Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No: 49

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Ocak 2009 Perşembe

 

 

Tasarı

 

1.- Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/670) (Avrupa Birliği Uyum ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2009)

           

Teklifler

 

            1.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve 3 Milletvekilinin; 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/371) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2009)

2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin; 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/372) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2009)

3.-Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 10 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/373) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2008)

4.- Antalya Milletvekili Sadık Badak ve 20 Milletvekilinin; Günün 24 Saat Taksimine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/374) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2009)

5.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/375) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2009)

 

Rapor

 

            1.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) Dağıtma tarihi: 15.1.2009) (GÜNDEME)

 

Genel Görüşme Önergesi

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 20 Milletvekilinin, suç örgütleriyle mücadeledeki son gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 14.01.20089)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, bir Alman şirketine yönelik rüşvet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/305) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 29.12.2008)

2.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 20 Milletvekilinin, kot taşlama atölyelerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/306) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 14.01.2009)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi

 

 

1- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Almanya’da bir dernekle ilgili dava çerçevesindeki soruşturmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5364)