Dönem: 23

                                                                                                                          Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                        No:  43

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

6 Ocak 2009 Salı

 

Tasarılar

 

            1.- Karadenize Sahildar Devletlerin Sınır/Sahil Güvenlik Makamları Arasındaki İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/665) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:24.12.2008)

            2.- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Deniz Otoyollarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/666) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:24.12.2008)

            3.- Karadeniz Çevre Karayolunun Koordineli Olarak Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/667) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:24.12.2008)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hindistan Cumhuriyeti Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı Arasında Petrol ve Doğal Gaz Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/668) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:26.12.2008)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Hırvatistan Cumhuriyeti Devlet Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/669) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:31.12.2008)

 

Teklifler

 

 

            1.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/366) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:19.12.2008)

            2.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın; 237 Sayılı Taşıt Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/367) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:19.12.2008)

            3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun; 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/368) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:24.12.2008)

            4.- Bursa Milletvekili Onur Öymen ve Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün; 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/369) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:25.12.2008)

 

 

Tezkereler

 

            1.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/639) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:30.12.2008)

            2.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşların 2007 Yılı Faaliyetleri, Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplarına Ait Raporların Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/640) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2008)

           

 

Raporlar

 

            1.- Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti İle Fransız Kalkınma Ajansı Arasında Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/354) (S.Sayısı: 317) (Dağıtma tarihi: 6.1.2009) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/645) (S.Sayısı: 318) (Dağıtma tarihi: 6.1.2009) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 19 Milletvekilinin, fındık üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/291) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 05.12.2008)

2.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 23 Milletvekilinin, Gaziantep İlinin eğitim sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/292) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 05.12.2008)

3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 20 Milletvekilinin, kamuda alt işverenlik uygulaması ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/293) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 15.12.2008)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-    İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir derneğin denetlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4943)                                                   

2.-    Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TÜİK’in, açıklamış olduğu yoksulluk sınırı istatistiklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5515)                                                   

3.-    Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, telefon dinleme ve takibine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5761)                                                   

4.-    Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5764)                                                   

5.-    Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ta kamu tarafından kömür satışı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5766)                                                   

6.-    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, TAEK’in sözleşmeli personel alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5767)                                                   

7.-    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir arazi satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5769)                                                   

8.-    Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya hafif raylı sistem projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5770)                                                   

9.-    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, küresel mali krize karşı alınacak önlemlere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/5774)                                                   

10.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yatırımlara devlet desteğine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/5775)                                                   

11.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kanalizasyon ve yol onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5784)                                                   

12.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin bazı giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5785)                                                   

13.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir Belediyesinin bazı giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5786)                                                   

14.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin bazı giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5787)                                                   

15.-      Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, bazı sivil toplum kuruluşlarının bir bildirisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5789)                                                   

16.-      Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya’da kent içi ulaşımda kartlı sisteme geçişe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5790)                                                   

17.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, belediyelerin sosyal amaçlı yardımlarına ve KÖYDES harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5791)                                                   

18.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir köye yapılması planlanan atık tesislerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5792)                                                   

19.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa şebeke suyunun fiyatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5793)                                                   

20.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Orhangazi-Yalova minibüsçülerinin durak sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5794)                                                   

21.-      İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Bilecik Belediye Başkanı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5795)                                                   

22.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, polise yönelik işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5796)                                                   

23.-      Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, bir mitinge katılanların listesinin istendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5797)                                                 

24.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir emniyet müdürünün bir mitinge katılanların listesini istediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5798)                                                   

25.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, polislere demir cop verileceği haberlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5799)                                                   

26.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle meydana gelen ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5800)                                                   

27.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mudanya’nın bir mahallesine sulama sistemi kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5801)                                                   

28.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Osmangazi’deki bir köyün sulama projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5802)                                                   

29.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Osmangazi’deki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5803)                                                   

30.-      İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Çeşme’de ecrimisil ücretlerinin artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5804)                                                   

31.-      Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars Şeker Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5805)                                                   

32.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Çeşme’deki otel ve sitelerden istenen ecrimisile ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5806)                                                   

33.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5807)                                                   

34.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin zamanında ödenmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5808)                                                   

35.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hanak ilçesindeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5809)                                                   

36.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle ilçesindeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5810)                                                   

37.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof ilçesindeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5811)                                                   

38.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Damal ilçesindeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5812)                                                   

39.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Merkez’deki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5813)                                                   

40.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır ilçesindeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5814)                                                   

41.-      Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, Kocaeli’deki yurt ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5815)                                                   

42.-      Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, fındık alımına ve ödemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5816)                                                   

43.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul’daki özürlü çocukların özel eğitim ve öğretimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5817)                                                   

44.-      Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, özel hastanelerden hizmet alımındaki bir uygulamaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5818)                                                   

45.-      Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, sevk zinciri uygulamasındaki aksaklıklara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5819)                                                   

46.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Orhaneli ilçesine yapılacak hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5820)                                                   

47.-      İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, bir laboratuvarda kan tahlili sonuçlarında yaşanan gecikmeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5821)                                                   

48.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, hava ambulans araçları hizmet alımı ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5822)                                                   

49.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, tarımsal kredi kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5823)                                                   

50.-      Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5824)                                                   

51.-      Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Ege kıyılarındaki balık çiftliklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5825)                                                   

52.-      Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, TMO’nun mısır üreticilerine ödeme yapmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5826)                                                   

53.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Şebinkarahisar yoluna ve bir tünel yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5827)                                                   

54.-      Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa’daki taş ve mermer ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5834)                                                   

55.-      Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop Atatürk Devlet Hastanesindeki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5835)                                                   

56.-      Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, soruşturmalara konu olan KÖYDES ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5836)                                                   

57.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, halkevlerinin kamuya yararlı dernek statüsünün kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5837)                                                   

58.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, ÇEAŞ ve Kepez şirketleriyle ilgili uluslar arası tahkim davasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5838)                                                   

59.-      Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, borun sağlığa etkisiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5840)                                                   

60.-      İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, banka mevduatlarına Hazine garantisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5844)                                                   

61.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir parti teşkilatı etkinliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5845)                                                   

62.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadınların ve kız çocuklarının eğitim haklarına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5846)                                                   

63.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, özelleştirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5848)                                                   

64.-      İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için kullanılan bütçeyle ilgili iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5857)                                                   

65.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da içme suyu kuyularına otomatik klorlama sistemi takılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5860)                                                   

66.-      Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop’daki KÖYDES uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5861)                                                   

67.-      Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa’da Jandarmanın DTP konvoyunda arama yapmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5862)                                                   

68.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bir kız yurduna yapılan teftişe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5863)                                                   

69.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, öğretmen sayılarına ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5864)                                                   

70.-      Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, bazı sağlık kurulu raporlarının basına sızdırılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5865)                                                   

71.-      Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, hasta katılım payı uygulamasına ve özel muayene ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5866)                                                   

72.-      Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Türkeli Devlet Hastanesi personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5867)                                                   

73.-      Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Gerze Devlet Hastanesindeki sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5868)                                                   

74.-      Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Boyabat Devlet Hastanesindeki sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5869)                                                   

75.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın sağlığı konusundaki önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5870)                                                   

76.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, üzüm üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5871)                                                   

77.-      İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, kuduz vakalarında uygulanan karantinaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5872)                                                   

78.-      Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, TMO’nun mısır üreticilerine zamanında ödeme yapmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5873)                                                   

79.-      Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, pamuk üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5874)                                                   

80.-      Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop’ta üretilen fındığın alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5875)                                                   

81.-      İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, gıda sektöründeki işyerleriyle ilgili bir düzenlemeye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5876)                                                   

82.-      İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, süt üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5877)                                                   

83.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir İktisat Kongresine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren)  yazılı soru önergesi (7/5878)                                                   

84.-      Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, Türk Telekom yönetimiyle ilişkilere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5880)