Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  107

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 12 Mart 2008 Çarşamba

 

 

Tasarılar

 

            1.- İskan Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/539) (Plan ve Bütçe; Anayasa ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2008)

            2.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/540) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2008)

            3.- Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/541) (Anayasa ve Plan ile Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2008)

 

 

Teklifler

 

 

            1.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/175) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.2008)

            2.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/176) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.2008)

            3.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 9 Milletvekilinin; Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/177) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2008)

            4.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 3 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/178) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.2.2008)

            5.- Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun ile 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/179) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2008)

            5.- Ardahan Milletvekili Saffet Kaya’nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/180) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2008)

            6.- Mersin Milletvekili İsa Gök ve 4 Milletvekilinin; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/181) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2008)

            7.- Hatay Milletvekili Mustafa Öztürk ve 11 Milletvekilinin; 2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/182) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Çevre ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2008)

 

Rapor

 

 

            1.- İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu’nun; EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu’nun Her Türlü Mali Faaliyetleri ve Bunların Denetimine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Kanun Teklifi ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 2 Milletvekilinin; EXPO 2015 İzmir Yönlendirme ve Yürütme Kurullarının Her Türlü Mali Faaliyetleri ve Bunların Denetimine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/60, 2/99) (S. Sayısı: 118) (Dağıtma tarihi: 12.3.2008) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 24 Milletvekilinin, TEKEL özelleştirmesinin doğuracağı sosyal ve ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2008)

2.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 45 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2008)

3.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 30 Milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2008)

 

 

 

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

 

               1.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız, yerli muz üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesini 12/3/2008 tarihinde geri almıştır. (7/2101)