Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  86

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN  KAĞITLAR

7 Şubat 2008 Perşembe

 

Tasarılar

 

            1.- Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/514) (Plan ve Bütçe Komisyonu) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2008)

            2.- Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı (1/515) (Plan ve Bütçe Komisyonu) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2008)

 

Teklifler

 

            1.- Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu ve 3 Milletvekilinin; Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/146) (Çevre; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2008)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

                                                  

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin, sanayi sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/117) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

2.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 39 Milletvekilinin, kayıp ve kaçak elektrik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/118) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2008)

3.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 39 Milletvekilinin, denizlerdeki kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/119) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2008)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi

 

 

            1.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Trakya’daki sel felaketinin oluşturduğu zarara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1150)