TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KAĞITLAR

No: 1

01 Ekim 2014 Çarşamba

 

Tasarılar

 

1.- 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı(1/975) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2014)

2.- 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/976) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2014)

 

Teklifler

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve 33 Milletvekilinin; Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2374) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2014)

2.- Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 24 Milletvekilinin; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2375) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2014)

3.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 29/06/2001Tarihli ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu, 02/03/1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve 10/12/2013 Tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi  (2/2376) (Plan ve Bütçe   ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2014)

4.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'ya Geçici Bir Madde Eklenmesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2377) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın; 29/6/2001 Tarihli 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  (2/2378) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler        ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2014)

6.- Mardin Milletvekili Erol Dora'nın; 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2379) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2014)

7.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı ile 33 Milletvekilinin; Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2380) (           İçişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2014)

8.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa Ek Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi (2/2381) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2014)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2382) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2014)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2383) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2014)

11.-  Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün; 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2384) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2014)

12.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2385) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2014)

13.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2386) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2014)

14.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin; Yerel Kalkınmanın, Doğrudan Demokrasiyle Gerçekleştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/2387) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2014)

15.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın; Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2388) (        Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2014)

16.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2389) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2014)

17.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2390) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2014)

18.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2391) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2014)

19.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi            (2/2392) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2014)

 

Tezkereler

1.- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2013 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1575) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.9.2014)

2.- Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 157 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1576) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2014)

3.- 2013 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1577) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2014)

4.- 2013 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1578) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2014)

5.- 2013 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1579) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2014)

6.- Türkiye’nin Ulusal Güvenliğine Yönelik Terör Tehdidi ve Her Türlü Güvenlik Riskine Karşı Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Gerekli Her Türlü Tedbiri Almak, Irak ve Suriye’deki Tüm Terörist Örgütlerden Ülkemize Yönelebilecek Saldırıları Bertaraf Etmek ve Kitlesel Göç Gibi Diğer Muhtemel Risklere Karşı Güvenliğinin İdame Ettirilmesini Sağlamak İçin Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesine, Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye’de Bulunmasına ve Bu Kuvvetlerin Hükümetin Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Gerekli Düzenlemelerin Yapılmasına, Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1580) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2014)

  Gelen Kağıt 1'e ek