Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 95

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Mayıs 2009 Perşembe

 

 

Teklif

 

            1.- Bayburt Milletvekilleri Ülkü Gökalp Güney ve Fetani Battal’ın; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/448) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2009)

 

Rapor

 

            1.- Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt’un; 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/401) (S. Sayısı: 374) (Dağıtma tarihi: 7.5.2009) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

 

1.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, koruculuk sisteminden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/363) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 06.05.2009 )