Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 153

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 22 Haziran 2004 Salı

 

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

1.- Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 2.6.2004 Tarihli ve 5182 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/829) (Anayasa ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

 

 

Teklifler

 

            1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 27 Milletvekilinin; 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/301) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.2004)

            2.- Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım’ın; Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/302) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.2004)

            3.- Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 22 Milletvekilinin; Belediyelerin, Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin Bir Kısım Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun Teklifi (2/303) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)