Dönem: 23

                                                                                                                    Y asama Yılı:  4

                                                                                                                                     No: 55

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Ocak 2010 Perşembe

 

                                                    Tasarılar

 

           1.-Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/792) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2009)

            2.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Petrol Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı) (1/793) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.2010)

            3.-Türkiye Cumhuriyeti ve Slovakya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/794) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2009)

Teklifler

 

            1.-Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 2 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/561) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2009)

            2.-Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin; 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/562) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2009)

            3.-Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 8 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/563) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2009)

            4.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/564) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2009)

            5.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 8 Milletvekilinin; 31.05.2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/565) (Sağlık, Aile,Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2009)

 

Tezkere

 

            1.-Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1038) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.2009)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, pamuk üretiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/501) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2009)

2.- Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Dersim olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/502) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2009)

3.- Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Mersin’de kurulması planlanan nükleer santralin muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/503) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2009)

4.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi ve 19 Milletvekilinin, kara ve deniz sınırlarının güvenliği konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/504) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2009)