Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

1 Ekim 2007 Pazartesi   

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanunlar

 

              1.- 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile  19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 27.2.1991 Tarih ve 3700 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)     

              2.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 29.5.1991 Tarih ve 3746 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/2) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

              3.- Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında
18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/3) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden )

            4.- 17.7.1963 Tarih ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7. 1992 Tarih ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/4) (Anayasa ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden )

              5.-  Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne ilişkin Kanunda Değişiklik Yapılması  ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2.1993 Tarih ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/5) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

              6.- 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı Özel Dedektiflik Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/6) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

7.- Kamu Konutları ile Sosyal Tesislerin Satışı Hakkında 12.5.1994 Tarih ve 3988 Sayılı Ka­nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/7) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

8.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin 17.6.1994 Tarihli ve 4007 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/8) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden )         

9.- Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında 20.3.1997 Tarih ve 4230 Sayılı Borçlanma Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/9) (Anayasa ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

 

10.- Millî Şeref Madalyası Hakkında 13.4.1989 Tarih ve 3532 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez­keresi (1/10) (Milli Eğitim,  Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

11.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Ek  Geçici Maddeler Eklenmesi ve 3053 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanunun l inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 16.6.1989 Tarih ve 3586 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül­mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/11) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci  Dönemden )

12.- 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 10.1.1991 Tarih ve 3695 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum­hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (l/12) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden )           

13.-  Bazı Suç ve Cezaların Affına İlişkin 28.8.1999 Tarih ve 4453 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş­kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi  (1/13) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına)(Başkanlığa Geliş Tarihi:22 nci Dönemden)

14.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 27.6.2001 Tarihli ve 4696 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi  (1/14) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:22 nci Dönemden)

15.- İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 16.3.2003 Tarihli ve 4828 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/15) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:22 nci Dönemden)

16- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 29.7.2003 Tarihli 4960 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 ve 175 inci Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/16) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:22 nci Dönemden)

17.- Bazı Belediyelerin Kaldırılması Hakkında 21.12.2003 Tarihli ve 5025 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/17) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:22 nci Dönemden)

18.- Bazı Belediye ve Köylerin Denizli Belediyesine Katılmasına İlişkin 21.12.2003 Tarihli ve 5026 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/18) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:22 nci Dönemden)

19.- Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 11.12.2003 Tarihli ve 5019 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/19) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi:22 nci Dönemden)

20.- Yükseköğretim Kanunu ve Yüksek Öğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 13.5.2004 Tarihli ve 5171 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/20) (Anayasa ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi:22 nci Dönemden)

21.-  Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 2.6.2004 Tarih ve 5182 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/21) (Anayasa ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:22 nci Dönemden)

22.- 15.7.2004 Tarihli ve 5227 Sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/22) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:22 nci Dönemden)

23.- 1.7.2006 Tarihli ve 5541 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/23) (Anayasa ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:22 nci Dönemden)

24.- 9.11.2006 Tarihli ve 5555 Sayılı Vakıflar Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/24) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:22 nci Dönemden)

25.- 17.1.2007 Tarihli ve 5574 Sayılı Türk Petrol Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi  (1/25) (Anayasa ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:22 nci Dönemden)

26.- 8.5.2007 Tarihli ve 5654 Sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/26) (Anayasa ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:22 nci Dönemden)

27.- 30.5.2007 Tarihli ve 5677 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/27) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:22 nci Dönemden)

28.- 2.6.2007 Tarihli ve 5682 Sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halk Oyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/28) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:22 nci Dönemden)

29.- 23.5.2007 Tarihli ve 5665 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/29) (Anayasa ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:22 nci Dönemden)

 

 

 

Kanun Hükmünde Kararnameler

 

1.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Ka­rarname (1/30) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

2.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararna­me (1/31) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

3.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/32) (Plan ve Bütçe Komisyo­nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22  nci Dönemden )

4.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 Sayılı Kanunla ve 6, 7, 8 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamelerle Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Karar­name (1/33) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

5.- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci Maddesinin Bazı Fıkraları İle Bu Maddeye Ekli Gösterge Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/34) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

6.-  237 Sayılı Taşıt Kanununun Değişik 12 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin  Kanun Hükmünde Kararname (l/35) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci  Dönemden)

  7.- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik 137 nci Maddesinin (d) Bendinden Sonra Gelen 5, 6, 7 ve 8 inci Fıkralarının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Ka­rarname (1/36) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

8.- 261 Sayılı İhracatı Geliştirmek Amacıyla Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanunun l inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (l/37) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

9.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka­rarname (1/38) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

10.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Ek­lenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/39) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

11.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (l/40) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

12.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin Ek 12 nci Maddesine l Fıkra ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenme­sine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (l/41) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

13.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye İki Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/42) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

14.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair  Kanun Hükmünde Kararname (1/43) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

15.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/44) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

16.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir Madde Ek­lenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/45) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

17- Devlet Tanıtma Teşkilâtı Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l/46) (Dışişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

18.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Ek­lenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/47)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden )

19.- Devlet Tanıtma Teşkilâtı Kurulması Hakkında 46 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname­nin 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/48) (Dışişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden )   

20.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Ek­lenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/49) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

21.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin Bir Maddesinin  Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/50) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden )

22.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/51) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

23.- 27.1.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hük­münde Kararname (l/52) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden )

24.- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/53) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden )

25.-  Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (l/54) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

26.- Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmün­de Kararname (1/55) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden )

27.- 27.1.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 19.4.1983 Tarihli ve 66 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6235 Sayılı Kanunun Ba­zı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/56) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

28.- Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/57) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

29.- Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/58) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

30.- Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdarî Teşkilâtı Hakkın­da Kanun Hükmünde Kararname (1/59) (Milli, Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

31.- Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/60) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

32.- Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/61) (Anayasa ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

33.- Sağlık ve Sosyal  Yardım Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l/62) (Anayasa ile Sağlık,  Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)  

34.- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararna­me (l/63) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)  

35.- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/64) (Plan ve Bütçe Ko­misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

36.-  Emniyet Genel Müdürlüğü İçin Kadro İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l/65) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

37.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (166) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

38.- 2876 Sayılı Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bazı Hükümleri­nin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/67) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

39.- Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 13.12.1983 Tarihli ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hük­münde Kararname (1/68) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

40.- 13. 12. 1983 Tarihli ve 180 Sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilât ve Görevle­ri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/69) (Anayasa ile Bayındırlık, İmar,  Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

41- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/70) (Anayasa ile Sağlık,  Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

42.- Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/71) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

43.- Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l/72) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

44.- Basın Yayın  ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/73)  (Dışişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

45 - Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/74) Plan ve Bütçe  Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci  Dönemden)

46.- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/75) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

47.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/76) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden ) 

48.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/77) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden ) 

49.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/78) Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden )

50.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/79) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

51.- Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personeline Ödenecek Ek Ücrete Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/80) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

52.- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l/81) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

53.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/82) (Plan ve Bütçe Komisyo­nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

54.- Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/83) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

55.- 241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik 39 uncu Maddesi ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik Ek 17 ve Ek 18 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/84) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

56.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel­lerde Değişiklik Yapılmasına ve 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/85)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

   57.- 241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/86) (Plan ve Bütçe Komis­yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)         

58.- Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/87) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci  Dönemden)

59.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki  Cetvel­lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/88) (Plan ve Bütçe Komisyo­nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)                                                                                                

60.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 12 nci ve Ek Geçici 16 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/89) (Plan ve Bütçe Ko­misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

61.- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlan­ması Hakkında Kanunun l inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/90) (Plan ve Bütçe  Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

62.- 2472 Sayılı Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile Afşin Elbistan Linyitleri Developmanı ve Termik Santrali Projelerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Kanunun l inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmün­de Kararname (1/91)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

63.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel­lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/92) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

64.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/93) (Plan ve Bütçe Komisyo­nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)                                                                                             

65.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/94) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

66.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası  Hakkında Kanun Hükmünde Karar­name (1/95)  (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

67.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (d) Bendine Bir Hüküm Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/96) (İçişleri  ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

68.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Beşinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/97) (İçişleri ile Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

69.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/98) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

70.- 29.3. 1984 Tarihli ve 2992 Sayılı, 13.5.1981 Tarihli ve 2461 Sayılı, 12.6.1979 Tarihli ve 2247 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/99)  (Adalet ile Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

71.- 233 Sayılı Kamu iktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/100) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden) 

72.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/101) (Plan ve Bütçe Komisyo­nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)                                                                                              

73.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/102) (İçişleri  ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

74.- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun îki Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/103) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

75.- 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik 56 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l/104) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)        

76.- 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 38 inci Maddesinin Bir Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/105) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

77.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile ilgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/106)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

78.- 10.10.1984  Tarihli ve 3056 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 190 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/107) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)       

79.- Kamu  İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanun Hükmündeki Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Da­ir Kanun Hükmünde Kararname (1/108) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

80.- 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanununun Değişik 112 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenme­si Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/109) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

81.- - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/110)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

82.-  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileriyle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/111) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci  Dönemden)

83.- 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri­lerek Kabulü Hakkında Kanunun 21 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Hükmün­de Kararname (l/112) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

84.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/113) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

85.- 233 Sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/114)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)     

86.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/115)  ( Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)          

87.-  Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün­de Kararname ( 1/116)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

88.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında  285 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/117) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

89.- Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/118) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

90.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/119) (Plan ve Bütçe Komisyo­nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

91.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ( 1/120) (Plan ve Bütçe Ko­misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

92.- 657 ve 3056 Sayılı Kanunlar ile 233 ve 220 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l/121) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

93.- 281 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgi­li Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Madde­sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/122) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

94.- 3152 ve 2451 Sayılı Kanunlarla 190, 231 ve 308 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/123) (Plan ve Bütçe Komisyonu­na) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

95.- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile, 2377 Sayılı Öğretmenlere Eği­tim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/124) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

96.- 2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilât Kanununun 4 üncü Maddesi­nin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/125) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

97.- 2949, 3202 ve 7471 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/126) (Milli Savunma; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

98.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet­vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/127) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

99.- Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/128) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

100.- Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/129) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

101.- 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvelleri ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/130) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi 22 nci Dönemden)

102.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Yer Alan Aylık Gösterge Rakamlarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/131) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

103.- Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğu ile ilgili Birimler Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/132) (Anayasa; Dışişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

104.- Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/133) (Plan  ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

105.- Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/134) (Plan ve Bütçe Komisyo­nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

106.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/135) (Plan ve Bütçe Komis­yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

107.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka­nunu, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Ay­lığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/136) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)     

108.- 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13 üncü Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar­name (1/137) (Millî Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

109.-  78 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvelleri ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Karar­name (l/138)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

110.- Pasaport Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Yükseköğretim Kanunu Yükseköğretim Personel Kanunu ve Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 ve 281 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/139) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

111.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet­vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/140) (Plan ve Bütçe Komis­yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

112.- Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/141)  (Çevre ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

113.- 3143 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ( l/142) (Sanayi, Ticaret,  Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknolo­ji ile  Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

114.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De­ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/143) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

115.- Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/144) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

116.- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka­rarnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l//145) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

117.- Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/146) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

118.- Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Kanunun Uy­gulama Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/147) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

119.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet­vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/148) (Plan ve Bütçe Komis­yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)     

120.- Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması­na Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/149) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)  

121.- Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/150) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Tica­ret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

122.- Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/151)  (Plan ve Bütçe  Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

123.-  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De­ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/152) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

124.- 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/153) (Milli, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

125.- 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması­na Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/154)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tar­ihi : 22 nci Dönemden)          

126.-  2443 ve 3056 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l/155) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

127.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet­vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/156) (Plan ve Bütçe Komis­yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)                                                      

128.- T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 233 ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/157) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

129.- Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/158) (Milli Eğitim, Kültür , Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

130.- Toplu Konut Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/159) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

131.- 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De­ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l/160) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

132.- Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde ve 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/161) (Plan ve Bütçe Komis­yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)      

133.- 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l/162) (Plan ve Bütçe Ko­misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)           

134.- Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/163) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

135.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile ilgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar­namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/164) (Plan ve Bütçe Ko­misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

136.- Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/165) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

137.- 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/166) (İçişleri  ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

138.- Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bo­zulması Sebebine  Dayalı Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Ted­birlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (l/167) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

139.- 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/168)  (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

140.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/169) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

141.- Olağanüstü Hal Kanununa İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/170) (İçişleri  ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkan­lığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

142.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/171) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

143.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak ilave Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l/172) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

144.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine  Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/173) (İçişleri ile  Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

145.- Kamu Personelinin Özlük Haklarına İlişkin Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Karar­namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/174) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

146.- Devlet Planlama Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna­me (1/175) (Plan  ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

147.- Tarım ve Köyişleri  Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka­rarname (1/176) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Baş­kanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

148.- Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hük­münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/177) (Çev­re ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi; 22 nci Dönemden)

149.- 9.1.1985 Tarihli ve 3146 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/178) (Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal işler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dö­nemden)

150.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/179) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

151.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2629 Sayılı Kanun ve 3160 Sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Deği­şiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/180) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci  Dönemden)

152.- Harcırah Kanununun 33 üncü Maddesinin (b) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Ka­nun Hükmünde Kararname (1/181) (Plan ve Bütçe ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

153.- Kamu iktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/182) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

154.- 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük­münde Kararname (1/183) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

155.- Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/184) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

156.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük­münde Kararname (1/185) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)      

157.- Devlet Memurları Kanunu ile Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/186) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

158.- Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/187) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

 

159.- 233 Sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede De­ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/188) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci  Dönemden )

160.- Devlet Planlama Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna­menin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/189)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

161.-  190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/190)  (Plan ve Bütçe Komis­yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)     

162.-  Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunda De­ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/191) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)       

163.-  Devlet Memurları Kanunu, Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Karar­namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/192) (Plan ve Bütçe  Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

164.- T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Ka­rarname (1/193) (Plan ve  Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

165.- 2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilâtı Kanunu ile 2919 Sayılı Tür­kiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilât Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/194) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

166.- Silahlı Çete Mensubu Olmayıp Herhangi Bir Nedenle Çete içinde Bulunanlardan Suç İşlemeyenler Hakkında Takibat Yapılmayacağına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/195) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

167.- Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka­rarnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/196)  (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

168..- Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/197) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

169.- Memurlar ile Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/198) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

170.- Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna­me (1/199) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

171.- 3143 ve 657 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Ka­rarname (1/200) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

172.-  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmün­de Kararname (1/201) (Plan ve  Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

173.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname­nin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar­namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu Değiştiren 3837 Sayılı Kanunda Değişiklik Ya­pılması ve Bu Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelere Yeni Ek ve Geçici Maddeler Eklenme­si Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/202) (Milli Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            174.- Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/203) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 ci Dönemden)

            175.- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/204) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            176.- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3563 sayılı Harp Akademileri Kanunu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu, 1468 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay Nasbedilenlere Yiyecek ve Techizat Verilmesi Hakkında Kanun, 4608 sayılı Muvazzaf Subay ve Askeri Memurlara Verilecek Elbise ve Techizat Hakkında Kanun ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/205) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            177.- Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/206) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            178.- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/207) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            179.- Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/208) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            180.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/209) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            181.- Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/210) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            182.- Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/211) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            183.- 7397 Sayılı Sigorta Murakabe Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/212) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            184.- Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/213) (Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            185.- Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/214) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            186.- Arsa Ofisi Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/215) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            187.- Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/216) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            188.- Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/217) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            189.- 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 29.2.1984 Tarihli ve 2983 Sayılı, 28.5.1986 Tarihli ve 3291 Sayılı Kanunlar ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması ve 30.5.1994 Tarihli ve 531 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/218) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            190.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/219) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            191.- 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/220) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            192.- 22.1.1990 Tarihli ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/221) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            193.- Sekiz İlçe ve Üç İl Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/222) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            194.- Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/223) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            195.- Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/224) (Adalet; İçişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            196.- Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/225) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            197.- Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/226) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            198.- Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/227) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            199.- Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/228) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            200.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/229) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            201.- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/230) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            202.- Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/231) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            203.- 559 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/232) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            204.- 27.7.1967 Tarih ve 926 Sayılı ve 28.2.1982 Tarih ve 2629 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/233) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            205.- 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı, 28.2.1985 tarih ve 3160 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/234) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            206.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/235) (Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            207.- Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/236) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            208.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/237) (Plan ve Bütçe; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            209.- Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/238) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            210.- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/239) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            211.- Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/240) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            212.- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/241) (Milli Savunma; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            213.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/242) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            214.- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/243) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            215.- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Maddeler  Eklenmesine  Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/244) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            216.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/245) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri ile  Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            217.- Afetten Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/246) (Milli Savunma; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

            218.- Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/247) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

219.- Bir İl ve İki İlçe Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/248) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

220.- İl Özel İdaresi Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/249) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

221.- Sivil Müdafaa Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/250) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

222.- Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/251) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

223.- Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/252) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

224.- Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/253) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

225.- Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/254) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

226.- 25.8.1999 Tarihli ve 4447 Sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/255) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

227.- Sakarya İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/256) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

228.- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/257) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

229.- Sivil Savunma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/258) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

230.- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/259) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

231.-  Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/260) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

232.- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/261) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

233.- Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/262) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

234.- Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/263) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

235.- Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/264) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

236.- 584 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 593 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/265) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

237.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/266) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

 

Tasarılar

 

1.- 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/267) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

2.- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/268) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/269) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

4.- Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/270) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

5.- Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/271) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/272) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Romanya Kobiler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/273) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/274) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

9.- Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/275) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

10.- Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/276) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

11.- Tür­kiye Cum­huriyeti Sağ­lık Bakan­lığı ve Dün­ya Sağ­lık Ör­gütü Av­rupa Böl­ge Ofisi Arasın­da İki Yıl­lık İş­bir­liği An­laş­masının Onay­lan­masının Uy­gun Bulun­duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/277) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

12.- Tür­kiye Cum­huriyeti Hükümeti ile Lit­van­ya Cum­huriyeti Hükümeti Arasın­da Savun­ma Sanayii İş­bir­liği An­laş­masının Onay­lan­masının Uy­gun Bulun­duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/278) (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

13.- Tür­kiye Cum­huriyeti Hükümeti ile Rus­ya Federas­yonu Hükümeti Arasın­da Deniz­ler­de Karasuların Ötesin­deki Olay­ların Ön­len­mesine İliş­kin An­laş­manın Onay­lan­masının Uy­gun Bulun­duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/279) (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

14.- Tür­kiye Cum­huriyeti Hükümeti ile Af­ganis­tan İs­lam Cum­huriyeti Hükümeti Arasın­da Tarım Alanın­da Tek­nik, Bilim­sel ve Ekonomik İş­bir­liği Protokolünün Onay­lan­masının Uy­gun Bulun­duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/280) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

15.- Tür­kiye Cum­huriyeti Hükümeti ile Sudan Cum­huriyeti Hükümeti Arasın­da Deniz­cilik An­laş­masının Onay­lan­masının Uy­gun Bulun­duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/281) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

16.- Tür­kiye Cum­huriyeti Adalet Bakan­lığı ile Bos­na-Her­sek Adalet Bakan­lığı Arasında İş­bir­liği Konusun­da Protokolün Onay­lan­masının Uy­gun Bulun­duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/282) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

17.- Tür­kiye Cum­huriyeti Hükümeti ile Rus­ya Federas­yonu Hükümeti Arasın­da Savun­ma Sanayii Alanın­da İkili İş Bir­liği Süresin­ce Mübadele Edilen veya Oluş­turulan Giz­lilik Dereceli Bil­gi ve Mal­zemelerin Kar­şılık­lı Korun­ması An­laş­masının Onay­lan­masının Uygun Bulun­duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/283) (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

18.- Tür­kiye Cum­huriyeti Baş­bakan­lık Türk İş­bir­liği ve Kal­kın­ma İdaresi Baş­kan­lığı ile Öz­bekis­tan Cum­huriyeti Dış Ekonomik İliş­kiler Ajan­sı Arasın­da İş­bir­liği Protokolünün Onay­lan­masının Uy­gun Bulun­duğu Hak­kın­da Kanun Tasarısı (1/284) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

19.- Tür­kiye Cum­huriyeti Hükümeti ile Rus­ya Federas­yonu Hükümeti Arasın­da İki Taraf­lı As­keri Tek­nik İş­bir­liği Çer­çevesin­de Kul­lanılan ve El­de Edilen Fik­rî ve Sınaî Mülkiyet Hak­larının Kar­şılık­lı Korun­masına İliş­kin Müş­terek An­laş­masının Onay­lan­masının Uy­gun Bulun­duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/285) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

20.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair An­laş­manın Onay­lan­masının Uy­gun Bulun­duğuna Hakkında Kanun Tasarısı (1/286) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

21.- Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında Çerçeve İşbirliği An­laş­masının Onay­lan­masının Uy­gun Bulun­duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/287) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

22.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin An­laş­masının Onay­lan­masının Uy­gun Bulun­duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/288) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

23.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm Alanında İşbirliği An­laş­masının Onay­lan­masının Uy­gun Bulun­duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/289) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

24.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onay­lan­masının Uy­gun Bulun­duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/290) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

 25.- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Kanun Tasarısı (1/291) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

26.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği Protokolünün Onay­lan­masının Uy­gun Bulun­duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/292) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

27.- Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/293) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

28.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uy­gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/294) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

29.- Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/295) (Avrupa Birliği Uyum, İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

30.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uy­gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/296) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

31.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy­gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/297) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

32.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmanın Onaylanmasının Uy­gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/298) (Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

33.- Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uy­gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/299) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

34.- Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uy­gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/300) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

35.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uy­gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/301) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

36.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/302) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

37.- Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/303) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

38.- Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/304) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

39.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/305) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

40.- Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanılğı İç Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/306) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

41.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/307) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

42.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/308) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

43.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/309) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

44.- Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik Ajansı Arasında İstatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/310) (Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

45.- Uluslar arası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/311) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

46.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı (1/312) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

47.- Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/313) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

48.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik-Bilimsel ve Ek Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/314) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

49.- Uluslar arası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı (1/315) (Dışişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

50.- Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/316) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

51.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/317) (Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

52.- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/318) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

53.- Müteaddit Defalar Değiştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 Tarihli Eurocontrol Hava Seyrüsefer Güvenliği İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi Birleştirme Protokolü Konusundaki Diplomatik Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/319) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

54.- Avrupa Topluluğunun, Müteaddit Defalar Değiştirilmiş ve 27 Haziran 1997 Tarihli Protokol ile Birleştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 Tarihli Eurocontrol Hava Seyrüsefer Güvenliği İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesine Katılmasına Dair protokol Hakkındaki Diplomatik Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/320) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

55.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/321) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

56.- Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler Arasında Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/322) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

57.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/323) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

58.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı (1/324) (Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

59.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/325) (Tarım, Orman ve Köyişleri  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

60.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/326) (Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

61.- Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığı İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/327) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

62.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/328) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile  Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

63.- Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/329) (Adalet ile  Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

64.- Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti Arasında Telif Hakları ve İlgili Diğer Fikri Haklar Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/330) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

65.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Hakkında Kanun Tasarısı (1/331) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

66.- Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/332) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

67.- Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo Komünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/333) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

68.- Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/334) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

69.- Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/335) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

70.- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/336) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

71.- Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı (1/337) (Avrupa Birliği Uyum, Dışişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

72.- Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/338) (Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

73.- Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/339) (Adalet; İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

74.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/340) (Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

75.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/341) (Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

76.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/342) (Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

77.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/343) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

78.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/344) (Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

79.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malavi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/345) (Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

80.- Tanık Koruma Kanunu Tasarısı (1/345) (İçişleri; Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

81.- Iraka Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında  Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/347) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

82.- Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/348) (Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

83.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 17 Temmuz 1998 Tarihinde Ankarada İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonu İle İlgili Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/349) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

84.- İstanbul 2010 Avrupa Kültür başkenti Hakkında Kanun Tasarısı (1/350) (Plan ve Bütçe; İçişleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

 

 

Teklifler

 

            1.-İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın;  5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 103. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi 21.8.2007)

            2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan ve Yeniden Yapılandırılan Borçlarının Faizsiz Ödenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/2) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi 15.8.2007)

            3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3) (Tarım, Orman ve Köyişleri  ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.8.2007)

            4.- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 67 Milletvekilinin; 3069 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun ile 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 5 inci, 9 uncu ve 3 üncü Maddelerinde Değişiklikler Yapılması, TBMM Dışı Faaliyet Gelirlerinin Beyanı ve Bu Konularda Uygulamanın İzlenmesi ile Görevli TBMM Siyasi Etik Kurulu Kurulmasına İlişkin TBMM Siyasi Etik Yasası Adında Yasa Teklifi (1/4) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.8.2007)

            5.- İstanbul Milletvekili Birgen Keleş’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/5) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.8.2007)

            6.- İstanbul Milletvekili Birgen Keleş’in; 4722 Sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanununun 10. Maddesinin 1 ve 2. Fıkralarında Değişiklik Yapılmasına 10. Maddenin 3. Fıkrasının Madde Metninden Çıkartılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/6) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.8.2007)

            7.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/7) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2007)

            8.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl’ün; Çocukların Uçucu Maddelerin Zararlarından Korunmasına Dair Kanun Teklifi (2/8) (İçişleri; Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ile Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2007)

            9.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl’ün; Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/9) (Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi 11.9.2007)

            10.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/10) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2007)

            11.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/11) (Milli Eğitim, Kültür ve Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.9.2007)

            12.- Manisa Milletvekili Bülent Arınç ve Giresun Milletvekili H. Hasan Sönmez’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/12) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.9.2007)

 

Tezkereler

 

1.- Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1966 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/12)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

2.- Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1967 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/13) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

3- Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1968 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/14) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci  Dönemden)

4.- Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1969 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/15) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

5.- Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1970 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/16) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

6.- Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1971 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/17) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

7.- Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1972 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/18) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci  Dönemden)

8.- Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1973 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/19) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

9.- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1965 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/20) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

10.- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1966 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/21) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

11.- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1967 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/22) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

12.- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1968 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/23) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

13.- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1969 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/24) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

14.- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1970 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/25) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

15.- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1971 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/26) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

16.- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1972 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/27) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

17.- Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1966 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/28) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22  inci Dönemden)

18.- Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1967 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/29) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

19.- Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1968 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/30) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22  nci Dönemden)

20.- Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1969 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/31) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

21.- Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1970 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/32) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

22.- Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1971 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/33) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

23.- Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1972 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/34) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22  nci Dönemden)

24.- Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1973-1974 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi   (3/35) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

25.- İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1968 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/36) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22  nci Dönemden)

26.- İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1969 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/37) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22  nci Dönemden)

27.- İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1970 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/38) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

28.- İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1971 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/39) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

29.- İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1972 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/40) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

30.- İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1973 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/41) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

 31.- İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1974 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/42  ) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

32.- İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1975 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/43) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

33.- Tarım Bakanlığına Bağlı Çumra Sulu Ziraat İstasyonu, Tarsus Sulu Ziraat, Ankara Toprak ve Gübre, Eskişehir Topraksu, Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüleri Döner Sermayelerinin 1967 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/44) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

34.- Tarım Bakanlığına Bağlı Çumra Sulu Ziraat İstasyonu, Tarsus Sulu Ziraat, Ankara Toprak ve Gübre, Eskişehir Topraksu, Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüleri Döner Sermayelerinin 1968 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/45) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

35.- Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1967 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/46) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

36.- Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1968 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/47) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

37.- Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1969 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/48) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

38.- Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1970 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/49) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

39.- Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1971 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/50) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

40.- Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1972 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/51) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

41.- Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1973 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/52) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

42.- Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermayeli İşletmelerin 1968 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/53) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

43.- Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1969 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/54) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

44.- Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1970 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/55) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

45.- Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1971 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/56) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

46.- Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1972 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/57) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

47.- Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1973 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/58) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

48.- Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1974 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/59) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

49.- Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1975 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/60) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

50.- Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1967 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/61) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

51.- Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1968 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/62)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

52.- Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1969 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/63) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

53.- Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli işletmelerin 1970 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/64) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

54.- Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli işletmelerin 1971 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/65) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

55.- Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1972 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/66) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

56.- Tarım Bakanlığına Bağlı Çumra Sulu Ziraat İstasyonu, Tarsus Sulu Ziraat, Ankara Toprak ve Gübre, Eskişehir Topraksu, Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüleri Döner Sermayelerinin 1969 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/67) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

57.- Yalova Kaplıcaları İşletme Saymanlığının 1969 Bütçe Yılı Hesap ve İşlemleri Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/68) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

58.- Yalova Kaplıcaları İşletme Saymanlığının 1970 Bütçe Yılı Hesap ve İşlemleri Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/69) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

59.- Yalova Kaplıcaları İşletme Saymanlığının 1971 Bütçe Yılı Hesap ve İşlemleri Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/70) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

 60.- Yalova Kaplıcaları İşletme Saymanlığının 1972, 1973, 1974 ve 1975 Bütçe Yılı Hesap ve İşlemleri Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/71) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

61.- Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi 1968 Yılı Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/72) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

62.- Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi 1969 Yılı Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/73) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

63.- Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi 1970 Yılı Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/74) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

64.- Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi 1971 Yılı Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/75) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

65.- Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi 1973 Yılı Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/76) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

66.- Beden Terbiyesi Bölge Müdürlükleri Hesaplarının Sayıştay Denetimine Alınması Gerektiği Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/77) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

67.- Kars Özel İdare Müdürlüğünün 1972 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi Sonucunda 832 Sayılı Kanunun 28 inci Maddesi Hükmü Uyarınca Hazırlanan Raporun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/78) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

68.- Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Hesaplarının Denetimi Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/79) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

69.- İmar ve İskan Bakanlığı Afetler Fonu Saymanlığının 1970-1975 Yılları Hesaplarının Alınamadığı Hakkında Hazırlanmış Bulunan Raporun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/80)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

70.- 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 25 inci Maddesi Hükmü Uyarınca Düzenlenen 792 Sayılı Koordinasyon Kurulu Kararının Tatbikatına Ait Raporun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/81) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

71.- 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 2 nci Maddesinin Atıfta Bulunduğu 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunun 20 nci Maddesinin Anayasanın 61 inci Maddesiyle Bağdaştırılmadığı Hakkındaki Raporun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/82) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

72.- 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 88 inci Maddesi Hükmü Uyarınca Millet Meclisine Arzı Uygun Görülen Hususlarla İlgili Olmak Üzere Düzenlenen Raporun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/83) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

73.- Zamanaşımına Uğrayan Trafik Para Cezalarıyla İlgili Olup, Sayıştay Genel Kurulunca Millet Meclisine Arzı Uygun Görülen Hususlar Hakkında Düzenlenen Raporun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/84) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

74.- İstanbul İlinde Bulunan Kamu Taşınmazlarının Hukuki ve Fiili Durumları ile Yönetimlerine İlişkin Sayıştay Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi     (3/85)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22  nci Dönemden)

75.- Hava Alanı  Yatırımları Hakkında Sayıştay Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/86)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22  nci Dönemden)

76.- “ Gemilerin Denizleri ve Limanları Kirletmesini Önleme ve Kirlilikle Mücadele Etme" Konusunda Yapılan Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/87) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

77.- İstanbul Depreme Ne Kadar iyi Hazırlanıyor" Konulu Rapor ile "Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının Marmara ve Düzce Depremleri Sonrası Faaliyetleri" Konulu Performans Denetimi Raporlarının Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/88)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci  Dönemden)

78.- “Yap-İşlet-Devret  Modeli ile Yapılan İzmit Şehri Kentsel ve Endüstriyel Su Temini Projesi Hakkında Raporun" Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/89) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci  Dönemden)

79.- Özerk Kurumlar Hakkında Sayıştay Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/90)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci  Dönemden)

80.- Vakıflar Genel Müdürlüğünün Sorumluluğundaki Tarihi Eserlerinin Korunması Hakkındaki Sayıştay Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/91)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci  Dönemden)

81.- Ormanların Korunması Hakkında Sayıştay Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/92)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci  Dönemden)

82.- Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbı Sarf Malzemesi ve Tıbbi Cihaz Yönetimi Hakkında Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/ 93)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci  Dönemden)

83.- Sayıştayda Açık Bulunan 7 Sayıştay Üyeliği İçin 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Değişik 6 ncı Maddesi Hükmü Uyarınca Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/94) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

84.- “Kıyıların Kullanımının Planlanması ve Denetimi” Başlıklı Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/95) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

85.- “e-Devlete Geçişte Kamu Kurumları İnternet Siteleri” Başlıklı Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/96) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi  22 nci Dönemden)

86.- “e-Dönüşüm Türkiye Projesi Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetler” Başlıklı Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/97) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

87.- “Türkiye’de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi” Başlıklı Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/98) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

88.- Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Kadro Cetvellerinin Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/99) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

89.- Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Kadro Cetvellerinin Bazılarında Sınıf, Ünvan ve Derecelerin Değiştirilmesine İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/100) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

90.- 190  Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki  Kadro  Cetvellerinin  Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/101) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22 nci Dönemden)

91.- İstanbul Milletvekili Abdulkadir Aksu’nun; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/102) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

92.- Amasya Milletvekili Akif Gülle’nin; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/103) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

93.- Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/104) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

94.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/105) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

95.- Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu’nun; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/106) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

96.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/107) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

97.- Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/108) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

98.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca’nın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/109) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

99.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/110) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

100.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/111) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

101.- Hatay Milletvekili Sadullah Ergin’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/112) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

102.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/113) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

103.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/114) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

104.- Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe’nin; Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/115) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

105.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı’nın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/116) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

106.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy’un; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/117) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

107.- Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu’nun; Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/118) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

108.- Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/119) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

109.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/120) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

110.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/121) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

111.- Mersin Milletvekili Ali Er’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/122) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

112.- İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/123) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

113.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/124) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

114.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/125) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

115.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/126) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

116.- İstanbul Milletvekili Recep Tayip Erdoğan’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/127) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

117.- Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/128) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

118.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/129) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

119.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/130) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

120.- Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür’ün; Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/131) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

121.- İstanbul Milletvekilleri Recep Tayip Erdoğan, İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın; Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/132) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

122.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz’ün; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/133) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

123.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/134) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

124.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/135) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

125.- Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/136) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

126.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/137) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

127.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/138) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

128.- Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/139) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

129.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün’ün; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/140) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

130.- Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba’nın; Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/141) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

131.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/142) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

132.- Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/143) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

133.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy’un; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/144) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

134.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/145) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

135.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/146) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

136.- Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/147) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

137.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/148) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

138.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/149) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

139.- Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/150) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

140.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/151) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

141.- Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz’ın; Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/152) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

142.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/153) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

143.- Konya Milletvekili Abdullah Çetinkaya’nın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/154) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

144.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/155) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

145.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/156) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

146.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/157) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

147.- Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/158) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

148.- Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa’nın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/159) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

149.- Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/160) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

150.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/161) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

151.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/162) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

152.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/163) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

153.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/164) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

154.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/165) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

155.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/166) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

156.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/167) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

157.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/168) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

158.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşların 2005 Yılı Faaliyetleri, Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplarına Ait Raporların Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/171) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

159.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/188) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.9.2007)

160.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/189) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.9.2007)

161.- Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet Modeli Kapsamında Yaptırılan Enerji Projelerini Konu Alan Enerji Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/190) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

162.- Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2006 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/191) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.9.2007)

163.- Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 29.9.2005 Tarihli ve 8 Sayılı Karar Cetvelinde Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdari Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin 16 Numaralı Kararı (5/1) (Dilekçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

164.- Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 31.5.2005 Tarihli ve 6 Sayılı Karar Cetvelinde Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Bazı Televizyon Kanallarında Yayınlanan Programların Türk Aile Yapısını, Çocukların ve Gençlerin Psikilojik Gelişimini Olumsuz Etkilediği ve İlgili İdari Makamlar Tarafından Bu Programların Yayınının Engellenmesine Yönelik Gerekli Tedbirlerin Alınmadığı İddialarını İçeren Dilekçelere İlişkin 14 Numaralı Kararı (5/2) (Dilekçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22 nci Dönemden)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/24) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

2.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/25) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

3.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/26) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

4.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

5.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

6.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

7.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/30) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

8.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

9.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/32) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

10.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/33) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

11.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

12.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/35) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

13.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/36) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

14.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/37) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

15.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/38) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

16.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

17.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/40) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

18.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/41) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

19.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

20.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/43) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

21.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

22.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

23.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/46) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

24.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

25.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

26.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

27.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/50) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

28.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/51) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

29.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

30.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/53) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

31.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

32.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/55) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

33.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

34.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

35.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

36.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

37.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

38.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

39.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

40.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

41.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/64) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

42.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

43.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/66) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

44.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

45.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

46.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

47.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/70) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

48.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/71) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

49.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/72) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

50.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/73) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

51.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

52.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/75) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

53.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

54.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/77) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

55.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/78) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

56.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/79) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

57.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

58.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

59.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

60.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

61.-     Tunceli Milletvekili Kamer GENǒin, Tunceli’de taşımalı eğitim sistemine ve kapatılan okulların açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/84) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2007)

62.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, okul servislerinin denetimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/85) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2007)

63.-     Tunceli Milletvekili Kamer GENǒin, Tuzla Gemi Tersanesinde çalışan işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/86) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)

64.-     Tokat Milletvekili Reşat DOĞRU’nun, Tokat İlindeki KÖYDES uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)

65.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, Malatya’da yapımı süren barajlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/9/2007)

66.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, Malatya’daki bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/89) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/9/2007)

67.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

68.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

69.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/92) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

70.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/93) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

71.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

72.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/95) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

73.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/96) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

74.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/97) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

75.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/98) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

76.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

77.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

78.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

79.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

80.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/103) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

81.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

82.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/105) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

83.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/106) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

84.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

85.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

86.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

87.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/110) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

88.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

89.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

90.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/113) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

91.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

92.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

93.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/116) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

94.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

95.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/118) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

96.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/119) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

97.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/120) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

98.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

99.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

100.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

101.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

102.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

103.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

104.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/127) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

105.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/128) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

106.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

107.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

108.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

109.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/132) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

110.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

111.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

112.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

113.- Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER’in, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 100. Yıl Spor Kompleksi ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

114.- Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER’in, Side’deki anıt mezar ve çevresinin bakımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/137) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

115.- Tunceli Milletvekili Kamer GENǒin, şaraptaki vergilendirmenin üzüm üretimine etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2007)

116.- Tunceli Milletvekili Kamer GENǒin, bir karakolun konumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/139) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2007)

117.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ziraat Bankası Hanak Şubesinin personel ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım EKREN) sözlü soru önergesi (6/140) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, TBMM Genel Sekreterine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/78) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/8/2007)

2.-   Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, makam aracı tahsis edilen daire başkanı ve genel sekreter yardımcılarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/79) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/8/2007)

3.-   Mersin Milletvekili Behiç ÇELİK’in, 22 nci Dönemde yapılan personel atamalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/80) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/8/2007)

4.-   Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN’ın, bir kabul ve kutlamaya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/81) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/8/2007)

5.-   Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, TBMM Çalışanları Konut Projesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/82) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/8/2007)

6.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, temizlik hizmeti alımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/83) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

7.-   Muğla Milletvekili Gürol ERGİN’in, Türk Bayrağını resmeden bir tabloya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/84) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/9/2007)

8.-   Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, 22 nci Dönemde yapılan personel atamalarına ve açılan davalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/85) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/8/2007)

9.-   Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, milletvekillerine dağıtılan bir dergiye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/86) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/9/2007)

10.-     İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin suyun buharlaşmasına karşı önlemler alıp almadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/87) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2007)  

11.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Milli Eğitim Bakanlığına bağlanan turizm eğitim merkezlerinin personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/88) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/9/2007)  

12.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Burdur-Bucak’ta adliye sarayı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/89) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/9/2007)  

13.-     İstanbul Milletvekili Hüseyin MERT’in, yeşil kart uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/90) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)  

14.-     Tunceli Milletvekili Şerafettin HALİS’in, Tunceli’de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/91) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)  

15.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, sorumsuzca kullanılan yanıcı ve patlayıcı maddelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/92) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)  

16.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ’ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına satışı ve tescili yapılan ve kamu yararı dışında kullanılamayacak arsa ile ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/93) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)  

17.-     İzmir Milletvekili Kemal ANADOL’un, Küçükmenderes Beydağı Barajının yapımına ve sulama şebekesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/94) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)  

18.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, petrol kaçakçılığına yönelik başlatılan inceleme ve soruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/95) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)  

19.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, sözde Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan ülkelere ve terör örgütünden ele geçirilen silahlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/96) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)  

20.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Nevşehir-Avanos içme suyuyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/97) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)  

21.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, karayolları bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/98) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)  

22.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, karayolları yol şerit çizgilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/99) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)  

23.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, özürlü vatandaşlara maaş bağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/100) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)  

24.-     Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN’ın, TOKİ’nin satışını yaptığı taşınmazlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/101) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)  

25.-     Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun’daki sel mağdurlarına yapılacak yardıma ve SHÇEK’de barınan bir öğrencinin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/102) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2007)  

26.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, Adana-İncirlik üssünde nükleer başlıklı füze bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/103) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2007)  

27.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, geri ödenmesinde sorun yaşanan konut kredilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/104) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2007)  

28.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Berceste İşletmesinin sahibinin vurulmasında azmettirici olarak tutuklanan şahsa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/105) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/9/2007)  

29.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, vekaleten görevlendirilen bürokratlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/106) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/9/2007)  

30.-     İstanbul Milletvekili Hüseyin MERT’in, Diyanet İşleri Başkanlığından naklen atanan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/107) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/9/2007)  

31.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Diyanet İşleri Başkanlığından naklen atanan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/108) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)  

32.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, zeytin ve zeytinyağı politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/109) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)  

33.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Enerji Üretim A.Ş. Genel Müdür Vekiline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/110) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)  

34.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, işsiz sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/111) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

35.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, bazı bankaların genel müdürlüklerinin ve Merkez Bankasının İstanbul’a taşınacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/112) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)    

36.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, Kaz Dağındaki madencilik faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/113) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

37.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara’daki okulların su depolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/114) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/9/2007)

38.-     Ankara Milletvekili Nesrin BAYTOK’un, yeni Anayasa hazırlığı çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/115) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/9/2007)        

39.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Burdur’da mermerciliğin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/116) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/9/2007)  

40.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılının açılışı nedeniyle Başbakanın yaptığı bir konuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/117) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/9/2007)       

41.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK’ün, yurt dışından finanse edilen depreme yönelik projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/118) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/9/2007)

42.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Burdur’un Fen Lisesi ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/119) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/9/2007)    

43.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, yapılan dersliklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/120) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/9/2007)

44.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara’da şehir içinde kurulan baz istasyonlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/121) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/9/2007)

45.-     Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLܒnün, Antalya’daki atık su deşarjına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/122) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/9/2007)

46.-     İstanbul Milletvekili Hasan MACİT’in, kuraklıktan etkilenen tarım sektörünün desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/123) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/9/2007)

47.-     Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun’daki işsiz sayısına ve geçici işçi alımlarındaki kriterlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/124) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2007)

48.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, kayıt dışı istihdam ve çalışma saatlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/125) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2007)

49.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, Tuzla Tersaneler Bölgesinde işçi güvenliğine yönelik tedbirlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/126) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2007)

50.-     Kırklareli Milletvekili Tansel BARIŞ’ın, Ergene Nehri ve havzasındaki kirlenmeye karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/127) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)

51.-     Kırklareli Milletvekili Tansel BARIŞ’ın, İstanbul’un su ihtiyacına ve İSKİ’nin Istranca Dereleri projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/128) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)

52.-     Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun’daki mobil santrallerin çevreye etkisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/129) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2007)

53.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Çanakkale-Gökçeada’daki özel paralı avlak alanı ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/130) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2007)

54.-     Kırklareli Milletvekili Turgut DİBEK’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Longoz ormanlarını etkileyecek su projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/131) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

55.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Babasultan Barajının tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/132) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/9/2007)

56.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nilüfer Barajının tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/133) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/9/2007)

57.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Boğazköy Barajının tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/134) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/9/2007)

58.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, KİT’lerde kadın istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/135) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

59.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, “Türkiye’de Aile Yapısı” anketine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/136) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

60.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, projelendirilen ve yapımına başlanan enerji santrallerine ve Afşin Elbistan termik santraline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/137) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/9/2007)

61.-     Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun’daki mobil santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/138) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2007)

62.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara’daki elektrik abonelerine ve elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/139) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

63.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, Nijerya uyruklu bir kişinin Beyoğlu Emniyet Müdürlüğünde kötü muamele gördüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/140) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/9/2007)

64.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya’daki kompleks spor tesislerinin bulunduğu alanda yapılacağı iddia edilen imar değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/141) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)

65.-     Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun’daki asayiş olaylarına ve kamera sistemi kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/142) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2007)

66.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, ASKİ’de görevden alınan bürokratlara ve Kızılırmak suyunun tahlillerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/143) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2007)

67.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Selçuklu Belediyesi Denetim Komisyonu Raporuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/144) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/9/2007)

68.-     İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, mevsimlik işçilerin trafik güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/145) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/9/2007)

69.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ’ün, Polis Meslek Yüksek Okulu sınavları ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/146) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/9/2007)

70.-     İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, Polis Meslek Yüksekokulu Giriş Sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/147) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

71.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gemlik-Orhangazi yolundaki bir kavşağın trafik güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/148) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/9/2007)

72.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Güzel Sanatlar eski Genel Müdürü hakkındaki disiplin soruşturmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/149) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2007)

73.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, sit alanı ilan edilen Adana-Tufanbeyli-Şarköy’deki restorasyon çalışmalarına ve kaçak yapı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/150) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)

74.-     Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun’da özel tiyatrolara yapılan Devlet desteğine ve turizm teşviklerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/151) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2007)

75.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, aboneliği reddedilen bir dergiye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/152) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

76.-     Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN’ın, belediyelere devredilen taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/153) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)

77.-     Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN’ın, satışı yapılan Hazine taşınmazlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/154) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)

78.-     Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN’ın, TOKİ’ye devredilen taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/155) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)

79.-     Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun’da kapanan işyerleri ve satılan kamu mallarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/156) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2007)

80.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ’ün, emekli aylıklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/157) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

81.-     Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat SÖNMEZ’in, Eskişehir’deki ilköğretim okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/158) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)

82.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, idari kadrolarda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/159) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

83.-     Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun İline ayrılan bütçe ödeneğine ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ilgili Meclis Araştırması Komisyonu raporuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/160) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2007)

84.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/161) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

85.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şanlıurfa İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/162) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

86.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/163) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

87.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Tunceli İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/164) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

88.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Van İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/165) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

89.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Yozgat İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/166) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

90.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/167) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

91.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Ağrı İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/168) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

92.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Hakkari İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/169) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

93.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Karabük İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/170) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

94.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Karaman İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/171) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

95.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/172) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

96.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Iğdır İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/173) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

97.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kastamonu İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/174) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

98.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kırıkkale İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/175) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

99.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kırşehir İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/176) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

100.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/177) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

101.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/178) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

102.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Mardin İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/179) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

103.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Muş İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/180) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

104.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/181) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

105.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Niğde İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/182) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

106.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Osmaniye İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/183) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

107.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/184) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

108.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/185) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

109.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/186) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

110.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Batman İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/187) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

111.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bayburt İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/188) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

112.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/189) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

113.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/190) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

114.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/191) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

115.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/192) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

116.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Diyarbakır İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/193) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

117.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/194) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

118.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/195) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

119.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/196) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

120.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde taşımalı eğitime ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/197) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

121.- İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/198) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

122.- İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAY’ın, İstanbul’daki okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/199) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/9/2007)

123.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, ilköğretim ders kitaplarında Alevilikle ilgili bilgilere yer verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/200) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/9/2007)

124.- İzmir Milletvekili Kemal ANADOL’un, Bergama Cumhuriyet Lisesi öğrenci yurduna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/201) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/9/2007)

125.- Kırklareli Milletvekili Turgut DİBEK’in, Kırklareli’de İlköğretim Haftası törenlerinde Mehter Marşı çalınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/202) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/9/2007)

126.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin PAZARCI’nın, Gönen İlçesinde onarımı süren bir ilköğretim okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/203) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/9/2007)

127.- Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun’da Onkoloji ve Kardiyoloji hastaneleri kurulup kurulmayacağına ve artan kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/204) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2007)

128.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Muğla-Ortaca’daki bir sağlık ocağının yapımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/205) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2007)

129.- Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, toplatma kararı olan bir ağrı kesici ilaca ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/206) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

130.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Orhangazi ilçesindeki uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/207) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/9/2007)

131.- Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ’ün, seçim döneminde verilen yeşil kartlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/208) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/9/2007)

132.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara şehir şebeke suyuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/209) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/9/2007)

133.- Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun’un teşvik kapsamına alınmamasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/210) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2007)

134.- Gaziantep Milletvekili Akif EKİCİ’nin, teşvik sistemine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/211) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

135.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali SUSAM’ın, Ege Bölgesinde kuraklıktan etkilenen çiftçilerin mağduriyetlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/212) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/9/2007)

136.- Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun’da deniz salyangozu avındaki sınırlamaya ve Doğrudan Gelir Desteği uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/213) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2007)

137.- İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/214) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/9/2007)

138.- Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER’in, il kontrol müdürlüklerindeki analiz sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/215) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

139.- İstanbul Milletvekili Hasan MACİT’in, kuraklığın ayçiçeği üreticilerine etkilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/216) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2007)

140.- İstanbul Milletvekili Hasan MACİT’in, TMO’nun dahilde işleme rejimi kapsamındaki buğday satışına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/217) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/9/2007)

141.- Kırklareli Milletvekili Tansel BARIŞ’ın, Devlet Demiryollarının Edirne-Halkalı hattında yapılan bakım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/218) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)

142.- Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun garı ve limanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/219) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2007)

143.-  Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat SÖNMEZ’in, Eskişehir Gar Geçişi Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/220) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2007)

144.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya’da yük taşımacılığıyla ilgili bazı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/221) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

145.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, TCDD’nin kuracağı lojistik köylere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/222) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

146.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-İzmir demiryolu hattındaki lüks tren ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/223) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

147.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya’da hava ulaşımında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/224) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

148.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya’daki bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/225) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007)

149.- İstanbul Milletvekili Hasan MACİT’in, THY’nin Güney Afrika’ya bir gezi düzenleyeceği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/226) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/9/2007)

150.- Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun’un adliye binası ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/227) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2007)

151.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Yunanistan’ın Sakız Adasında bir manastırda düzenlenen sergiye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/228) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/9/2007)

152.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Muğla Dalaman yolunun şerit çizgilerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/229) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2007)

153.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, medyaya yönelik eğitim iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/230) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2007)

154.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, İsrail’in Türk hava sahasını ihlal ettiği iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/231) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/9/2007)

155.- İstanbul  Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, personel alımlarına ve uygulanan projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/232) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/9/2007)

156.- İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, Erzurum’daki öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/233) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/9/2007)

157.- İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, Talim Terbiye Kurulundaki kadrolaşma iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/234) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/9/2007)