Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 34

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Kasım 2003 Cuma

 

Tasarı

 

          

1.- Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/703) (Avrupa Birliği Uyum ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2003)

 

Teklifler

 

1.- Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 26 Milletvekilinin; 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Sosyal Güvenlik Destek Primi Başlıklı Ek Madde 20’nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin KanunTeklifi (2/208) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003

 

2.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/209) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2003)

 

 

 

Rapor

 

1.- Petrol Piyasası Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/691) (S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 21.11.2003) (GÜNDEME)