TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 26

13 Kasım 2014 Perşembe

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/989) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2014)

2.- Yüksek Öğretimde Yeterliklerin Tanınmasına İlişkin Asya-Pasifik Bölgesel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/990) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

3.- Balinacılığın Düzenlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Sözleşmeye Ait Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/991) (Avrupa Birliği Uyum; Çevre; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 13/12/1983 Tarihli ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki (1) Sayılı Cetvelin Adalet Bakanlığına Ait Bölümünde Yer Alan Mübaşir Unvanlı Kadroların Sınıfının Genel İdari Hizmetleri Sınıfı Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/2440) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2014)

2.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2441) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2014)

3.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2442) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2443) (Adalet; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Dahiliye Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2444) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

6.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Dersi Okutulmasına Dair Kanun Teklifi (2/2445) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

7.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın; 3/7/2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2446) (İçişleri    ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

8.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2447) (Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

9.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2448) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

10.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2449) (    Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

11.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2450) (Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

12.-  Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'ın; 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2451) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2452) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, morfin üretiminin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6197) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, pancar şekeri üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6198) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6199) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yük ve yolcu vagonu ile lokomotif üretimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6200) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Fazıl Say'ın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 2014-2015 programından çıkarıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54525) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2014)

2.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in, Hükümetin Suriye politikasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54526) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay'ın, imam hatip ve müezzinler için başlatılan rotasyon uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54527) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2014)

4.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı bütçe ödeneği, harcama miktarları ve personel sayısındaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54528) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, ülkemiz üzerinden Kobani'ye koridor açılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54529) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2014)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54530) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Eğitim Bakanlığında şahsa bağlı eğitim uzmanı kadrosuna atananların mali ve özlük haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54531) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

8.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Jandarma Genel Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54532) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

9.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, 2012-2014 yılları itibarıyla bakanlıklarca illere göre ilk, orta ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs miktarlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54533) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

10.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2014 yılında Giresun'da yapılan yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54534) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

11.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunca 2014 yılında Giresun'da yapılan yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54535) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

12.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce 2014 yılında Giresun'da yapılan yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54536) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

13.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun'da esnaf ve sanatkar olarak çalışan işyeri sayısına, yeni açılan ve kapanan işyerlerine ve SGK prim borçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54537) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

14.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, 2002-2014 yılları arasında İŞKUR tarafından yapılan işe yerleştirmelerde uygulanan yönteme ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54538) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, askerlerle IŞİD teröristlerinin buluştuğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54539) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Orman Çiftliğinde yapılan bina için yurt dışından ağaç ithal edildiği iddialarına ve binanın iskan iznine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54540) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mitomani ve hubris sendromu teşhisi konan hasta sayısına ve tedavilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54541) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 81 ilde mobil fişleme ekipleri kurulduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54542) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki Kanada, Belçika, Almanya, ABD ve Fransa Başkonsolosluklarına gönderilen içinde sarı renkli tozlar bulunan zarflara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54543) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Milli Savunma Bakanlığına ait arazinin TOKİ'ye devredildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54544) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gazi Üniversitesindeki işe alım ve işten çıkarmalara ve Ankara Ulaşım Ana Planı 2038 projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54545) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Halkalı Gümrük Müdürlüğüne dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54546) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınladığı bir kitabın ihalesine ve basımı yapan şirkete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54547) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SGK'nın vakıf üniversiteleri dahil resmi sağlık hizmet sunucularına yaptığı fazla ödemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54548) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

25.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, Karaman'ın Ermenek ilçesinde sel baskınının meydana geldiği maden ocağına ve madenlerde işçi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54549) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Orman Çiftliğinde inşa edilen binanın kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54550) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Orman Çiftliğinde inşa edilen bina için kesilen ağaçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54551) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı nedeniyle AOÇ'nin SİT alanı statüsünün değişeceğine ve Devlet Mezarlığı Tören Yolunun kapatılacağına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54552) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

29.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Cebeci İnönü Stadyumu'nun yıkılarak yerine AVM yapılması kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54553) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

30.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, İnsan Hakları İzleme Örgütünün Türkiye raporundaki bazı tespitlere ve hükümet politikalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54554) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

31.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, DEİK'in Ekonomi Bakanlığına bağlanmasına ve yönetmeliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54555) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

32.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Kobani'den Suruç'a gelen sığınmacılara yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54556) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

33.-  Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya'nın bir mahallesinde ilköğretim ve sağlık ocağı ihtiyacının giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/54557) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/54558) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

35.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, PKK tarafından gasp edilen 400 kilo patlayıcıya ve sorumlularla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/54559) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54560) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

37.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, borçlanma ve finansman ile ilgili çeşitli verilere ve Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54561) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

38.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesi uyarınca belediyelerce çeşitli kamu kurumlarına gönderilen mali tablolara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54562) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/54563) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/54564) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

41.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, üç IŞİD militanının tutukluluk hallerinin devam edip etmediğine ve takas iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54565) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

42.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt'ta yaşanan adli vakalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54566) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

43.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı'da yaşanan adli vakalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54567) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

44.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, şeref aylığı alan gazilere ve iki farklı şeref aylığı uygulamasının sonlandırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54568) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

45.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt'ta ailelere sağlanan sosyal desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54569) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54570) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

47.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı'da ailelere sağlanan sosyal desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54571) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

48.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Katılım Öncesi Mali Yardım Fonlarının vergi ve harçlardan istisna tutulmasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54572) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2014)

49.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Jandarma Genel Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanıp bağlanmayacağına dair yazılı soru önergesinin cevaplanmamasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54573) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54574) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54575) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

52.-  Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, şeker pancarında polar oranının düşük çıkmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54576) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

53.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, işsizlik sigortasından yararlanma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54577) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

54.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Soma'da Dereköy Torbalama Tesislerinde çalışan taşeron işçilerin çalışma şartlarına dair iddiaların incelenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54578) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

55.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, emeklilerin banka promosyonu almalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54579) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54580) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

57.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, SGK tarafından 8490 gün prim yatırarak emekli olmuş ve emekli maaşlarının iadesi talep edilen kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54581) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

58.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, maden ocaklarının kapatılmaması için aracı olan kişilere ve maden ocaklarındaki işçi ölümlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54582) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

59.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, hizmet yılını ve prim ödeme gün sayısını tamamladığı halde öngörülen yaşı doldurmadığı için emekli olamayan vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54583) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

60.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir kömür ocağında meydana gelen maden kazası ile ilgili iddialara ve maden kazalarının engellenmesi için yapılması gereken çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54584) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

61.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir kömür ocağında meydana gelen maden kazasına ve maden ocaklarının denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54585) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54586) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

63.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir taş ocağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54587) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

64.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Marmara Denizi çevresindeki sanayi tesislerinden kaçında arıtma tesisi bulunduğuna ve 2002 yılından bu yana denizi kirletme sebebiyle deniz vasıtalarına kesilen cezalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54588) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

65.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'da orman arazisi içinde bulunup izni iptal edilen bir patlayıcı madde deposunun tahliyesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54589) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54590) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

67.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt'un ekonomik durumuna ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54591) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54592) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

69.-  Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'in, Türkmenistan menşeli pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ürünleri ithalatında gümrük vergisinin kaldırılmasına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54593) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

70.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı'nın ekonomik durumuna ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54594) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

71.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Soma'da Dereköy Torbalama Tesislerinde çalışan taşeron işçilerin çalışma şartlarına dair iddiaların incelenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54595) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

72.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, HES projeleri ile üretilen enerji miktarına ve Giresun'un enerji tüketiminin ne kadarının HES projeleri ile karşılandığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54596) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54597) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

74.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir taş ocağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54598) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

75.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, ETİ Maden İşletmeleri ve TKİ tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54599) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

76.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, TEMSAN tarafından yapılan üretimdeki düşüşe ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54600) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

77.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir kömür ocağında meydana gelen maden kazası ile ilgili iddialara ve maden kazalarının engellenmesi için yapılması gereken çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54601) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

78.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun'da yükseköğrenim gören öğrenci sayısına, kaçının yurt talebinin karşılandığına ve aldıkları burslara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54602) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

79.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun Gençlik Merkezi'nce gerçekleştirilen Ankara ziyaretine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54603) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54604) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

81.-  Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, TÜİK verilerine göre 2014 yılında tahıl ve meyve üretiminin azaldığı iddialarına ve alınacak tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54605) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

82.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, 10 Haziran 2014'te İzmir'in Tire ilçesinde yaşanan dolu yağışı neticesinde yapılan kesinleşmiş hasar tespitlerine ve ödemelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54606) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54607) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

84.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'da tarla ve meyve bitkileri konusunda gerçekleştirilen destek programlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54608) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

85.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kırmızı ve beyaz et ile çay üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54609) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

86.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren işletmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54610) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

87.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, TİGEM tarafından yapılan satın almalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54611) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

88.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, TMO tarafından hububat alımı için öngörülen fiyatlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54612) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

89.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, hububat üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54613) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

90.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, gebe hayvan kesiminin engellenmesi amacıyla yapılan denetimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54614) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54615) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

92.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, gözaltına alındığı iddia edilen bir gazeteciye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54616) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2014)

93.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, uzman jandarmaların özlük sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54617) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

94.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde çıkarılan yangınlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54618) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

95.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı bir köyün terörden etkilenen yerler listesine alınmasına ve köylüler için yeni bir yerleşim yeri yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54619) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

96.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün, Karadeniz Teknik Üniversitesinde bir öğrenciye saldırıda bulunan kişiler hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54620) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

97.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Jandarma Genel Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanıp bağlanmayacağına dair yazılı soru önergesinin cevaplanmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54621) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54622) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

99.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, bir film yönetmeninin saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54623) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

100.-   Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Erzurum Yenişehir'de kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan bir projenin akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54624) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

101.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bir parkta yapacağı düzenleme için yıkılacak binalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54625) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

102.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesi uyarınca belediyelerce çeşitli kamu kurumlarına gönderilen mali tablolara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54626) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

103.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, belediyelerin borçlanma izin taleplerine ve bu taleplerin değerlendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54627) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

104.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, son yapılan TOMA ihalesine ve Türkiye'de bulunan TOMA'lara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54628) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

105.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da Kızılay Güvenpark minibüs duraklarındaki yoğunluğun sebeplerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54629) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

106.-   İstanbul Milletvekili Faik Tunay'ın, İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı bir mahallede yürüyüş parkı içerisinden yüksek gerilim hattı geçirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54630) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54631) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

108.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesi uyarınca belediyelerce çeşitli kamu kurumlarına gönderilen mali tablolara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54632) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

109.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 2014-2015 yıllık programına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54633) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2014)

110.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Fazıl Say'ın eserlerinin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın programından çıkarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54634) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2014)

111.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Uluslararası İzmir Film Festivalinin 2013 ve 2014 yıllarında düzenlenmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54635) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

112.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan bir kanalizasyon kazısı sırasında ortaya çıkan tarihi kalıntılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54636) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54637) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

114.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Fethiye'ye bağlı Kayaköy'de alınan restorasyon kararına ve Kayaköy'ün imara açılacağı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54638) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Huber Köşkü'nün 49 yıllığına özel bir şirkete kiralandığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54639) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

116.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, yeni kimlik kartlarının ücretlendirilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54640) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2014)

117.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, gelir uzmanlığına girişte yazılı sınavın kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54641) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2014)

118.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, İzmir'in Urla ilçesinde bir hazine arazisinin bir vakfa tahsis edildiğine dair iddialara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54642) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54643) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

120.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesi uyarınca belediyelerce çeşitli kamu kurumlarına gönderilen mali tablolara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54644) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

121.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, 2011-2013 yıllarında bütçeye konan belediyelere yardım ödeneğinden yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54645) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

122.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Bakanlığa bağlı okullarda yapılan yönetici değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54646) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2014)

123.-   İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün bazı araştırma görevlilerinin göreve iadesiyle ilgili mahkeme kararlarını uygulamadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54647) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2014)

124.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, İzmir'deki okul ve öğrenci sayılarına ve depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılan bir okula ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54648) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

125.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt'ta eğitim alanında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54649) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

126.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, memur öğretmen olup atanamayan kişilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54650) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

127.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı köylerde ikamet eden öğrencilerin okullarına ulaşım sorununun giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54651) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54652) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

129.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, TEOG kapsamında yapılan nakillerle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54653) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

130.-   Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, eğitim tür ve kademelerine göre derslik ve laboratuvar sayısına, eğitim harcamalarına ve çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54654) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

131.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54655) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

132.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı'da eğitim alanında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54656) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

133.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği taslağında öğretmenlere rotasyon uygulaması getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54657) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

134.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, TEOG kapsamında yürütülen nakil işlemlerine dair çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54658) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

135.-   Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, üniversitelerde gerçekleştirilen öğrenci konseyi seçimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54659) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

136.-   Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Kars'ın Selim ilçesine bağlı bir köydeki ilköğretim okulunun eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54660) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

137.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Jandarma Genel Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanıp bağlanmayacağına dair yazılı soru önergesinin cevaplanmamasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54661) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54662) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

139.-   İstanbul Milletvekili Müslim Sarı'nın, askerler ile IŞİD arasında görüşme yapıldığına dair haberlere ve görüşmelerin içeriğine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54663) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

140.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Kozak Yaylası'nda çam fıstığı üretiminde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54664) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

141.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun'daki HES projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54665) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

142.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Bergama'daki çam fıstığı alanları ile üretim ve satış rakamlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54666) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54667) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

144.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerinde asal orman ağaçları ile yan ürün veren bitkiler konusunda envanter çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54668) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

145.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde asal orman ağaçları ile yan ürün veren bitkiler konusunda envanter çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54669) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

146.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt'ta sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54670) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54671) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

148.-   Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ndeki doktor eksikliğinin giderilmesine ve Hastane'nin donanım ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54672) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

149.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı'da sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54673) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

150.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, özel hastanelere dair çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54674) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

151.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, çadırkentlerde yaşayan Kobanili sığınmacıların sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54675) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54676) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

153.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet alımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54677) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

154.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, PTT tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54678) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

155.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TBMM internet sayfasına erişimde yaşanan sorunlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54679) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

156.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54680) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

157.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca yapılan kira harcamalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54681) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

158.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54682) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

159.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54683) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

160.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54684) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

161.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, TBMM lokantaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54685) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

 

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.    Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 Milletvekilinin, merinos ırkı koyunların yetiştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1111) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2012)

2. Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve 21 Milletvekilinin, sulama birliklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1112) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

3. Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 20 Milletvekilinin, Suriye'deki olayların Türkiye ekonomisine olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1113) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2012)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İngiliz istihbaratının yaptığı iddia edilen dinlemelere ve mail takibine karşı alınan önlemlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51305)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki bazı düğün salonlarının ruhsatlarının bulunmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52581)

3.- Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, kamu yararına çalışan dernek sayısı ile bir derneğin bu statüsünü kaybetmesinin nedenlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52900)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, terör örgütünün vergi toplama, mahkeme kurma ve ceza verme gibi devlete özgülenmiş yetkileri kullandığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52901)

5.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, TÜBİTAK'ta uzman olarak görev yapan bir kişiyle ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52902)

6.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da son beş yılda gerçekleşen hırsızlık olaylarına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52903)

7.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, uyuşturucu madde kullanımını azaltacak önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52904)

8.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, son beş yılda resmi makamlara intikal etmiş icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52905)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin toplam doğal gaz stok miktarına ve Rusya'dan yapılan doğal gaz alımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52906)

10.-       İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, son beş yılda gerçekleşen intihar girişimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52907)

11.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin'in Kızıltepe ilçesine geçmek isterken yakalanan bir Suriyelinin askerler tarafından öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52908)

12.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kalkınma Bakanlığı Bütçesinden yeni Başbakanlık binasının yapımı için kaynak aktarıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52909)

13.-       Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, KOBİ'lere verilecek olan destek kredilerinin verilmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52910)

14.-       Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, bonzai isimli uyuşturucunun kullanımının arttığı iddiasına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52911)

15.-       Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, banka kredilerinden kaynaklı borçlarını ödeyemeyen vatandaş sayısının arttığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52912)

16.-       Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, ipotekli olan ve icra kanalıyla satılan konut sayısında artış olduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52913)

17.-       İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığına yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52914)

18.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Ulaşım Ana Planına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52915)

19.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'ne ulaşımda yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52916)

20.-       Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir'de kapatılan belediyelerin personeliyle ilgili yapılan uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52917)

21.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, IŞİD'in rehin aldığı vatandaşların kurtarılması için takasta bulunulup bulunulmadığına ve IŞİD'e karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52918)

22.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir derneğin sahip olduğu kamu yararı statüsünün kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52919)

23.-       Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, hizmet süresi dolduğu halde emeklilik için gerekli yaş şartını yerine getirmeden istifa eden erkek ve kadın memurların yaşadıkları hak kayıplarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52920)

24.-       Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, ülke genelinde son üç yıl içerisinde yakılan okul sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52921)

25.-       Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir Verem Savaş Dispanserinin yıkılarak yerine çok katlı bina yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52922)

26.-       İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in, İzmir'in Çeşme ilçesinde yapımı süren rüzgar enerji santralleri ile bu kapsamda yapılan kamulaştırmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52923)

27.-       Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, Ankara'da Atatürk Orman Çiftliğine yapılan yeni başbakanlık binasının maliyetine ve kim tarafından kullanılacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52924)

28.-       Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, IŞİD'in rehin aldığı vatandaşların kurtarılması için takasta bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52925)

29.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, banka kredilerinin geri ödenme oranlarına ve hacze maruz kalan vatandaş sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/52927)

30.-       İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'da iki haber sitesinin bürosuna düzenlenen polis baskınına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/52928)

31.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da mühürlenen bir okula girdiği iddia edilen kimseler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52930)

32.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, IŞİD, El-Nusra ve El-Kaide mensubu oldukları gerekçesiyle cezaevinde bulunanların sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52931)

33.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların korumaları hakkında açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52932)

34.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bazı kişiler hakkındaki yakalama kararlarının kaldırıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52933)

35.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, cezaevinde bulunan bir terör örgütü liderinin dışarıya mektuplar ve talimatlar gönderdiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52934)

36.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir siyasetçinin siyasal nüfuzunu kullanarak bir televizyondaki yayına müdahale ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52935)

37.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2004-2014 yılları arasında özel görevli mahkemelerde çalışan hakim ve savcılara verilen korumalara ve makam araçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52936)

38.-       İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Ankara'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sincan F Tipi Cezaevine konulan üç IŞİD üyesi ile ilgili davanın akıbetine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52937)

39.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, devletin bilgi güvenliğinin sağlanması için yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52938)

40.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda e-imza kullanımının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52939)

41.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mülteci ve sığınmacılara yönelik hukuksal gelişmelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52940)

42.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında cezaevlerinde bulunan mahkumlar arasında yaşanan adli vakalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52941)

43.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bireysel katılım sermayesi sisteminin önündeki engellerin kaldırılması kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52942)

44.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mal aleyhine işlenen suçlarda mağdurların zararlarının giderilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52943)

45.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Ankara Sincan Kapalı Kadın Cezaevindeki bir hükümlünün sağlık raporu almak için götürüldüğü hastanede yaşadığı olaylarla ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52944)

46.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında cezaevlerinde bulunan iş yurtlarının sayısına ve mahkumların rıza dışı çalıştırılmaması için alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52945)

47.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında sözlü ve fiziksel tacize uğrayan kadınlara ve açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52946)

48.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında cezaevlerinde meydana gelen intihar girişimlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52947)

49.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mahkumların rehabilitasyon yöntemi olarak çalıştırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52948)

50.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul'da yaşanan bir vurulma olayına savcının çok geç gittiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52949)

51.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, KKTC'de ailenin yapısını güçlendirici faaliyetlerde bulunan STK'ların desteklenmesi adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52950)

52.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde kullanılmakta olan araçlar ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52951)

53.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki personel hareketlerine ve açılan davalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52952)

54.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, engellilere yönelik özel eğitim ve rehabilitasyon programına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52953)

55.-       İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, tır ve kamyonların arkalarında koruma çerçevesi kullanımının zorunlu hale getirilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52958)

56.-       İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Türkiye'de bulunmayan veya ruhsatı olmayan ilaçları yurt dışından ithal eden şirketlere ve söz konusu ilaçların saklama koşullarına uygun olarak muhafaza edilip edilmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52959)

57.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52960)

58.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, balıkçılık teknolojisi mühendislerinin istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52961)

59.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, su ürünleri fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52962)

60.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, gıda mühendislerinin istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52963)

61.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ziraat fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52964)

62.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, orman müdürlüklerinde kadroya geçirilen mevsimlik ve sözleşmeli personelin emeklilik tazminatlarının hesaplanmasında mağdur edildikleri iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52965)

63.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışırken memur kadrolarına atananların nakil mağduriyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52966)

64.-       İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, belediyeler tarafından yürütülen inşaatlarda iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52968)

65.-       İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütülen inşaatlarda iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52969)

66.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Soma Maden Faciası ile ilgili bakanlık bürokratlarınca hazırlanan ön inceleme raporuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52970)

67.-       İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Fatih Belediyesi tarafından bir bölgenin ikinci derece ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52972)

68.-       Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bazı fabrikaların atıklarını toprağa gömdüğü iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52973)

69.-       İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Müsteşarlık makamına bağlanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52974)

70.-       Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52975)

71.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, KKTC ve Türkiye'de bulunan STK'lar arasındaki ilişkilerin koordinasyonuna ve geliştirilmesine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52976)

72.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, KKTC'li gençler için yapılan çalışmalara ve KKTC'yle ekonomik ilişkilere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52977)

73.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, KKTC ile yapılan ithalat ve ihracata ilişkin iyileştirme çalışmalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53001)

74.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir ilkokulun yakılması olayının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53003)

75.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, güvenlik güçleri tarafından IŞİD, El-Nusra ve El-Kaide gibi terör örgütlerinin mensubu olduğu gerekçesiyle yakalanan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53004)

76.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki okulun tahrip edilmesi olayının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53005)

77.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki okulun tahrip edilmesi olayının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53006)

78.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı bir köydeki ilkokulun tahrip edilmesi olayının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53007)

79.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 18-19 Eylül 2014 tarihlerinde Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı bir köyde bir aracın yakılması ve iki kişinin kaçırılması olayının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53008)

80.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Afyonkarahisar Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53009)

81.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Afyonkarahisar Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53010)

82.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Ağrı Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53011)

83.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Afyonkarahisar Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53012)

84.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Adıyaman Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53013)

85.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Adıyaman Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53014)

86.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Ağrı Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53015)

87.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Ardahan Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53016)

88.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Amasya Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53017)

89.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Ardahan Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53018)

90.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Artvin Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53019)

91.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Artvin Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53020)

92.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Amasya Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53021)

93.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı iki köyde okulların tahrip edilmesi olayının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53022)

94.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki iki okulun tahrip edilmesi olayının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53023)

95.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da mühürlenen bir okula girdiği iddia edilen kimseler hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53024)

96.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 17-18 Eylül 2014 tarihlerinde Hakkari'de bazı kamu binaları ile Atatürk heykeli ve anıtının tahrip edilmesi olaylarının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53025)

97.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığının IŞİD'le ilgili olarak il emniyet müdürlüklerine gönderdiği iddia edilen bir yazıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53026)

98.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 17-18 Eylül 2014 tarihlerinde Hakkari, Şırnak ve Muş'ta 23 okulun tahrip edilmesi olayının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53027)

99.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir okulun Valilik tarafından mühürlenmesinin ardından yaşanan olayların sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53028)

100.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da iki okulun tahrip edilmesi olayının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53029)

101.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı bir köyün girişindeki korucu nöbet kulübesinin tahrip edilmesi olayının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53030)

102.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Aksaray Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53031)

103.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Amasya Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53032)

104.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Bingöl Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53033)

105.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Bayburt Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53034)

106.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2004-2014 yılları arasında özel görevli mahkemeler ile bu mahkemelerin yerine TMK 10'a göre kurulan mahkemelerde görevli hâkim ve savcılar içerisinde koruma verilenlerin sayısına ve yapılan koruma harcamalarının miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53035)

107.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Bingöl Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53036)

108.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Bilecik Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53037)

109.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Batman Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53038)

110.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Bilecik Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53039)

111.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Bayburt Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53040)

112.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Burdur Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53041)

113.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Bolu Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53042)

114.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Burdur Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53043)

115.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Bolu Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53044)

116.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Burdur Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53045)

117.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Bolu Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53046)

118.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Batman Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53047)

119.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Bingöl Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53048)

120.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Ardahan Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53049)

121.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Aksaray Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53050)

122.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Artvin Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53051)

123.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Aksaray Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53052)

124.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, terör örgütünün vergi toplama, mahkeme kurma ve ceza verme gibi devlete özgülenmiş yetkileri kullandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53053)

125.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2014 Eylül ayı içerisinde saldırıya uğrayan eğitim ve öğretim kurumlarına ve bu saldırıları gerçekleştirenler hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53054)

126.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'da iki haber sitesinin bürosuna düzenlenen polis baskınına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53055)

127.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Fatih Belediyesi tarafından bir bölgenin ikinci derece ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53056)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, iki haber sitesinin bürosuna yapılan polis baskınına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53057)

129.-   Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, il özel idarelerinin kapanması ile başka bir kuruma yerleştirilmeyen personelin maaşlarını alamadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53058)

130.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çayyolu Koru Mahallesi'nde ring otobüslerinden kaynaklanan trafik yoğunluğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53059)

131.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, makam araçları ile ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53060)

132.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir derneğin sahip olduğu kamu yararı statüsünün kaldırılacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53061)

133.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı okulların terör örgütü tarafından yakıldığı iddiasına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53062)

134.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul İstiklal Caddesinde 2002-2014 yılları arasında yürütülen alt yapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53063)

135.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Emniyet Teşkilatı bünyesinde çalışanlara verilen taltiflere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53064)

136.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, tır ve kamyonların arkalarında koruma çerçevesi kullanımının zorunlu hale getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53065)

137.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul Anadolu Kavağı'nda bulunan Yoros Kalesi'ne turizm alanı olarak gerekli ilginin gösterilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53066)

138.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, oturum izni veya ikametgah tezkeresi için başvuran yabancı uyruklulardan istenen sağlık sigortasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53067)

139.-   İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında usulsüz yangın raporu düzenledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan görevlilere ve bu görevlilerce uygunluk raporu verilen bina sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53068)

140.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53069)

141.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, KKTC'de gençlerin girişimciliğini destekleyecek çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53070)

142.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ülkedeki hayvan varlığı konusunda sektör ile kamu otoritesinin rakamlarının birbirleriyle örtüşmediği iddiasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53071)

143.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki personel hareketlerine ve açılan davalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53072)

144.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Milli Kütüphanede bulunan bazı nadide eserlerin kiloyla sahaflara satıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53073)

145.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Urartular tarafından yapılan tarihi yola zarar verecek şekilde karayolu inşaatı yapıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53074)

146.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Çankırı'da bir sağlık merkezi inşaatında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezarlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53075)

147.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında ISBN ve ISSN verilen yayın sayılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53076)

148.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mavi bayraklı plaj sayısının artırılması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53077)

149.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kütüphane hizmetlerinin çevrimiçi gerçekleştirilebilmesi kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53078)

150.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, milli kültür ve tarih bilgisi sunan internet içeriği oluşturulması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53079)

151.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ulaştırma altyapı yatırımlarının mevcut taşımacılık sistemi ile entegrasyonuna uygun bir şekilde yürütülmesi kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53080)

152.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul Anadolu Kavağı'nda bulunan Yoros Kalesi'ne turizm alanı olarak gerekli ilginin gösterilmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53081)

153.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında faaliyet gösteren kokart sahibi rehber sayılarına ve kaçak rehberliğin önlenmesi kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53082)

154.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında özel tiyatrolara verilen desteklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53083)

155.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında turizm altyapısını desteklemek amacı ile yerel yönetimlere aktarılan ödeneklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53084)

156.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Türkiye'ye gelen yabancı turistler ile ilgili verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53085)

157.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında yıllara göre devlet tiyatroları, opera ve bale seyirci sayılarına ve bu sayının artırılması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53086)

158.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Türkiye'nin katıldığı uluslararası turizm fuarlarına ve ülkemizdeki mavi bayraklı plajlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53087)

159.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında müze, ören yerleri ve bunların ziyaretçi sayıları ile ilgili verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53088)

160.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından düzenlenen müzik etkinliklerine ve yerli film sektörüne verilen desteklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53089)

161.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, internet ortamında fikri hakların korunması ve rekabeti düzenleyici düzenlemelere yer verilmesi kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53090)

162.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlara ait sosyal tesislere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53091)

163.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, işletme belgeli yatak kapasitesine ve 5 yıldızlı oteller ile ilgili verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53092)

164.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, devlet tiyatroları ve özel tiyatrolar ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53093)

165.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında yıllara ve illere göre faaliyet gösteren belgeli seyahat acentaları ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53094)

166.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında yıllara ve illere göre gösterime giren yerli ve yabancı filmler ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53095)

167.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından yapılan kültür merkezlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53096)

168.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul Atatürk Kültür Merkezini güçlendirme, tamirat ve tadilat çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53097)

169.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında yıllara göre gerçekleştirilen arkeolojik kazılar ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53098)

170.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında arkeolojik kazılar ve araştırmalar için ayrılan ödeneklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53099)

171.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, müzelerde yer alan eserlerin olası depremlerin etkilerinden korunması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53100)

172.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki personel hareketlerine ve açılan davalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53101)

173.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarih ve kültür mirasının olası depremlerin etkilerinden korunması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53102)

174.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İzmir'de bir yıkım çalışması sırasında sahnesi ve bağlantılı duvarların bir bölümü ortaya çıkan Antik Roma Tiyatrosunun korunması kapsamında yürütülmekte olan projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53103)

175.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde kullanılmakta olan araçlar ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53104)

176.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlara yönelik siber saldırılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53105)

177.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından ilaç ve tedavi harcamalarının daha akılcı hale getirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53106)

178.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından harcama programlarında verimlilik artışı sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53107)

179.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından büyümenin potansiyel seviyeye çıkarılması ve istihdamın arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53108)

180.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kamu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde özel sektör katılımının arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53109)

181.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2014 Eylül ayı itibarıyla kamuya en fazla borcu olan on belediyeye ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53110)

182.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergi düzenlemelerinde yapılan istisna, muafiyet ve indirimlerin ilan edilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53111)

183.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından sosyal amaçlı programlar ile tarım sektörüne yönelik transferlerin amaçlanan faydayı sağlayıp sağlamadıklarının tespit edilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53112)

184.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında satılan ve kiralanan taşınmazların sayısına ve bunlardan elde edilen gelire ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53113)

185.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kamu yatırımlarının etkili, verimli ve zamanında gerçekleşmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53114)

186.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergi politikalarının finansman kalitesini arttıracak şekilde kullanılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53115)

187.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Spor Toto Süper Lig ile PTT Birinci Ligindeki kulüplerin ödedikleri vergilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53116)

188.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Sayıştay'ın Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu'nda kamu idarelerinin mülkiyetinde, kullanımında ve yönetiminde bulunan bazı taşınmazlarla ilgili yer alan tespitlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53117)

189.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, örtülü ödenekten 11.08.2014-19.08.2014 tarihleri arasında yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53118)

190.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul Aydın Üniversitesinde bir profesöre ders görevlendirmesi yapılmamasının nedenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53119)

191.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, liselerde ara sınıflara puan koşulu aranmaksızın nakil olanağı getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53120)

192.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, liselerde ara sınıflara puan koşulu aranmaksızın nakil olanağı getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53121)

193.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Fransızca öğretmeni açığına ve liselerde ikinci yabancı dil tercihlerinin öğretmen açığı nedeniyle serbestçe yapılamadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53122)

194.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, yeteri kadar kimya öğretmeni atanmadığı ve başka alanlardan kimya öğretmenliğine geçişe izin verildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53123)

195.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı okulların terör örgütü tarafından yakıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53124)

196.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılan şube müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53125)

197.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya ilinde gerçekleştirilen okul müdürü atamalarıyla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53126)

198.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, özür grubu atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53127)

199.-   Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, Bursa'da TEOG kapsamında yapılan yerleştirmelerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53128)

200.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ'daki bazı okulların fiziki koşullarının yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53129)

201.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53130)

202.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53131)

203.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53132)

204.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çeşitli tiplerdeki insansız hava araçları ile ilgili bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53133)

205.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Pistten Kalkış/İniş Özellikli Taktik İHA Projesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53134)

206.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Katapult/Paraşüt Özellikli Taktik İHA Projesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53135)

207.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, heron alımlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53136)

208.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53137)

209.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53138)

210.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Keşif Gözetleme Hava Aracı Kiralama Hizmetleri Sözleşmesi Projesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53139)

211.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53140)

212.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ANKA Geliştirme Projesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53141)

213.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53142)

214.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Milli AUV Cihazı Projesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53143)

215.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53144)

216.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53145)

217.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Yeni Nesil Kompozit Roket Yakıt Bileşenleri - AZD ve ADN Geliştirme Projelerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53146)

218.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53147)

219.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53148)

220.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53149)

221.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53150)

222.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53151)

223.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53152)

224.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Yakıt Pilleri Geliştirilmesi Projesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53153)

225.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, terör örgütü üyelerinin Suruç Devlet Hastanesinde tedavi edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53157)

226.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Türkiye'de bulunmayan veya ruhsatı olmayan ilaçları yurt dışından ithal eden şirketlere ve söz konusu ilaçların saklama koşullarına uygun olarak muhafaza edilip edilmediğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53158)

227.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, 18 yaş altında kürtaj yaptıran sayısının arttığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53159)

228.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Bakanlığa bağlı hastanelerde taşeron vasıtasıyla çalıştırılan tıbbi teknisyen ve teknikerlerin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53160)

229.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde bazı bürokratlar hakkında usulsüz harcamalar yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmanın akıbetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53161)

230.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, büyükşehirlerde ilçelere geçici görevlendirilen hekimlere yolluk ve harcırah ödenmemesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53162)

231.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna görevde yükselme sınavı sonucuna göre yapılan atamalara ve sınavda başarılı olduğu halde ataması yapılmayanlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53163)

232.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, oturum izni veya ikametgah tezkeresi için başvuran yabancı uyruklulardan istenen sağlık sigortasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53164)

233.-   Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, Türkiye Yeşilay Cemiyetine Bakanlık bütçesinden yapılan ayni ve nakdi yardım miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53165)

234.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu bölgelere ve alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53166)

235.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından minibüslerin bazı hatlardan men edildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53167)

236.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin minibüs hatlarını dağıttığı ve bu durumun minibüs esnafına zarar verdiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53168)

237.-   İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, Bakanlık tarafından yürütülen inşaatlarda iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından yapılan denetimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53169)

238.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Palu-Genç-Muş Demiryolu Deplase Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53170)

239.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, yeni hizmete açılan bölünmüş yollarda yapılan tadilat ve onarım çalışmalarının nedenine ve kara yollarında can ve mal güvenliğini sağlamak için alınan tedbirlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53171)