Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 31

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Kasım 2003 Salı

 

 

Tasarı

 

1.- Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/699) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve İçişleri ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)

 

 

Teklifler

 

1.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in; Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/199) (Plan ve Bütçe ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/200) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

3.- Ankara Milletvekili Telat Karapınar’ın; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/201) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2003)

4.- Ankara Milletvekili Telat Karapınar’ın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 4736 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/202) (Plan ve Bütçe ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2003)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Düzce’li depremzede temsilcilerinin gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/843) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

2.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay’ın, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılan kitapların maliyetine ve bir firmanın finanse ettiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

3.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, Şırnak İlindeki kömür rezervlerine ve üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

4.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in, Kamu İhale Kanunu kapsamına alınmayan orman köylerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi(6/846) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak’ın, TMO’nun buğday alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1464) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

2.- Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak’ın, doğrudan gelir desteği ve mazot bedeli ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1465) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

3.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.’nin özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1466) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

4.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, bazı eylemlerde polisin göstericilere yaptığı müdahalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1467) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

5.- Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak’ın, kamuda çalışan mimar, mühendis ve doktorların aylıklarında iyileştirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1468) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

6.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, Anamur İlçesindeki bir yol projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1469) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

7.- Mersin Milletvekili Şefik Zengin’in, uzman erbaşların özlük haklarıyla ilgili yeni düzenleme çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1470) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

8.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer’in, OHAL dönemindeki gönüllü köy korucularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1471) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

9.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Antalya’nın Kaş ve Kale ilçelerinde yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1472) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

10.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Melen Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1473) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

11.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Seydişehir Alüminyum Tesisinin Eti Holdinge olan borcunun Hazinece üstlenilmesinin IMF niyet mektubunda belirtilip belirtilmediğine  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1474) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

12.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın, kanuna aykırı telefon dinleme iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1475) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

13.- Adana Milletvekili  Atilla Başoğlu’nun, Adana’da afet kapsamındaki bir gayrımenkulün satıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1476) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

14.- Adana Milletvekili  Atilla Başoğlu’nun, Gümrük Birliğinden sonra, üçüncü ülkelerde Türk ihracatçılarına uygulanan tarife dışı engellere ilişkin  Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1477) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

15.- Adana Milletvekili  Atilla Başoğlu’nun, bankalar aracılığıyla yurt dışına döviz transferine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1478) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

16.- Adana Milletvekili  Atilla Başoğlu’nun, adliyelerde dava dosyalarının kaybolması ve rüşvet iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1479) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

17.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi arazisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1480) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

18.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay’ın, yıllık ders planı çizelgesinde Atatürkçülükle ilgili konular bölümüne yer verilmediği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1481) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

19.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışanların döner sermayeden aldıkları paylara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1482) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

20.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, AB ülkelerine domates ihracatında karşılaşılan zorluklara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1483) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

21.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, muhtar maaşlarının iyileştirilip iyileştirilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1484) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

22.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova’da onarım ihtiyacı bulunan deprem konutlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1485) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

23.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Ankara Altındağ Endüstri Meslek Lisesinde norm kadro fazlası öğretmenlerin bir anket çalışmasında görevlendirilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1486) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

24.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, belediyelerden diğer kurumlara atanan personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/1487) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

25.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir denizcilik şirketinin Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Genel Müdürlüğüne olan borcuna ve Genel Müdürün görevden alınmasına  ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1488) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

Meclis Soruşturması Önergeleri

 

1.- .- İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli ve 63 Milletvekilinin, bakanlıkları sırasında ilgili kuruluşların raporlarının gereğinin yapılmasını geciktirerek ve gerekli tedbirleri zamanında almayarak görevlerini yerine getirmemek suretiyle Türkiye Halk Bankasının zarara uğramasına sebep oldukları, usulsüz işlemlerin yapılmasına imkan sağladıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesinin ikinci fıkrasına uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan ile Devlet Eski Bakanı Recep Önal haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/3) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli ve 63 Milletvekilinin, doğalgaz alım anlaşmalarında Devlet alım satımına fesat karıştırdığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer ile ayrıca bakanlıkları sırasında uyguladıkları yanlış ve usulsüz enerji politikalarında ilgili kurum ve kuruluşların uyarılarını dikkate almayarak kamuyu zarara uğrattıkları ve bu suretle görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma fiillerini işledikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesinin ikinci fıkrasına ve 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/4) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)