Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 55

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Aralık 2003 Perşembe

 

Raporlar

 

   1.- Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 25.12.2003) (GÜNDEME)

2.- Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/722) (S. Sayısı: 317) (Dağıtma tarihi: 25.12.2003) (GÜNDEME)

3.- Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/719) (S. Sayısı: 318) (Dağıtma tarihi: 25.12.2003) (GÜNDEME)

4.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/716) (S. Sayısı: 319) (Dağıtma tarihi: 25.12.2003) (GÜNDEME)

5.- Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/715) (S. Sayısı: 322) (Dağıtma tarihi: 25.12.2003) (GÜNDEME)

 

Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, bazı yerel dil ve lehçelerin öğrenilmesini sağlayacak mevzuat değişikliği ve kurslara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1710) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Kafkas Dernekleri Federasyonunun anadilde yayın başvurusuna ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/1711) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2003)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2003)