Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 63

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

8 Ocak 2004 Perşembe

 

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, açılması düşünülen üniversiteler için gerekli planlama ve hazırlıkların yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

 

Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Bankalar Kanunundaki bir düzenlemenin uygulamasındaki muhtemel sorunlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1802) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, DİE’nin açıkladığı enflasyon oranlarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/1803) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

3.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, İzmir Kentiçi Geçişi Projesine ve çevre yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1804) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

4.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, kamudaki bürokrat sayısına ve sosyal imkanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1805) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

5.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, sözleşmeli sağlık personeli sınavı sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1806) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

6.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya İlindeki çiftçilere yapılacak doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1807) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

7.- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, milli gelir konusunda yaptığı bir açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1808) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

8.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, İmar Bankasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1809) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

9.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, Türkiye’de neptünyum elementi bulunup bulunmadığına ve kullanım alanlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1810) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

10.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, özürlülere yönelik bilgi kayıtlarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/1811) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

11.- Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın, Karadeniz Bölgesindeki kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1812) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

12.- Samsun Milletvekili Mustafa Çakır’ın, Bafra ve Çarşamba ovaları sulama projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1813) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

13.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın, sınırları bitişik belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1814) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

14.- Samsun Milletvekili Mustafa Çakır’ın, BM İklim Değişikliği Sözleşmesi kapsamındaki kredi imkanlarından ne ölçüde istifade edildiğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1815) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

15.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, konut edindirme yardımının hak sahiplerine ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1816) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

16.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, Başbakanlığa yapılan açıktan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1817 ) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 20 Milletvekilinin, polislerin mesleki ve sosyal sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2004)