Dönem : 23

Yasama Yılı:   3

No: 64

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Şubat 2009 Çarşamba

 

Rapor

 

            1.- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/675) (S.Sayısı: 330) (Dağıtma tarihi: 18.2.2009) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

 

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, Kütahya’daki Seyitömer ve Garp Linyit İşletmeleri yönetimine yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/324) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 17.02.2009)