Dönem: 23

                                                                                                                   Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                   No: 131

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

4 Ağustos 2009 Salı (Olağanüstü)

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

1.- 26.6.2009 Tarihli ve 5920 Sayılı İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/731) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2009)

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Uruguay Doğu Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/727) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2009)

            2.- 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/728) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2009)

            3.- Silah Kanunu Tasarısı (1/729) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum; Milli Savunma; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2009)

            4.- 2005 Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/730) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2009)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/732) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:17.7.2009)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/733) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2009)

            7.- Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/734) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2009)

8.- Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Karayolu Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 8 Numaralı Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/735) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2009)

9.- 28 Ağustos 1952 Tarihinde Pariste İmzalanan Kuzey Atlantik Andlaşmasına Uygun Olarak Yapılan Uluslararası Askeri Karargahların Statüsüne İlişkin Protokol Uyarınca Uluslararası Statüsü Belirlenen Türkiyedeki Tüm Müttefik Karargahlar ve Onların Atanmış Personeline Uygulanacak Belirli Ayrıcalıklara İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/736) (Plan ve Bütçe; Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2009)

 

10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması ve Bu Anlaşmada Yapılan 1 Numaralı Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/737) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2009)

            11.- Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/738) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2009)

12.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre, Doğa, Su ve Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/739) (Çevre; Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2009)

13.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/740) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:24.7.2009)

        

Teklifler

 

            1.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un; 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/482) ( Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2009)

            2.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın; Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/483) (İçişleri; Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2009)

            3.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/484) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2009)

            4.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un; 5272 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/485) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2009)

5.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/486) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2009)

6.- Konya Milletvekilleri Özkan Öksüz ve Hasan Angı’nın; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/487) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:30.6.2009)

7.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 4706 Sayılı Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/488) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:1.7.2009)

 

 

8.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in; 08.06.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu Maddesinin Sekizinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/489) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.7.2009)

9.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ve 2 Milletvekilinin; Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/490) (Çevre; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:3.7.2009)

10.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/491) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:6.7.2009)

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/492) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:8.7.2009)

12.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/493) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:14.7.2009)

13.- Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın; Pasaport Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/494) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:14.7.2009)

14.- Samsun Milletvekili Suat Binici’nin; Samsun İlimizin Havza İlçesine Altın Madalya Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/495) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:15.7.2009)

15.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/496) (Adalet ile İçişleri Komisyolarına) (Başkanlığa geliş tarihi:23.7.2009)

 

Tezkereler

 

            1.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/859) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:30.6.2009)

            2.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/860) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:30.6.2009)

            3.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/861) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:30.6.2009)

            4.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/862) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:30.6.2009)

            5.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/863) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:30.6.2009)

            6.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/864) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:30.6.2009)

            7.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/865) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:6.7.2009)

            8.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/866) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:15.7.2009)

            9.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/867) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:15.7.2009)

            10.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/868) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:15.7.2009)

            11.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/869) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:16.7.2009)

            12.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/870) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:16.7.2009)

            13.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/871) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:16.7.2009)

            14.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/872) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:17.7.2009)

            15.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/873) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:17.7.2009)

            16.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/874) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:17.7.2009)

            17.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/875) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:17.7.2009)

            18.- İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/876) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.7.2009)

19.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/877) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:22.7.2009)

            20.- Mardin Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/878) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:22.7.2009)

            21.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/879) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:22.7.2009)

            22.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/880) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:27.7.2009)

            23.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/881) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:27.7.2009)

            24.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/882) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:27.7.2009)

 

 

Raporlar

 

            1.- Uşak Milletvekili Nuri Uslu’nun; 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (2/325) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 4.8.2009) (GÜNDEME)

            2.- Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/715) (S. Sayısı:418) (Dağıtma tarihi:4.8.2009) (GÜNDEME)

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep Çocuk Hastanesinin bir ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1506) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

2.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya çevre düzeni planına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1507) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

3.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TRT çalışanlarına baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1508) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

4.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bir TOKİ projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1509) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009)

5.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Ilısu Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1510) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

6.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, emeklilerin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1511) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

7.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli’deki yüksek öğrenim yurdu sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1512) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/07/2009)

8.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, alkollü içecek reklamlarını düzenleyen tebliğe ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1513) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009)

9.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, akaryakıttaki tavan fiyat uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1514) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2009)

10.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki sulama yapamayan çiftçilerin borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1515) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2009)

11.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki çiftçi birliklerinin elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1516) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2009)

12.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Reşadiye’deki bir beldenin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1517) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2009)

13.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir beldedeki KKKA vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1518) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2009)

14.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Reşadiye’deki bir sulama sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1519) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2009)

                                                          

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-       Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Sivil Savunma Genel Müdür Yardımcısı atamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8862) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

2.-       Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, ekonomideki küçülmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8863) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

3.-       Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, aile içi şiddetin önlenmesi konusundaki bazı düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8864) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

4.-       Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8865) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

5.-       Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizle’deki işsizliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8866) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

6.-       Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, araç kredisi borçlularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8867) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

7.-       İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, ülkeyi terk eden vatandaşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8868) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

8.-       İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizletilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8869) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

9.-       Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Amanos Dağlarındaki tabiat varlıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8870) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

10.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Nilüfer İlçesinde sağlık tesisi olarak ayrılan bir alanın TOKİ’ye devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8871) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

11.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, ekonomik krize ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8872) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

12.-   Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, ehliyet ve pasaport harçlarına yapılan zamma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8873) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009)

13.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’de bazı köylere hizmet götürülmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8874) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

14.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’deki tarla yollarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8875) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

15.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir arsa alımıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8876) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009)

16.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, kaçak mazot ticaretinden dolayı uygulanan yaptırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8877) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009)

17.-   Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, fındık alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8878) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009)

18.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Uygur Türklerinin haklarının savunulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8879) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009)

19.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul Boğazına yapılacak üçüncü köprüye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8880) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009)

20.-   Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, üniversite harçlarına zam yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8881) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

21.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa Çekirge Çocuk Hastanesinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8882) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

22.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, üniversite harçlarına yapılan zamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8883) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

23.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkında ziyaretçi taşıma ve alan hizmeti işinin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8884) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

24.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Münevver Karabulut cinayetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8885) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009)

25.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, yerli mermer ve taş kullanımının desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8886) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/07/2009)

26.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Dünya Uygur Kurultayı Başkanına vize verilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8887) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/07/2009)

27.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yüksek öğrenim harçlarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8888) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/07/2009)

28.-   Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, üniversite harçlarına yapılan zama ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8889) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/07/2009)

29.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, ikinci öğretim ücretlerine yapılan artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8890) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009)

30.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’daki teşvik uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8891) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009)

31.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, üniversitelerdeki eğitim çalışanlarının görevde yükselme sınavlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8892) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009)

32.-    İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, gezilerde dağıtılan oyuncaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8893) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009)

33.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, basına yansıyan bir soruşturma belgesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8894) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009)

34.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Ergenekon Soruşturmasında bir avukatın ofisinde yapılan aramaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8895) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009)

35.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, yapılmayan KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8896) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009)

36.-   Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, ÖSS sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8897) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009)

37.-   Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, mevzuata aykırı olarak yeşil kart verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8898) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009)

38.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, emeklilerin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8899) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009)

39.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite harçlarına yapılan zama ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8900) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009)

40.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav Gölü arazisinin kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8901) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009)

41.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8902) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009)

42.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İhlas Finans Kurumunun oluşturduğu mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8903) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009)

43.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Afyon-Uşak Bölgesel Havaalanı Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8904) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009)

44.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeşil kart uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8905) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009)

45.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ABD’deki iki kuruluşun verdiği ödüllere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8906) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009)

46.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İsrail ile ilişkilere ve Mescid-i Aksa çevresindeki kazılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8907) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009)

47.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İsrail’e gönderilen özel temsilciye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8908) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009)

48.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sağlık alanında kullanılan bir yazılıma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8909) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009)

49.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, üniversite harçlarına yapılan zama ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8910) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009)

50.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, gezilerde dağıtılan oyuncaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8911) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009)

51.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, emekli aylıklarına yapılan zama ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8912) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009)

52.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Başbakanlık örtülü ödeneğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8913) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009)

53.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, akaryakıttaki ÖTV artışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8914) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009)

54.-   Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, işçilerin özlük hakları konusundaki bir kararnameye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8915) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009)

55.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, üniversite harçlarına yapılan zama ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8916) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

56.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı konutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8917) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

57.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Afganistan’da hayatını kaybeden TSK personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8918) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

58.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’te suya yapılan zama ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8919) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

59.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, soruşturma konusu olan bir belgeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8920) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

60.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir ailenin yardım ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8921) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/07/2009)

61.-   Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Zonguldak’taki sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8922) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/07/2009)

62.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, belediyelerin SGK’ya olan borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8923) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2009)

63.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, DHMİ’nin personel alım ilanındaki değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8924) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2009)

64.-   Adana Milletvekili Recai Yıldırım’ın, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8925) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/07/2009)

65.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, pankart açma ve diğer protestolara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8926) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009)

66.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, kanun yararına bozma istenen davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8927) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

67.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8928) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

68.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Nevşehir’deki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8929) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

69.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’daki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8930) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

70.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Niğde’deki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8931) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

71.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hükümlü ve tutuklulara verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8932) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009)

72.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, ölen bir tutukluya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8933) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009)

73.-   İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, pişmanlık yasalarından faydalananlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8934) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009)

74.-   Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Şanlıurfa Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8935) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009)

75.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, en uzun süreli tutukluya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8936) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

76.-   Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, hakkında soruşturma veya dava açılan hakim ve savcılara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8937) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

77.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8938) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

78.-   Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, kanser hastası olan üç hükümlünün dosyasının Cumhurbaşkanlığına intikal ettirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8939) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009)

79.-   Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, bir öğrencinin vefatıyla ilgili soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8940) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009)

80.-   Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin vakıf şirketlerine verdiği ihalelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8941) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009)

81.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir alanda bulunan kemiklerin kimliklendirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8942) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009)

82.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili bir iddiaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8943) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009)

83.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, hakimler ve savcılar kararnamesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8944) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/07/2009)

84.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararname çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8945) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

85.-   Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un, sağlık sorunu olan tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8946) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/07/2009)

86.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kanser hastası olan bir hükümlünün durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8947) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009)

87.-   Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Kocaeli’deki afete maruz bölgeye ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/8948) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

88.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bazı illerdeki sel afetine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/8949) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

89.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, huzurevi aidatlarına yapılan zama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8950) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

90.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediyelerin sosyal güvenlik prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8951) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

91.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, SGK’ya vekalet akdi yoluyla sözleşmeli avukat alımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8952) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

92.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, emekli maaşları arasındaki farklılıklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8953) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

93.-   Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, huzurevi aidatlarına yapılan zama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8954) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009)

94.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediye işçilerinin sendika değişikliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8955) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

95.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Tuzla Tersanelerindeki iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8956) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009)

96.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, iş kazası raporu alan bir kişinin durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8957) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009)

97.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, emekli aylıklarına zam yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8958) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009)

98.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, tarımsal ürün bedellerinden kesilen BAĞ-KUR payına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8959) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009)

99.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Palandöken Barajına atık dökülmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8960) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

100.-         Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Çerkezköy’de özel izinle açılan kuyu bulunup bulunmadığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8961) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

101.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir köye gölet yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8962) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

102.-         Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir taşocağı işletmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8963) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

103.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir sulama birliğindeki seçime ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8964) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009)

104.-         Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, devredilen bir santrale ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8965) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009)

105.-         Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, Kumköy HES  tesisinin devir bedeline ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8966) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

106.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, gemilerden atık alınmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8967) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009)

107.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, DSİ’nin Dicle’ye kontrolsüz su bırakmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8968) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009)

108.-         Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Kumköy Hidroelektrik Santralinin devir bedeline ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8969) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/07/2009)

109.-         Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, GAP Bölgesindeki sulanabilir alana ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8970) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009)

110.-         İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, atık yağ toplanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8971) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009)

111.-         İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, yollardaki hayvan ölülerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8972) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/07/2009)

112.-         Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Akyaka’daki sulama kanallarının işletilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8973) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/07/2009)

113.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kura Nehrine yönelik bir projeye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8974) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009)

114.-         Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, yeni bir TRT kanalına ve TRT’ye personel alımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8975) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

115.-         Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TRT yayınlarının belli bir süre kesilmesine yol açan olayın soruşturulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8976) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

116.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, özel bir kanaldaki bir yarışma programına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8977) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

117.-         Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, hakkında soruşturma açılan bir TRT muhabirine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8978) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

118.-         Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’ye mütercim spiker alımıyla ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8979) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

119.-         Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’ye atanan bir kişiye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8980) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009)

120.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Basın İlan Komisyonunda yerel basının temsiline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8981) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

121.-         Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, TRT-7 koordinatörlüğüne atanacağı öne sürülen bir kişiye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8982) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009)

122.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depreminde zarar gören vakıf eserlerinin onarımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8983) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009)

123.-         Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, TRT’nin bir yönetmelik değişikliğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8984) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009)

124.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamu bankalarının Irak’ta şube açmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8985) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

125.-         İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, dağıtım yetki belgesi iptal edilen bir içkiye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8986) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

126.-         Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, Tütün Fonu kesintilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8987) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2009)

127.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir grubun kağıtlarının borsa işlemlerinin durdurulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8988) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

128.-         İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Yüksek Denetleme Kurulunun Halkbank raporundaki tespitlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8989) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009)

129.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kamu yatırımlarının artırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/8990) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

130.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kamu yatırımlarının artırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/8991) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

131.-         Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, GAP Bölgesindeki sulanabilir alana ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/8992) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009)

132.-         Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, KOP Projesine ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/8993) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009)

133.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu Projesine ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/8994) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009)

134.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, TÜBİTAK yayınlarının abonelik sistemindeki aksaklıklara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/8995) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

135.-         İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Medeniyetler İttifakı Projesine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/8996) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009)

136.-         Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Heybeliada Ruhban Okuluna ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/8997) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

137.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, AB fonlarına ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/8998) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009)

138.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu illerindeki sınır ticaretine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/8999) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

139.-         Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün bazı uygulama ve harcamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/9000) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009)

140.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dava sonucu görevine iade edilen kamu görevlilerine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/9001) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009)

141.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’da Gümrük Müdürlüğü ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/9002) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

142.-         İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, bir projeye ve emeklilerin hayat kalitesine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/9003) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

143.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, engelli çocukların eğitimine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/9004) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009)

144.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, çocuk hakları konusunda hazırlanması gereken bir rapora ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/9005) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009)

145.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Azerbaycan’la ilişkilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9006) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009)

146.-         İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Dışişleri konutunun kullanımına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9007) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009)

147.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Eti Maden İşletmelerinin faaliyet raporuna ve gereksiz kağıt tüketimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9008) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

148.-         Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir merada hammadde üretim izni verilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9009) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

149.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki içme suyu sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9010) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

150.-         Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Bolu Valisinin bazı açıklamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9011) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

151.-         İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Van’daki sel felaketine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9012) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

152.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir petrol sahasındaki köy yollarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9013) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

153.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki bir yolda bariyer çalışmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9014) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

154.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Cumhuriyet Meydanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9015) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

155.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki bir caddeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9016) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

156.-         Hakkari Milletvekili Hamit Geylanı’nin, Hakkari-Van karayolundaki araç kontrollerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9017) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

157.-         İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, boşaltılan köylere geri dönüşe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9018) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

158.-         İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, OHAL Bölgesinde boşaltılan köy ve mezralara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9019) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

159.-         İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, araçta kapalı kalarak ölen bomba arama köpeklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9020) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

160.-         İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, köy korucularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9021) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

161.-         İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, gönüllü köy korucularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9022) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

162.-         İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, boşaltılan köylere geri dönüşe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9023) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

163.-         İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, OHAL Bölgesinde yaralanan ve hayatını kaybedenlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9024) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

164.-         İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, boşaltılan köylere geri dönüşe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9025) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

165.-         İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, İstanbul trafiğindeki bazı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9026) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/07/2009)

166.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a kaçak arı getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9027) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009)

167.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır-Silvan’daki yol çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9028) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009)

168.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’ın içme suyu şebekesinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9029) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009)

169.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki mayınların temizlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9030) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009)

170.-         İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, terör ve terörle mücadeleden doğan zararların tazminine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9031) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009)

171.-         İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, OHAL kapsamında yerleşim yerleri üzerinde kullanılan yetkilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9032) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009)

172.-         Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, bir güvenlik görevlisi hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9033) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009)

173.-         İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, metrobüs uygulmasındaki sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9034) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

174.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, insan kaçakçılığına karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9035) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

175.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çankırı’daki bazı çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9036) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

176.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çankırı’daki bir caddenin durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9037) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

177.-         Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, bir öğrenci taşıma ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9038) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

178.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’daki bazı yolların asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9039) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009)

179.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da tutuklanan bazı kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9040) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009)

180.-         Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Saray ilçesinde su temin sahasında ocak olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9041) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/07/2009)

181.-         Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van İli Yerinden Olmuş Kişiler Hizmet Sunumuna Dair Eylem Planına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9042) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/07/2009)

182.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, “Ak” adı ile bir parti kurulup kurulmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9043) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009)

183.-         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki katı atık depolama tesisinin yol açtığı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9044) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009)

184.-         Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir cenaze törenindeki gözaltı olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9045) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009)

185.-         İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul’da suya yapılan zama ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9046) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009)

186.-         Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bir alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9047) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009)

187.-         Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’de yapılan tramvay hattına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9048) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009)

188.-         Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımacılıktaki bir uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9049) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009)

189.-         Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Bolu Valisinin açıklamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9050) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009)

190.-         Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bir protesto eylemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9051) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009)

191.-         İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’daki su yönetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9052) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/07/2009)

192.-         İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir soruşturmayla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9053) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

193.-         Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova Belediyesinin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9054) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

194.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’deki korsan taşımacılığa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9055) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

195.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’deki bir mahallenin içme suyu şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9056) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

196.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Doğubeyazıt’taki bir mahallenin içme suyu şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9057) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

197.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki iş makinesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9058) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

198.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl-Solhan’daki bir mahallenin yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9059) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

199.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır’daki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9060) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

200.-         Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’taki bazı altyapı eksiklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9061) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/07/2009)

201.-         Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Burdur Valisinin Başbakanın oğlunu uğurlamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9062) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009)

202.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kırıkkale Belediyesinde çalışan işçilerin maaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9063) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009)

203.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kastamonu-Çatalzeytin’de selden zarar gören yollara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9064) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009)

204.-         Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya çevre düzeni planında Perge’nin durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9065) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

205.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da baraj suları altında kalacak tarihi eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9066) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

206.-         Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Isparta Çocuk Kütüphanesinin kapalı tutulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9067) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009)

207.-         İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul’daki konser salonu eksikliğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9068) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009)

208.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yabancı turistlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9069) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009)

209.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Harran’daki tarihi eserlerin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9070) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009)

210.-         Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, bir konsere yönelik protestoya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9071) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009)

211.-         İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, termal turizm ve SPA hizmeti veren tesislere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9072) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009)

212.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl-Yüzen Ada’nın yol ve dinlenme tesisi ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9073) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

213.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’daki tarihi eserlerin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9074) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

214.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Harran Ovası ve Balıklı Gölün korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9075) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009)

215.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçelemeye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9076) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

216.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, akaryakıt sektöründe vergi indirimi uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9077) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

217.-         Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Menderes EDAŞ’ın işletme hakkının devredilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9078) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

218.-         Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, programsız elektrik kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9079) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

219.-         Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir THY yolcusunun yaralandığı olaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9080) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

220.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’de Hazineye intikal eden yapı ve tesislere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9081) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009)

221.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, haczedilen araç sayılarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9082) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

222.-         İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Norveç’li emekliler için bakım merkezleri kurulacağı haberlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9083) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

223.-         Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, futbolcuların vergi beyanlarına ve futbol kulüplerinin vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9084) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009)

224.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, akaryakıttaki vergi artışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9085) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009)

225.-         İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, turizm alanında yapılan bir KDV artışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9086) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009)

226.-         Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, akaryakıttaki ÖTV zammına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9087) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009)

227.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, akaryakıta yapılan ÖTV zammına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9088) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2009)

228.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki köylerin su temininde kullandıkları elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9089) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

229.-         İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Tedavi Yardımına ilişkin Uygulama Tebliğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9090) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

230.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki trafoların yenilenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9022) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

231.-         Ardahan Milletvekiline Ensar Öğüt’ün, Atatürk Üniversitesinin çevre düzenlemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9092) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

232.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İLKSAN’ın mali durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9093) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

233.-         İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, öğretmenlerin iller arası yer değiştirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9094) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

234.-         İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, öğretim yılına hazırlık ödeneğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9095) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

235.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ek ders ücretleri konusundaki bir düzenlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9096) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

236.-         Van Milletvekili Özdal Üçer’in, yatılı ilköğretim bölge okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9097) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009)

237.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bir öğretim görevlisine yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9098) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009)

238.-         Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Selçuk Üniversitesinin bir taşınmazı üzerindeki tasarruflara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9099) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009)

239.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, üniversite harçlarına yüksek zam yapılacağı haberlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9100) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009)

240.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9101) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

241.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir meslek yüksekokulunun ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9102) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

242.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köye lise yapımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9103) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

243.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çankırı’nın Orta ilçesine fakülte açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9104) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

244.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir ders kitabındaki yanlışlığa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9105) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

245.-         Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, intihalden soruşturma geçiren öğretim üyelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9106) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009)

246.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Üniversitesinde bir fakülte açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9107) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009)

247.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Dicle Üniversitesine bir fakülte açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9108) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009)

248.-         Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir ders kitabında yapılan değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9109) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009)

249.-         Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, ÖSS sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9110) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009)

250.-         Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, eğitimdeki sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9111) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009)

251.-         Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, üniversite harçlarına yapılan zama ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9112) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009)

252.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da yükseköğrenim yurdu yapımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9113) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009)

253.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9114) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009)

254.-         Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, Gazi Üniversitesinin ihaleye konu bir arsasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9115) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009)

255.-         Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, ÖSS sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9116) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/07/2009)

256.-         Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, yükseköğretim sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9117) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/07/2009)

257.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı Öğretmenevinin yapımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9118) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

258.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Fırat Üniversitesinin ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9119) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

259.-         Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun Kars’taki teşkilatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9120) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/07/2009)

260.-         Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, YÖK ve yükseköğretim sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9121) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009)

261.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, GAP Anadolu Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesinin ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9122) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009)

262.-         İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, askeri tesislerdeki rütbe bazlı uygulamalara ve bir olaya ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9123) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

263.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Jandarma Er Eğitim Taburunun taşınacağı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9124) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009)

264.-         İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9125) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

265.-         İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, İzmir’deki bir hastanede yaşanan bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9126) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

266.-         Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bir hastanenin internet sitesinde ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9127) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

267.-         Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9128) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

268.-         Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, baz istasyonlarının çevre ve insan sağlığına etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9129) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

269.-         Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Ortaca Devlet Hastanesindeki uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9130) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

270.-         Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Aksu Sağlık Ocağının yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9131) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009)

271.-         Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, bir aşı ve serumun teminine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9132) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009)

272.-         Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, KKKA’dan vefat eden OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9133) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009)

273.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari Devlet Hastanesinin diyaliz doktoru ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9134) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

274.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, havuzların denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9135) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

275.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köye sağlık ocağı yapımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9136) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

276.-         Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, bir ilacın KKKA tedavisinde kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9137) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

277.-         İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Şanlıurfa’daki bir hastanede yaşanan bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9138) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009)

278.-         Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Devrek Devlet Hastanesinin uzman doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9139) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009)

279.-         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa Dörtçelik Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9140) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009)

280.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl-Genç’te yapılacak hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9141) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

281.-         Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, aile hekimlerinin özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9142) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/07/2009)

282.-         İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9143) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009)

283.-         Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Isparta’da kanser vakalarındaki artışa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9144) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009)

284.-         Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, seramik ürünlerin üretimindeki teşvike ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/9145) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

285.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis-Ahlat Küçük Sanayi Sitesi esnafının borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/9146) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

286.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa OSB’deki su sorununa ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/9147) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009)

287.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sulamada kullanılan elektrik fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9148) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

288.-         Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9149) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

289.-         Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, bazı unvanlardaki personelin özlük haklarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9150) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

290.-         Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, TMO’nun alımlarına ve çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9151) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009)

291.-         Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, fındık piyasasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9152) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009)

292.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TMO’nun buğday alım fiyatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9153) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009)

293.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kaçak hayvan ve et miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9154) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

294.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’de doludan zarar gören çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9155) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009)

295.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir kooperatif başkanı hakkındaki iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9156) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009)

296.-         Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu yönetimine ve personel alım sınavına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9157) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009)

297.-         Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, bir soruşturma raporuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9158) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009)

298.-         Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Beypazarı’nda doludan kaynaklanan zarara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9159) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009)

299.-         Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, transgenetik bitki ve ürün ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9160) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

300.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır TMO’daki elektrik rampası sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9161) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

301.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Harran Ovasındaki bir tarım alanının iskana açılacağı haberlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9162) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009)

302.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erciş-Patnos ve Patnos-Ağrı yollarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9163) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

303.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Safranbolu-Karabük yolundaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9164) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009)

304.-         Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9165) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

305.-         Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Devrek-Ereğli karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9166) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009)

306.-         İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, 3. Boğaz Köprüsü projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9167) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009)

307.-         Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Karayolları Taşıma Yönetmeliğindeki engelliler aleyhindeki değişikliğe ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9168) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/07/2009)

308.-         Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van-Gürpınar yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9169) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009)

309.-         Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu’nun, Felahiye bağlantılı iki karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9170) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009)

310.-         Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya-Beyşehir bölünmüş yol yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9171) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009)

311.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Şanlıurfa-Habur Sınır Kapısı arasındaki yol sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9172) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009)

312.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Düzce-Yığılca yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9173) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

313.-         Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, Toptepe-Havza-Merzifon karayolundaki sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9174) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

314.-         Samsun Milletvekili Suat Binici’nin, Havza-Merzifon karayolundaki sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9175) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009)

315.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir telefon dinleme iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9176) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009)

316.-         Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Tirebolu Balıkçı Barınağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9177) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009)

317.-         Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TCDD taşınmazlarının özelleştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9178) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009)

318.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Afyon-Uşak Bölgesel Havaalanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9179) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009)

319.-         Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’daki karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9180) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2009)

320.-         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya-Pamukova Mekece Köyündeki trafik düzenlemesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9181) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

321.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ Havaalanının gece uçuşlarına açılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9182) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

322.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’daki yol ve köprü çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9183) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009)

323.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/9184) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009)

324.-         Ardahan Milletvekili Esnan Öğüt’ün, havuzların denetimine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9185) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009)

325.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamuda işe başlatılan şehit yakınlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/9186) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009)

326.-         İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Burdur Valisinin Başbakanın oğlunu uğurlamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9187) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009)

327.-         Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TOKİ Yapracık projesinde alınan giriş aidatlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/9188) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/07/2009)