Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 11

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Ekim 2007 Salı  

 

 

Tasarılar

 

 

1.- Devletlerin Ayda ve Diğer Gök Cisimlerindeki Faaliyetlerini Düzenleyen Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/351) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/352) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)           

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Toprakları Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/353) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)          

4.- Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız Kalkınma Ajansı Arasında Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/354) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

5.- Tür­kiye Cum­huriyeti ve Avus­tral­ya Arasın­da Yatırım­ların Kar­şılık­lı Teş­viki ve Korun­masına İliş­kin An­laş­ma ile Ek Protokolün Onay­lan­masının Uy­gun Bulun­duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/355) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

6.- Tür­kiye Atom Ener­jisi Kurumu ile Uk­ray­na Dev­let Nük­leer Düzen­leme Komitesi Arasın­da Nük­leer Düzen­leme Konuların­da Tek­nik İş­bir­liği ve Bil­gi Değişimi Mutabakat Zaptının Onay­lan­masının Uy­gun Bulun­duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/356) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

7.- Tür­kiye Cum­huriyeti Sanayi ve Ticaret Bakan­lığı ile Bah­reyn Kral­lığı Sanayi ve Ticaret Bakan­lığı Arasın­da Mutabakat Zap­tının Onay­lan­masının Uy­gun Bulun­duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/357) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

8.- Tür­kiye Cum­huriyeti Ulaş­tır­ma Bakan­lığı ile Kore Cum­huriyeti En­for­mas­yon ve Haber­leş­me Bakan­lığı Arasın­da En­for­mas­yon ve Haber­leş­me Tek­nolojileri (EHT) İş­bir­liği İçin Mutabakat Zap­tının Onay­lan­masının Uy­gun Bulun­duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/358) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

9.- Tür­kiye Cum­huriyeti Tarım ve Köyiş­leri Bakan­lığı ve Filis­tin Ulusal Yönetimi Tarım Bakan­lığı Arasın­da Tarım Alanın­da İş­bir­liği Konulu Mutabakat Zap­tının Onaylanmasının Uy­gun Bulun­duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/359) (Tarım, Orman ve Köyişleri  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

10.- Tür­kiye Cum­huriyeti Tarım ve Köyiş­leri Bakan­lığı ile Um­man Sul­tan­lığı Tarım ve Balık­çılık Bakan­lığı Arasın­da Mutabakat Zap­tının Onay­lan­masının Uy­gun Bulun­duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/360) (Tarım, Orman ve Köyişleri  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

11.- Tür­kiye Cum­huriyeti Hükümeti ile Hol­lan­da Kral­lığı Arasın­da Güm­rük Mevzuatının Doğ­ru Bir Şekil­de Uy­gulan­ması ve Güm­rük Suç­larının Ön­len­mesi, Soruş­turul­ması ve Bu Suç­lar­la Mücadele Konuların­da Kar­şılık­lı İdari Yar­dım An­laş­masının Onay­lan­masının Uy­gun Bulun­duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/361) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

12.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı ile Ma­ke­don­ya Cum­hu­ri­ye­ti Kül­tür Ba­kan­lı­ğı Ara­sın­da Ma­ke­don­ya Cum­hu­ri­ye­tin­de Yer Alan Ba­zı Os­man­lı Dö­ne­mi Eser­le­ri­nin Ona­rı­mı ve Re­kons­trüksiyonu­na Yö­ne­lik Ya­pı­lan Gö­rüş­me­le­re İliş­kin Mu­ta­ba­kat Zap­tı­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı (1/362) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

13.- Ka­mu Fi­nans­ma­nı ve Borç Yö­ne­ti­mi­nin Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da Ka­nun ile Ba­zı Ka­nun ve Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ler­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı (1/363) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

14.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Ko­lom­bi­ya Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti Ara­sın­da Kül­tür An­laş­ma­sı ile No­ta­la­rın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı (1/364) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

15.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Ar­na­vut­luk Cum­hu­ri­ye­ti Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ara­sın­da De­niz­ci­lik An­laş­ma­sı­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı (1/365) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

16.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti Ara­sın­da Hay­van Sağ­lı­ğı ve Ka­ran­ti­na Ko­nu­sun­da İş­bir­li­ği An­laş­ma­sı­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı (1/366) (Tarım, Orman ve Köyişleri  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

17.- As­ya-Pa­si­fik Uzay İş­bir­li­ği Ör­gü­tü (APS­CO) Söz­leş­me­si­nin Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bulunduğuna Dair Ka­nun Ta­sa­rı­sı (1/367) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

18.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ve Avus­tral­ya Hü­kü­me­ti Ara­sın­da As­ke­ri Alan­da İş­bir­li­ği Çer­çe­ve An­laş­ma­sı­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı (1/368) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

19.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ile Hır­va­tis­tan Cum­hu­ri­ye­ti Ara­sın­da Sos­yal Gü­ven­lik Söz­leş­me­si­nin Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı (1/369) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

20.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ile Kır­gız Cum­hu­ri­ye­ti Ara­sın­da Hu­ku­ki, Ti­ca­ri ve Ce­zai Ko­nu­lar­da Ad­li İş­bir­li­ği An­laş­ma­sı­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı (1/370) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

21.- İl­ler Ban­ka­sı Ano­nim Şir­ke­ti Hak­kın­da Ka­nun Ta­sa­rı­sı (1/371) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

22.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ve Su­udi Ara­bis­tan Kral­lı­ğı Hü­kü­me­ti Ara­sın­da Ya­tı­rım­la­rın Kar­şı­lık­lı Teş­vi­ki ve Ko­run­ma­sı­na İliş­kin An­laş­ma­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı (1/372) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

23.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Tay­land Kral­lı­ğı Hü­kü­me­ti Ara­sın­da Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik İş­bir­li­ği An­laş­ma­sı­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Tasarı­sı (1/373) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

24.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpsala-Kipi Sınır Geçiş Bölgesinde İki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş Köprüsü İnşa Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/374) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

25.- Güney Doğu Avrupada Yüksek Performanslı Bir Demiryolu Ağının Kurulması Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/375) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

26.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/376) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

27.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/377) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

28.- Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/378) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

29.- Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/379) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

30.- Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Devlet Yardımlarına İlişkin 18 ve 23. Maddelerinin ve II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi ve X ve XI Sayılı Eklerinin İptaline İlişkin 1/2005 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/380) (Plan ve Bütçe  ile Dışişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

31.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/381) (Plan ve Bütçe  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

32.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Kalkınma Bankası Arasında Türkiye ile Afrikadaki İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülkeler Arasındaki Ticaret ve Yatırımların Desteklenmesi İçin İşbirliği Hakkında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/382) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

33.- Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/383) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

34.- Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/384) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

35.- Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İmtiyazları ve Dokunulmazlıklarına Dair Düzeltilmiş Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/385) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

36.- Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Oluşturan Düzeltilmiş Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/386) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

37.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/387) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

38.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/388) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

39.- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Suudi Arabistan Krallığı Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/389) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

40.- Türkiye ile Mısır Arasında Doğal Gaz Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/390) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

41.- Pendik Kentsel Dönüşüm ve İleri Teknoloji Parkı Projesi Kanunu Tasarısı (1/391) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; İçişleri; Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

42.- Güneydoğu Avrupa (GDA) Kültür Bakanları Konseyi Şartnamesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/392) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

43.- Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/393) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

44.- Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/394) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

45.- Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/395) (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

46.- Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma ile Beşinci Dünya Su Forumu Anlaşma Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/396) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

47.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/397) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

48.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/398) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

49.- Türkiye Cumhuriyeti İle İspanya Krallığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/399) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

50.- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Moğolistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Petrol, Doğal Gaz ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/400) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

51.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/401) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

52.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sinematografik Ortak Yapım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/402) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

53.- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ekvator Cumhuriyeti Enerji ve Maden Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/403) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

54.- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Kültür ve Sinemacılık Federal Ajansı Arasında 2007 Yılında Türkiye Cumhuriyetinde Düzenlenecek Rusya Federasyonu Kültür Yılına Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin Niyet Muhtırası (Rusyanın Türkiyede Kültür Yılı) nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/404) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

55.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/405) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

56.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/406) (Tarım, Orman ve Köyişleri  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

57.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/407) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

58.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/408) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

59.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/409) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

60.- Asyada İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/410) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

61.- Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Avustralya Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık Bakanlığı Arasındaki Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/411) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

62.- Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/412) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

63.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Genel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/413) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

64.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/414) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

65.- Balinacılığın Düzenlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/415) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

66.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/416) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

67.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/417) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

68.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/418) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

69.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapukule Sınır Mübadele Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/419) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

70.- Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/420) (Tarım, Orman ve Köyişleri  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

71.- Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/421) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

72.- Bakü-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Bağlantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/422) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

73.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) Arasında Türksoya İlave Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/423) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

74.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/424) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

75.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında Hükümetlerarası Tahıl Grubu 31 nci Oturumu ve Hükümetlerarası Prinç Grubu 42 nci Oturumu Ortak Toplantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/425) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.10.2007)

 

 

Tezkere

 

            1.- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, 1 Yıl Süreyle, Irak’ın Kuzeyinden Ülkemize Yönelik Terör Tehdidinin ve Saldırıların Bertaraf Edilmesi Amacıyla, Sınır Ötesi Harekat ve Müdahalede Bulunmak Üzere, Irak’ın PKK Teröristlerinin Yuvalandıkları Kuzey Bölgesi ile Mücavir Alanlara Gönderilmesine ve Görevlendirilmesine Anayasa’nın 92 nci Maddesi Uyarınca İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/199) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2007)

 

 

 

 

 

Raporlar

 

            1.- Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/315) (S. Sayısı: 33) (Dağıtma tarihi: 16.10.2007) (GÜNDEME)

            2.- Tanık Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 34) (Dağıtma tarihi: 16.10.2007) (GÜNDEME)

            3.- Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332)  (S. Sayısı: 35) (Dağıtma tarihi: 16.10.2007) (GÜNDEME)