Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 123

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Haziran 2009 Perşembe

 

Teklif

 

            1.- Manisa Milletvekili Recai Berber ve 5 Milletvekilinin ; 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/475) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2009)

 

Tezkere

 

1.- Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2009 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/839) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.2009)

 

Rapor

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/706) (S. Sayısı: 407) (Dağıtma tarihi:  18.6.2009) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 28 Milletvekilinin, işsizlik sorununun  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/408) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2009 )

2.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 21 Milletvekilinin, işçi güvenliği ve işçi sağlığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/409) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2009)

3.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 Milletvekilinin, şaraplık üzüm yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/410) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2009)