Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                 No: 22

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

5 Kasım 2003 Çarşamba

 

 

 

Tasarı

 

1.- Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı (1/695) (Adalet ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2003)

 

Teklif

 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 11 Milletvekilinin; İstihdamın Artırılması ve Yatırımların Özendirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/190) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

 

Rapor

 

         1.- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/686) (S. Sayısı: 275) (Dağıtma tarihi: 5.10.2003) (GÜNDEME)

             

                Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın nedenlerinin ve boyutlarının ortaya konularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

 

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının araştırılarak etkin vergilendirmenin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2003)

 

            Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Antalya Belediyesi ile Hazine arasındaki bir tapu davasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1063)

2.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, Kızılay’a kaynak aktarılıp aktarılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1065)

3.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul’daki bazı hastane çalışanlarının zorunlu tasarruf ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1085)

4.- İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek’in, İstanbul’daki bazı hastane çalışanlarının zorunlu tasarruf ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1086)