Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  151

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 22 Mayıs 2008 Perşembe

 

 

Tasarılar

 

            1.- Ceza İnfaz Kurumları Dış Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı (1/585) (İçişleri; Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2008)

            2.- Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/586) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2008)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasında Akdedilen 27 Nisan 1988 Tarihli Konsolosluk Sözleşmesinin Bazı Maddelerinin Tadiline İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/587) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2008)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/588) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2008)

            5.- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/589) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Milli Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor; Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2008)

            6.- Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/590) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2008)

           

Teklifler

 

            1.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/242) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2008)

            2.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in; 02.05.1972 Tarihli ve 1586 Sayılı “Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun”un Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/243) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2008)

            3.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 7 Milletvekilinin; Büyükşehir Belediyesi Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/244) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2008)

            4.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 19 Milletvekilinin; Ergene ve Meriç Havzası Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/245) (Çevre; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2008)

            5.- Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali ile Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu’nun; Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/246) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2008)

            6.- İzmir Milletvekili Nükhet Hotar Göksel’in; Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/247) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2008)

            7.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun; Elektrik Dağıtımının İl Bazında Halka Arz Edilerek Özelleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/248) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2008)

            8.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun; Elektrik Üretim Santrallerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/249) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2008)

 

Tezkere

 

            1.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/434) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2008)

 

Raporlar

 

            1.- Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür’ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/131) (S. Sayısı: 168) (Dağıtma tarihi: 22.5.2008) (GÜNDEME)

            2.- İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/132) (S. Sayısı: 169) (Dağıtma tarihi: 22.5.2008) (GÜNDEME)

            3.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/133) (S. Sayısı: 170) (Dağıtma tarihi: 22.5.2008) (GÜNDEME)

            4.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/134) (S. Sayısı: 171) (Dağıtma tarihi: 22.5.2008) (GÜNDEME)

            5.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/135) (S. Sayısı: 172) (Dağıtma tarihi: 22.5.2008) (GÜNDEME)

            6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/573) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 22.5.2008) (GÜNDEME)

            7.- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Komitesi Arasında Nükleer Düzenleme Konularında Teknik İşbirliği ve Bilgi Değişimi Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/356) (S. Sayısı:233) (Dağıtma tarihi: 22.5.2008) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

            1.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 19 Milletvekilinin, Tarım Sigortaları Kanununun uygulanmasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/188) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/05/2008)

2.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 29 Milletvekilinin, Kıyıların korunması ve kullanılmasında yaşanan sorunların araştırılarak sürdürülebilir kıyı yönetimi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/189) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/05/2008)

3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 34 Milletvekilinin, Mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle eğitim alamayan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

 (10/190) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/05/2008)