Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 65

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

13 Ocak 2004 Salı

 

 

Tasarılar

 

            1.- Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvence Fonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/742) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

            2.- Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/743) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

            3.- Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/744) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2004)

            4.- Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık Almakta Olanların Gelir ve Aylıklarında Artış ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/745) (Plan ve Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2004)

 

 

Teklifler

 

            1.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın; 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/235) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2003)

            2.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 52 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/236) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy ve 18 Milletvekilinin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/237) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2004)

 

             

 

Raporlar

 

            1.- Askeri Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/685) (S. Sayısı: 331) (Dağıtma tarihi: 13.1.2004) (GÜNDEME)

 

            2.- Elektronik İmza Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm;  Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Adalet Komisyonları Raporları (1/613) (S. Sayısı: 333) (Dağıtma tarihi: 13.1.2004) (GÜNDEME)

                       Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç’ın, dokunulmazlığı ile ilgili bir dosyanın Başbakanlıkta bekletilmiş olmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/916) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

2.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in, basın sektöründe 212 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2004)

3.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, bir basın açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru önergesi (6/918) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2004)

4.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, üniversitelerin araştırma kaynaklarından yapılan gelir tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2004)

5.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç’ın, Türkiye’ye girişlerinde ABD vatandaşlarının parmak izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2004)

6.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, trafik kazası istatistiklerine ve trafik sigortası uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2004)

 

Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki birimlerin ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1818) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

2.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın, belediyelerdeki üst düzey yöneticilere makam tazminatı ödenmesi için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1819) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, kanalların ulusal düzeyde yayın haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1820) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2004)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Uluslar Arası Ceza Mahkemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1821) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2004)

5.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı şirketlere ve araç kayıt bilgilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1822) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2004)

6.- Sivas Milletvekili Nurettin Sözen’in, İSDEMİR’in pelet ve parça cevher alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1823) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2004)

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Atatürk’ün Selanik’teki evinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1824) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

8.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Muğla İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1825) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

9.- Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın, DSİ Genel Müdürlüğünde görevli iki personelin geçici olarak İstanbul’da görevlendirilmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1826) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

10.- Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın, Tuz Gölü Yer Altı Gaz Depolama Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1827) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

11.- Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın, BOTAŞ’taki bazı personel hareketlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1828) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

12.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, kapari bitkisi üretiminin özendirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1829) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

13.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, Batman İlindeki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1830) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

14.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, Batman’daki mobil santraldan kaynaklanan çevre kirliliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1831) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

15.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, TÜPRAŞ Batman Rafinerisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1832) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, IMF ve dış ülkelerden alınan borçlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1833) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

17.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, SSK’nın işitme cihazı ihalesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1834) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

18.- Muğla Milletekili Ali Cumhur Yaka’nın, bekçi kadrolarına ve silah ruhsatlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1835) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

19.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, üniversitelerin kullanmadığı 2003 yılı araştırma ödeneklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1836) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

20.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa Harmancık Ballısaray Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1837) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

21.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir cenaze törenine katılanların kıyafetlerine ve bunlar hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1838) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

                

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 Milletvekilinin, Sözleşmeli Sağlık Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Melen Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1473)

2.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, uygulanmadığı iddia edilen bir gıyabi tutuklama kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1496)

3.- Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın, bir açılışa giden bakanların ağırlanma şekline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1497)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Ayasofya Müzesinden kaybolan tarihi eserlere ve tarihi eserlerin biyolojik etkilerden korunmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1502)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yolsuzluklarla mücadelede IMF’in engel olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1503)

6.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemleriyle ilgili dosyalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1510)

7.- Mersin Milletvekili Şefik Zengin’in, bazı gösterilerde poislerin eylemcilere müdahalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1512)

8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bir eczacının elindeki Atatürk’le ilgili bazı belgelerin müzeye nakledilip edilmeyeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1520)