Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  3

                                                                                                                   No: 83

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Nisan 2009 Cuma

 

Teklifler

 

1.-Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül’ün; 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/431) (Plan ve Bütçe; İçişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2009)  

2.-İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/432) (Adalet ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa gelişi tarihi: 8.4.2009)

3.-Ankara Milletvekili Salih Kapusuz’un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/433) (Anayasa; Avrupa Birliği Uyum ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2009)

4.-Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun; Sayıştay ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/434) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2009)

5.-İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 14 Milletvekilinin; 03.07.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/435) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2009)

 

 

Tezkereler

 

1.- Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/752) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2009)

2.- Bitlis Milletvekili Cemal Taşar’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/753) ) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2009)

 

 

Raporlar

           

1.-Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları (1/670) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 17.4.2009) (GÜNDEME)  

2.-Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın; Çorum Milletvekili Agah Kafkas’ın; İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın; Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 14 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 16 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in; İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın; Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/690, 2/176, 2/212, 2/213, 2/215, 2/225, 2/420, 2/421, 2/430) (S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihi: 17.4.2009) (GÜNDEME)

 

Gensoru Önergesi

 

1.- Demokratik Toplum Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, toplumsal olaylarda ve dur ihtarlarında güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımına göz yumarak yaralanma ve ölüm olaylarına yol açtığı ve bu suretle toplumsal barışı tehlikeye attığı iddiasıyla İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/7) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 15/04/2009) (Dağıtım Tarihi: 17/04/2009)