Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 117

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Nisan 2005 Cuma

 

Tasarılar

 

1.-   Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/1010) (Adalet ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2005)

2.-   Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/1011) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2005)

 

Teklifler

 

1.-   Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ile 30 Milletvekilinin; 24.05.1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Geçici İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/423) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2005)

2.-   İstanbul Milletvekili Lokman Ayva’nın; Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/424) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2005)

3.-   Hatay Milletvekili Züheyir Amber İle 4 Milletvekilinin; İşçi, Memur ve Bağ-Kur Emeklileri İle Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/425) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2005)

4.-   Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ile Reha Denemeç’in; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/426) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2005)

5.-   Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu’nun; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/427) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2005)

6.-   Muğla Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu ile 18 Milletvekilinin; Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/428) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2005)

 

Tezkereler

 

1.-   Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/798) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2005)

2.-   Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/799) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2005)

3.-    İstanbul Milletvekili Yahya Baş’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/800) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2005)

 

Raporlar

 

1.-   23.3.2005 tarihli ve 5319 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1004) (S. Sayısı: 868) (Dağıtma tarihi: 15.04.2005) (GÜNDEME)

2.-   Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/1006) (S. Sayısı: 869) (Dağıtma tarihi: 15.04.2005) (GÜNDEME)

3.-   Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ile Hatay Milletvekili Sadullah Ergin’in; 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/420) (S. Sayısı: 870) (Dağıtma tarihi: 15.04.2005) (GÜNDEME)