Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  91

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Şubat 2008 Perşembe

 

Tasarı

 

            1.- Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/526) (Plan ve Bütçe; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2008)

 

 

Rapor

 

            1.- Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/515) (S. Sayısı: 109) (Dağıtma tarihi: 14.2.2008) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergesi

                                                  

 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay Derneğine yönelik çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2008)