Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  131

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

27 Nisan 2010 Salı

 

Tasarı

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği ve TİKA Kosova Program Koordinasyon Ofisinin Statüsüne İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/846) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2010)

 

Teklifler

 

              1.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/675) (Adalet; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2010)

              2.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın; Elektronik Haberleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/676) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2010)

              3.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın; Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/677) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2010)

 

Rapor

 

              1.- Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremeyenler Hakkında Kanun, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Harp Okulları Kanunu ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/843, 1/433, 2/634, 2/664,  2/665)  (S. Sayısı: 501) (Dağıtma tarihi: 27.4.2010) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 21 Milletvekilinin, taklit mal üretimi ve satışı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/696) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2010)

2.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 21 Milletvekilinin, Türk Telekom’un özelleştirilmesi sonrasında çalışanların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/697) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2010)

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Kuzey Anadolu Fay Hattındaki illerin deprem riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/698) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2010)