Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 144

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 7 Haziran 2004 Pazartesi

 

Raporlar

 

1.- İstanbul Milletvekili Hüseyin BESLİ ve 63 Milletvekilinin, Bakanlıkları Sırasında İlgili Kuruluşların Raporlarının Gereğinin Yapılmasını Geciktirerek ve Gerekli Tedbirleri Zamanında Almayarak Görevlerini Yerine Getirmemek Suretiyle Türkiye Halk Bankasının Zarara Uğramasına Sebep Oldukları, Usulsüz İşlemlerin Yapılmasına İmkan Sağladıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN ile Devlet Eski Bakanı Recep ÖNAL Haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/3) (S. Sayısı: 463) (Dağıtma tarihi: 6.6.2004)

2.- Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut ve Yalova Milletvekili Şükrü Önder’in; Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Teklifi ile Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/295, 1/752) (S. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi: 7.6.2004) (GÜNDEME)