Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 166

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

24 Haziran 2010 Perşembe

 

Tasarılar

 

1.- Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/897) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2010)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/898) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2010)

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/899) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2010)

 

Teklifler

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Kimi Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi (2/720) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2010)

2.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 3 Milletvekilinin; 2939 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/721) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2010)

 

Rapor

 

            1.- Devlet Yardımlarının İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/818) (S. Sayısı: 523) (Dağıtma tarihi: 24.06.2010) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 24 Milletvekilinin, belediyelerin mali yapısındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/785) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2010)

2.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 24 Milletvekilinin, dahilde işleme rejiminin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/786) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2010)

3.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 23 Milletvekilinin, serbest bölgelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/787) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2010)

4.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, özelleştirme uygulamalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/788) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2010)