Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                 No: 27

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

12 Kasım 2003 Çarşamba

 

Teklifler

 

1.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu’nun; 3813 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/192) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

2.- Mersin Milletvekili Şefik Zengin’in; 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Yasanın Yedinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/193) (Adalet Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

3.- Balıkesir Milletvekilleri Sedat Pekel, Orhan Sür, Ali Kemal Deveciler, Ali Osman Sali, Turhan Çömez, İsmail Özgün, A. Edip Uğur, Ali Aydınoğlu ve 160 Milletvekilinin;  Bir İl ve İki İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/194) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

4.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/195) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

5.- İzmir Milletvekilleri Türkan Miçooğulları ile Bülent Baratalı’nın; Esnaf ve Sanatkarlar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/196) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

6.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut’un;  27.7.2003  Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50’nci Maddesinin ( C ) Bendi İle 94’ncü Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/197) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün;  Hoçivan Hasköy Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/198) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

 

 

 

 

 

 

Tezkereler

 

1.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/389) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) )  (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2003)

2.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk’ün  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/390) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) )  (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2003)

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu’nun, Barzani ve Talabani’nin Türkiye’deki statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Edirne Milletvekili Nejat Gencan’ın, Trakya Birlik ile ilgili Bakanlar Kurulunda bekleyen kararnameye ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1443) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen’in, İzmir’de şiddet uyguladığı görüntülenen güvenlik görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1444) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen’in, AB Komisyonunun Türkiye İlerleme Raporunda sanıklara kötü muamele eden güvenlik görevlilerinin himaye edildikleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1445) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)

4.- Edirne Milletvekili Nejat Gencan’ın, son on yılda kurulan enerji tesislerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1446) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)

5.- Edirne Milletvekili Nejat Gencan’ın, tarımsal sulamada kullanılan enerjinin fiyatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1447) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)

6.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, görevden alınan yönetici düzeyindeki personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1448) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)

7.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, İSDEMİR’deki kömür eleme işlemlerinin çevreye etkisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1449) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)

8.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, mayından temizlenecek Hatay-Mardin arasındaki arazinin dağıtımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1450) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)

9.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğindeki bazı düzenlemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1451) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)

10.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, Kızılay Merkez Yönetim Kurulunun görevden alınması için kararname hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1452) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)

11.- Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu’nun, 2004 yılında tarım sektörünün girdi maliyetlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1453) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)

12.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, tarım ürünlerinde ilaç kullanımına ve ihracata etkisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1454) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)

13.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, yüksek yargı mensuplarının kullandığı sosyal tesis, lojman ve makam araçlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1455) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)

14.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın, rektörlerin ve öğretim üyelerinin Anıtkabir’e yürüyüşünde açılan bazı pankartlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1456) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)

15.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt’un, Hazinenin 1995-2000 yılları arasındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1457) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)

16.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, TMSF bünyesindeki bankaların 2002 yılı bilançolarında yer alan geçmiş yıl zararlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1458) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)

17.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Sayıştay’ın 2002 yılı Hazine İşlemleri Raporuna ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1459) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve 21 Milletvekilinin, Diyarbakır Cezaeviyle ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)