Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 81

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

12 Şubat 2004 Perşembe

 

 

Tasarılar

 

1.- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/754) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2004)

2.- Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun Tasarısı (1/755) (Plan ve Bütçe ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2004)

Teklifler

 

l.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/249) (Plan ve Bütçe ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2004)

2.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in; Milletvekili Seçimi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/250) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2004)

Raporlar

 

1.- Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasının Cenevre Metnine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı İle Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/646) (S. Sayısı: 366) (Dağıtma tarihi: 12.2.2004) (GÜNDEME)

2.- Marka Kanunu Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sayısı: 368) (Dağıtma tarihi: 12.2.2004) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes Havzasındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2004)

 

 

 

                        Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-Yenişehir-Sinanpaşa Camii’nin korunması ve restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1679)