Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 102

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

24 Mart 2005 Perşembe

 

Tasarı

 

            1.- Askeri Ceza Kanunu İle Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/996) (Milli Savunma İle Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

 

Raporlar

 

1.-   Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/902) (S. Sayısı: 839) (Dağıtma tarihi: 24.03.2005) (GÜNDEME)

2.-   Kabahatler Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/993) (S. Sayısı: 840) (Dağıtma tarihi: 24.03.2005) (GÜNDEME)

3.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile 46 Milletvekilinin; 14.09.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 841) (Dağıtma tarihi: 24.03.2005) (GÜNDEME)

4.-   Konya Milletvekili Kerim Özkul’un, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ile 29 Milletvekili ve Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 5 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu (2/402, 2/406, 2/408) (S. Sayısı: 842) (Dağıtma tarihi: 24.03.2005) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL ve 31 Milletvekilinin, zeytin yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak üretimin ve tüketimin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/263) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2005)