Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 56

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 26 Aralık 2006 Salı

 

Raporlar

 

            1.- Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1267) (S. Sayısı: 1312) (Dağıtma tarihi: 26.12.2006) (GÜNDEME)

            2.- İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar’ın; Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı: 1314) (Dağıtma tarihi: 26.12.2006) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması  Önergeleri

 

1.-   Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI ve 40 Milletvekilinin, Necip Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/407) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)

2.-   Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI ve 42 Milletvekilinin, küçük dokumacı esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/408) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)