Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  96

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Şubat 2008 Cuma

 

Tasarı

 

            1.- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/528) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.2008)

 

Teklifler

 

            1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Ağaçlandırma ve Erozyonla Mücadele Kurumu Kanun Teklifi (2/154) (Çevre; Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2008)

            2.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve 12 Milletvekilinin; 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/155) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2008)

            3.- Afyonkarahisar Milletvekili Abdulkadir Akcan ve 21 Milletvekilinin; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/156) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2008)

            4.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 13 Milletvekilinin; Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/157) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.2008)

            5.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un; 4722 Sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun, Mal Rejimleri Başlıklı 10. Maddesinin 1. Fıkrası ile 2. Fıkrasının Son Cümlesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/158) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.2008)

            6.- İstanbul Milletvekili Alev Dedegil’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/159) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.2008)

            7.- Bayburt Milletvekilleri Fetani Battal ve Ülkü Güney’in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/160) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.2008)

 

Tezkere

           

            1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşların 2006 Yılı Faaliyetleri, Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplarına Ait Raporların Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/283) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.2008)

 

 

 

Raporlar

 

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/321) (S. Sayısı: 113) (Dağıtma tarihi: 22.2.2008) (GÜNDEME)

2.- Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayısı: 114) (Dağıtma tarihi: 22.2.2008) (GÜNDEME)

3.- İstanbul Teknik Üniversitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/512) (S. Sayısı: 115) (Dağıtma tarihi: 22.2.2008) (GÜNDEME)

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bazı belediyelerin kapatılarak Malatya Belediyesi sınırları içine alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2008)

2.-   Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, usta öğreticilerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2008)

3.-   Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Adana Sigorta Teftiş Kurulunun Ankara’ya taşınacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2008)

4.-   Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, TCDD’de çalışan mevsimlik işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2008)

5.-   Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, sigortasız çalıştırmanın önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2008)

6.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, il müdürlüklerine gönderilen bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/455) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2008)

7.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, iplik ithalatının yerli iplik ve pamuk üreticilerine etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2008)

8.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, ilköğretim okullarındaki ve bir lisedeki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2008)

9.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, hipermarketlerin çalışma saatleri ve yerlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2008)

10.-     Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, transgenik tohum çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

11.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bologna sürecinde üniversitelerdeki çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

12.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Reşadiye İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Almanya’da Türk’lere yönelik ırkçı saldırı ve diğer olumsuzluklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1925) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2008)

2.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bazı kişilerin servetlerini yurt dışında tuttukları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1926) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2008)

3.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Almanya’da Türk’lerin ırkçı saldırılara maruz kalmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1927) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2008)

4.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Nazım Hikmet’in mezarının ülkemize getirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1928) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

5.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, doktor açığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1929) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

6.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir kişinin hastane borcundan dolayı ceza aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1930) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

7.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, sulama birliklerinin borçlarına ve desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1931) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

8.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Fener Rum Patrikhanesiyle ilgili açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1932) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

9.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, LÖSEV’in arazi tahsisi taleplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1933) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

10.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Kahramanmaraş’ta öğretmen lisesinin yapımıyla ilgili iddialara ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline banka promosyonu verilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1934) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

11.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Bitlis Sigara Fabrikasının özelleştirmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1935) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

12.-     Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’ya havaalanı yapımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1936) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

13.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Cumhurbaşkanınca cezası kaldırılan mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1937) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

14.-     Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’nın yeni mahkeme ve adli personel ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1938) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

15.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, kayıt dışı imalathanelerin denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1939) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2008)

16.-     Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, iş kazaları ile iş güvenliği ve işçi sağlığının korunması denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1940) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

17.-     Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Artvin’deki baraj projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1941) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2008)

18.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, ağaçlandırılan alanlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1942) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

19.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, Çamlı Barajı projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1943) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

20.-     Kocaeli Milletvekili Cumali Durmuş’un, Kocaeli’de işgal edilen orman arazileri ile “2B” kapsamındaki alanlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1944) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

21.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, ülkemizde bulunan siyasi mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1945) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2008)

22.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mudanya’nın bir köyüne gölet yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1946) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

23.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mudanya’nın bir köyünün içmesuyu ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1947) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

24.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, atıl durumdaki tankerlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1948) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

25.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’da yeni bir balıkçı pazarı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1949) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

26.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Ankara Çayyolu semtindeki otobüs hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1950) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

27.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Ankara’nın bazı semtlerinde don sebebiyle yaşanan su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1951) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

28.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mudanya’daki bir göletten yapılacak sulama projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1952) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

29.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir’deki elektrik kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1953) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2008)

30.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, DMO Isparta Bölge Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1954) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2008)

31.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Ayvalık otelcilik ve turizm meslek lisesi inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1955) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2008)

32.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Erasmus Avrupa öğrenci değişim programında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1956) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

33.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, usta öğreticilerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1957) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

34.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, esnaf kayıtlarındaki değişikliklere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1958) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2008)

35.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, büyük marketlerin küçük esnafı mağduriyetine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1959) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2008)

36.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, palmiye böceğiyle mücadeleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1960) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2008)

37.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, çiftçilere ödenen fark ödemesi desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1961) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2008)

38.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir-Edremit yoluna ve Balıkesir-İzmir hızlı tren çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1962) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2008)

39.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Edremit Körfez Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1963) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

40.-     Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, cep telefonlarının dinlenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1964) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

41.-     Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Mesudiye eski müftüsüyle ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/1965) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2008)

42.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, liman ve sınır kapılarında gümrükleme işlemi için uzun süre bekletilen kamyonlara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1966) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

43.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana Numune Hastanesinde acil bir hastaya müdahale edilememesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1967) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

44.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, yurt dışında yapılan bir turizm fuarındaki bir görevliye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1968) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)

45.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da sulamaya yönelik yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/1969) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2008)