Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  150

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

2 Haziran 2010 Çarşamba

 

Tasarılar

 

            1.- Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/890) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2010)

            2.- Mali Kural Kanunu Tasarısı (1/891) (İçişleri; Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2010)

 

Teklifler

 

            1.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/704) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2010)

            2.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın; 5510 Sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun 69. Maddesine Bir (1) Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/705) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2010)

 

Rapor

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının COBRA Topçu Tespit Radarı Müşterek Programının Hizmet Safhasına Katılımı İçin 2 Şubat 2004 Tarihli Mutabakat Muhtırasında Yapılan 2 Numaralı Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/837) (S. Sayısı: 504) (Dağıtma tarihi: 02.06.2010) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin Zile ilçesinin sorunlarının araştırılarak gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/733) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2010)

2.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, medyadaki cinsiyetçi yaklaşımın araştırılarak toplumsal cinsiyet eşitliği için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/734) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2010)

3.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, KEY ödemelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/735) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2010)

4.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 25 Milletvekilinin, kredi kartı ve bazı bankacılık uygulamalarından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/736) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2010)