Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 52

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Aralık 2003 Pazartesi

 

Tasarılar

 

1.- İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/718) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

2.- Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/719) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

3.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/720) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)

 

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, BOTAŞ eski yöneticileri hakkında verilen mahkeme kararına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)

 

Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Alaattin Büyükkaya’nın, Avusturyalı öğrencilerin öğrenim harcının kaldırılması için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1691) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)

2.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, Milli Eğitim Geliştirme Projesi için alınan kredinin amacı dışında kullanıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1692) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)

3.- Samsun Milletvekili Mustafa Çakır’ın, istisna akdi ile yurtdışında çalışan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1693) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)