Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  46

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

6 Aralık 2007 Perşembe  

 

Tasarılar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kayıtlı Posta, On-Line Havale ve Tahsilat Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/470) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2007)

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/471) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2007)

3.- İstiklal Madalyası Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/472) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2007)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/473) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2007)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanlarında İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/474) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2007)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/475) (Avrupa Birliği Uyum ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2007)

7.- Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/476) (Adalet; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2007)

8.- İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/477) (Plan ve Bütçe; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2007)

9.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/478) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2007)

 

Teklifler

 

1.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun; Engelli, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu Kanunun 4857/30 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/76) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2007)

2.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun; Özürlüler Yasası Olarak Bilinen 5378 Sayılı Kanunun Adının Değişmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/77) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2007)

3.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun; Devlet Memurları Kanunun 53 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/78) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2007)

4.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun; Engelli Memurların Emekliliğini Düzenleyen 5434 Sayılı Kanunun 39 uncu Maddesinin (j) Bendinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/79) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2007)

5.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 7 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/80) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

6.- Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 9 Milletvekilinin; Gaziantep’e İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/81) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

7.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 5 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/82) (Milli Savunma; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

8.- Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın; 3813 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/83) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

9.- Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü Maddesinin 3 üncü Fıkrasına Bazı Bendler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/84) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

10.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün; Sözleşmeli Statüde Görev Yapan Öğretmenlerin Kadroya Atanmaları Hakkında Kanun Teklifi (2/85) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

11.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal ve 9 Milletvekilinin; 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun (IV) Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/86) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2007)

12.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/87) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2007)

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 8 Milletvekilinin; 657 Sayılı Kanuna Ekli IV Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/88) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

14.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit ve 8 Milletvekilinin; Sivas Madımak Oteli’nin “Kardeşlik, Anma, Kültür ve Sanat Müzesi”ne Dönüştürülmesine Dair Kanun Teklifi (2/89) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2007)

15.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 9 Milletvekilinin; Divriği Ulucamisi ve Şifahanesi’nin Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/90) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2007)

 

Raporlar

 

1.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve Adana Milletvekili Necdet Ünüvar’ın; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/65) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 6.12.2007) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, köylerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

2.-   Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Çaltıcak Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

3.-   Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Kelebek Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

4.-   Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Güneşli Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/260) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

5.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, polis müdahalesiyle meydana geldiği iddia edilen bazı ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2007)

6.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir firmayla ilgili bir iddiaya ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, personel takip sistemine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/971) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2007)

2.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Suudi Arabistan Kralına Devlet Şeref Madalyası verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/972) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2007)

3.-   Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, TMSF’nin el koyduğu şirketlerin yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/973) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

4.-   Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Futbol Federasyonunun yayın gelirlerine ve amatör futbol takımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/974) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

5.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, elektrik ücretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/975) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

6.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin’deki altyapı sorunlarına ve turizmin geliştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/976) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2007)

7.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, şehit çocuklarının eğitimlerinin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/977) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2007)

8.-   Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, özel bir kanaldaki haber programına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/978) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2007)

9.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Amasya’daki bir lisede bazı öğrencilere baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/979) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2007)

10.-     Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne’de yaşanan su taşkınlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/980) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2007)

11.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, polis memurlarının çalışma şartlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/981) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2007)

12.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, bazı milletvekilleri hakkında adli işlem yürütülüp yürütülmediğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/982) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

13.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/983) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2007)

14.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, kurutulan sulak alanlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/984) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

15.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, İğneada Longaz Ormanları Milli Parkına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/985) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

16.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, bazı baraj projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/986) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

17.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Devlet Demiryollarında işkolu nedeniyle kadro verilmeyen işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/987) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

18.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, turizm sektöründeki kaçak işçi sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/988) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

19.-     İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, kadına karşı şiddeti önleme kapsamında yapılan kampanyalara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/989) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

20.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, dul kadınların ve yetimlerin mali ve psikolojik olarak desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/990) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

21.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/991) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

22.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Samsun’da kurulacağı iddia edilen termik santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/992) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

23.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Kaz Dağlarındaki maden arama çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/993) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

24.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Afşin-Elbistan B Termik Santralinin çevreye etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/994) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

25.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, bir il özel idaresinde yapılan atamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/995) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

26.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, bir kişinin polis müdahalesi sonucu ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/996) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

27.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, bir kişinin polis müdahalesi sonucu ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/997) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2007)

28.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat’ın, bir kişinin polis müdahalesi sonucu ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/998) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2007)

29.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, polis müdahalesi sonucu ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/999) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2007)

30.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunundaki değişikliğin etkilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1000) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2007)

31.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, belediye işçilerine sendika değiştirme baskısı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1001) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2007)

32.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, özel tiyatrolara verilen devlet desteğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1002) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

33.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’da turizmin yaygınlaştırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1003) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

34.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, yükseköğretim kuruluşlarının kadro taleplerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1004) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

35.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, nüfusu onbinin altındaki belediyelerin borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1005) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

36.-      Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, panelvan tipi araç sahiplerine verilen geriye dönük vergi cezasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1006) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

37.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, TEKEL’in, bir mal alımı ile ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1007) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

38.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, TEKEL’in alkollü içkiler bölümünün satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1008) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2007)

39.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Eskişehirsporun transferleri ile ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1009) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2007)

40.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1010) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2007)

41.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, boş bulunan Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyeliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1011) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

42.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1012) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

43.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, eğitimde dini içerikli propaganda iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1013) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2007)

44.-     Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, Amasya’daki bir lisede bazı öğrencilere baskı uygulandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1014) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2007)

45.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Amasya’daki bir lisede bazı öğrencilere baskı uygulandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1015) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2007)

46.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1016) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2007)

47.-     Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Mersin’in teşvik kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1017) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

48.-     Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Tarsus-Mersin arasındaki atıl fabrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1018) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

49.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Bilişim Vadisi Projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1019) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

50.-     İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1020) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2007)

51.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, bahçe tarımına zarar veren bir zararlıya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1021) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

52.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, muz ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1022) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2007)

53.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, dış temsilciliklere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1023) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

54.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Samsun batı çevre yolu planına ve Sinop bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1024) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

55.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, akaryakıt kaçakçılığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/1025) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

56.-     Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, TRT bürokratlarının istifalarının alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1026) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2007)

57.-     Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, hediye tabancalara ve ilgili soru önergesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1027) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2007)

58.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1028) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

59.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, arıcılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1029) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)