Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 69

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

20 Ocak 2004 Salı

 

 

Raporlar

 

            1.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 17.12.2003 Tarihli ve 5023 Sayılı Kanun İle Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/724)  (S. Sayısı: 339) (Dağıtma tarihi: 20.1.2004) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti İle Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Hukuki ve Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/375) (S. Sayısı: 341) (Dağıtma tarihi: 20.1.2004) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti İle Moğolistan Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/425) (S. Sayısı: 342) (Dağıtma tarihi: 20.1.2004) (GÜNDEME)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı: 343) (Dağıtma tarihi: 20.1.2004) (GÜNDEME)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması İle Anlaşmada Değişiklik yapan Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı İle Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/661) (S. Sayısı: 344) (Dağıtma tarihi: 20.1.2004) (GÜNDEME)

            6.- Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı İle Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/667) (S. Sayısı: 345) (Dağıtma tarihi: 20.1.2004) (GÜNDEME)

 

 

 

 

            7.- Sınıraşan Örgütlü Suçlara karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Ateşli Silahlar, Parçaları ve Aksamları ile Mühimmatının Yasadışı Üretimine ve Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı İle İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/668) (S. Sayısı: 346) (Dağıtma tarihi: 20.1.2004) (GÜNDEME)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ukrayna Hükümeti Arasında Ticari Denizcilik Anlaşmasına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı İle Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/672) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 20.1.2004) (GÜNDEME)

            9.- Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvence Fonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/742) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 20.1.2004) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber’in, TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2004)

 

Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, İmar Bankasının Hazine bonosu satış yetkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1858) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004)

2.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa Çevre Yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1859) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004)

3.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’nın Yenihisar İlçesindeki Yarhisar Camii ve Hamamının restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1860) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004)

4.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Türkiye Diyanet Vakfınca kestirilecek kurbanlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1861) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2004)

5.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, Hepatit B virüsüne karşı ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1862) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2004)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, dünyada ve ülkemizde yaşanan değişimler karşısında kültür alanında karşılaşılacak risklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1863) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2004)

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, sosyo-ekonomik değişim ve küreselleşme sürecinde kültür alanındaki proje ve politikalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1864) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2004)

8.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’nın Osmangazi İlçesinde kapanan kütüphanelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1865) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2004)

9.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa Yenişehir Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1866) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2004)

10.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, telefonu olmayan köylere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1867) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2004)

11.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1868) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2004)

12.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’nın Keles İlçesinde meydana gelen depremde zarar görenlere yapılacak yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1869) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2004)

13.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, damızlık düve ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1870) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2004)

14.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, özelleştirilen Alaşehir Suma Fabrikası çalışanlarının durumuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1871) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2004)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak ve 26 Milletvekilinin Kelkit Havzasının ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlarının araştırılarak bölgenin kalkınması ve potansiyelinin değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2004)

2.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, katı atıklardan kaynaklanan sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2004)