Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 42

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

30 Kasım 2007 Cuma   

 

Teklifler

            1.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş ve 3 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılası Hakkında Kanun Teklifi (2/74) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2007)

            2.- Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu’nun; Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/75) (Plan ve Bütçe; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007) 

           

Raporlar

 

            1.- 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/426) (S. Sayısı: 57) (Dağıtma tarihi: 30.11.2007) (GÜNDEME)

            2.- 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2006 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporlarının Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/267, 3/191) (S. Sayısı: 58) (Dağıtma tarihi: 30.11.2007) (GÜNDEME)

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 23 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin önlenmesi ve Van ilinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2007)

2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 25 Milletvekilinin, İstanbul’daki trafik sorunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2007)

3.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal ve 26 Milletvekilinin, taşkömürü üretimindeki sorunların ve Türkiye Taşkömürü Kurumunun durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2007)