Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                               No: 71

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Ocak 2004 Perşembe

 

Tasarı

 

            1.- Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/746) (Adalet ve Dışişleri ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2004)

 

Teklifler

            1.- Mersin Milletvekili Şefik Zengin’in; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasasının 35 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (d) Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/241) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004)

            2.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/242) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004)

            3.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/243) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004)

            4.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın; Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/244) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2004)

 

 

Rapor

 

            1.- Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık Almakta Olanların Gelir ve Aylıklarında Artış ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/745) (S. Sayısı: 354’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.1.2004) (GÜNDEME)

 

Gelen Kağıtlar 71’e Ek