Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  3

                                                                                                                   No: 91

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

30 Nisan 2009 Perşembe

 

Teklifler

 

1.-Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin; 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/446) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2009)

2.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın; Tokat İline Bağlı Gökal Adlı İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/447) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2009)

 

 

Tezkereler

 

               1.-Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/774) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2009)

               2.-Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/775) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2009)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 25 Milletvekilinin, bazı pilot illerde uygulamaya konulan aile hekimliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/357) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2009)

2- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, Nemrut Dağı’nın turizm potansiyelinin araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/358) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2009)

3- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep’te değişen iklim koşulları ve çevresel faktörlerin insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/359) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2009)