/31) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

29.-  2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına ilişkin Olarak Hazırlanan 2014 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/32) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

30.-  Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 208 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/33) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

31.-  2014 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/34) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

32.-  2014 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/35) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

33.-  2014 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/36) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

34.-  6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2014 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/37) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

35.-  Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından Yürütülen Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Tarafından Görevleri Gereği Yürütülen Güvenlik Faaliyetlerine ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin Olarak Hazırlanan 2014 Yılı Raporuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/38) (Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

 

Raporlar

 

1.- Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdari Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı için Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/1) (Dilekçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

2.- Elektrik Dağıtım Şirketlerince Kayıp/Kaçak Kullanım Bedelinin Elektrik Faturalarına Haksız Olarak Yansıtıldığı ve Talep Edilmemesine Karşın Elektrik Sayaçlarının Değiştirilerek Bedelinin Tüketicilere Haksız Şekilde Yüklendiği İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin Verdiği 2/3/2012 Tarihli ve 6 Sayılı Kararına, İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in İtirazları ve Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/2)  (Dilekçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

3.- 2013 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (5/3) (Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)

4.- 2014 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (5/4) (Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25’inci Dönemden)