Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 38

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

4 Aralık 2003 Perşembe

 

Tasarılar

 

            1.- Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/705) (Avrupa Birliği Uyum ve Plan ve Bütçe ve İçişleri ve Anayasa Komisyonlarına (Başkanlığa geliş tarihi:21.11.2003)

            2.- Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/706) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:21.11.2003)

 

Teklif

 

            1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Baş’ın; 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Geçici Maddelerin İlavesine Ait Kanun Teklifi (2/210) (Plan ve Bütçe ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.12.2003)

 

 

Meclis Soruşturması Önergeleri

 

1.- Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 Milletvekilinin, Türkbank ihalesi sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüşmelere girdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Güneş Taner haklarında  Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/6) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003) (Dağıtma Tarihi: 4.12.2003)

2.- Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 Milletvekilinin, Bakanlığı sırasında enerji ve doğalgaz anlaşmalarında Türkiye aleyhine anlaşma ve uygulamaların yapılmasına yol açtığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer ile ayrıca bakanlıkları sırasında DSİ Genel Müdürlüğünde usulsüz uygulamalara onay verdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 366 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/7) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003) (Dağıtma Tarihi: 4.12.2003)